ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การใช้เกมส์คอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3

นวัตกรรมการศึกษา ชื่อเรื่อง การใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ผู้จัดทำ นายสมพร หมื่นแสน

โรงเรียน ยางชุมน้อยพิทยาคม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2563

ประเภทนวัตกรรม ด้านบริหารจัดการ ด้านหลักสูตร

ด้านจัดการเรียนรู้

ด้านสื่อและเทคโนโลยี

ด้านวัดและประเมินผล

1.หลักการ การเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันนั้นมีความจำเป็นอย่างมากที่จะให้นักเรียน สามารถมี ความรู้ ทักษะขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ และการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์ข้อความ การเรียนรู้เป็นการมุ่งเน้นเพื่อสร้างความ หลากหลาย และสร้างขบวนการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับช่วยในการเรียนการสอน เนื่องจากคอมพิวเตอร์เข้ามามี บทบาทในการใช้งานที่หลากหลายในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล ดังนั้นการเรียนรู้และความรู้พื้นฐานเดิมของ แต่ละบุคคลจึงต่างกัน ทักษะการพิมพ์ข้อความจึงมีความหลากหลายและแตกต่างกัน การใช้งานแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook , Blog และ Social media ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถถามตอบและศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา จึงเป็นการมุ่งเน้นเพื่อให้ นักเรียนที่เรียนไม่ทันหรือไม่เข้าใจในบทเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมหรือศึกษาเพื่อ ทำความเข้าใจก่อนเข้าชั้นเรียน ซึ่งเป็นการสร้างการเรียนรู้และปรับระดับการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน ให้สามารถเรียนรู้และ เข้าใจในบทเรียนให้อยู่ในระดับเดียวหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด และเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะฉนั้นการฝึกใช้งานแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการเรียน การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เนื่องจากลักษณะการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนั้น ส่วนมากนักเรียนต้อง เรียนรู้ผ่านเครื่อง คอมพิวเตอร์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะในการใช้งานแป้นพิมพ์เสริมการเรียนของผู้เรียน กล่าวคือ ผู้สอน สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการใช้งานแป้นพิมพ์ผ่านทางเกมส์คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจของ นักเรียนในการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ จึงนำเกมส์คอมพิวเตอร์การใช้งานแป้นพิมพ์มาใช้ร่วมกับการ สอนแบบปกติเพื่อเป็นการขยายช่องทางการพัฒนาของนักเรียน ตลอดจนเป็น การเปิดโอกาสให้ นักเรียนได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นอันจะส่งผลให้การเรียนการสอนสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ เรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานการใช้งานแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ในวิชาคอมพิวเตอร์

2. เพื่อแก้ปัญหาให้กับนักเรียนชั้น ม.3/3 จำนวน 15 คน ที่ขาดทักษะพื้นฐานในการใช้แป้นพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โดยใช้กระบวนการเสริมฝึกทักษะการใช้แป้นพิมพ์ด้วยเกมส์คอมพิวเตอร์

3. เพื่อศึกษาผลการแก้ปัญหานักเรียนชั้น ม.3/3 จำนวน 15 คน ที่ขาดทักษะพื้นฐานในการใช้แป้นพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โดยใช้กระบวนการเสริมฝึกทักษะการใช้แป้นพิมพ์ด้วยเกมส์คอมพิวเตอร์

3. วิธีดำเนินการ

3.1 ขั้นเตรียมการ (Plan)

3.1.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง ตัวชี้วัด และ สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการ เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3.1.2 วิเคราะห์ผู้เรียนโดยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

3.1.3 วิเคราะห์สภาพปัญหา จาก -บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ -ผลการสังเกตการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ -ผลการทดสอบการพิมพ์ข้อความจับเวลา -ศึกษาและเข้าอบรมวิธีการสร้างและออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการใช้เกมส์ คอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ -ดำเนินการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนการโดยใช้เกมส์คอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาการใช้ แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

3.2 ขั้นดำเนินการ (DO)

3.2.1 จัดหาโปรแกรมเกมส์ใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรม ใช้สอดแทรกในการเรียน การสอนในหน่วยการเรียนตลอดภาคเรียน

3.2.2 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เกมส์คอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

3.2.3 จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเกมส์คอมพิวเตอร์

3.2.4 สร้างเครือข่ายโดยให้ความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ในการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมส์ คอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

3.3 ขั้นการตรวจสอบประเมินผล ( Check )

3.3.1 ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และคำถามหลังกิจกรรม

3.3.2 ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรม

3.3.3 ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบ

3.3.4 ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบสอบถามวัดความพึงพอใจการใช้เกมส์คอมพิวเตอร์ แก้ไข ปัญหาการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

3.4 ขั้นการปรับปรุงพัฒนา (Action)

3.4.1 ปรับปรุงนวัตกรรมให้เนื่อหามีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันมากขึ้น

3.4.2 ปรับปรุงนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3.4.3 นำข้อเสนอแนะในการนำไปใช้และการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไปจากนวัตกรรมเดิมไปพัฒนา

3.4.4 ปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยนำข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุงพัฒนาให้ สอดคล้องกับนวัตกรรมที่ปรับปรุง

3.4.5 ขยายเครือข่ายและจัดทำโครงงานบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้และขยายสู่หน่วยงาน ภายนอก

โพสต์โดย somporn _mu : [7 ก.ค. 2565 เวลา 19:36 น.]
อ่าน [291] ไอพี : 49.237.9.193
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,938 ครั้ง
คลิปน่ารัก 2ขวบดีดกีต้าร์ร้องเพลง "เดอะบีทเทิ้ลส์"
คลิปน่ารัก 2ขวบดีดกีต้าร์ร้องเพลง "เดอะบีทเทิ้ลส์"

เปิดอ่าน 22,846 ครั้ง
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

เปิดอ่าน 8,387 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่2
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่2

เปิดอ่าน 87,275 ครั้ง
การเรียนการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction)
การเรียนการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction)

เปิดอ่าน 7,474 ครั้ง
สตรีผู้ทรงอิทธิพลปี 2009
สตรีผู้ทรงอิทธิพลปี 2009

เปิดอ่าน 8,921 ครั้ง
ทึ่ง! เจ้าหมูซูเปอร์ฮีโร่ช่วยชีวิตลูกแพะตกน้ำ
ทึ่ง! เจ้าหมูซูเปอร์ฮีโร่ช่วยชีวิตลูกแพะตกน้ำ

เปิดอ่าน 5,373 ครั้ง
99 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
99 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 9,401 ครั้ง
เคล็ดลับในการเริ่มบทสนทนาภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับเจ้าของภาษาที่ใครๆ ก็ทำได้
เคล็ดลับในการเริ่มบทสนทนาภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับเจ้าของภาษาที่ใครๆ ก็ทำได้

เปิดอ่าน 18,306 ครั้ง
วิธีซ่อมก๊อกน้ำรั่ว
วิธีซ่อมก๊อกน้ำรั่ว

เปิดอ่าน 17,050 ครั้ง
การบริหารกล้ามเนื้อตา
การบริหารกล้ามเนื้อตา

เปิดอ่าน 13,895 ครั้ง
เส้นทางการศึกษาใหม่ ให้ทางเลือกเยาวชน
เส้นทางการศึกษาใหม่ ให้ทางเลือกเยาวชน

เปิดอ่าน 24,945 ครั้ง
สีเสริมมงคลปี 58 ! หมอช้างถอดรหัส 12 ราศี สีไหนใส่ดี สีไหนควรระวัง?
สีเสริมมงคลปี 58 ! หมอช้างถอดรหัส 12 ราศี สีไหนใส่ดี สีไหนควรระวัง?

เปิดอ่าน 11,303 ครั้ง
เข้าใจผิดทั่วโลก! นางแบบไต้หวันจ่อฟ้องคนปล่อยข่าวมั่วทำชีวิตพัง
เข้าใจผิดทั่วโลก! นางแบบไต้หวันจ่อฟ้องคนปล่อยข่าวมั่วทำชีวิตพัง

เปิดอ่าน 27,920 ครั้ง
ICT2020 Conceptual Framework
ICT2020 Conceptual Framework

เปิดอ่าน 10,687 ครั้ง
ทำไมสุนัขถึงเดินเป็นวงกลมก่อนจะนอนลง
ทำไมสุนัขถึงเดินเป็นวงกลมก่อนจะนอนลง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 69,135 ครั้ง
26 มิถุนายน "วันสุนทรภู่"
26 มิถุนายน "วันสุนทรภู่"

เปิดอ่าน 16,633 ครั้ง
อนาคตของระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์
อนาคตของระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์

เปิดอ่าน 11,524 ครั้ง
เพลงลูกเทวดา ฮอตฮิต! ถูกค้นมากสุดในปี
เพลงลูกเทวดา ฮอตฮิต! ถูกค้นมากสุดในปี '53

เปิดอ่าน 14,249 ครั้ง
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

เปิดอ่าน 17,414 ครั้ง
แคว่ก ๆ! ที่ครอบปากสุนัขรูปปากเป็ด เก๋ ๆ น่าใช้
แคว่ก ๆ! ที่ครอบปากสุนัขรูปปากเป็ด เก๋ ๆ น่าใช้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ