ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง)อำเภอถ้ำพรรณรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

การประเมินโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ โรงเรียนวัดมุขธาราม

(วัดปากท่าซอง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และความพึงพอใจต่อโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างมีทั้งหมด 63 คน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน ครูผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ 1คน ครูในโรงเรียนจำนวน 3 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 50 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 7 คน

(ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนครู) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มี 5 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์ ด้านบริบทและปัจจัยนำเข้าของโครงการ ซึ่งสัมภาษณ์ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ และครูในโรงเรียน จำนวน 12 ข้อ ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านกระบวนการของโครงการ ซึ่งสอบถาม ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ ละครูในโรงเรียน จำนวน 17 ข้อ ฉบับที่ 3 แบบสอบถามด้านผลผลิตของโครงการ ซึ่งสอบถาม ความพึงพอใจของ ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ ครูในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 8 ข้อ ฉบับที่ 4 แบบบันทึก ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งบันทึกข้อมูลโดยครูผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ จำนวน 3 ข้อ ซึ่งทั้ง 4 ฉบับ มีลักษณะเป็นข้อคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า มีผลการดำเนินโครงการในด้านบริบทในระดับสูง ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดทุกตัวอยู่ในระดับสูง เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ (4.27) ความชัดเจนของเป้าหมายและองค์ประกอบของโครงการ (4.16) และความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับกิจกรรมในโครงการ (4.00)

2 ผลการประเมินด้านปัจจัยจำเข้า พบว่า มีผลการดำเนินโครงการในด้านปัจจัยนำเข้าในระดับปานกลาง ซึ่งตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับสูง 2 ตัวชี้วัด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ รูปแบบการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (4.11) ห้องที่ใช้ในการดำเนินโครงการ(4.00) ส่วนตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางมี 3 ตัวชี้วัด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ(3.66) บุคลากรในการดำเนินโครงการ (3.49และ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ(3.15)

3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า มีผลการดำเนินโครงการในด้านกระบวนการในระดับสูง ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดทุกตัวมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ การบริหารโครงการ (4.04) การนิเทศติดตาม (4.03) และกระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ (3.97)

4 ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า มีผลการดำเนินโครงการด้านผลผลิตในระดับสูง โดยทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับสูงสุด 2 ตัวชี้วัด คือคะแนนเฉลี่ยร้อย

ละผลการทดสอบระดับชาติNTของนักเรียนระดับชั้นป.3พัฒนาสูงขึ้น(5.00)คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบระดับชาติ(O-NET)ของนักเรียนระดับชั้นป.6 พัฒนาสูงขึ้น(5.00) ส่วนตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับสูง 4 ตัวชี้วัด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน

( 4.26) ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน( 4.02)คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนสูงขึ้น ( 4.00 )ความพึง พอใจของผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ และครูในโรงเรียน( 3.98)

5 ผลการประเมินโครงการในภาพรวม พบว่า ผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ ของโรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) อำเภอถ้าพรรณรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 อยู่ในระดับสูง (80.0%) ซึ่งประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น คือ ด้านบริบท (12.0%) ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับสูง ด้านปัจจัยนำเข้า (17.0%) ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับปานกลาง ด้านกระบวนการ (20%) ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับสูง และด้านผลผลิต (31%) ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับสูง

โพสต์โดย ผอ.จิ๊บ : [1 มิ.ย. 2565 เวลา 06:29 น.]
อ่าน [527] ไอพี : 118.173.55.208
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,821 ครั้ง
ประโยชน์ ของการดื่มเบียร์
ประโยชน์ ของการดื่มเบียร์

เปิดอ่าน 53,186 ครั้ง
ชนิดของสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
ชนิดของสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช

เปิดอ่าน 30,594 ครั้ง
คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน
คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน

เปิดอ่าน 44,632 ครั้ง
หมึกปากกา ทำมาจากอะไร
หมึกปากกา ทำมาจากอะไร

เปิดอ่าน 23,570 ครั้ง
ประวัติ แคลคูลัส
ประวัติ แคลคูลัส

เปิดอ่าน 12,134 ครั้ง
คำเตือน เมนทอส กับเบียร์ อันตรายถึงชีวิต
คำเตือน เมนทอส กับเบียร์ อันตรายถึงชีวิต

เปิดอ่าน 374,649 ครั้ง
ปรัชญาและคุณธรรมสำหรับครู และลักษณะครูที่ดี
ปรัชญาและคุณธรรมสำหรับครู และลักษณะครูที่ดี

เปิดอ่าน 11,477 ครั้ง
ไส้เดือนดิน
ไส้เดือนดิน

เปิดอ่าน 14,161 ครั้ง
10 วิธีการเป็นพ่อแม่ที่สุดยอด
10 วิธีการเป็นพ่อแม่ที่สุดยอด

เปิดอ่าน 18,245 ครั้ง
เกร็ดน่ารู้ของกาแฟ ... ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
เกร็ดน่ารู้ของกาแฟ ... ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

เปิดอ่าน 8,646 ครั้ง
CMS คืออะไรอ่านได้ที่นี่
CMS คืออะไรอ่านได้ที่นี่

เปิดอ่าน 13,960 ครั้ง
ลายมือผู้นำระดับโลก
ลายมือผู้นำระดับโลก

เปิดอ่าน 12,701 ครั้ง
อยากรู้หรือไม่...คุณแก่เร็วไป หรือ อ่อนกว่าวัย ?
อยากรู้หรือไม่...คุณแก่เร็วไป หรือ อ่อนกว่าวัย ?

เปิดอ่าน 11,283 ครั้ง
เอาไงดี? ...หางานใหม่แล้วค่อยลาออก กับ ลาออกแล้วค่อยหางานใหม่ !!
เอาไงดี? ...หางานใหม่แล้วค่อยลาออก กับ ลาออกแล้วค่อยหางานใหม่ !!

เปิดอ่าน 38,521 ครั้ง
7 สัญลักษณ์ในขวดพลาสติก มีความหมายอย่างไร อันไหนรีไซเคิลได้ ที่นี่มีคำตอบ
7 สัญลักษณ์ในขวดพลาสติก มีความหมายอย่างไร อันไหนรีไซเคิลได้ ที่นี่มีคำตอบ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,206 ครั้ง
เตือนภัย ระวังไวรัสบน Facebook กำลังระบาด
เตือนภัย ระวังไวรัสบน Facebook กำลังระบาด

เปิดอ่าน 41,876 ครั้ง
มาแรง!! มะนาวแป้นพันธุ์ใหม่ 8 เดือนให้ผล 300 ลูก ปลูกได้หลายแบบตามความเหมาะสม
มาแรง!! มะนาวแป้นพันธุ์ใหม่ 8 เดือนให้ผล 300 ลูก ปลูกได้หลายแบบตามความเหมาะสม

เปิดอ่าน 52,519 ครั้ง
ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี
ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 116,177 ครั้ง
จินตคณิต สูตรคิดเร็ว สูตรคณิต คิดเร็ว
จินตคณิต สูตรคิดเร็ว สูตรคณิต คิดเร็ว

เปิดอ่าน 30,130 ครั้ง
ผักบำรุงสมอง
ผักบำรุงสมอง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ