ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนราชวินิต

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนราชวินิต” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนก่อน (Pre-test) และหลัง (Post-test) โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ๒) เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความ และ ๓) เพื่อวิเคราะห์แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความที่สร้างขึ้นในการช่วยส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความของผู้เรียน รวมทั้งแนวทางปรับปรุง และพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยมีเป้าหมายคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียน ราชวินิต จำนวน ๒๖ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความวัดผลสัมฤทธิ์ความสามารถด้านการอ่านจับใจความ และแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความ จำนวน ๖ ชุด โดยมีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนราชวินิต มีผลสัมฤทธิ์ความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ (Post-test) สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนก่อนใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ (Pre-test) ซึ่งความสามารถในด้านการอ่านจับใจความของผู้เรียนยังสอดคล้องกับความสามารถในการเรียนด้านวิชาการต่าง ๆ ของผู้เรียน กล่าวคือ ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิชาการต่าง ๆ ในระดับสูงจะมีความสามารถในด้านการอ่านจับใจความสูงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับพัฒนาการทางภาษาด้านอื่น ๆ ที่ดีขึ้นตามมาจากการสังเกตของผู้วิจัย เช่น ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงสะกดคำได้ถูกต้องและคล่องแคล่วมากขึ้น ผู้เรียนสามารถเขียนสะกดคำได้ถูกต้องมากขึ้นจากการฝึกเขียนคำตอบให้รูปแบบอัตนัย ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่องราวที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้นสังเกตจากการให้เหตุผลในการตอบคำถาม เป็นต้น

ข้อเสนอแนะหากผู้เรียนได้รับการฝึกฝนความสามารถในด้านการอ่านจับใจความอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความสูงขึ้น ซึ่งหากแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความมีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น เช่น มีเนื้อหาประเภทข่าว สารคดี บทเพลง โฆษณา ฉลากผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ย่อมจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนความสามารถในการอ่านจับใจความในรูปแบบที่หลากหลายแปลกใหม่ ช่วยดึงดูดความสนใจในการอ่านของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น การสร้างประสบการณ์ในการอ่านจึงเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้เรียน และถ้าหากมีการใช้รูปแบบคำถามท้ายในแบบฝึกที่หลากหลายทั้งแบบอัตนัย และปรนัย ย่อมสามารถช่วยกระตุ้นความคิดวิเคราะห์ และคิดสังเคราะห์ให้ผู้เรียนรู้จักใช้วิจารณญาณในการอ่านมากขึ้น ซึ่งส่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกรับข่าวสารต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความแก่ผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกควรมีการกำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัวในการอ่าน และกระตุ้นความเร็วในการอ่านของผู้เรียนมากขึ้น โดยหลังจากผู้เรียนทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วควรดำเนินการเฉลยทันที เพื่อย้ำความเข้าใจ ขยายความรู้ และให้ผู้เรียนมีโอกาสสรุปเรื่องที่อ่านเรียบเรียงเป็นภาษาของตนเองสั้น ๆ เพื่อทบทวน นอกจากนี้ผู้สอนอาจมีการตั้งคำถามถามผู้เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากคำถามในแบบฝึกให้ผู้เรียนได้คิดต่อขณะเฉลย ซึ่งควรเป็นคำถามปลายเปิดให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการอ่านจับใจความของผู้เรียนให้สูงขึ้น

การวิจัยดังกล่าวจึงทำให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความให้สอดคล้องเหมาะสมกับพัฒนาการและความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีความแตกต่างและหลากหลาย ซึ่งยังทำให้ตระหนักถึงความสำคัญในการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนด้านการอ่าน เพื่อที่จะสามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนแต่ละบุคคลเพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสมตรงตามศักยภาพ นอกจากนี้ยังทำให้ได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยควบคู่กับการส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความแก่ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในชั้นเรียนอีกด้วย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้สามารถช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการในการอ่านจับใจความไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากการสร้างประสบการณ์ในการอ่านแก่นักเรียนผ่านแบบฝึก จนทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสรุปใจความสำคัญ และคิดวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการตอบคำถาม ทั้งนี้ยังสามารถช่วยปรับพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ครู นักวิชาการการศึกษา และผู้วิจัยในการทำวิจัยครั้งต่อไป

โพสต์โดย Nooknick : [12 มิ.ย. 2565 เวลา 16:21 น.]
อ่าน [304] ไอพี : 49.229.121.117
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,343 ครั้ง
ความหมายตามลายมือ
ความหมายตามลายมือ

เปิดอ่าน 217,350 ครั้ง
คำอธิบายการหาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ตามแบบ ก.ค.ศ.3/1
คำอธิบายการหาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ตามแบบ ก.ค.ศ.3/1

เปิดอ่าน 18,900 ครั้ง
เหมือนอย่างกับแกะ! หุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ตัวล่าสุด (มีคลิป)
เหมือนอย่างกับแกะ! หุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ตัวล่าสุด (มีคลิป)

เปิดอ่าน 19,458 ครั้ง
สารพัดคุณประโยชน์จาก"ผักบุ้ง" เสริมสุขภาพ-กันโรคยิ่งทานยิ่งดี
สารพัดคุณประโยชน์จาก"ผักบุ้ง" เสริมสุขภาพ-กันโรคยิ่งทานยิ่งดี

เปิดอ่าน 12,758 ครั้ง
วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา

เปิดอ่าน 14,072 ครั้ง
ถอดบทเรียนปฏิรูปการศึกษาเวียดนาม ทำอย่างไรถึงสำเร็จ
ถอดบทเรียนปฏิรูปการศึกษาเวียดนาม ทำอย่างไรถึงสำเร็จ

เปิดอ่าน 88,210 ครั้ง
20 บุคคลสำคัญของไทยที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
20 บุคคลสำคัญของไทยที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

เปิดอ่าน 2,554 ครั้ง
"พลูด่าง" ไม้มงคลเสริมโชคลาภ
"พลูด่าง" ไม้มงคลเสริมโชคลาภ

เปิดอ่าน 62,576 ครั้ง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

เปิดอ่าน 9,547 ครั้ง
กิน"กระเทียม"ดีต่อสุขภาพหัวใจ
กิน"กระเทียม"ดีต่อสุขภาพหัวใจ

เปิดอ่าน 14,010 ครั้ง
5 กลิ่นอาหาร ที่จะช่วยให้คุณผอม!
5 กลิ่นอาหาร ที่จะช่วยให้คุณผอม!

เปิดอ่าน 46,653 ครั้ง
ยาจำพวกซัลฟา
ยาจำพวกซัลฟา

เปิดอ่าน 15,051 ครั้ง
7 เหตุผลที่ทำให้คุณหิวโหยและอ้วน
7 เหตุผลที่ทำให้คุณหิวโหยและอ้วน

เปิดอ่าน 2,367 ครั้ง
คุณหมอญี่ปุ่นแนะนำ! วิธีสร้างนิสัยการนอนหลับที่ดีเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม
คุณหมอญี่ปุ่นแนะนำ! วิธีสร้างนิสัยการนอนหลับที่ดีเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม

เปิดอ่าน 32,354 ครั้ง
เด็กๆ ควรใช้นิ้วมือในการนับเลขหรือไม่
เด็กๆ ควรใช้นิ้วมือในการนับเลขหรือไม่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,650 ครั้ง
เรื่องปูนๆ กับท่อปูนที่คุณอาจยังไม่รู้
เรื่องปูนๆ กับท่อปูนที่คุณอาจยังไม่รู้

เปิดอ่าน 14,975 ครั้ง
เรื่องที่แม่ควรอ่าน "20 คำถามคำตอบ" ความจริง "นมแม่-นมผง"
เรื่องที่แม่ควรอ่าน "20 คำถามคำตอบ" ความจริง "นมแม่-นมผง"

เปิดอ่าน 8,247 ครั้ง
ทำงานแบบไหน เจ้านายถึงจะปลื้ม
ทำงานแบบไหน เจ้านายถึงจะปลื้ม

เปิดอ่าน 12,507 ครั้ง
รถไฮบริด (Hybrid) คืออะไร
รถไฮบริด (Hybrid) คืออะไร

เปิดอ่าน 8,101 ครั้ง
H1N1...ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
H1N1...ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ