ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้านหนองบ้วย

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้านหนองบ้วย

ผู้รายงาน เปรมศิริ เนื้อเย็น

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหนองบ้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โรงเรียน บ้านหนองบ้วย 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้านหนองบ้วย 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านหนองบ้วย 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้าน หนองบ้วย การประเมินโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ก่อนดำเนินโครงการเป็นการประเมินสภาพแวดล้อม (Context) ระยะที่ 2 ระหว่างการดำเนินโครงการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ประเมินกระบวนการ (Process) และประเมินผลผลิต (Product) และระยะที่ 3 หลังการดำเนินโครงการเป็นการประเมินผลผลิต (Product) ใช้การประเมินโครงการรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้ให้ข้อมูล คือ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านหนองบ้วย จำนวน 78 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อหาค่าความถี่ (f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (sd.) ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1.สภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้านหนองบ้วย โดยภาพรวมมีความสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.23, sd. = 0.49) ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.37, sd. = 0.53) ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายและความต้องการจำเป็นอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.17, sd. = 0.47) และความสอดคล้องของกิจกรรมกับวัตถุประสงค์โครงการ มีความสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.15, sd. = 0.47)

2.ปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้านหนองบ้วย โดยภาพรวมมีความพร้อมเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.22, sd. = 0.48) วัสดุอุปกรณ์ มีความพร้อมเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.37, sd. = 0.56) งบประมาณมีความพร้อมเหมาะสม อยู่ระดับมาก (x̄ = 4.35, sd. = 0.49) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ มีความพร้อมเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก (x̄ = 4.09, sd. = 0.42) และบุคลากรมีความพร้อมเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.07, sd. = 0.47)

3.กระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้านหนองบ้วย โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.29, sd. = 0.51) การปรับปรุงแก้ไข (Act) มีการดำเนินการอยู่ระดับมาก (x̄ = 4.37, sd. = 0.56) การลงมือปฏิบัติ (Do) มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.37, sd. = 0.55) การตรวจสอบ (Check) มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.25, sd. = 0.46) และการวางแผน (Plan) มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.17, sd.= 0.47)

4. ผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ระหว่างดำเนินโครงการโดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.26, sd.= 0.49) ประเด็น โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีการดำเนินการอยู่ระดับมาก (x̄ = 4.32, sd. = 0.50) ประเด็นครูนำโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.25, sd. = 0.50) และประเด็นครูมีความรู้ความเข้าใจในโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.21, sd. = 0.47)

5. ผลการประเมินผลผลิต (Product) หลังดำเนินโครงการ โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.29, sd. = 0.50) ประเด็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีการดำเนินการอยู่ระดับมาก (x̄ = 4.35, sd. = 0.50) ประเด็นครูนำโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.28, sd. = 0.50) และประเด็นครูมีความรู้ความเข้าใจในโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.25, sd.= 0.50)

โดยภาพรวมของผลการประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ระหว่างดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการ ผลการประเมินผลผลิต(Product) หลังดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลการประเมินผลผลิต(Product) ระหว่างดำเนินโครงการ ทุกประเด็น เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็น พบว่า ประเด็นครูมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยผลต่างสูงสุด (0.04) รองลงมาคือ ประเด็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยผลต่าง (0.03) ประเด็น ครูนำคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ มีค่าเฉลี่ยผลต่าง (0.03) ตามลำดับ

6. ผลการประเมินภาพรวม ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้านหนองบ้วย โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับ มาก (x̄ = 4.25, sd. = 0.49) การประเมินกระบวนการ (Process) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.29, sd. = 0.51) รองลงมาคือ การประเมินผลผลิต (Product) มีผลการดำเนินการอยู่ระดับมาก (x̄ = 4.29, sd.= 0.50) การประเมินสภาพแวดล้อม (Context) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.23, sd. = 0.49) และการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.22, sd. = 0.48) ตามลำดับ

โพสต์โดย เปรม : [22 เม.ย. 2565 เวลา 12:56 น.]
อ่าน [2162] ไอพี : 1.10.202.140
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,326 ครั้ง
อาร์คิมีดีส
อาร์คิมีดีส

เปิดอ่าน 52,753 ครั้ง
ธรรมชาติของห่วงโซ่อาหาร
ธรรมชาติของห่วงโซ่อาหาร

เปิดอ่าน 10,608 ครั้ง
"เดอะ เกรท ไฟร์วอลล์" กรณีศึกษา "อินเทอร์เน็ต เกตเวย์" จากจีน
"เดอะ เกรท ไฟร์วอลล์" กรณีศึกษา "อินเทอร์เน็ต เกตเวย์" จากจีน

เปิดอ่าน 12,436 ครั้ง
มาตรฐานโทรศัพท์มือถือยุคที่ 3
มาตรฐานโทรศัพท์มือถือยุคที่ 3

เปิดอ่าน 13,245 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : จิตวิญญาณครู สำคัญที่สุด
ตูนส์ศึกษา : จิตวิญญาณครู สำคัญที่สุด

เปิดอ่าน 25,493 ครั้ง
ขาเที่ยวเฮอีก ปี59 วันหยุดยาวเพียบเฉพาะสงกรานต์ฟาดรวดเดียว 5 วัน
ขาเที่ยวเฮอีก ปี59 วันหยุดยาวเพียบเฉพาะสงกรานต์ฟาดรวดเดียว 5 วัน

เปิดอ่าน 61,481 ครั้ง
ประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาดูแลครูอย่างไร
ประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาดูแลครูอย่างไร

เปิดอ่าน 13,789 ครั้ง
8 วิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ
8 วิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ

เปิดอ่าน 21,069 ครั้ง
"ปลูกมะนาวแป้นดกพิเศษบนต้นตอส้มโวลคา-เมอเรียน่า"
"ปลูกมะนาวแป้นดกพิเศษบนต้นตอส้มโวลคา-เมอเรียน่า"

เปิดอ่าน 9,582 ครั้ง
ล้างพิษลำไส้ใหญ่ กากใยอาหารจากธรรมชาติช่วยคุณได้
ล้างพิษลำไส้ใหญ่ กากใยอาหารจากธรรมชาติช่วยคุณได้

เปิดอ่าน 28,656 ครั้ง
เลิกโทษเด็กนักเรียนได้ไหม? คอลัมน์สุจิตต์ วงษ์เทศ
เลิกโทษเด็กนักเรียนได้ไหม? คอลัมน์สุจิตต์ วงษ์เทศ

เปิดอ่าน 14,827 ครั้ง
ชาวเน็ตแห่เล่น "หิมะ" ตกในเมืองไทย
ชาวเน็ตแห่เล่น "หิมะ" ตกในเมืองไทย

เปิดอ่าน 11,836 ครั้ง
Dragon Baby เจ้าหนูสุดเจ๋ง คลิปอยากให้ลูกน้อยเป็นซุปเปอร์ฮีโร่
Dragon Baby เจ้าหนูสุดเจ๋ง คลิปอยากให้ลูกน้อยเป็นซุปเปอร์ฮีโร่

เปิดอ่าน 23,312 ครั้ง
แบบก่อสร้างอาคารห้องสุมด ICT
แบบก่อสร้างอาคารห้องสุมด ICT

เปิดอ่าน 16,279 ครั้ง
ห้ามพลาด!! เช็คดวงปี 59 "หมอช้าง"เผยกันย์ดวงดีสุด ส่วนสิงห์เตรียมรับราหู
ห้ามพลาด!! เช็คดวงปี 59 "หมอช้าง"เผยกันย์ดวงดีสุด ส่วนสิงห์เตรียมรับราหู

เปิดอ่าน 17,467 ครั้ง
คำว่า "เรียบร้อยโรงเรียนจีน" มาจากไหน
คำว่า "เรียบร้อยโรงเรียนจีน" มาจากไหน
เปิดอ่าน 10,797 ครั้ง
เอาไฟฉายส่องตา แก้เมาเครื่องบินได้
เอาไฟฉายส่องตา แก้เมาเครื่องบินได้
เปิดอ่าน 10,654 ครั้ง
ตรงต่อเวลา...ช่วยอนาคตหนูมั่นได้
ตรงต่อเวลา...ช่วยอนาคตหนูมั่นได้
เปิดอ่าน 15,060 ครั้ง
7 เคล็ดลับเพิ่มความสูงให้กับตัวเอง
7 เคล็ดลับเพิ่มความสูงให้กับตัวเอง
เปิดอ่าน 31,617 ครั้ง
แบบคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (เกณฑ์ใหม่ มีผล 1 ต.ค.51)
แบบคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (เกณฑ์ใหม่ มีผล 1 ต.ค.51)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ