ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ (Online) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDcRE

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ (Online) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDcRE

ผู้ศึกษา นางธนากาญจน์ สนธิกุล

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอน ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษารูปแบบออนไลน์ (Online) 2) เพื่อประเมินแผนการจัด การเรียนการสอน และคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ (Online) 3) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาในการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ (Online) โดยใช้กระบวนการนิเทศ PIDcRE 4) เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้แนวทางการนิเทศการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยใช้กระบวนการ PIDcRE โดยศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนแกนนำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 6 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2564 ดำเนินการนิเทศด้วยกระบวนการ PIDcRE ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนการนิเทศ (P-Planning) 2) การให้ความรู้ในสิ่งที่จะทำตามแผน (I-Informing) 3) การปฏิบัติการนิเทศ (D-Doing) 4) การส่งเสริม และสนับสนุนด้านขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน (R-Reinforcing) 5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (E-Evaluating) และการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching : c) มีขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นก่อนการชี้แนะ (Pre- coaching) 2) ขั้นการชี้แนะ (Coaching) 3) ขั้นสรุปผลชี้แนะ (Post-caching) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยสองส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ได้แก่ แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ (Online) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDcRE และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ (Online) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา แบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ (Online) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา แบบประเมินคลิปวิดีโอการจัด การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ (Online) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ (Online) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดย ครู, ผู้บริหารสถานศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ (Online) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDcRE ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ (Online) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าร้อยละความก้าวหน้า

ผลการศึกษา

การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ (Online) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDcRE มีดังนี้

1. การประเมินก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ (Online) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ของครู พบว่า คะแนนประเมินก่อนอบรมความรู้ความเข้าใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 57.83 มีระดับคุณภาพเท่ากับ 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 3.54 และมีคะแนนประเมินหลังอบรมความรู้ความเข้าใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 77.17 มีระดับคุณภาพเท่ากับ 4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 3.97 และผลคะแนนการประเมินก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ (Online) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ของครู พบว่า ครูที่มีคะแนนความก้าวหน้า 20 คะแนน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และครูที่มีคะแนนความก้าวหน้า 19 คะแนน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67

2. การประเมินแผนการจัดการเรียนการสอน และคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ (Online) พบว่า การประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ (Online) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาโดยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60 และการประเมินคุณภาพของคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ (Online) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาโดยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพเท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 ผลการประเมินคุณภาพของคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ มาก

3. ผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาในการจัด การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ (Online) โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDcRE พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ (Online) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยครูประเมินตนเอง โดยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 โดยครูประเมินตนเอง อยู่ในระดับ มาก ผลการประเมินคุณภาพของผล การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ (Online) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาประเมินครู โดยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 โดยผู้บริหารสถานศึกษาประเมินครูอยู่ในระดับ มาก ผลการประเมินคุณภาพของผลการประเมิน การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ (Online) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยศึกษานิเทศก์ประเมินครู โดยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพเท่ากับ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 โดยศึกษานิเทศก์ประเมินครู อยู่ในระดับ มาก

4. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้แนวทางการนิเทศการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยใช้กระบวนการ PIDcRE ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนและคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ พบว่า ความพึงพอใจของของครูที่มีต่อการใช้แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยกระบวนการนิเทศแบบ PIDcRE ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนและคลิปวิดีโอ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ผลระดับความพึงพอใจของของครูที่มีต่อการใช้แนวทาง การนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยกระบวนการนิเทศแบบ PIDcRE ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนและคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับ มากที่สุด

โพสต์โดย นางธนากาญจน์ สนธิกุล : [11 เม.ย. 2565 เวลา 08:12 น.]
อ่าน [405] ไอพี : 118.172.164.244
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,453 ครั้ง
รถอัจฉริยะ-ไร้คนขับ
รถอัจฉริยะ-ไร้คนขับ

เปิดอ่าน 28,936 ครั้ง
เลี้ยงตะพาบน้ำ ส่งขายนอก งานสร้างรายได้ ที่สุพรรณบุรี
เลี้ยงตะพาบน้ำ ส่งขายนอก งานสร้างรายได้ ที่สุพรรณบุรี

เปิดอ่าน 10,927 ครั้ง
คลิปล้อเลียนวิถีชีวิตของคนไทย "เมื่อก่อน VS เดี๋ยวนี้"
คลิปล้อเลียนวิถีชีวิตของคนไทย "เมื่อก่อน VS เดี๋ยวนี้"

เปิดอ่าน 13,411 ครั้ง
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย

เปิดอ่าน 7,502 ครั้ง
ฟังเอ็มพี 3 ดังสุดๆ วันละแค่ 1 ชม. อันตรายร้ายแรงถึงหูดับได้
ฟังเอ็มพี 3 ดังสุดๆ วันละแค่ 1 ชม. อันตรายร้ายแรงถึงหูดับได้

เปิดอ่าน 21,275 ครั้ง
ขนาดของหน่วยความจำและขนาดของภาพเมื่อนำไปอัด
ขนาดของหน่วยความจำและขนาดของภาพเมื่อนำไปอัด

เปิดอ่าน 16,067 ครั้ง
เหรียญกล้าหาญ
เหรียญกล้าหาญ

เปิดอ่าน 12,647 ครั้ง
 วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 9,265 ครั้ง
คลิปแชร์ต่อเมื่อพ่อต้องโกหกลูก (ชมคลิป)
คลิปแชร์ต่อเมื่อพ่อต้องโกหกลูก (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 8,968 ครั้ง
กระเป๋านักเรียนหนักเสี่ยง! หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
กระเป๋านักเรียนหนักเสี่ยง! หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

เปิดอ่าน 12,491 ครั้ง
พระจันทร์ยิ้มเมื่อคืนวันที่ 1 ธ.ค.51
พระจันทร์ยิ้มเมื่อคืนวันที่ 1 ธ.ค.51

เปิดอ่าน 21,602 ครั้ง
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

เปิดอ่าน 27,057 ครั้ง
8 ตัวอย่างภาษาอังกฤษแบบผิดๆ ที่ฮิตติดปากคนไทย
8 ตัวอย่างภาษาอังกฤษแบบผิดๆ ที่ฮิตติดปากคนไทย

เปิดอ่าน 10,021 ครั้ง
ผงะนมเสียผุดก๊าซพิษร้ายเทียบเท่า"ควันรถ"
ผงะนมเสียผุดก๊าซพิษร้ายเทียบเท่า"ควันรถ"

เปิดอ่าน 202,827 ครั้ง
10 อาชีพในอนาคต ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงในไทย
10 อาชีพในอนาคต ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงในไทย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,233 ครั้ง
รักษาอาการท้องเสียด้วยฝรั่ง
รักษาอาการท้องเสียด้วยฝรั่ง

เปิดอ่าน 10,359 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือและหนังสือเสียง "สอนนอกกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์"
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือและหนังสือเสียง "สอนนอกกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์"

เปิดอ่าน 77,844 ครั้ง
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL)
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL)

เปิดอ่าน 11,158 ครั้ง
6 วิธีแก้เครียด
6 วิธีแก้เครียด

เปิดอ่าน 24,510 ครั้ง
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ