ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสมรรถนะเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิม โรงเรียนบ้านท่าสนุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ปีการศึกษา 2564

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสมรรถนะ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิม โรงเรียนบ้านท่าสนุก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ปีการศึกษา 2564

ผู้วิจัย นายสนั่น ประสพมิตร

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมสมรรถนะ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักปฏิบัติ ตามแนวทางการดำเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิม โรงเรียนบ้านท่าสนุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ปีการศึกษา 2564 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินบริบทตามตัวชี้วัดระดับความต้องการจำเป็นและระดับความเป็นไปได้ของโครงการส่งเสริมสมรรถนะเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด โดยใช้หลักปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิม ประเมินปัจจัยนำเข้าตามตัวชี้วัดระดับความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ การจัดการ และระดับความเหมาะสมของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประเมินกระบวนการตามตัวชี้วัดร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการและร้อยละของการติดตามโครงการ และประเมินผลผลิตตามตัวชี้วัดของโครงการส่งเสริมสมรรถนะเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด โดยใช้หลักปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิม โรงเรียนบ้านท่าสนุก ตามตัวชี้วัดสมรรถนะด้านวิชาการ ด้านสุขภาวะ ด้านทักษะชีวิตและด้านอาชีพ ความพึงพอพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 90 คน ผู้ปกครอง จำนวน 90 คน ครูจำนวน 17 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานจำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 210 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมีลักษะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ แบบประเมินการปฏิบัติ เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมลักษณะข้อความเป็นระดับคุณภาพ 4 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ฉบับ รวม 12 ฉบับ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิงใช้ t-test สถิติที่ใช้หาค่าความตรงของเครื่องมือใช้สูตร IOC ใช้แอลฟา หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรของ Cronbach ซึ่งผลการประเมินโครงการสรุปได้ ดังนี้

ผลการประเมิน โดยภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด 4 ประเด็น เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านบริบท ผลการประเมินรายละเอียดทุกตัวชี้วัดสรุปได้ ดังนี้

1. ด้านบริบท (Context) ผลการประเมินประเด็นบริบทของโครงการส่งเสริมสมรรถนะเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิม โรงเรียนบ้าน ท่าสนุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ความต้องการจำเป็นของโครงการ และ ความเป็นไปได้ของโครงการ

สำหรับตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัว มีดังนี้

1.1 ตัวชี้วัดความต้องการจำเป็นของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.50, S.D. = 0.60)

1.2 ตัวชี้วัดความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก (x̄ = 4.34, S.D. = 0.71)

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ผลการประเมินประเด็นปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมสมรรถนะเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิม โรงเรียนบ้านท่าสนุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากทั้ง 5 ตัวชี้วัด เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ความเหมาะสมของกิจกรรมที่ดำเนินการ ความเหมาะสมของการจัดการ ความเหมาะสมของบุคลากร ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ และความเหมาะสมของงบประมาณ สำหรับตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัว มีดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดความเหมาะสมของบุคลากร พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก (x̄ = 4.44, S.D. = 0.62)

2.2 ตัวชี้วัดความเหมาะสมของงบประมาณ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก (x̄ = 4.41, S.D. = 0.69)

2.3 ตัวชี้วัดความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก ( x̄ = 4.42, S.D. = 0.62)

2.4 ตัวชี้วัดความเหมาะสมของการจัดการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก (x̄ = 4.47, S.D. = 0.62)

2.5 ตัวชี้วัดความเหมาะสมของกิจกรรมที่ดำเนินการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก ( x̄ = 4.48, S.D. = 0.60)

3. ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ผลการประเมินประเด็นกระบวนการของโครงการส่งเสริมสมรรถนะเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักปฏิบัติตามแนวทาง

การดำเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิม โรงเรียนบ้านท่าสนุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด สำหรับตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัว มีดังนี้

3.1 ตัวชี้วัดการดำเนินกิจกรรม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.33

3.2 ตัวชี้วัดการติดตามการดำเนินกิจกรรม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.67

4. ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ผลการประเมินประเด็นผลผลิตของโครงการส่งเสริมสมรรถนะเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิม โรงเรียนบ้านท่าสนุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด 4 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก 2 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับปานกลาง 2 ตัวชี้วัด เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ สมรรถนะด้านอาชีพ สมรรถนะด้านทักษะชีวิต สมรรถนะด้านวิชาการ สมรรถนะด้านสุขภาวะ ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ความพึงพอใจของครู ความพึงพอใจของผู้ปกครองและความพึงพอใจของนักเรียน สำหรับตัวชี้วัดทั้ง 8 ตัว มีดังนี้

4.1 ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านวิชาการ พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วนักเรียนมีสมรรถนะด้านวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งผ่านเกณฑ์ (t = 37.24 ; P < 0.001)

4.2 ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านสุขภาวะ พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วนักเรียนมีสมรรถนะด้านสุขภาวะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งผ่านเกณฑ์ (t = 29.67 ; P < 0.001)

4.3 ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านทักษะชีวิต พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วนักเรียนมีสมรรถนะด้านทักษะชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งผ่านเกณฑ์ (t = 43.33 ; P < 0.001)

4.4 ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านอาชีพ พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วนักเรียนมีสมรรถนะด้านอาชีพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งผ่านเกณฑ์

(t = 45.64 ; P < 0.001)

4.5 ตัวชี้วัดความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ( x&#772; = 4.30, S.D. = 0.71)

4.6 ตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้ปกครอง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับปานกลาง (x&#772; = 4.33, S.D. = 0.74)

4.7 ตัวชี้วัดความพึงพอใจของครู พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก ( x&#772; = 4.44, S.D. = 0.56)

4.8 ตัวชี้วัดความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก ( x&#772; = 4.48, S.D. = 0.54)

โพสต์โดย Sanan : [14 มิ.ย. 2565 เวลา 18:44 น.]
อ่าน [415] ไอพี : 118.173.218.81
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,229 ครั้ง
"ยุคนี้ใครๆ ก็อยากเป็นครู" โดย อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
"ยุคนี้ใครๆ ก็อยากเป็นครู" โดย อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

เปิดอ่าน 6,768 ครั้ง
ยัน"เขื่อนศรีฯ"ยังรับน้ำได้อีก
ยัน"เขื่อนศรีฯ"ยังรับน้ำได้อีก

เปิดอ่าน 18,842 ครั้ง
24 กันยายน วันมหิดล
24 กันยายน วันมหิดล

เปิดอ่าน 17,165 ครั้ง
กาแล็กซี่ เกลียวทับทิม
กาแล็กซี่ เกลียวทับทิม

เปิดอ่าน 90,818 ครั้ง
ประโยชน์ของผักใบเขียวมีอะไรบ้าง
ประโยชน์ของผักใบเขียวมีอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 9,370 ครั้ง
คลิปแชร์ต่อเมื่อพ่อต้องโกหกลูก (ชมคลิป)
คลิปแชร์ต่อเมื่อพ่อต้องโกหกลูก (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 13,029 ครั้ง
ร่วมแชร์ คลิปสุดแนว ครูเต้นเกาหลีรับเปิดเทอม
ร่วมแชร์ คลิปสุดแนว ครูเต้นเกาหลีรับเปิดเทอม

เปิดอ่าน 18,122 ครั้ง
5 วิธีจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานรับปีไก่ 2017
5 วิธีจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานรับปีไก่ 2017

เปิดอ่าน 5,748 ครั้ง
ปิดฉาก!"ไมโครซอฟท์" ประกาศเลิกผลิตวินโดวส์รุ่นใหม่ เน้นบริการ"อัพเดต"แทน
ปิดฉาก!"ไมโครซอฟท์" ประกาศเลิกผลิตวินโดวส์รุ่นใหม่ เน้นบริการ"อัพเดต"แทน

เปิดอ่าน 26,020 ครั้ง
ชมกันหรือยัง? เทคนิคการสอน ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
ชมกันหรือยัง? เทคนิคการสอน ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

เปิดอ่าน 12,722 ครั้ง
มนัส บุญจำนงค์
มนัส บุญจำนงค์

เปิดอ่าน 11,148 ครั้ง
ทายนิสัยจากวิชาที่ชอบ
ทายนิสัยจากวิชาที่ชอบ

เปิดอ่าน 12,811 ครั้ง
คนจีนแห่เที่ยวไทย ตามรอยหนังดัง Lost in Thailand ชมตัวอย่างหนังเรื่องนี้กันเลย
คนจีนแห่เที่ยวไทย ตามรอยหนังดัง Lost in Thailand ชมตัวอย่างหนังเรื่องนี้กันเลย

เปิดอ่าน 10,111 ครั้ง
5 วิธีดี ๆ ที่ช่วยให้คุณสนุกกับการลดน้ำหนัก
5 วิธีดี ๆ ที่ช่วยให้คุณสนุกกับการลดน้ำหนัก

เปิดอ่าน 9,155 ครั้ง
17 พฤติกรรมบ่งชี้ ออทิสติกในเด็ก
17 พฤติกรรมบ่งชี้ ออทิสติกในเด็ก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 6,574 ครั้ง
รื้อระบบ - แก้ยกแผงดันมหาวิทยาลัยไทยสู่ระดับโลก
รื้อระบบ - แก้ยกแผงดันมหาวิทยาลัยไทยสู่ระดับโลก

เปิดอ่าน 83,143 ครั้ง
หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์
หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์

เปิดอ่าน 13,897 ครั้ง
คลี่ปม "หนี้ครู" 1.2 ล้านล้านบาทมาจากไหน?
คลี่ปม "หนี้ครู" 1.2 ล้านล้านบาทมาจากไหน?

เปิดอ่าน 11,511 ครั้ง
มะขาม มีประโยชน์ต่อผิวและร่างกายของเราอย่างไร?
มะขาม มีประโยชน์ต่อผิวและร่างกายของเราอย่างไร?

เปิดอ่าน 11,765 ครั้ง
หาฟังได้ยากยิ่ง คลิปคุณยายวัย 94 ปีท่อง "ก.ไก่-ฮ.นกฮูก" แบบโบราณ
หาฟังได้ยากยิ่ง คลิปคุณยายวัย 94 ปีท่อง "ก.ไก่-ฮ.นกฮูก" แบบโบราณ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ