ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของโรงเรียนวัดทุ่งคา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดทุ่งคามีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) เกี่ยวกับความต้องการ ความจำเป็น ความเหมาะสม ของวัตถุประสงค์ และความชัดเจนของเป้าหมายของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เกี่ยวกับความพร้อมของสถานศึกษาความเหมาะสมของงบประมาณ และความเหมาะสมของกิจกรรมของโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการดำเนินการ และการนิเทศติดตาม และประเมินผลของโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับ 4.1 ประเมินผลการประพฤติปฏิบัติตนเองตามคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 4.2 ความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ 4.3 ความพึงพอใจ ของครู และ ที่มีต่อ การดำเนินงานโครงการ โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 100 คน สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

ผลการประเมินพบว่า

1. ด้านบริบท พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.34,S.D=0.20) และเมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนได้อย่างชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ =4.56,S.D=0.51)รองลงมา คือ กิจกรรมของโครงการสามารถนำไปปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.50,S.D=0.52) ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.13,S.D=0.34 )

2. ด้านปัจจัยนำเข้าพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ =4.29,S.D =0.19) และเมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.63,S.D=0.50) ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.50,S.D=0.52) ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ งบประมาณในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ อยู่ในระดับมาก ( x̄ =3.94, S.D.= 0.68)

3. ด้านกระบวนการ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.38,S.D=0.50 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถามพบว่า ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดการเรียนการสอนมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ =4.63,S.D=0.50) รองลงมา คือ มีการประชุมให้ความรู้ชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจขั้นตอนและวิธีดำเนินการและ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.56,S.D=0.51) ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการจัดอาคารสถานที่ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับนักเรียน อยู่ในระดับมาก ( x̄ =4.13,S.D.=0.34)

4. ด้านผลผลิต

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต ตามพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยครูประจำชั้นและครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน ตามตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ด้าน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.18,S.D=0.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสามัคคี อยู่ในระดับมาก ( x̄ =4.38,S.D=0.04) รองลงมา คือด้านความมีน้ำใจ (x̄ =4.33, S.D=0.09) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือด้านความขยัน ด้านความมีวินัย และด้านความสะอาดอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.04, S.D = 0.08)

4.2 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.59,S.D=0.10) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมาก (x̄ =4.92,S.D=0.28) รองลงมาคือ โรงเรียนกำหนดเป้าหมายพัฒนานักเรียนให้เป็นคนมีคุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการฝึกฝนปฏิบัติจริง อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.87,S.D=0.34) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพสุจริตโรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพสุจริต อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.12,S.D=0.63 )

4.3. ผลประเมินความพึงพอใจของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.41,S.D=0.39) และเมื่อพิจารณาข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาพรวมของการจัดกิจกรรมคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในครั้งนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.50,S.D=0.52 ) ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้อุทิศตนและเป็นผู้นำที่เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมการรู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีหลักการ และการจัดกิจกรรมโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.31,S.D=0.48)

โพสต์โดย ก้อย : [27 มี.ค. 2565 เวลา 09:00 น.]
อ่าน [687] ไอพี : 118.173.23.236
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,397 ครั้ง
ผมขอร้องนะ..ครู
ผมขอร้องนะ..ครู

เปิดอ่าน 22,125 ครั้ง
องค์ประกอบของระบบกราฟิก
องค์ประกอบของระบบกราฟิก

เปิดอ่าน 12,441 ครั้ง
10 ไม้ประดับบนโต๊ะทำงาน
10 ไม้ประดับบนโต๊ะทำงาน

เปิดอ่าน 10,289 ครั้ง
ใช้คอมมากระวัง.. โรควุ้นในตาเสื่อม !!
ใช้คอมมากระวัง.. โรควุ้นในตาเสื่อม !!

เปิดอ่าน 23,374 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่?
ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่?

เปิดอ่าน 16,989 ครั้ง
กระเจี๊ยบเขียว
กระเจี๊ยบเขียว

เปิดอ่าน 56,820 ครั้ง
ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey)
ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey)

เปิดอ่าน 11,214 ครั้ง
พ่อแม่ควรแอด เฟซบุ๊ก Facebook ลูกไหม
พ่อแม่ควรแอด เฟซบุ๊ก Facebook ลูกไหม

เปิดอ่าน 11,056 ครั้ง
เคล็ดลับการเรียนเก่งด้วยตัวเอง
เคล็ดลับการเรียนเก่งด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 9,725 ครั้ง
ขจัดกลิ่นเท้าด้วยมะนาว
ขจัดกลิ่นเท้าด้วยมะนาว

เปิดอ่าน 11,634 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

เปิดอ่าน 19,734 ครั้ง
5 สิ่งไม่ควรทำหลังทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ
5 สิ่งไม่ควรทำหลังทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ

เปิดอ่าน 11,440 ครั้ง
สาว 6 อาชีพกับเส้นเลือดขอด
สาว 6 อาชีพกับเส้นเลือดขอด

เปิดอ่าน 10,538 ครั้ง
ช่วยลูกทำการบ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
ช่วยลูกทำการบ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 13,764 ครั้ง
คลิปโชว์การปอกมะพร้าวแบบกินได้ทั้งลูก
คลิปโชว์การปอกมะพร้าวแบบกินได้ทั้งลูก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 37,765 ครั้ง
อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์โครงการTraining OBEC
อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์โครงการTraining OBEC

เปิดอ่าน 35,611 ครั้ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาการย้าย
หลักเกณฑ์การพิจารณาการย้าย

เปิดอ่าน 4,393 ครั้ง
คำถามยอดฮิต วิทยฐานะใหม่ (PA)
คำถามยอดฮิต วิทยฐานะใหม่ (PA)

เปิดอ่าน 8,757 ครั้ง
กำยาน
กำยาน

เปิดอ่าน 77,703 ครั้ง
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ