ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ของโรงเรียนวัดช่องเขา

การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทานของโรงเรียนวัดช่องเขา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ของโรงเรียนวัดช่องเขา 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ของโรงเรียนวัดช่องเขา 3) ทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ของโรงเรียนวัดช่องเขา ประกอบด้วย 3.1) คุณภาพการพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ของโรงเรียนวัดช่องเขา หลังการพัฒนา 3.2) คุณภาพสถานศึกษาตามขอบเขตการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน หลังการพัฒนา 3.3) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชน ที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ของโรงเรียนวัดช่องเขา 3.4) ผลกระทบเชิงบวก หลังการพัฒนา ที่ปรากฏต่อโรงเรียนวัดช่องเขา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ประชากรครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2561 จำนวน17 คน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 15 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 14 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 76 คน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 63 คนและ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 64 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 คน และกลุ่มตัวอย่างเครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 36 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ของโรงเรียนวัดช่องเขา จำนวน 1 ฉบับ แบบสอบถามความพึงพอใจของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายชุมชน ที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ของโรงเรียนวัดช่องเขา จำนวน 1 ฉบับ แบบประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามขอบเขตการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา จำนวน 1 ฉบับ แบบบันทึกผลกระทบเชิงบวกที่ปรากฏต่อโรงเรียนวัดช่องเขา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ของโรงเรียนวัดช่องเขา มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การสื่อสารสร้างการรับรู้สู่เป้าหมาย การพัฒนาบุคลากรอย่างหลากหลาย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การดำเนินงานผ่านการมีส่วนร่วม การนิเทศ ติดตาม เชิงบวก และการสร้างขวัญกำลังใจในองค์กร ซึ่งทั้ง 6 องค์ประกอบมีความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องตามสมมติฐาน

2. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ของโรงเรียนวัดช่องเขา ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ประกอบด้วย แนวคิดพื้นฐาน หลักการและวัตถุประสงค์ ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ของโรงเรียนวัดช่องเขา ประกอบด้วย องค์ประกอบหลักของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ของโรงเรียนวัดช่องเขา มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่

การสื่อสารสร้างการรับรู้สู่เป้าหมาย การพัฒนาบุคลากรอย่างหลากหลาย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การดำเนินงานผ่านการมีส่วนร่วม การนิเทศ ติดตาม เชิงบวก และการสร้างขวัญกำลังใจในองค์กร กระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ของโรงเรียน

วัดช่องเขา มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การดำเนินการ การประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่ 3 เงื่อนไขความสำเร็จของรูปแบบ ความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ของโรงเรียนวัดช่องเขา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

สอดคล้องตามสมมติฐาน

3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ของโรงเรียนวัดช่องเขา ประกอบด้วย

3.1 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ของโรงเรียนวัดช่องเขา ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมทั้งห้ากลุ่มที่ประเมินมีคุณภาพระดับมาก สอดคล้องตามสมมติฐาน

3.2 คุณภาพสถานศึกษาตามขอบเขตการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 2561 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ปีการศึกษา 2562 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และปีการศึกษา 2563 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม สอดคล้องตามสมมติฐาน

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชน ที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ของโรงเรียนวัดช่องเขา พบว่า ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมทุกกลุ่ม

ที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องตามสมมติฐาน

3.4 ผลกระทบเชิงบวก หลังการพัฒนา ที่ปรากฏต่อโรงเรียนวัดช่องเขา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ได้รับการเกียรติบัตรจากองค์กรและหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งระดับชาติ ระดับภาค/จังหวัด และระดับเขตพื้นที่การศึกษา/อำเภอ รวมทั้งสิ้นจำนวน 194 รายการ เมื่อพิจารณาแยกตามระดับ พบว่า ได้รับการเกียรติบัตร ระดับชาติ จำนวน 71 รายการ ระดับภาค/จังหวัด/ จำนวน 5 รายการ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา/อำเภอ จำนวน 118 รายการ อีกทั้งโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ แหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานทางการศึกษาผู้ปกครอง และชุมชน สอดคล้องตามสมมติฐาน

คำสำคัญ : การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

โพสต์โดย พรพรรณ : [1 ก.ค. 2565 เวลา 15:31 น.]
อ่าน [2130] ไอพี : 171.7.236.168
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 57,602 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 5 ผู้ตัดสิน (The Referee)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 5 ผู้ตัดสิน (The Referee)

เปิดอ่าน 541 ครั้ง
PBISS | The Most Caring and Innovative International School of Koh Samui
PBISS | The Most Caring and Innovative International School of Koh Samui

เปิดอ่าน 10,645 ครั้ง
ชวนรู้เรื่อง "มะเร็งลำไส้"
ชวนรู้เรื่อง "มะเร็งลำไส้"

เปิดอ่าน 21,654 ครั้ง
3G สามจี หรือ ทรีจี
3G สามจี หรือ ทรีจี

เปิดอ่าน 14,756 ครั้ง
น้ำผึ้ง ชะลอริ้วรอย
น้ำผึ้ง ชะลอริ้วรอย

เปิดอ่าน 50,082 ครั้ง
เก่งภาษาอังกฤษ...แบบนีน่า
เก่งภาษาอังกฤษ...แบบนีน่า

เปิดอ่าน 33,646 ครั้ง
ครูอุดรไอเดียแหวกสุดฮา ชวนเต้นยอดวิวเป็นแสน!
ครูอุดรไอเดียแหวกสุดฮา ชวนเต้นยอดวิวเป็นแสน!

เปิดอ่าน 75,385 ครั้ง
งดข้าวเช้า…ตายเร็ว
งดข้าวเช้า…ตายเร็ว

เปิดอ่าน 14,466 ครั้ง
นอนหลับท่าไหนดีที่สุด
นอนหลับท่าไหนดีที่สุด

เปิดอ่าน 41,684 ครั้ง
Animation สอนภาษาอังกฤษ (การทักทาย)
Animation สอนภาษาอังกฤษ (การทักทาย)

เปิดอ่าน 41,628 ครั้ง
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?

เปิดอ่าน 11,165 ครั้ง
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่

เปิดอ่าน 44,991 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX)
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX)

เปิดอ่าน 14,049 ครั้ง
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี

เปิดอ่าน 16,642 ครั้ง
เลือดกำเดาไหล
เลือดกำเดาไหล

เปิดอ่าน 42,209 ครั้ง
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลามุมฉาก
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลามุมฉาก
เปิดอ่าน 7,955 ครั้ง
ชาวเน็ตแชร์คลิปเสียดสีสังคม ไทยเท ไทยฮุบ ไทยผีเข้า ไทยหัวสูง
ชาวเน็ตแชร์คลิปเสียดสีสังคม ไทยเท ไทยฮุบ ไทยผีเข้า ไทยหัวสูง
เปิดอ่าน 50,518 ครั้ง
ต้นสาคู
ต้นสาคู
เปิดอ่าน 12,226 ครั้ง
6 วิธีแก้เครียด
6 วิธีแก้เครียด
เปิดอ่าน 8,204 ครั้ง
เทคนิคนวดผมพาเพลิน
เทคนิคนวดผมพาเพลิน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ