ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ในชีวิตวิถีใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม

ผู้วิจัย : นายนนทวัชร์ ทาทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ปีการศึกษา : 2563 - 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ในชีวิตวิถีใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ในชีวิตวิถีใหม่ 2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ในชีวิตวิถีใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ในชีวิตวิถีใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 4) เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ในในชีวิตวิถีใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม มีขั้นตอนในการวิจัย คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนา เพื่อหาองค์ประกอบการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ในชีวิต วิถีใหม่ โดยสอบถามความคิดเห็นครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำนวน 233 คน ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบโดยตรวจสอบรูปแบบและคู่มือด้วยการจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบโดยครูผู้สอนในโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม จำนวน 9 คน และครูผู้สอนในเครือข่ายการจัดการศึกษาสังขะ 3 (ตาตุม - จารย์) จำนวน 12 คน รวม 21 คน ขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบโดยครูผู้สอนในโรงเรียน สตรีวิทยาสมาคม จำนวน 9 คน และครูผู้สอนในเครือข่ายการจัดการศึกษาสังขะ 3 (ตาตุม - จารย์) จำนวน 12 คน รวม 21 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบประเมินรูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Wilcoxon Signed Rank Test และข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1.สภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ในชีวิตวิถีใหม่ พบว่า สภาพปัจจุบันการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ในชีวิตวิถีใหม่ ระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.70, S.D. = 0.36) และความต้องการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ในชีวิตวิถีใหม่ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก(x̄ = 4.22, S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปัจจุบันด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็นด้านความเข้าใจ ด้านความเป็นครูในชีวิตวิถีใหม่ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ส่วนด้านการสร้างมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด และ ความต้องการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็นด้านการสร้าง ด้านความเป็นครูในชีวิตวิถีใหม่ ด้านความเข้าใจ ส่วนด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

2. รูปแบบการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ในชีวิตวิถีใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม พบว่า มี 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหาของรูปแบบ วิธีดำเนินการของรูปแบบ และ การประเมินรูปแบบ เพื่อให้เกิดผลพัฒนาครู ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ในชีวิตวิถีใหม่ใน 5 ด้าน คือ ด้านความเข้าใจ ด้านการใช้งาน ด้านการสร้าง ด้านการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน และ ด้านความเป็นครูในชีวิตวิถีใหม่ แล้วนำรูปแบบไปตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยการจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความถูกต้องมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ตามลำดับ

3.ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ในชีวิตวิถีใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม พบว่า ก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับความคิดเห็นของในการใช้รูปแบบภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.90, S.D. = 0.25) และหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับความคิดเห็นของในการใช้รูปแบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.17, S.D. = 0.26) และครูที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบ มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ในชีวิตวิถีใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

4.ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ในในชีวิตวิถีใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ระดับความคิดเห็นในการใช้รูปแบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.35, S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความถูกต้องค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็นด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และ ด้านความเป็นประโยชน์ตามลำดับ

โพสต์โดย โด้ย : [30 พ.ค. 2565 เวลา 19:08 น.]
อ่าน [475] ไอพี : 171.96.221.90
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 69,632 ครั้ง
การวิจัยในชั้นเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด
การวิจัยในชั้นเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด

เปิดอ่าน 66,238 ครั้ง
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด

เปิดอ่าน 22,072 ครั้ง
ปัสสาวะบอกโรค ลองสังเกตตัวเองดูสิ
ปัสสาวะบอกโรค ลองสังเกตตัวเองดูสิ

เปิดอ่าน 11,419 ครั้ง
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง กว่า 30,000 ภาพ
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง กว่า 30,000 ภาพ

เปิดอ่าน 12,924 ครั้ง
เตือน! โทรไม่ติดวางสายก่อน 6 วิ ไม่งั้นเสียเงิน
เตือน! โทรไม่ติดวางสายก่อน 6 วิ ไม่งั้นเสียเงิน

เปิดอ่าน 10,411 ครั้ง
ปฏิรูปการเรียนรู้...สู่...ห้องเรียน
ปฏิรูปการเรียนรู้...สู่...ห้องเรียน

เปิดอ่าน 12,826 ครั้ง
ลายมืออัจฉริยะผู้นำ เป็นอย่างไร?
ลายมืออัจฉริยะผู้นำ เป็นอย่างไร?

เปิดอ่าน 30,000 ครั้ง
ศธ.สั่งลดเวลาเรียนในห้องเรียน เหลือเพียง 14.00 น. เด็กจะได้..
ศธ.สั่งลดเวลาเรียนในห้องเรียน เหลือเพียง 14.00 น. เด็กจะได้..

เปิดอ่าน 11,312 ครั้ง
จากหัวใจดวงน้อยๆ ที่อยากบอกรักพ่อหลวง ผ่านบทเพลง "เล่าสู่หลานฟัง"
จากหัวใจดวงน้อยๆ ที่อยากบอกรักพ่อหลวง ผ่านบทเพลง "เล่าสู่หลานฟัง"

เปิดอ่าน 30,578 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 7 ผู้รักษาเวลาและผู้ตัดสินที่ 3
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 7 ผู้รักษาเวลาและผู้ตัดสินที่ 3

เปิดอ่าน 15,138 ครั้ง
สุดยอดโปรแกรมตรวจสอบสเปคคอมพิวเตอร์ ปี 2012
สุดยอดโปรแกรมตรวจสอบสเปคคอมพิวเตอร์ ปี 2012

เปิดอ่าน 9,592 ครั้ง
"เรียกเหงื่อลดโรค" คุณก็ทำได้ ทุกวัย มาดูแลใส่ใจสุขภาพกันนะ
"เรียกเหงื่อลดโรค" คุณก็ทำได้ ทุกวัย มาดูแลใส่ใจสุขภาพกันนะ

เปิดอ่าน 11,166 ครั้ง
"ครอบฟันสี" อย่าคิดเป็นอื่นไกล นี่คือพืชชนิดหนึ่ง
"ครอบฟันสี" อย่าคิดเป็นอื่นไกล นี่คือพืชชนิดหนึ่ง

เปิดอ่าน 10,183 ครั้ง
การหยุดหายใจในขณะหลับ (Sleep apnoea)
การหยุดหายใจในขณะหลับ (Sleep apnoea)

เปิดอ่าน 8,729 ครั้ง
พิชิตสุขภาพการเงินที่ดีใน 31 วัน
พิชิตสุขภาพการเงินที่ดีใน 31 วัน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 19,306 ครั้ง
ผิวหน้าสวยด้วยแอปเปิ้ล
ผิวหน้าสวยด้วยแอปเปิ้ล

เปิดอ่าน 18,609 ครั้ง
เรื่องของกราฟ
เรื่องของกราฟ

เปิดอ่าน 14,073 ครั้ง
15 ประโยชน์ของน้ำอัดลมกับงานบ้าน ที่รู้แล้วจะอึ้ง
15 ประโยชน์ของน้ำอัดลมกับงานบ้าน ที่รู้แล้วจะอึ้ง

เปิดอ่าน 2,842 ครั้ง
กรมอนามัย แนะมีนมจืดติดบ้าน กระตุ้นวัยเรียน วัยรุ่น ดื่มนมเพิ่มความสูง
กรมอนามัย แนะมีนมจืดติดบ้าน กระตุ้นวัยเรียน วัยรุ่น ดื่มนมเพิ่มความสูง

เปิดอ่าน 9,512 ครั้ง
วิธีแต่งหน้าใส ๆ สวยสบายผิวหน้า
วิธีแต่งหน้าใส ๆ สวยสบายผิวหน้า เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ