ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์ “Ban Salasong” โรงเรียนบ้านศาลาสอง ปีการศึกษา 2563 - 2564

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์ “Ban Salasong” โรงเรียนบ้านศาลาสอง ปีการศึกษา 2563 - 2564 2) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนโรงเรียน บ้านศาลาสอง หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563 - 2564 3) เพื่อศึกษาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านศาลาสองหลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ดังนี้ 3.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 3.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 3.3) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.4) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชน ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์ “Ban Salasong” โรงเรียนบ้านศาลาสอง ปีการศึกษา 2563 - 2564

กลุ่มป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 1) ครู กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยยกเว้นครูระดับชั้นอนุบาล ได้กลุ่มตัวอย่าง

ปีการศึกษา 2563 จำนวน 21 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 21 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยยกเว้นผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนครู ปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 คน 3)นักเรียนกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกคน ได้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนปีการศึกษา 2563 จำนวน 106 คน และปีการศึกษา2564 จำนวน 96 คน เนื่องจากผู้เรียนในชั้นดังกล่าวสามารถอ่านเนื้อหาและสื่อข้อความจากแบบสอบถามได้ดีกว่าชั้นอื่น 4) ผู้ปกครองนักเรียน จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 77 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 65 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 3 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.80 - 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows V.18

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์ “Ban Salasong” โรงเรียนบ้านศาลาสอง ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยคุณภาพอยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2564 หลังการพัฒนาโดยภาพรวม

ทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องตามสมมติฐาน

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งผลต่อคุณภาพ

ผู้เรียนโรงเรียนบ้านศาลาสอง หลังการพัฒนา ตามความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครอง การศึกษา 2563 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2564 หลังการพัฒนาโดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด

สอดคล้องตามสมมติฐาน

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนศาลาสอง ภายหลังการพัฒนา

ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของ

นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาสองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 73.84 และเมื่อดำเนินการโดยใช้กลยุทธ์

“Ban Salasong” ในปีการศึกษา 2564 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น มีคะแนนรวมเฉลี่ย 76.56

โดยมีค่าพัฒนา 2.72 สอดคล้องตามสมมติฐาน

3.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 35.16 ปีการศึกษา 2564 โดยมีค่าเฉลี่ย 32.25

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 24.91 ปีการศึกษา 2564

โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 27.43 แสดงให้เห็นว่าปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2564 สูงขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับชั้น สอดคล้องตามสมมติฐาน

3.3 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของนักเรียนปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 80.74 และปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม

มีค่าเฉลี่ย 87.89 แสดงให้เห็นว่าปีการศึกษา มีผลการทดสอบอยู่ในระดับดีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 80 สอดคล้องตามสมมติฐาน

3.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของนักเรียนปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 90.96 และปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม

มีค่าเฉลี่ย 95.94 แสดงให้เห็นว่าปีการศึกษา มีผลการทดสอบอยู่ในระดับดีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 80 สอดคล้องตามสมมติฐาน

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชน ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์ “Ban Salasong” โรงเรียนบ้านศาลาสอง ปีการศึกษา 2563 - 2564

พบว่า ปีการศึกษา 2563 โดยภาพทั้งสี่กลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ปีการศึกษา 2564 หลังการพัฒนาโดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน มีความพึงพอใจค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมากที่สุดสอดคล้องตามสมมติฐาน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้

1.1 สถานศึกษาควรนากลยุทธ์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษาตนเอง

ซึ่งการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติควรมีการประชุม วางแผน ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรใน

โรงเรียน จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินงานตามแผนงาน

โครงการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง มีการ

ประเมินผลสำเร็จของกลยุทธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ และควรจัดทาคู่มือการดาเนินงานตามกลยุทธ์

1.2 หลังการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควรมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ การใช้กิจกรรมโครงงานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อดูแนวโน้มความยั่งยืนหรือความถาวรของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านอื่นๆ หรือให้ครอบคลุมคุณภาพผู้เรียนทุกด้านตามกรอบการประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้รูปแบบหรือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ

2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำสารสนเทศจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้วางแผนหรือจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมและดำเนินการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป

โพสต์โดย มาศลีนา สานา : [12 มิ.ย. 2565 เวลา 18:13 น.]
อ่าน [831] ไอพี : 184.22.47.225
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 301 ครั้ง
ปีชง 2567 มีปีนักษัตรใดบ้าง
ปีชง 2567 มีปีนักษัตรใดบ้าง

เปิดอ่าน 89,652 ครั้ง
จั๋ง...ต้นไม้ฟอกอากาศ
จั๋ง...ต้นไม้ฟอกอากาศ

เปิดอ่าน 41,011 ครั้ง
คำแนะนำสำหรับนักเรียน และ ครูผู้สอน ในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำสำหรับนักเรียน และ ครูผู้สอน ในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย

เปิดอ่าน 22,347 ครั้ง
5 สิ่งที่มนุษย์ต้องมี ก่อนเป็นส่วนเกินในสังคมหุ่นยนต์
5 สิ่งที่มนุษย์ต้องมี ก่อนเป็นส่วนเกินในสังคมหุ่นยนต์

เปิดอ่าน 9,095 ครั้ง
Google Wave ของเล่นใหม่จากูเกิ้ล
Google Wave ของเล่นใหม่จากูเกิ้ล

เปิดอ่าน 11,408 ครั้ง
ดาวน์โหลด Powerpoint การประชุม กศจ.ภาคใต้ และประเด็นน่าสนใจที่ครูควรรู้
ดาวน์โหลด Powerpoint การประชุม กศจ.ภาคใต้ และประเด็นน่าสนใจที่ครูควรรู้

เปิดอ่าน 12,999 ครั้ง
ทำไมตรุษจีน จึงจุดประทัดและเชิดสิงโต
ทำไมตรุษจีน จึงจุดประทัดและเชิดสิงโต

เปิดอ่าน 33,152 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูปครู พฤติกรรมการสอนของ ครู 59
เดินหน้าปฏิรูปครู พฤติกรรมการสอนของ ครู 59

เปิดอ่าน 9,423 ครั้ง
อัตลักษณ์ของคนกระทรวงเสมา : อัตลักษณ์วิชาชีพครู
อัตลักษณ์ของคนกระทรวงเสมา : อัตลักษณ์วิชาชีพครู

เปิดอ่าน 9,087 ครั้ง
วันเกิด มหาตมา คานธี
วันเกิด มหาตมา คานธี

เปิดอ่าน 9,122 ครั้ง
เตือนคนไทยระวัง "โรคลมร้อน"
เตือนคนไทยระวัง "โรคลมร้อน"

เปิดอ่าน 14,718 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 13,873 ครั้ง
การออกกำลังของผู้ที่มีโรคหัวใจ
การออกกำลังของผู้ที่มีโรคหัวใจ

เปิดอ่าน 31,650 ครั้ง
การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ
การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ

เปิดอ่าน 15,546 ครั้ง
SEO กับ SEM คืออะไร...ต่างกันแค่ไหน?
SEO กับ SEM คืออะไร...ต่างกันแค่ไหน?

เปิดอ่าน 72,739 ครั้ง
สนามไฟฟ้า (electric field)
สนามไฟฟ้า (electric field)
เปิดอ่าน 16,606 ครั้ง
แค่กินน้อย ๆ แต่ไม่ออกกำลัง แล้วน้ำหนักจะลดได้ไหมนะ?
แค่กินน้อย ๆ แต่ไม่ออกกำลัง แล้วน้ำหนักจะลดได้ไหมนะ?
เปิดอ่าน 32,658 ครั้ง
จำนวนตรรกยะ
จำนวนตรรกยะ
เปิดอ่าน 10,432 ครั้ง
ชำแหละ "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจหลอกฟันเงิน
ชำแหละ "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจหลอกฟันเงิน
เปิดอ่าน 24,774 ครั้ง
ยาสามัญประจำบ้าน
ยาสามัญประจำบ้าน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ