ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารโรงเรียนบ้านไร่เสธ์ โดยใช้ RAISE Model

เรื่อง รูปแบบการบริหารโรงเรียนบ้านไร่เสธ์ โดยใช้ RAISE Model

ชื่อผู้ศึกษา นายชิตวีร์ มองเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เสธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ปีการศึกษา 2564

บทสรุปผู้บริหาร

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านไร่เสธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยใช้ RAISE Model ซึ่งมีผลการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ ดังนี้

1.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 รายวิชา

ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

2.ผลเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา

2563-2564 พบว่าในรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นและเป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาด้วยกิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น โครงการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง กิจกรรมจัดหา/ ผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมสืบค้นความรู้เนื่องในวันอาเซียน อีกทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน การตอบคำถาม การสื่อสารและการคิดคำนวณ โดยไม่จำกัดความรู้เพียงแค่ในห้องเรียน เท่านั้น ครูผู้สอนได้ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนโดยการบูรณาการการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้นักเรียนมีทักษะ แนวคิดบูรณาการเชื่อมโยงบนพื้นฐานของความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและแนวทางและการแก้ปัญหาและทักษะที่จำเป็นในอนาคต มีการจัดกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนทำร่วมกันเป็นหมู่คณะ เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ เป็นต้น จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จากการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลายผ่านสื่อเทคโนโลยี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทางโรงเรียนได้จัดบริการอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน เช่น บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน ห้องสมุด คอมพิวเตอร์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียนที่นักเรียนสามารถเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีและนำเสนอผลงานอย่างทั่วถึง นอกจากนี้โรงเรียนมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีการจัดทำกิจกรรม/โครงการ เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามเป้าหมาย โดยกำหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีของโรงเรียน เช่นโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การติวเข้ม O-NET จากครู 4 กลุ่มสาระหลัก เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยทางโรงเรียนจัดกิจกรรมที่ตอบสนองในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ คือจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบและรักท้องถิ่น มีทักษะในการใช้ชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักปรับตัวและอยู่ร่วมกัน ในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมประสบการณ์จริง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีต่อนักเรียน เช่นกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมอาสาพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน กิจกรรมสะอาดทุกที่บรรยากาศดีที่ไร่เสธ์ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน การอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำสัปดาห์ อีกทั้งได้มีการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อติดตามนักเรียนในความดูแลของครูที่ปรึกษา ดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนสำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ

ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ในระดับที่เหมาะสม สามารถเขียนสื่อสารโต้ตอบได้ นักเรียนรู้จักวางแผนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักวิถีประชาธิปไตย กล้าแสดงออกในทางที่ดี แสดงความคิดเห็นและวิพากย์ได้อย่างสร้างสรรค์สามารถ แก้ปัญหาและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน/สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เป็นผู้มีทักษะในการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยี รวมทั้งแยกแยะความจำเป็น ความสำคัญ รู้เท่าทัน สื่อข้อมูลข่าวสารในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจในทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างต่อเนื่อง ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีต่อเนื่อง คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา และเมื่อจบปีการศึกษา นักเรียนสามารถเลือกเรียนต่อในระดับสูงขึ้นและเลือกเหมาะสมกับตนเอง

จากกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษานั้น สถานศึกษามีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทางการบริหารจัดการด้านการศึกษา โดยใช้ดำเนินการวิเคราะห์บริบท สภาพปัญหา ตลอดจนผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยอาศัยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลการนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการภาคีเครือข่ายตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษามีการมอบนโยบาย สนับสนุนงบประมาณ สถานที่และการประสานงานต่างๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคณะครูในการดำเนินการตามโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพผู้เรียน นอกจากนี้ผู้บริหารจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เป็นประจำทั้งด้านสายการสอน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบด้านงานพิเศษ สนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้รับรางวัลที่เกิดจากความสามารถของครูและนักเรียน ทั้งระดับสหวิทยาเขต เขตพื้นที่ จังหวัดและประเทศ มีการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีคำสั่งแต่งตั้ง หัวหน้ากลุ่มบริหาร หัวหน้าระดับและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบ อีกทั้งจัดหาทรัพยากร งบประมาณ มอบหมายงาน ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งอาศัยการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลงานและสรุปผลการดำเนินงานโดยมีการสำรวจความพึงพอใจ ผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งสถานศึกษามีการประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน ในสถานศึกษาได้สร้างภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ภาคส่วนราชการประกอบด้วยนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในรูปแบบ “บรม” (บ้าน โรงเรียน มัสยิด) จนประสบผลสำเร็จในการระดมสรรพกำลัง การระดมสมองจนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้านคุณภาพของสถานศึกษา ดังแผนภูมิดังนี้

จากแผนภูมิเป็นผลการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษาร่วมกันกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้สถานศึกษามีการจัดระบบบริหาร มีเป้าหมายชัดเจน บุคลากรทุกฝ่าย ในสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้สถานศึกษาใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การประชุมโดยใช้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมระดมสมอง เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา นโยบายการศึกษาที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการกำกับนิเทศติดตาม ดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการบริหารจัดการด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงานจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการ ประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้น/ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มีการออกแบบการเรียนรู้ สื่อ/นวัตกรรมที่ เหมาะสม นำมาใช้กับผู้เรียนโดยแผนการจัดการเรียนรู้เป็นแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการสอนตามแผนฯ มีการวัดและประเมินผล การประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง และจบหน่วยการเรียนรู้ ผลงานของนักเรียน (ชิ้นงาน) นำส่งครูเพื่อประเมินปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน โดยเฉพาะแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นด้านความรู้ ทักษะ / กระบวนการด้านคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และด้านสมรรถนะที่สำคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี วัดผลประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน กลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน เพื่อตัดสินผลการเรียนและโดยเฉพาะบันทึกหลังการสอน จะได้พบปัญหา และรีบหาทาง / แนวทาง แก้ไข ปรับปรุง เพื่อพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป โดยการบันทึกหลังสอน เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการเรียนการสอนต่อ 1 หน่วยการเรียน ประเมินผลโดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีปัญหานักเรียนไม่ผ่าน แก้ปัญหาโดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนตามเสนอฝ่ายบริหารตามขั้นตอน นอกจากมีแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว โรงเรียนมีชั่วโมงแนะแนว ให้คำปรึกษานักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นปัจจุบัน ครู ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อุทิศเวลา เสียสละ จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยนำข้อมูลและผลการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล แยกนักเรียนเป็นกลุ่มเก่ง อ่อน ปานกลาง เพื่อจัดแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะการออกแบบการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับกลุ่มของนักเรียนเพื่อการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียนรวมทั้งให้คำแนะนำคำปรึกษาแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเสมอภาค การส่งเสริมให้ครูใช้ผลการประเมินผู้เรียนมาทำงานวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง มีโครงการที่ส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน มีการจัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ ประสบการณ์และความถนัด มีสวัสดิการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่คณะครู ครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการประชาธิปไตยในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีพุทธ

ผลจากการบริหารโดยใช้ RAISE Model ทำให้การดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลทั้งระดับอ่อน ปานกลาง และเก่ง ทำให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการสอนเสริมความรู้แก่นักเรียนกลุ่มปานกลาง เก่ง และมีการสอนซ่อมเสริมนักเรียนกลุ่มอ่อน มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลจากสภาพความเป็นจริง มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียนและนำผลการวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน ครูสอนเต็มเวลา เต็มความสามารถ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี นำหลักประชาธิปไตยและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติหน้าที่ เป็นแนวทางในการทำงานทำให้ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้นและได้รับรางวัลต่างๆ อาทิเช่น ผลงานคุรุชนคนคุณธรรม ด้านครูประจำปี 2565 ซึ่งเป็นผลมาจากครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ทุกคนได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้คำแนะนำจากคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลของเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์โดย ชิตวีร์ : [29 เม.ย. 2565 เวลา 10:22 น.]
อ่าน [883] ไอพี : 101.109.116.123
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,975 ครั้ง
ทานอาหารช่วยบำบัดความเครียด
ทานอาหารช่วยบำบัดความเครียด

เปิดอ่าน 37,660 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) ปี 2555
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) ปี 2555

เปิดอ่าน 205,912 ครั้ง
10 อาชีพในอนาคต ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงในไทย
10 อาชีพในอนาคต ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงในไทย

เปิดอ่าน 7,143 ครั้ง
แนะวิธีซื้อสมาร์ทโฟนอย่างคุ้มค่า
แนะวิธีซื้อสมาร์ทโฟนอย่างคุ้มค่า

เปิดอ่าน 15,731 ครั้ง
ตัวอย่างบริษัท ที่ไม่ควรทำงานด้วย
ตัวอย่างบริษัท ที่ไม่ควรทำงานด้วย

เปิดอ่าน 16,088 ครั้ง
TEPE Online มีอะไรดีๆ เยอนะ รู้จักกันหรือยัง?
TEPE Online มีอะไรดีๆ เยอนะ รู้จักกันหรือยัง?

เปิดอ่าน 8,979 ครั้ง
สร้างความสุขในการทำงาน
สร้างความสุขในการทำงาน

เปิดอ่าน 12,429 ครั้ง
เกิดทันไหม ประกาศผลเอ็นทรานส์ ยุคเริ่มแรกและ ยุคปี 2530
เกิดทันไหม ประกาศผลเอ็นทรานส์ ยุคเริ่มแรกและ ยุคปี 2530

เปิดอ่าน 21,501 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)

เปิดอ่าน 11,069 ครั้ง
8 วินัยใหม่เพิ่มเงินเก็บทั้งปี
8 วินัยใหม่เพิ่มเงินเก็บทั้งปี

เปิดอ่าน 134,628 ครั้ง
ระบบข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับข้าราชการ สำหรับตรวจสอบวันเดือนปีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระบบข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับข้าราชการ สำหรับตรวจสอบวันเดือนปีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เปิดอ่าน 15,005 ครั้ง
เรื่องกล้วย ๆ
เรื่องกล้วย ๆ

เปิดอ่าน 9,072 ครั้ง
6 ไอเดียเด็ดสื่อรักให้แม่ แบบไม่ต้องออกนอกกรุง
6 ไอเดียเด็ดสื่อรักให้แม่ แบบไม่ต้องออกนอกกรุง

เปิดอ่าน 11,702 ครั้ง
ไม่อยากเสียเงินฟรี ต้องอ่าน ก่อนติดฟิล์มกระจกบ้านต้องรู้อะไรบ้าง
ไม่อยากเสียเงินฟรี ต้องอ่าน ก่อนติดฟิล์มกระจกบ้านต้องรู้อะไรบ้าง

เปิดอ่าน 5,108 ครั้ง
การซ่อมแซมเสื้อผ้า
การซ่อมแซมเสื้อผ้า

เปิดอ่าน 87,003 ครั้ง
ลำดับดาวเคราะห์
ลำดับดาวเคราะห์
เปิดอ่าน 32,148 ครั้ง
ทำโทรศัพท์มือถือเป็นเม้าส์ไร้สายกันเถอะ
ทำโทรศัพท์มือถือเป็นเม้าส์ไร้สายกันเถอะ
เปิดอ่าน 43,040 ครั้ง
ทานโจ๊กตอนเช้ามีประโยชน์อย่างไร
ทานโจ๊กตอนเช้ามีประโยชน์อย่างไร
เปิดอ่าน 9,584 ครั้ง
จุฬาฯ ฉลอง อันดับ 138 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของโลก
จุฬาฯ ฉลอง อันดับ 138 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของโลก
เปิดอ่าน 15,115 ครั้ง
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ