ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
|เผยแพร่นวัตกรรม| ATPS Model นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา "เพื่อการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพ" โรงเรียนอ่างทองพัฒนาฯ

ATPS Model : นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา "เพื่อการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพ" โรงเรียนอ่างทองพัฒนาฯ จัดทำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วันเพ็ญ ปราศรัย

นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา เพื่อการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา ฯ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลผลลัพธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) ปัจจัยนำเข้า หมายถึง ปัจจัยที่เป็นตัวป้อน วิธีการ แนวทางหรือนโยบาย รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุนและเอื้อต่อผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา เพื่อการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการและกิจกรรมการดำเนินงาน ของโรงเรียนอ่างทองพัฒนา ฯ

๒. ทรัพยากรในการบริหารจัดการ ได้แก่ ปัจจัยที่สำคัญของการบริหารงานที่ส่งผลให้ การดำเนินงานของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย ครูและบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการบริหารจัดการ

๓. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องมีการพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อม เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครู จึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) สำหรับการศึกษาต่อและการออกไปดำรงชีวิตในโลกยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันสูง

๔. COVID -19 ได้แก่ การปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียนและบุคลากร

๕. หลักสูตรบูรณาการสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ได้แก่ หลักสูตรที่สถานศึกษาได้พัฒนาขึ้นมาโดยบูรณาการ ให้มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น และสามารถนำไปใช้จัดการศึกษาให้เกิดความปลอดภัยและมีคุณภาพ

๒. กระบวนการ (Process) หมายถึง การกำหนดขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ต้นจนสำเร็จอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สำหรับกระบวนการที่ใช้ในการบริหารนี้ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การดำเนินงาน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง/พัฒนา (Act) เพื่อขับเคลื่อนองค์ประกอบย่อยของกระบวนการให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. A (Awareness) หมายถึง การสร้างความตระหนัก ให้กับครูและบุคลากร ในการร่วมรับรู้เข้าใจ เกี่ยวกับสภาพปัญหา วัตถุประสงค์ บริบท ข้อตกลง กฎ กติกาภายในองค์กร ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Corporate objective) และกลยุทธ์ (Strategies) เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย สู่องค์กรที่มีคุณภาพ (Quality Organization)

๒. T (Teamwork α Technology) หมายถึง การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้

ความสามารถของบุคลากร การทำงานเป็นทีมที่มุ่งสัมฤทธิผลขององค์กร รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๓. P (Participation) หมายถึง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๔. S (Safety Prevention α Sustainability) หมายถึง การสร้างความปลอดภัยให้กับ

ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงมีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และการจัดการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

๓. ผลผลิต (Output) หมายถึง ภาพความสำเร็จในการดำเนินงานการบริหารจัดการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน สู่การเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ (Quality Organizetion) ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพ ๔ ด้าน ดังนี้

๑. นักเรียนคุณภาพ (Quality Students) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน การบรรลุ

เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ

๒. ครูคุณภาพ (Quality Teacher) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ครูจัด

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ครูสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุคใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)

๓. ชุมชนแวดล้อมคุณภาพ (Quality Community) หมายถึง สภาพแวดล้อมรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนที่มีความพร้อม และเอื้อต่อการบริหารจัดการศึกษา การให้ความร่วมมือ สนับสนุน จากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอ่างทองพัฒนา ฯ

๔. สถานศึกษาคุณภาพ (Quality School) หมายถึง สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ บริหารจัดการศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา มีรางวัลและผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษา และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษา

๔.ด้านผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานอื่น ๆ นอกเหนือจากผลที่เกิดขึ้นตามเป้าหมายของการพัฒนาสถานศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหาร ได้แก่ ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs) นักเรียนและบุคลากรทุกคนสามารถใช้ชีวิตแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) สถานศึกษา มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ(1 School 1 Innovation) ส่งผลให้มีผลงานและรางวัล ของสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษา

โพสต์โดย ่job2022 : [24 มี.ค. 2565 เวลา 12:43 น.]
อ่าน [1221] ไอพี : 182.53.4.23
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 46,077 ครั้ง
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางการฯ 2551 ชั้นป. 6
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางการฯ 2551 ชั้นป. 6

เปิดอ่าน 8,164 ครั้ง
ไทยอันดับ 3 ของเอเชีย ถ่ายเซลฟี่ในรถ
ไทยอันดับ 3 ของเอเชีย ถ่ายเซลฟี่ในรถ

เปิดอ่าน 10,386 ครั้ง
เตือนตากแดดนาน เสี่ยงเสียชีวิต
เตือนตากแดดนาน เสี่ยงเสียชีวิต

เปิดอ่าน 9,479 ครั้ง
ริ้วรอยบนใบหน้าแก้ได้ หมอแนะควรศึกษาก่อนทำ
ริ้วรอยบนใบหน้าแก้ได้ หมอแนะควรศึกษาก่อนทำ

เปิดอ่าน 18,879 ครั้ง
อยากประสบความสำเร็จต้องอ่าน ความจริง 3 ข้อที่คนทำงานไม่อาจมองข้าม
อยากประสบความสำเร็จต้องอ่าน ความจริง 3 ข้อที่คนทำงานไม่อาจมองข้าม

เปิดอ่าน 8,832 ครั้ง
คุณรู้จริงหรือไม่ กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
คุณรู้จริงหรือไม่ กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เปิดอ่าน 30,405 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร ?
รับชมย้อนหลัง รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร ?

เปิดอ่าน 44,621 ครั้ง
หมึกปากกา ทำมาจากอะไร
หมึกปากกา ทำมาจากอะไร

เปิดอ่าน 9,691 ครั้ง
แว่นทรงไหนช่วยให้คุณสวยขึ้น
แว่นทรงไหนช่วยให้คุณสวยขึ้น

เปิดอ่าน 15,299 ครั้ง
จำได้ไหม ย้อนวันวานของอาจารย์ "กาญจนา นาคสกุล" ราชบัณฑิต
จำได้ไหม ย้อนวันวานของอาจารย์ "กาญจนา นาคสกุล" ราชบัณฑิต

เปิดอ่าน 10,903 ครั้ง
7 วิธีใช้คอมพิวเตอร์ แบบทำร้ายตัวเอง
7 วิธีใช้คอมพิวเตอร์ แบบทำร้ายตัวเอง

เปิดอ่าน 14,737 ครั้ง
โซเชียลเน็ตเวิร์กทำครอบครัวร้าว
โซเชียลเน็ตเวิร์กทำครอบครัวร้าว

เปิดอ่าน 18,192 ครั้ง
ความลับของ "คนรวย"
ความลับของ "คนรวย"

เปิดอ่าน 24,233 ครั้ง
วิจัยชี้ 22ตำหรับอาหารไทยต้านโรคมะเร็ง
วิจัยชี้ 22ตำหรับอาหารไทยต้านโรคมะเร็ง

เปิดอ่าน 7,309 ครั้ง
9 เคล็ดกับการใช้เงิน สำหรับคนอายุเริ่มต้นด้วยเลข 2
9 เคล็ดกับการใช้เงิน สำหรับคนอายุเริ่มต้นด้วยเลข 2

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,581 ครั้ง
"เรียกเหงื่อลดโรค" คุณก็ทำได้ ทุกวัย มาดูแลใส่ใจสุขภาพกันนะ
"เรียกเหงื่อลดโรค" คุณก็ทำได้ ทุกวัย มาดูแลใส่ใจสุขภาพกันนะ

เปิดอ่าน 4,695 ครั้ง
กรมอนามัย ย้ำดื่มน้ำเปล่าดีที่สุด ดื่มให้เหมาะสม พอเพียง ดีต่อร่างกาย
กรมอนามัย ย้ำดื่มน้ำเปล่าดีที่สุด ดื่มให้เหมาะสม พอเพียง ดีต่อร่างกาย

เปิดอ่าน 15,626 ครั้ง
ฤกษ์ออกรถปี 2555
ฤกษ์ออกรถปี 2555

เปิดอ่าน 20,582 ครั้ง
Franck Muller นาฬิกาไม่เรียงเลข โดดไปมา คลิกดูซิว่าทำงานยังไง
Franck Muller นาฬิกาไม่เรียงเลข โดดไปมา คลิกดูซิว่าทำงานยังไง

เปิดอ่าน 21,923 ครั้ง
ชมคลิป สำนักงาน ก.พ. ชี้แจงปรับเงินเดือนข้าราชการ 4% เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2558
ชมคลิป สำนักงาน ก.พ. ชี้แจงปรับเงินเดือนข้าราชการ 4% เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2558 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ