ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านการพอเพียงโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านการพอเพียงโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 7 ด้าน ดังนี้

1.1 ด้านบริบท(Context)

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า(Input)

1.3 ด้านกระบวนการ(Process)

1.4 ด้านผลกระทบ (Impact)

1.5 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness)

1.6 ด้านความยั่งยืน (Sustainable)

1.7 ด้านการถ่ายทอด (Transportation)

2. เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยทำการประเมินจาก กลุ่มบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว จำนวน 150 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2564 จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว จำนวน 8 คน นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 จำนวน 106 คน และผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน มีขอบเขตด้านเนื้อหา คือ ผู้รายงานได้กำหนดขอบเขตการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ปีการศึกษา 2564 ผู้รายงานได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบจำลองซิป (CIPPIEST Model) จากแนวคิดของสตัฟเฟีลบีมซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินที่พัฒนามาจาก CIPP Model โดยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ย่อย 7 ด้าน ได้แก่ 1) เพื่อประเมินด้านบริบท (Context) ของโครงการ 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการ 4) เพื่อประเมินด้านผลกระทบ (Impact )ของโครงการ 5)เพื่อประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness) ของโครงการ 6)เพื่อประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability) ของโครงการและ 7) เพื่อประเมินด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) ของโครงการ(Stufflebeam& Others. 2007 : 159)

1.แบบสอบถามสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียน การสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียน บ้านวังน้ำขาวโดยตั้งข้อคำถาม แบ่งเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้ (ใช้สำหรับสอบถาม ฝ่ายบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)

1.1 กิจกรรมการอบรม จำนวน 35 ข้อ

1.2. กิจกรรมการศึกษาดูงาน จำนวน 35 ข้อ

1.3. กิจกรรมการประชุมจัดทำแผนบูรณาการ จำนวน 35 ข้อ

1.4 กิจกรรมการนิเทศติดตามผล จำนวน 35 ข้อ

แบบสอบถามประเมินโครงการเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวได้มีการประเมินครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน ดังนี้

1.1 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation)

1.2 การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)

1.3 การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)

1.4. การประเมินด้านผลกระทบ (ImpactEvaluation)

1.5. การประเมินด้านประสิทธิผล (EffectivenessEvaluation)

1.6. การประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainable Evaluation)

1.7. การประเมินด้านการถ่ายทอด (Transportation Evaluation)

2. แบบสอบถามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียงสำหรับนักเรียน แบบสอบถาม มี 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อคำถามสำหรับประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียงสำหรับนักเรียน จำนวน 30 ข้อ

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

3. แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อใช้สัมภาษณ์ ฝ่ายบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 ข้อ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวโดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้ ด้านกระบวนการ ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน ด้านการถ่ายทอด

สรุปผลการประเมิน

สรุปผลการศึกษาข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าดังนี้

1. ประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ประเมินทั้ง 7 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านบริบท (Context) 2) ด้านปัจจัยนำเข้า(Input) 3) ด้านกระบวนการ(Process) 4) ด้านผลกระทบ (Impact) 5) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 6) ด้านความยั่งยืน (Sustainable) 7) ด้านการถ่ายทอด (Transportation) ผู้รายงานได้ประเมินออก มาเป็น 4 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมได้ประเมินครบทั้ง 7 ด้าน ตามรูปแบบการประเมินแบบจำลองซิป (CIPPIEST Model) จากแนวคิดของสตัฟเฟีลบีม ตามกิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.07, S.D. =0.66) ดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการอบรม

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการศึกษาดูงาน

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการประชุมจัดทำแผนบูรณาการ

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการนิเทศติดตามผล

ผลการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

กิจกรรมการอมรม ด้วยโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนหนองสองห้อง พบว่า ทั้ง 7 ด้าน คือ 1.1 ด้านบริบท (Context) 1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) 1.3 ด้านกระบวนการ(Process) 1.4 ด้านผลกระทบ (Impact) 1.5 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 1.6 ด้านความยั่งยืน (Sustainable) 1.7 ด้านการถ่ายทอด (Transportation) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.29, S.D. = 0.65) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 18 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียงโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวทำให้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ทันต่อเหตุการณ์ หรือสถานการณ์บ้านเมือง ( = 4.88, S.D. = 0.66) รองลงมาคือ ข้อ 23 นักเรียนได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ครู ชุมชนที่หลังสิ้นสุดโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว( = 4.77, S.D. = 0.92) ส่วนข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ 29 นักเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ( = 4.00, S.D. = 0.71 ) ข้อ 30 นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าและยั่งยืน( = 4.00, S.D. = 0.71 )

กิจกรรมการการศึกษาดูงานด้วยโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนหนองสองห้อง พบว่า ทั้ง 7 ด้าน คือ 1.1 ด้านบริบท (Context) 1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) 1.3 ด้านกระบวนการ(Process) 1.4 ด้านผลกระทบ (Impact) 1.5 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 1.6 ด้านความยั่งยืน (Sustainable) 1.7 ด้านการถ่ายทอด (Transportation) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45, S.D. = 0.67) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 8 การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียงโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวมีความเหมาะสม ( = 4.76, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ ข้อ 31 ผู้สอนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียงโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวไปสู่นักเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ( = 4.73, S.D. = 0.59) ส่วนข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือข้อ 27 การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบพอเพียงช่วยให้ครูได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ( = 3.45, S.D. = 0.85 )

กิจกรรมการประชุมจัดทำแผนบูรณาการ ด้วยโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนหนองสองห้อง พบว่า ทั้ง 7 ด้าน คือ 1.1 ด้านบริบท (Context) 1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) 1.3 ด้านกระบวนการ(Process) 1.4 ด้านผลกระทบ (Impact) 1.5 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 1.6 ด้านความยั่งยืน (Sustainable) 1.7 ด้านการถ่ายทอด (Transportation) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.49, S.D. = 0.43) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 20 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวทำให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างหลากหลายโดยไม่กระทบจากฝ่ายต่างๆ ( = 5.00, S.D. = 0.00) ข้อ 28 ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ( = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาคือ ข้อ 23 การประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยให้ครูสามารถออกแบบการเรียนการสอนบูรณาการแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างหลากหลาย ( = 4.70, S.D. = 0.49) ส่วนข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ำสุดข้อ 3 การประชุมจัดทำแผนบูรณาการในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวมีความสอดคล้องกับนโยบายในโรงเรียน ( = 3.87, S.D. = 0.83 )

กิจกรรมการนิเทศติดตามผล ด้วยโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนหนองสองห้อง พบว่า ทั้ง 7 ด้าน คือ 1.1 ด้านบริบท (Context) 1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) 1.3 ด้านกระบวนการ(Process) 1.4 ด้านผลกระทบ (Impact) 1.5 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 1.6 ด้านความยั่งยืน (Sustainable) 1.7 ด้านการถ่ายทอด (Transportation) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45, S.D. = 0.67) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 22 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังวิถีความพอเพียงในชีวิตประจำวันด้านปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ความสามัคคีรับผิดชอบมีวินัยในตนเองและมีจิตอาสา ( = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาคือ ข้อ 12 กระบวนการเรียนรู้สามารถพัฒนาและติดตามผลนักเรียนในด้านความรู้ และทักษะกระบวนการได้สอดคล้องกับตามความต้องการของโรงเรียนทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ( = 4.82, S.D. = 0.39) ส่วนข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ำสุดข้อ 18 ครูสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม ( = 3.80, S.D. = 0.45 )

ผลจากการสอบถามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียงสำหรับนักเรียนเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียงโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียงสำหรับนักเรียนเรื่องรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียงโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.40, S.D. = 0.36) และเมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 13 นักเรียนมีความตระหนักและประพฤติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงเช่นไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่หมกมุ่นอบายมุข อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70, S.D. = 0.52) รองลงมา คือ ข้อ 12.นักเรียนสามารถปฏิบัติตนและดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน เพียรพยายาม มีสติปัญญา มีวินัย

( = 4.58, S.D. = 0.56) และข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ 2. นักเรียนสามารถรักษาทรัพย์สมบัติส่วนตัวและส่วนรวมได้ ( = 4.12, S.D. = 0.67)

2. แนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวพบว่า

1.1 ด้านบริบท ต้องมีนโยบาย วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่สอดคล้องกับโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า บุคลากรโดยเฉพาะผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปลูกฝังด้านความพอเพียงให้กับนักเรียน และลงสู่ท้องถิ่น

1.3 ด้านกระบวนการ การดำเนินงานของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่หลายๆ ฝ่าย ต้องร่วมมือกันในการพัฒนาให้นักเรียนรู้จักความประหยัด และมีความพอเพียง

1.4 ด้านผลกระทบ โรงเรียนต้องมีการเตรียมการ และศึกษาแนวทางถึงข้อดี ข้อเสีย ให้เป็นระบบในการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

1.5 ด้านประสิทธิผล โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความพอเพียงโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวทำให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงทำให้นักเรียนได้รับได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิผล

1.6 ด้านความยั่งยืน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวทำให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดขยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการ

1.7 ด้านการถ่ายทอด ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเชื่อมโยงแนวคิด3 ห่วง2 เงื่อนไข กับการดำเนินชีวิตจริงสามารถถ่ายทอดสู่นักเรียนและออกแบบการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป

อภิปรายผลการประเมินโครงการ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการเรื่องโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวมีประเด็นหลักที่นำมาอภิปราย 2 ประเด็น ได้แก่ 1 ) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว7 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านบริบท (Context) 2) ด้านปัจจัยนำเข้า(Input) 3) ด้านกระบวนการ(Process) 4) ด้านผลกระทบ (Impact)5) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 6) ความยั่งยืน (Sustainable)7)ด้านการถ่ายทอด (Transportation) 2)เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวโดยมีรายละเอียดดังนี้

1 ) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ทั้ง 7 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านบริบท (Context) 2) ด้านปัจจัยนำเข้า(Input) 3) ด้านกระบวนการ(Process) 4) ด้านผลกระทบ (Impact)5) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 6) ความยั่งยืน (Sustainable)7)ด้านการถ่ายทอด (Transportation) นำมาจัดกิจกรรมได้ 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการอบรม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการศึกษาดูงาน กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการประชุมจัดทำแผนบูรณาการ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการนิเทศติดตามผลโดยแต่ละกิจกรรมได้ประเมินครบทั้ง 7 ด้าน ตามรูปแบบการประเมินแบบจำลองซิป (CIPPIEST Model) จากแนวคิดของสตัฟเฟีลบีม ดังนี้

1. การประเมินโครงการเรื่องโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวด้านบริบท โครงการเรื่องโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวมาจากการประเมินผลก่อนการปฏิบัติงานเป็นการประเมินกลุ่มเป้าหมายที่มีพื้นฐาน และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ดังที่ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam. 2007) กล่าวว่า การประเมินบริบทเป็นการประเมินความต้องการจำเป็น เพื่อกำหนดการดำเนินงาน โดยประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น วิธีการประเมินจะใช้การบรรยาย และเปรียบเทียบปัจจัยนำเข้าที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวัง บริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่คาดหวังกับที่เป็นจริงรวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของความไม่สอดคล้องระหว่างความเป็นจริง และสิ่งที่คาดหวังกับที่เป็นจริง สอดคล้องกับเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2551) ได้กล่าวถึงการประเมินบริบท หรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินก่อนที่จะลงมือดำเนินการโครงการใด ๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดหลักการและเหตุผลรวมทั้งเพื่อพิจารณาความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการดังกล่าว การชี้ประเด็นปัญหา ตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ

2. การประเมินโครงการเรื่องโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวด้านปัจจัย ทั้งนี้บุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวมีจำนวนเพียงพอและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับการดำเนินงานในการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวดังแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม(อ้างถึงใน; Worthen and Sanders.1999 :43) ที่กล่าวว่าการประเมินปัจจัยนำเข้าเป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ เช่นเรื่องของอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เวลา งบประมาณเป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับศรีพงษ์ สวนแก้วมณี (2550 :98-102) ได้ศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร สำนักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านปัจจัยนำเข้า บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ มีความเพียงพออยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับเสนีย์ โตสุโขวงศ์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาการประเมินโครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์ ผลการประเมินพบว่า1) ผลการประเมินบริบทของโครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยบูรณาการการเรียนการสอนโดยวิธีสตอรี่ไลน์ พบว่าครูมีความคิดเห็นว่าโครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยบูรณาการการเรียนการสอนโดยวิธีสตอรี่ไลน์ มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แนวการปฏิรูปการศึกษา นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของโรงเรียน สภาพปัญหา และความต้องการของโรงเรียน2) ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยบูรณาการการเรียนการสอนโดยวิธีสตอรี่ไลน์ พบว่าครูมีความคิดเห็นว่าปัจจัยนำเข้าของโครงการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมความเพียงพออยู่ในระดับมาก3) ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยบูรณาการการเรียนการสอนโดยวิธีสตอรี่ไลน์ พบว่าครูมีความคิดเห็นว่าการดำเนินงานของโครงการ ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก4) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยบูรณาการการเรียนการสอนโดยวิธีสตอรี่ไลน์พบว่า(1) ผลการประเมินสภาพความสำเร็จของการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนรู้ตามโครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยบูรณาการการเรียนการสอน โดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(2) ผลการประเมินสภาพความสำเร็จของการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูตามโครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยบูรณาการ การเรียนการสอนโดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3.การประเมินโครงการเรื่องโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวด้านกระบวนการ พบว่าโครงการเรื่องโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวมีกระบวนการบริหารจัดการที่ชัดเจนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้สอดคล้องกับเพค (Pack. 2000 : 645) ได้ศึกษาการสำรวจวิธีการแทรกแซงที่ครูระดับชั้นประถมศึกษาใช้กับภาระงานด้านพฤติกรรมในห้องเรียน โดยถามครูว่าครูส่งเสริมนักเรียนให้ประพฤติตนอย่างเหมาะสมอย่างไร ทั้งด้านการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง และด้านการปฏิบัติเพื่อแสดงปฏิกิริยาในการศึกษาเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 คนและครูประจำชั้นจำนวน 5 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบันทึกและการสัมภาษณ์ที่บันทึกเทปไว้ซึ่งนำมาตรวจสอบหาแบบแผน แนวความคิด และความสัมพันธ์กับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นกรอบนั้น เพื่อให้ช่วยตีความข้อมูลผลที่เกิดจากข้อมูลพบแนวคิดหลายประการ คือ บรรยากาศโรงเรียน การจัดห้องเรียน การเน้นพฤติกรรมที่ผิด ๆ ของนักเรียนปัญหาพฤติกรรมเชิงประวัติ วินัยนักเรียน บทบาทของผู้ปกครองมาตรการการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง วิธีการแทรกแซง และบุคลิกศึกษา ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดสร้างสรรค์มาก และมีภาระผูกพันกับมาตรฐานที่ออกแบบไว้ส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม และไม่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม บุคลิกศึกษาอาจจะเป็นมาตรการสำหรับการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดที่ระบุได้จากข้อมูล ควรให้ความสนใจในแนวคิดนี้ให้มากขึ้น และควรจัดรวมเข้าใจในหลักสูตรด้วย

4.การประเมินโครงการเรื่องโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวด้านผลกระทบ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนมีทักษะการปฏิบัติจากประสบการจริงจึงทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดเป็นความเข้าใจที่คงทน ดังที่รัตนะบัวสนธ์ (2556 : 41) กล่าวว่า การประเมินด้านผลกระทบ (Impact Evaluation)เป็นการประเมินโดยการตั้งคำถามว่าสิ่งที่ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเกินไปกว่าเป้าหมายของความต้องการที่จะได้รับตอบสนองตามความต้องการจาเป็นนั้นคืออะไรบ้างซึ่งจะชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าสิ่งที่ได้รับจากการประเมินหากเกินไปกว่าที่กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบก็ล้วนแล้วแต่เป็นผลกระทบทั้งสิ้น

5.การประเมินโครงการเรื่องโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวด้านประสิทธิผลมาจากนักเรียนมีความมั่นใจในองค์ความรู้ที่มีอยู่หลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความพอเพียงโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวดังที่รัตนะบัวสนธ์ (2556 : 41) กล่าวว่า การประเมินด้านประสิทธิผล (Effective Evaluation)เป็นการประเมินโดยตั้งคำถามว่าโครงการหรือสิ่งที่แทรกแซงสามารถบรรลุและตอบสนองความต้องการจำเป็นของกลุ่มผู้รับประโยชน์ได้อย่างครอบคลุมหรือไม่

6.การประเมินโครงการเรื่องโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวด้านความยั่งยืนนักเรียนรู้จักการใช้สิ่งของอย่างประหยัดรู้จักความพอเพียงทำให้โครงการได้ต่อยอดและขยายผลลงสู่ท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไปดังที่รัตนะบัวสนธ์ (2556 : 41) กล่าวว่า การประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation)เป็นการประเมินโดยตั้งคำถามว่าแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นระบบหรือเป็นทางการเกี่ยวกับการนำโครงการไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนคืออะไรซึ่งคำถามจะมุ่งพิจารณาประเมินความคงอยู่หรือความต่อเนื่องในการทำโครงการที่ประสบผลสำเร็จไปใช้รวมถึงวิธีการในการรักษาไว้ซึ่งความสำเร็จของโครงการสอดคล้องกับณรงฤทธิ์ รสเสนา(2557 : ออนไลน์) กล่าวว่าปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาจะต้องอยู่ในพื้นฐานหลักการที่เรียกว่า " ความยุติธรรมระหว่างคน 2 ยุค " หรือแนวคิดของ การพัฒนาที่ยั่งยืน มุมมองของมนุษย์จะต้องปรับเปลี่ยน ให้เปิดกว้างยอมรับความจริงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ที่จะติดตามมาจาก การกระทำ ของตน มนุษย์จะต้องประสานแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ จริยศาสตร์ เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเป็นข้อกำหนด ทั่วไปขึ้นโดยเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานความรู้ทางด้านนิเวศวิทยา และระบบนิเวศสร้างความ เข้าใจถึงปฎิสัมพันธ์ในระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง และปฎิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ต่อจากนั้นจึงชี้ให้เห็นถึง หลักการ ถ่ายทอดพลังงาน โดยการกินต่อกันเป็นทอดๆ และวัฏจักรของสสาร ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการทำให้สสาร และพลังงาน สามารถหมุนเวียน ในระบบนิเวศ ก็จำเป็นจะต้องสร้างให้เกิดเป็นความคิดรวบยอดขึ้น ในระบบความคิดพร้อมจะนำไปเชื่อมโยงกับ ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาที่ยั่งยืน ประสบผลสำเร็จความหมายของ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยทั่วไปหมายถึง การพัฒนาเพื่อบรรลุถึงความต้องการของมนุษยชาติในปัจจุบัน (โดยเฉพาะคนยากจน) ขณะเดียวกันก็ จะต้องไม่เป็นลดทอน หรือเบียดบังโอกาสที่จะบรรลุความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในรุ่นต่อ ๆ ไปด้วย

7.การประเมินโครงการเรื่องโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวด้านการถ่ายทอดนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการเรื่องโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวไปสู่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดังที่รัตนะบัวสนธ์ (2556 : 41) กล่าวว่า การประเมินด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transport Evaluation)เป็นการประเมินโดยตั้งคำถามว่ามีการนำโครงการหรือสิ่งแทรกแซงที่ประสบความสำเร็จไปประยุกต์หรือปรับปรุงใช้ในที่อื่นๆหรือไม่ที่สุด และสอดคล้องกับทรงวุฒิ พัฒแก้ว (2555 : ออนไลน์) กล่าวว่าการขยายผลต่อเนื่องนั้น จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งไม่ได้ใช้ความสัมพันธ์เชิงทางการหรือระบบแต่ใช้พื้นฐานทางวัฒนธรรม เครือญาติ และความเชื่อถือในระดับหนึ่ง ดังนั้นการทำงานฐานรากของการพัฒนาแบบนี้แม้จะเห็นผลช้าแต่ก็เกิดความยั่งยืน ดังนั้นกลุ่มบุคคลที่เข้าไปเชื่อมต่อหรือขยายเครือข่ายต้องได้รับการยอมรับ และได้รับการวางใจ เพราะนอกจากการต่อกิจกรรมกับแกนนำแล้ว หมายถึงความมั่นใจของสมาชิกคนอื่นๆในชุมชนที่เข้าร่วมด้วย อีกอย่างการทำงานระหว่างชุมชนแบบนี้ยังสามารถสื่อสารด้วยภาษาเดียวกันในทางสังคมไม่เกิดช่องว่าง นอกจากนี้ยังเข้าถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนใกล้เคียง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียงสำหรับนักเรียนเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการพอเพียงโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวพบว่านักเรียนมีความตระหนักและประพฤติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงเช่นไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่หมกมุ่นอบายมุข นักเรียนสามารถปฏิบัติตนและดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน เพียรพยายาม มีสติปัญญา มีวินัย นักเรียนสามารถรักษาทรัพย์สมบัติส่วนตัวและส่วนรวมได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรศักดิ์ โจถาวร ( 2555: บทคัดย่อ )ผลการวิจัยพบว่า ระดับการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนักศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรียนมีระดับการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพศ เกรดเฉลี่ย ระดับการศึกษาของนักเรียน ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อวันของนักเรียนที่แตกต่างกันมีระดับการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนที่แตกต่างกัน แต่เมื่อจำแนกตามอาชีพของผู้ปกครองพบว่า ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม 4 ด้าน จากทั้งหมด 7 ด้าน มีอิทธิพลต่อระดับการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรแกนกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การรับรู้ข่าวสารหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของนักเรียน การสนับสนุนจากสถานศึกษา การอบรมเลี้ยงดู

2)เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

1.1โรงเรียนมีนโยบาย วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่สอดคล้องกับโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวและส่งเสริมให้ บุคลากรโดยเฉพาะผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังด้านความพอเพียงนักเรียนซึ่ง (Stufflebeam and Shinkfield.2007 : 336)ได้กล่าวไว้ว่า ในกรณีประเมินบริบทก่อนการดำเนินโครงการ องค์กรหรือหน่วยงานจะใช้ผลจากการประเมินบริบทเพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญและกำหนดเป้าหมายสำหรับโครงการนั้น แต่ถ้าเป็นการประเมินบริบทระหว่างหรือหลังดำเนินโครงการหรือสิ่งแทรกแซงอื่นๆ องค์กรและหน่วยงาน มักจะดำเนินการและจัดทำรายงานการประเมินบริบทควบรวมไปกับการประเมินปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต กรณีนี้การประเมินบริบทจึงมีประโยชน์สำหรับการัดสินใจกำหนดเป้าหมายของโครงการและช่วยให้ผู้รับบริการได้ประเมินว่าโครงการหรือสิ่งแทรกแซงดังกล่าวมีคุณประโยชน์ตอบสนองหรือเป็นไปตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์หรือไม่เพียงไรและสอดคล้องกับ (สุวิมล ว่องวาณิชและนงลักษณ์ วิรัชชัย.2548: 59) การพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรและสังคมให้รู้เท่าทันโลกาภิวัตน์และการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนในสังคม ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเป็นสำคัญ ถ้าสมาชิกขององค์กรและผู้บริหารเข้าใจถึงธรรมชาติ ลักษณะขององค์กรและสภาพโดยรอบอย่างเป็นระบบ แล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความยืดหยุ่นสูง กล้าตัดสินใจและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ จะทำให้สามารถพัฒนาองค์กรและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาประสิทธิภาพของทุกองค์กร จำเป็นต้องมีผู้บริหารและบุคลากรในการบริหารจัดการ การปฏิรูปการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สถานศึกษามีการขับเคลื่อนหรือพัฒนาไปอย่างมีคุณภาพ

1.2 การดำเนินงานของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่หลายๆ ฝ่าย ต้องร่วมมือกัน โรงเรียนต้องมีการเตรียมการ และศึกษาแนวทางถึงข้อดี ข้อเสีย ให้เป็นระบบในการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรศักดิ์ โจถาวร ( 2555: บทคัดย่อ )ผลการวิจัยพบว่า ระดับการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนักศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรียนมีระดับการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพศ เกรดเฉลี่ย ระดับการศึกษาของนักเรียน ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อวันของนักเรียนที่แตกต่างกันมีระดับการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนที่แตกต่างกัน แต่เมื่อจำแนกตามอาชีพของผู้ปกครองพบว่า ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม 4 ด้าน จากทั้งหมด 7 ด้านมีอิทธิพลต่อระดับการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรแกนกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การรับรู้ข่าวสารหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของนักเรียน การสนับสนุนจากสถานศึกษา การอบรมเลี้ยงดู

สอดคล้องกับ อภิชัย พันธเสน. 2550 : 95, 183-184 การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นเรื่องของการพัฒนาคน เพราะเน้นการพัฒนาความเป็นมนุษย์และความยั่งยืนของการพัฒนาให้ความสำคัญต่อเรื่องอยู่ดีมีสุข เห็นคุณค่าของการเรียนรู้และการใช้คุณธรรมนำความรู้ ตามวิสัยทัศน์ของการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา คือ สานเครือข่าย ขยายความรู้ควบคู่ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนความเริ่มจากใจ ต้องเริ่มที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและตัวผู้เรียน ด้วยหลักการมีส่วนร่วม มีเพื่อนร่วมทาง เรียนรู้ร่วมกัน ขยายเครือข่าย ทำเป็นระบบและมีขั้นตอน ดังนั้นแนวทางที่จะทำให้สถานศึกษาสร้างการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืนจึงต้องปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาดังกล่าว ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำแนวคิด หลักปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในการบริหารจัดการเรียนการสอน ตลอดจนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อื่นอย่างยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550 : 2) จึงทำให้ผู้บริหารโรงเรียนจึงได้มีการพัฒนาจัดทำโครงการพัฒนาครู ท้องถิ่น นักเรียน ให้รู้จักการใช้จ่าย และอยู่อย่างพอเพียง และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาหรือ นำประยุกต์ ให้มีความพอเหมาะ พอเพียง อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข้อเสนอแนะ

จากข้อค้นพบในการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวมีข้อเสนอแนะต่อบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมตามโครงการให้บรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้น ดังนี้

1. ด้านบริบท พบว่า ผู้บริหารบุคลากรนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรเห็นความสำคัญของตามโครงการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียงโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่าต้องมีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวทั้งภายในและนอกโรงเรียน

3. ด้านกระบวนการ พบว่าต้องมีการติดตามการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ต่อโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆอย่างต่อเนื่อง

4. ด้านผลกระทบ พบว่าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวทำให้โรงเรียนระบบและการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. ด้านประสิทธิผลพบว่านักเรียนต้องได้รับความรู้จากโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวและเห็นความคุ้มค่าของการดำเนินงาน

6. ด้านความยั่งยืนพบว่านักเรียนต้องสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

7. ด้านการถ่ายทอดพบว่านักเรียนต้องสามารถขยายองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความพอเพียง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวไปสู่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ นายสุพะศิน นามสกุล อยู่ยอด

วัน เดือน ปี เกิด 11 สิงหาคม 2510

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

ประวัติการศึกษา 1. วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) วิชาเอกการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

2. วุฒิปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยครูกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติการรับราชการ

2564 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

2563 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)

อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

2554 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองจิก อำเภอลานกระบือ

จังหวัดกำแพงเพชร

2553 รองอำนวยการชำนาญการ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม

อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

2548 รองอำนวยการชำนาญการ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม

อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

2543 ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

2541 ครูโรงเรียนบ้านโนนจั่น อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

2540 ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัด

กำแพงเพชร

2536 บรรจุเป็นครูโรงเรียนบ้านบึงสำราญ อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัด

กำแพงเพชร

โพสต์โดย พะศิน : [25 มิ.ย. 2565 เวลา 10:08 น.]
อ่าน [654] ไอพี : 171.100.183.83
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,750 ครั้ง
ดวงจันทร์ (Moon)
ดวงจันทร์ (Moon)

เปิดอ่าน 13,730 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2558
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2558

เปิดอ่าน 10,928 ครั้ง
ปลุกเด็กเขียนจดหมาย ลดใช้ facebook
ปลุกเด็กเขียนจดหมาย ลดใช้ facebook

เปิดอ่าน 161,232 ครั้ง
"ปฏิรูปการสอบครูผู้ช่วย ถึงเวลาหรือยัง?" : ควันหลงสอบครูผู้ช่วย
"ปฏิรูปการสอบครูผู้ช่วย ถึงเวลาหรือยัง?" : ควันหลงสอบครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 11,586 ครั้ง
เช้าควบเที่ยง เสี่ยงโรคอ้วน
เช้าควบเที่ยง เสี่ยงโรคอ้วน

เปิดอ่าน 8,934 ครั้ง
ฤดูฝน กับยางของท่าน
ฤดูฝน กับยางของท่าน

เปิดอ่าน 15,169 ครั้ง
ดื่มน้ำแค่ไหนจึงจะพอ?
ดื่มน้ำแค่ไหนจึงจะพอ?

เปิดอ่าน 23,319 ครั้ง
วัสดุในชีวิตประจำวัน
วัสดุในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 11,384 ครั้ง
5 ประโยชน์จากน้ำมันมะกอก
5 ประโยชน์จากน้ำมันมะกอก

เปิดอ่าน 11,657 ครั้ง
"ไดเอ็ตแบบไม่โยโย่" แนะกฎเหล็กลดน้ำหนัก
"ไดเอ็ตแบบไม่โยโย่" แนะกฎเหล็กลดน้ำหนัก

เปิดอ่าน 35,108 ครั้ง
กำจัด "กลิ่นปาก" ให้สิ้นซาก
กำจัด "กลิ่นปาก" ให้สิ้นซาก

เปิดอ่าน 48,828 ครั้ง
จดหมายถึงครู.... โดย...ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
จดหมายถึงครู.... โดย...ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

เปิดอ่าน 13,027 ครั้ง
เคล็ดลับดีๆ เพื่อช่วยกำจัดความ "เขิน"
เคล็ดลับดีๆ เพื่อช่วยกำจัดความ "เขิน"

เปิดอ่าน 8,801 ครั้ง
คาดคนอ้วนมี"โดปามีน"น้อย ต้นเหตุไร้ความสุข
คาดคนอ้วนมี"โดปามีน"น้อย ต้นเหตุไร้ความสุข

เปิดอ่าน 75,059 ครั้ง
คาถาเรียกทรัพย์ ของหลวงปู่เสือดำ
คาถาเรียกทรัพย์ ของหลวงปู่เสือดำ

เปิดอ่าน 12,941 ครั้ง
วิธีสำหรับทำให้ผิวขาวใส แบบไร้สารเคมี
วิธีสำหรับทำให้ผิวขาวใส แบบไร้สารเคมี
เปิดอ่าน 9,216 ครั้ง
เคล็ดของการมีอายุครบ 100 ปี ต้องมีคู่ออกกำลังและหมั่นล้างมือ
เคล็ดของการมีอายุครบ 100 ปี ต้องมีคู่ออกกำลังและหมั่นล้างมือ
เปิดอ่าน 4,447 ครั้ง
ดูโปรตั๋วเครื่องบินไปแม่สอด เที่ยวบินราคาประหยัด
ดูโปรตั๋วเครื่องบินไปแม่สอด เที่ยวบินราคาประหยัด
เปิดอ่าน 11,390 ครั้ง
ถือศีล กินเจ
ถือศีล กินเจ
เปิดอ่าน 20,731 ครั้ง
สุนัขบ้ากัด
สุนัขบ้ากัด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ