ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารงานเพื่อพัฒนาพหุปัญญานักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1

ชื่อวิจัย รูปแบบการบริหารงานเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

ผู้ศึกษา ดร.วันซาวีลา เบ็ญลาเตะ

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานสู่การพัฒนาพหุปัญญาของ

นักเรียนในโรงเรียนบ้านตันหยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ดำเนินการวิจัยด้วยวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย มี 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวคิดการพัฒนารูปแบบ ทฤษฎีระบบโรงเรียน ทฤษฎีพหุปัญญาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ ผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี จำนวน 2 คน ศึกษานิเทศก์ในจังหวัดปัตตานี จำนวน 2 คน ครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านตันหยง จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposeful selection) ระยะที่ 2 ร่างรูปแบบการบริหารงานเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน โดยการร่างรูปแบบและปรับปรุงร่างรูปแบบ จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ระยะที่ 3 พัฒนารูปแบบ โดยมีการทดลองใช้ในโรงเรียนบ้านตันหยงแล้วดูผลเพื่อปรับปรุง โดยใช้ระยะเวลา 9 เดือน พัฒนารูปแบบโดยการสัมภาษณ์และปรับปรุงรูปแบบในโรงเรียนบ้านตันหยง และระยะที่ 4 สรุปและยืนยันรูปแบบ โดยนำรูปแบบมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group) และนำผลที่ได้จากการตรวจสอบไปแก้ไขปรับปรุงรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ ผลการตรวจสอบรูปแบบ พบว่า ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน (TP: SCM) Model มีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อของความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี มีค่าเท่ากับ 1 ค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อของความเป็นไปได้ของรูปแบบ มีค่าเท่ากับ 0.8 และค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบ รายข้อมีค่าระหว่าง 0.8-1.0

ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า รูปแบบการบริหารงานเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน

(TP: SCM) Model ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านหลักการและวัตถุประสงค์ (Principles and Objectives) หลักการ คือ การบริหารงานเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียนในโรงเรียนบ้านตันหยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ให้ประสบผลสำเร็จโดยอิงทฤษฎีระบบและระบบวัฒนธรรมการบริหารจัดการในโรงเรียน ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานสู่การพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียนในโรงเรียนบ้านตันหยงโดยกระบวนการแปรสภาพของระบบโครงสร้างการบริหาร ระบบวัฒนธรรมการบริหารจัดการและระบบการกำกับติดตามและประเมินผล จากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนนำสู่การพัฒนาคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพ องค์ประกอบด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs) 1) สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา 2) ความต้องการของชุมชน 3) นโยบายของรัฐบาล สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 4) ภารกิจและนโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5) วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 6) ผู้เรียน 7) ผู้บริหารและคณะครู 8) งบประมาณ องค์ประกอบด้านกระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) 1. ระบบโครงสร้างการบริหารงาน การกำหนดโครงสร้างกลุ่มงานและมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็น โครงสร้างการบริหารในแต่ละกลุ่มงาน 2. ระบบวัฒนธรรมในการบริหารจัดการ 2.1) กลยุทธ์ในการบริหารเพื่อนำสู่การพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียนในโรงเรียน 2.2) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย คือ นักเรียน ผู้ปกครอง ครูผู้บริหาร ชุมชนและองค์กรภายนอก 2.3) การระดมทรัพยากร การระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย 2.4 การบริหารจัดการหลักสูตร (พหุปัญญาในสถานศึกษา) 2.4.1) การเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรและข้อมูลสารสนเทศ 2.4.1.1) ประชุมวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการความจำเป็น วิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหา/เลือกทางเลือกที่เหมาะสม 2.4.1.2) วางแผนจัดเตรียม จัดกิจกรรม Coaching and Mentoring เรื่อง พหุปัญญาในสถานศึกษา 9 ด้าน 2.4.2) การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2.4.2.1) สร้างหลักสูตรการพัฒนาพหุปัญญาในสถานศึกษาโดย Coaching and Mentoring 2.4.2.2) สร้างคู่มือการใช้หลักสูตรการพัฒนาพหุปัญญา 2.4.3) การนำหลักสูตรไปใช้ 2.4.4) การกำกับติดตามและประเมินผล 2.5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะชีวิต 2.5.1) กิจกรรมในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2.5.2) กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 2.5.3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร/ทักษะสมรรถนะ 2.5.4) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2.5.5) กิจกรรมชุมนุมหรือโฮมรูม 2.6) การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 3. ระบบการกำกับติดตามและประเมินผล องค์ประกอบย่อยในโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย การกำกับ ทบทวน พัฒนา ประเมินผล งาน กิจกรรม โครงการในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล องค์ประกอบด้านผลผลิต (Outputs) 1. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 2. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและครู

3. คุณภาพโดยรวม องค์ประกอบด้านการนำรูปแบบไปใช้ (Applying the model) 1. ระบบโครงสร้างการบริหาร คือ องค์ประกอบย่อยของโครงสร้างงานในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานงบประมาน 2. ระบบวัฒนธรรมในการบริหารจัดการ คือ องค์ประกอบย่อยของการบริหารจัดการในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย กลยุทธ์ การมีส่วนร่วม การระดมทรัพยากร การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และการสร้างบรรยากาศทีดีในโรงเรียน 3. ระบบการกำกับติดตามและประเมินผล คือ องค์ประกอบย่อยในโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์กัน ประกอบด้วยการกำกับ ทบทวน พัฒนา ประเมินผล งานกิจกรรมโครงการในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

คำสำคัญ : รูปแบบการบริหารงาน พัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน ระบบวัฒนธรรมในการบริหาร

จัดการ

โพสต์โดย ZARA : [26 มี.ค. 2565 เวลา 17:54 น.]
อ่าน [668] ไอพี : 113.53.115.249
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,385 ครั้ง
แสงสว่างของหิ่งห้อยมาจากไหน
แสงสว่างของหิ่งห้อยมาจากไหน

เปิดอ่าน 9,372 ครั้ง
ยก เฟซบุ๊ก เป็นบริษัทที่ดีที่สุดในสหรัฐ
ยก เฟซบุ๊ก เป็นบริษัทที่ดีที่สุดในสหรัฐ

เปิดอ่าน 14,454 ครั้ง
ประวัติจังหวัดนครพนม
ประวัติจังหวัดนครพนม

เปิดอ่าน 10,421 ครั้ง
ปฏิรูปการเรียนรู้...สู่...ห้องเรียน
ปฏิรูปการเรียนรู้...สู่...ห้องเรียน

เปิดอ่าน 20,927 ครั้ง
คลิปรายการ "เปิดปม" กรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย รีบดูครับ
คลิปรายการ "เปิดปม" กรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย รีบดูครับ

เปิดอ่าน 16,202 ครั้ง
สมุนไพรพิชิตหน้าหนาว
สมุนไพรพิชิตหน้าหนาว

เปิดอ่าน 8,077 ครั้ง
ป้องกันนร.ลอกข้อสอบ โรงเรียนจีนจัดที่สอบเเนวใหม่ ให้นั่งกลางเเจ้ง
ป้องกันนร.ลอกข้อสอบ โรงเรียนจีนจัดที่สอบเเนวใหม่ ให้นั่งกลางเเจ้ง

เปิดอ่าน 21,149 ครั้ง
13-17 พ.ค.2554 ครม.ไฟเขียวให้เป็นวันหยุดยาว 5 วัน
13-17 พ.ค.2554 ครม.ไฟเขียวให้เป็นวันหยุดยาว 5 วัน

เปิดอ่าน 15,003 ครั้ง
สุขภาพปากและฟันกับโรคหัวใจ
สุขภาพปากและฟันกับโรคหัวใจ

เปิดอ่าน 47,951 ครั้ง
ยาจำพวกซัลฟา
ยาจำพวกซัลฟา

เปิดอ่าน 43,237 ครั้ง
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก

เปิดอ่าน 11,804 ครั้ง
เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 10,366 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี หนังสือที่ควรมีไว้ประจำบ้าน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี หนังสือที่ควรมีไว้ประจำบ้าน

เปิดอ่าน 11,547 ครั้ง
กระโดดเชือกแบบทีมเจ๋งๆ ลีลาเทพโคตร! ขอบอก
กระโดดเชือกแบบทีมเจ๋งๆ ลีลาเทพโคตร! ขอบอก

เปิดอ่าน 7,990 ครั้ง
ผลวิจัยใหม่พบ "ไวไฟ" อันตรายต่อเด็กกว่าผู้ใหญ่
ผลวิจัยใหม่พบ "ไวไฟ" อันตรายต่อเด็กกว่าผู้ใหญ่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 203,511 ครั้ง
สรุปสูตรพาราโบลา
สรุปสูตรพาราโบลา

เปิดอ่าน 67,516 ครั้ง
คลื่นความร้อนหรือ "ฮีทเวฟ" (Heat wave)
คลื่นความร้อนหรือ "ฮีทเวฟ" (Heat wave)

เปิดอ่าน 51,671 ครั้ง
ดาวน์โหลด แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
ดาวน์โหลด แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

เปิดอ่าน 15,872 ครั้ง
ไดร์ผมตรงอย่างมืออาชีพ
ไดร์ผมตรงอย่างมืออาชีพ

เปิดอ่าน 8,644 ครั้ง
เปิดม่านการศึกษา : 16 เม.ย. 58 : โดย...ครูแจ่ม
เปิดม่านการศึกษา : 16 เม.ย. 58 : โดย...ครูแจ่ม เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ