ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอภิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์รอยเลื่อนแม่จันเป็นฐานบูรณาการการคิดอภิปัญญา

การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอภิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิชาภาษาไทยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์รอยเลื่อนแม่จันเป็นฐานบูรณาการการคิดอภิปัญญา

Developing Grade12 students Critical Reading and Metacognition in Thai language using the Displacement of Mae Chan Fault Situation-based learning Integrated with Metacognition

บทความวิชาการนี้เขียนขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์รอยเลื่อนแม่จันเป็นฐานบูรณาการการคิดอภิปัญญา สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์รอยเลื่อนแม่จันเป็นฐานบูรณาการการคิดอภิปัญญา สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (3) เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์รอยเลื่อนแม่จันเป็นฐานบูรณาการการคิดอภิปัญญาเหมาะสมต่อการพัฒนาการคิดอภิปัญญาของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (4) เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์รอยเลื่อนแม่จันเป็นฐานบูรณาการการคิด อภิปัญญา สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถพัฒนาทักษะการคิดอภิปัญญาของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ โดยผู้เขียนได้วิเคราะห์วรรณกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์รอยเลื่อนแม่จันเป็นฐานบูรณาการการคิดอภิปัญญา และสามารถสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 นำเสนอบริบทที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง (Introduce the real-life context) ขั้นที่ 2 ทำความเข้าใจบริบท (Understand the context) ขั้นที่ 3 ระบุปัญหาและวางแผนการค้นหาคำตอบ (Identify the problem and plan for investigation) ขั้นที่ 4 ลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ใหม่ (Practice to construct new knowledge) ขั้นที่ 5 ถ่ายโอนความรู้สู่บริบทใหม่ (Transfer knowledge to new context) ขั้นที่ 6 สรุปความรู้และสะท้อนคิด (Summarize and reflect learning) ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ครู จำนวน 86 คน และนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 165 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 1. แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบริบทเป็นฐานบูรณาการการศึกษาเพื่อการประกอบการครูและนักเรียน 2. แบบบันทึกการสนทนากลุ่มครูและนักเรียน 3. แบบประเมินคุณภาพรูปแบบฯ (IOC) 4. แบบประเมินการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 5.แบบประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 6.แบบประเมินการคิดอภิปัญญา ผู้วิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า

(1) สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์รอยเลื่อนแม่จันเป็นฐานบูรณาการการคิดอภิปัญญา วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในภาพรวมครูผู้สอนโรงเรียนแม่จันวิทยคม มีระดับความคิดเห็น สภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก (µ = 4.20, = 0.774) ระดับความคิดเห็นด้านปัญหาอยู่ในระดับมาก (µ = 4.24,  = 0.768) ระดับความคิดเห็นด้านความต้องการ อยู่ในระดับมาก (µ = 4.21,  = 0.776)

(2) เพื่อศึกษาปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์รอยเลื่อนแม่จันเป็นฐานบูรณาการการคิดอภิปัญญา วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่จันวิทยาม ระดับความคิดเห็นด้านสภาพปัจจุบันมีระดับความอยู่ในระดับมาก (µ = 4.38,  = 0.676) ระดับความคิดเห็นด้านปัญหา อยู่ในระดับมาก (µ = 4.30,  = 0.650) ระดับความคิดเห็นด้านความต้องการ อยู่ในระดับมาก (µ= 4.27,  = 0.559)

(3) ผลการประเมินคุณภาพฯ IOC ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์รอยเลื่อนแม่จันเป็นฐานบูรณาการการคิดอภิปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะพบว่ามีค่า IOC ด้านความเหมาะสม ด้านความสอดคล้อง ด้านความไปได้และด้านความมีประโยชน์ เท่ากับ 1.00 ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(4) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์รอยเลื่อนแม่จันเป็นฐานบูรณาการการคิดอภิปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.12/85.28 ซึ่งสูงกว่ากว่าเกณฑ์ 80/80

(5) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์รอยเลื่อนแม่จันเป็นฐานบูรณาการการคิดอภิปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การคิดอภิปัญญา ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกแผนการจัดการเรียนรู้ และสามารถทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การคิดอภิปัญญา ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้นกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกแผนการจัดการเรียนรู้

Keywords: Critical Reading, Metacognition, Thai language, Displacement of Mae Chan Fault Situation-based

Learning, Metacognition

โพสต์โดย แทน : [13 ก.ค. 2565 เวลา 05:58 น.]
อ่าน [232] ไอพี : 125.24.20.94
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 44,350 ครั้ง
ทำไมมีจุดแดงบนหน้าผากสตรีอินเดีย
ทำไมมีจุดแดงบนหน้าผากสตรีอินเดีย

เปิดอ่าน 20,412 ครั้ง
3 steps พุงยุบใน 2 weeks
3 steps พุงยุบใน 2 weeks

เปิดอ่าน 23,447 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ฉบับที่3)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ฉบับที่3)

เปิดอ่าน 28,375 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู

เปิดอ่าน 19,671 ครั้ง
รูปแบบวิธีการสอน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ปี 2562
รูปแบบวิธีการสอน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ปี 2562

เปิดอ่าน 36,048 ครั้ง
วิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(2)
วิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(2)

เปิดอ่าน 12,006 ครั้ง
ชาวเน็ตกดไลค์ คลิปน้องเจนพากย์เสียงเป๊ะเว่อร์มากๆ
ชาวเน็ตกดไลค์ คลิปน้องเจนพากย์เสียงเป๊ะเว่อร์มากๆ

เปิดอ่าน 26,298 ครั้ง
บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย
บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 19,868 ครั้ง
คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่ชอบจอดรถใต้ต้นไม้ เพื่อไม่ให้รถร้อน ลองอ่านบทความนี้ดู !!
คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่ชอบจอดรถใต้ต้นไม้ เพื่อไม่ให้รถร้อน ลองอ่านบทความนี้ดู !!

เปิดอ่าน 81,995 ครั้ง
20 บุคคลสำคัญของไทยที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
20 บุคคลสำคัญของไทยที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

เปิดอ่าน 30,906 ครั้ง
การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ
การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ

เปิดอ่าน 11,358 ครั้ง
ใส่ใจการ "เคี้ยวอาหาร" กันสักนิด
ใส่ใจการ "เคี้ยวอาหาร" กันสักนิด

เปิดอ่าน 55,907 ครั้ง
วิธีเด็ดช่วยจำศัพท์อังกฤษ
วิธีเด็ดช่วยจำศัพท์อังกฤษ

เปิดอ่าน 10,805 ครั้ง
ว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก

เปิดอ่าน 62,205 ครั้ง
ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดน์
ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดน์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 17,428 ครั้ง
อาการของมะเร็งที่อวัยวะต่าง ๆ
อาการของมะเร็งที่อวัยวะต่าง ๆ

เปิดอ่าน 7,430 ครั้ง
ฟีฟ่า จับมือ กูเกิล เปิดเว็บเอาใจคอบอล
ฟีฟ่า จับมือ กูเกิล เปิดเว็บเอาใจคอบอล

เปิดอ่าน 9,561 ครั้ง
5 ซุปเปอร์ฟู้ดส์...ที่สาวๆ ขาดไม่ได้
5 ซุปเปอร์ฟู้ดส์...ที่สาวๆ ขาดไม่ได้

เปิดอ่าน 8,373 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2552

เปิดอ่าน 22,790 ครั้ง
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ