ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส22103 เรื่อง ประวัติและความเป็นมาของพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานการการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส22103 เรื่อง ประวัติและความเป็นมาของพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้ศึกษา นายดอน วงศ์ใหญ่

หน่วยงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

พ.ศ.วิจัย 2564

----------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ

รายงานการการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส22103 เรื่อง ประวัติและความเป็นมาของพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้ชุดการเรียนรู้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้ชุดการเรียนรู้ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จำนวน200 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส22103 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จำนวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียนทั้งสองกลุ่ม ซึ่งมีระดับสติปัญญา มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาต่ำ มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาพระพุทธศาสนา เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยชุดการเรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส22103 เรื่อง ประวัติและความเป็นมาของพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน วิชาพระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส22103 เรื่อง ประวัติและความเป็นมาของพระพุทธศาสนาที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนโดยการใช้ชุดการเรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส22103 เรื่อง ประวัติและความเป็นมาของพระพุทธศาสนา จำนวน 1 ฉบับ มี 10 ข้อ และคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส22103 เรื่อง ประวัติและความเป็นมาของพระพุทธศาสนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความก้าวหน้าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าความเชื่อมั่น และการหาค่า t–test วิธีดำเนินการศึกษา ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนแล้วศึกษาเนื้อหา และปฏิบัติตามกิจกรรมตามชุดการเรียนรู้ จนครบจำนวน 8 เล่ม แล้วทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้ชุดการเรียนรู้ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติพื้นฐาน

จากผลการศึกษาพบว่า ชุดการเรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส22103 เรื่อง ประวัติและความเป็นมาของพระพุทธศาสนา จำนวน 8 เล่ม มีประสิทธิภาพ และมีความถูกต้องครอบคลุมเนื้อหาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความ ถูกต้องครอบคลุมเนื้อหา โดยประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน โดยภาพรวมระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.83 ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เฉลี่ยทุกเล่ม เท่ากับ 86.62/82.93 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาข้อที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 18.91 คะแนนหลังเรียน เท่ากับ 33.31 คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย เท่ากับ 14.41 คิดเป็นร้อยละ 36.03 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนเรียน เท่ากับ 2.46 และหลังเรียน เท่ากับ 2.15 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของการศึกษาในข้อที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้ชุดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดีมาก จากการประเมินด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.26 ซึ่งเป็นไปสมมุติฐานการศึกษาที่ตั้งไว้ในข้อ 3

กิตติกรรมประกาศ

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้ชุดการเรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส 22103 เรื่อง ประวัติและความเป็นมาของพระพุทธศาสนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นางวณิชกรณ์ อุ่นเป็ง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวศรีสุดา วังนัยกูล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ นายรุ่งโรจน์ กันทาเขียว ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ นางหทัยชนก วงศ์ใหญ่ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ และนางอำพวัน แก้วศักดิ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่ให้คำแนะนำแนวทางในการจัดทำตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์

ขอขอบคุณ นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และคณะครูโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ที่ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจในการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผลการศึกษาที่ให้คุณประโยชน์ต่อนักเรียนครั้งนี้ ขอมอบเป็นบุญกุศลตอบแทนพระคุณบุพการีที่ได้เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนให้การศึกษาจนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง และผู้มีพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

ดอน วงศ์ใหญ่

โพสต์โดย ดอน : [21 มี.ค. 2565 เวลา 11:52 น.]
อ่าน [282] ไอพี : 61.7.228.130
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,949 ครั้ง
ชา จริงๆ แล้วดีกว่าน้ำ
ชา จริงๆ แล้วดีกว่าน้ำ

เปิดอ่าน 12,204 ครั้ง
ชมคลิปวิดีโอการบรรยายเรื่อง "หลักการ พ.ร.บ.Undo" โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ชมคลิปวิดีโอการบรรยายเรื่อง "หลักการ พ.ร.บ.Undo" โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

เปิดอ่าน 18,560 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การพัฒนารูปแบบการนำครูใหม่เข้าสู่งาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ก.ค.ศ.)การพัฒนารูปแบบการนำครูใหม่เข้าสู่งาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 81,361 ครั้ง
ตัวอย่างการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ตัวอย่างการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

เปิดอ่าน 76,112 ครั้ง
ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)
ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)

เปิดอ่าน 16,234 ครั้ง
คลอสตริเดียม โบทูลินัม เชื้อโรคร้ายในอาหารกระป๋อง
คลอสตริเดียม โบทูลินัม เชื้อโรคร้ายในอาหารกระป๋อง

เปิดอ่าน 13,041 ครั้ง
กำเนิดหมากฝรั่ง
กำเนิดหมากฝรั่ง

เปิดอ่าน 5,148 ครั้ง
6 เทคนิคเตรียมสอบ IELTS ให้ได้คะแนนสูง!
6 เทคนิคเตรียมสอบ IELTS ให้ได้คะแนนสูง!

เปิดอ่าน 7,639 ครั้ง
ผู้นำซูเปอร์บอร์ดการศึกษา?
ผู้นำซูเปอร์บอร์ดการศึกษา?

เปิดอ่าน 17,056 ครั้ง
ลายมือผู้ยิ่งใหญ่
ลายมือผู้ยิ่งใหญ่

เปิดอ่าน 10,001 ครั้ง
เกิดอะไรขึ้น เมื่อสาวลงทุนเต้น cover ขอหนุ่มแต่งงานกลางถนน
เกิดอะไรขึ้น เมื่อสาวลงทุนเต้น cover ขอหนุ่มแต่งงานกลางถนน

เปิดอ่าน 11,870 ครั้ง
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต นิยายซีไรต์ปี 58
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต นิยายซีไรต์ปี 58

เปิดอ่าน 60,026 ครั้ง
สมุนไพรช่วยลดไตรกลีเซอไรด์
สมุนไพรช่วยลดไตรกลีเซอไรด์

เปิดอ่าน 10,511 ครั้ง
1 ธันวา..วันเอดส์โลก
1 ธันวา..วันเอดส์โลก

เปิดอ่าน 11,185 ครั้ง
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,897 ครั้ง
คำว่า "ตายน้ำตื้น" มันเป็นอย่างนี้นี่เอง ชมคลิป
คำว่า "ตายน้ำตื้น" มันเป็นอย่างนี้นี่เอง ชมคลิป

เปิดอ่าน 10,797 ครั้ง
ฉลาดคิด-เตือนฝนผ่านมือถือ
ฉลาดคิด-เตือนฝนผ่านมือถือ

เปิดอ่าน 47,167 ครั้ง
ระบบการพัฒนาอาชีพครู
ระบบการพัฒนาอาชีพครู

เปิดอ่าน 26,046 ครั้ง
PPT ประกอบการอบรมการนำกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ
PPT ประกอบการอบรมการนำกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ

เปิดอ่าน 9,563 ครั้ง
คุณสมบัติของ คนที่ประสบความสำเร็จ (จบ)
คุณสมบัติของ คนที่ประสบความสำเร็จ (จบ) เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ