ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้ กลยุทธ์ “ตัรบิยะห์” โรงเรียนบ้านศาลาสอง ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “ตัรบิยะห์” โรงเรียนบ้านศาลาสอง ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “ตัรบิยะห์” โรงเรียนบ้านศาลาสอง ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 3) เพื่อประเมินกระบวนการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “ตัรบิยะห์” โรงเรียนบ้านศาลาสอง ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

4) เพื่อประเมินผลผลิตโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์

“ตัรบิยะห์” โรงเรียนบ้านศาลาสอง ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ในรายละเอียดต่อไปนี้ 4.1) ระดับคุณภาพของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “ตัรบิยะห์” โรงเรียนบ้านศาลาสอง ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 4.2) การมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู และผู้ปกครองในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “ตัรบิยะห์” โรงเรียนบ้านศาลาสอง ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 4.3) ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านศาลาสองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2563 4.4) ระดับคุณภาพของนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.5)ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาต่อ การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “ตัรบิยะห์” โรงเรียนบ้านศาลาสอง ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

กลุ่มป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 1) ครู กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยยกเว้นครูระดับชั้นอนุบาล ได้กลุ่มตัวอย่าง

ปีการศึกษา 2563 จำนวน 21 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 21 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยยกเว้นผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนครู ปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 คน 3)นักเรียนกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกคน ได้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนปีการศึกษา 2563 จำนวน 106 คน และปีการศึกษา2564 จำนวน 96 คน เนื่องจากผู้เรียนในชั้นดังกล่าวสามารถอ่านเนื้อหาและสื่อข้อความจากแบบสอบถามได้ดีกว่าชั้นอื่น 4) ผู้ปกครองนักเรียน จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 77 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 65 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 8 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.80 - 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows V.18

ผลการวิจัยพบว่า

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “ตัรบิยะห์” โรงเรียนบ้านศาลาสอง ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมินเมื่อพิจารณาตาม กลุ่มผู้ประเมิน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาครูมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากเช่นกัน

2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “ตัรบิยะห์” โรงเรียนบ้านศาลาสอง ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาตามประเด็นตัวชี้วัด พบว่า ความพอเพียงของงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ความพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์/อาคารสถานที่อยู่ในระดับมากเช่นกัน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “ตัรบิยะห์” โรงเรียนบ้านศาลาสอง ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ตามคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่า ทั้งสามกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครูมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมา ส่วนผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ได้แก่

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับคุณภาพของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “ตัรบิยะห์” โรงเรียนบ้านศาลาสอง ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่า ทั้งสามกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 30 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมินพบว่า ผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมานักเรียนมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ส่วนครูมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “ตัรบิยะห์” โรงเรียนบ้านศาลาสอง ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ทั้งสี่กลุ่ม พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ครูมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก อยู่ในระดับมาก ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลสภาพจริงตามโครงการเกี่ยวกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่

ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านศาลาสอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 พบว่า จำนวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ได้คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 5

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับระดับคุณภาพของนักเรียน โรงเรียนบ้านศาลาสอง ปีการศึกษา 2563 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป หลังการพัฒนา คุณลักษณะฯ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีค่าพัฒนาสูงสุด รองลงมาได้แก่ คุณลักษณะฯ มีจิตสาธารณะ ส่วนคุณลักษณะ ซื่อสัตย์ สุจริต

มีค่าพัฒนาต่ำสุด

4.5 ผลการวิเคราะห์ด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า นักเรียนติดเกม มีจำนวนมากที่สุด รองลงมา คือ นักเรียนออกกลางคัน สูบบุหรี่/สารเสพติด ส่วนเป็นพฤติกรรมที่มีจำนวนนักเรียนน้อยที่สุด คือ ลักขโมย

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้

1.1 ผู้บริหารและบุคลากรครูต้องมีความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงต่อการให้การตัรบิยะห์แก่นักเรียน ซึ่งนอกจากจะต้องตั้งใจทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว ต้องหมั่นขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺและตะวักกัลต่อพระองค์

1.2 การนำกระบวนการตัรบิยะห์ไปปรับใช้กับใครคนใดคนหนึ่งให้ได้ผลและสำเร็จนั้น ไม่มีสูตรสำเร็จแน่นอนตายตัวเหมือนกันทุกคน บางทีวิธีและกระบวนการตัรบิยะห์นี้อาจจะสำเร็จกับคนนี้ แต่วิธีและกระบวนการเดียวกันนี้อาจจะใช้ไม่ได้ผลกับอีกคนหนึ่ง ดังนั้นผู้ที่เป็นมุร็อบบีย์จะต้องรั้กและเข้าใจผู้ที่ตนทำการตัรบิยะห์รายบุคคลอย่างแท้จริง พร้อมๆกับมความรู้และเข้าใจการตัรบิยะห์ในวิธการและกระบวนการเป็นอย่างดีเช่นกัน และนำมาใช้ถูกคน ถูกสถานที่ เวลาและโอกาส

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 เสนอให้มีกระบวนการศึกษาและวิจัยต่อในเรื่องของวิธีการ เพื่อทำให้กระบวนการ

ตัรบิยะห์ถูกใช้จริงบริบทสังคมที่แตกต่างกัน

2.2 ให้มีการต่อยอดศึกษาวิจัยเรื่องนี้ต่อไป พร้อมนำเสนอผลการเปลี่ยนแปลงจากการนำกระบวนการตัรบียะห์ มาปรับใช้ในปีการศึกษาปีถัดไป

โพสต์โดย มาศลีนา สานา : [12 มิ.ย. 2565 เวลา 18:14 น.]
อ่าน [332] ไอพี : 184.22.47.225
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,934 ครั้ง
ประโยชน์ของ ADSL
ประโยชน์ของ ADSL

เปิดอ่าน 13,981 ครั้ง
อยากรวย! ต้องขยันอ่านหนังสือ เคล็ดลับความรวยที่ไม่ค่อยมีใครบอก!!
อยากรวย! ต้องขยันอ่านหนังสือ เคล็ดลับความรวยที่ไม่ค่อยมีใครบอก!!

เปิดอ่าน 48,246 ครั้ง
ระบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535
ระบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535

เปิดอ่าน 9,850 ครั้ง
8 วิธีกำจัดขาโต๊ะสนุ้ก
8 วิธีกำจัดขาโต๊ะสนุ้ก

เปิดอ่าน 9,048 ครั้ง
อย่าแตกตื่น เสียงลือ! 22 ก.ค. ตะวันดับ สึนามิ ถล่มเอเชีย?
อย่าแตกตื่น เสียงลือ! 22 ก.ค. ตะวันดับ สึนามิ ถล่มเอเชีย?

เปิดอ่าน 10,357 ครั้ง
เอาไงดี? ...หางานใหม่แล้วค่อยลาออก กับ ลาออกแล้วค่อยหางานใหม่ !!
เอาไงดี? ...หางานใหม่แล้วค่อยลาออก กับ ลาออกแล้วค่อยหางานใหม่ !!

เปิดอ่าน 1,672 ครั้ง
 ไขมันในเลือดสูง ให้กินกระเทียมสด และ หอมหัวใหญ่ จริงหรือ ?
ไขมันในเลือดสูง ให้กินกระเทียมสด และ หอมหัวใหญ่ จริงหรือ ?

เปิดอ่าน 8,793 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล

เปิดอ่าน 11,676 ครั้ง
8 วิธีคลายเครียดทันใจ
8 วิธีคลายเครียดทันใจ

เปิดอ่าน 9,710 ครั้ง
A Systems Approach for Developing Technological Literacy
A Systems Approach for Developing Technological Literacy

เปิดอ่าน 13,888 ครั้ง
วันตรุษจีน 2558 กับ 7 คำถามยอดฮิตที่คนอยากรู้
วันตรุษจีน 2558 กับ 7 คำถามยอดฮิตที่คนอยากรู้

เปิดอ่าน 47,754 ครั้ง
Nouns  ( Subject - Verb Agreement )
Nouns ( Subject - Verb Agreement )

เปิดอ่าน 36,584 ครั้ง
สูตรลับการคูณแม่ 9 โดยใช้นิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว(สุดยอดครับ)
สูตรลับการคูณแม่ 9 โดยใช้นิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว(สุดยอดครับ)

เปิดอ่าน 9,001 ครั้ง
นโยบายการศึกษามาจากไหน-ทำไมถึงไม่สำเร็จ
นโยบายการศึกษามาจากไหน-ทำไมถึงไม่สำเร็จ

เปิดอ่าน 55,135 ครั้ง
ห้องสมุด 3 ดี
ห้องสมุด 3 ดี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,053 ครั้ง
ขั้วโลกเหนือจะหมดสิ้นทะเลน้ำแข็ง ใน 20-30 ปีหน้า
ขั้วโลกเหนือจะหมดสิ้นทะเลน้ำแข็ง ใน 20-30 ปีหน้า

เปิดอ่าน 68,822 ครั้ง
มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค )
มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค )

เปิดอ่าน 50,212 ครั้ง
วิจัยคืออะไร
วิจัยคืออะไร

เปิดอ่าน 9,086 ครั้ง
คุณแม่มือใหม่ดูเลย ที่ญี่ปุ่นมีโรงเรียนสอนแม่เลี้ยงลูก (รายการ ดูให้รู้)
คุณแม่มือใหม่ดูเลย ที่ญี่ปุ่นมีโรงเรียนสอนแม่เลี้ยงลูก (รายการ ดูให้รู้)

เปิดอ่าน 9,423 ครั้ง
7 วิธี เอาชนะริ้วรอย
7 วิธี เอาชนะริ้วรอย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ