ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานวิชาการของครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานวิชาการของครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

กรุงเทพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้วิจัย นางกุลิสรา สุวรรณ

วิทยาลัย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 2) เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ และ 3) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ การปฏิบัติงานวิชาการของครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติงานใน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ประกอบด้วย 1) สถิติพื้นฐาน ดังนี้ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (α - Coefficient) และค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม (IOC)

และ 3) สถิติที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กับการปฏิบัติงานวิชาการของครู โดยการวัดค่าสถิติสหสัมพันธ์ (Simple correlation) โดยวิธีของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษาพบว่า

1. การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ โดยภาพรวมมี ระดับการบริหารงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับการบริหารงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น ได้แก่ ด้านการ บริหารงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติต่ำสุดคือ ด้านการบริหารงานวิทยบริการและห้องสมุด

2. การศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ โดยภาพรวมมี ระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น ได้แก่ ด้านการ ปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติต่ำสุดคือ ด้านการบริหารงานวิทยบริการและห้องสมุด

3. ผลการศึกษาการหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ การปฏิบัติงานวิชาการของครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ โดยภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r มีค่าระหว่าง .757 - .899, p < .01)

ข้อเสนอแนะ

ผลการวิเคราะห์รวบรวมข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารงานวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ทั้ง 6 ด้าน เรียงตามลำดับความถี่สูงสุดในแต่ละด้าน พบว่า 1) ด้านการบริหารงานแผนกวิชาควรหาแหล่ง ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำห้องเรียน อุปกรณ์ภายในห้องที่มีคุณภาพ 2) ด้านการบริหารงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ควรมีหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (บริการ) ในแต่ละแผนกเพื่อตอบรับความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา และเพื่อสอดรับกับการบริการวิชาชีพในชุมชน 3) ด้านการบริหารงานวัดผลและประเมินผล ควรมีการพัฒนาความรู้ด้านการใช้ระบบ RMS ในการวัดและประเมินผลรายวิชาให้กับครูผู้สอน 4) ด้านการบริหารงานวิทยบริการและห้องสมุด ควรเพิ่มกิจกรรมที่สร้างความน่าสนใจให้ผู้เรียน สร้างแรงจูงใจให้ครูประยุกต์ใช้ E-book ในห้องสมุดออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน และ ให้ผู้เรียนสามารถเลือกหนังสือ E-book เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาได้ 5) ด้านการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ควรจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างความเข้าใจ ระหว่างครูนิเทศก์ สถานประกอบ ผู้เข้ารับการฝึกงาน ฝึกอาชีพ ให้มีความเข้าใจตรงกันในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ระหว่างการฝึกงาน ฝึกอาชีพ เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนที่ฝึกงานบ่อยครั้ง 6) ด้านการบริหารงานสื่อการเรียนการสอน ควรเพิ่มกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนรู้ Youtube : bcbat online class

ในการพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น ต้องมีความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ต้องมีส่วนร่วมในการศึกษา ค้นหาปัญหา และวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญ มีส่วนร่วมในการวางแผน ดำเนินการ และประเมินผลการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถวางแผนการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารและพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาการของครูให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพการสอนของครูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของผู้เรียนต่อไป

โพสต์โดย เจ : [26 ก.ค. 2565 เวลา 07:50 น.]
อ่าน [2110] ไอพี : 182.232.29.209
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 33,672 ครั้ง
หลักในการบริหารเวลาของคนเป็นครู
หลักในการบริหารเวลาของคนเป็นครู

เปิดอ่าน 22,610 ครั้ง
กุ้งเดินขบวนมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
กุ้งเดินขบวนมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ

เปิดอ่าน 47,623 ครั้ง
"อยู่ไกลเขา แต่รู้ทันเขา" ภาพยนตร์สั้น วันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564
"อยู่ไกลเขา แต่รู้ทันเขา" ภาพยนตร์สั้น วันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564

เปิดอ่าน 79,311 ครั้ง
หลักการใช้ Verb to have
หลักการใช้ Verb to have

เปิดอ่าน 7,513 ครั้ง
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี การสร้างพลังใจครูทั้งแผ่นดิน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี การสร้างพลังใจครูทั้งแผ่นดิน

เปิดอ่าน 17,318 ครั้ง
เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรู
เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรู

เปิดอ่าน 21,329 ครั้ง
บิดาอีเลิร์นนิ่งไทย (Father of Thai E-learning)
บิดาอีเลิร์นนิ่งไทย (Father of Thai E-learning)

เปิดอ่าน 24,339 ครั้ง
สรภัญตารางธาตุ
สรภัญตารางธาตุ

เปิดอ่าน 13,994 ครั้ง
ดื่มน้ำจากขวดพลาสติก ระวังสารบีพีเอปนเปื้อน
ดื่มน้ำจากขวดพลาสติก ระวังสารบีพีเอปนเปื้อน

เปิดอ่าน 11,516 ครั้ง
ว.วชิรเมธี – มาร์ค ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ปี 2553
ว.วชิรเมธี – มาร์ค ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ปี 2553

เปิดอ่าน 33,425 ครั้ง
ชีวิตของจักจั่น : ชีววิทยา
ชีวิตของจักจั่น : ชีววิทยา

เปิดอ่าน 22,467 ครั้ง
"มะรุม" พืชมหัศจรรย์
"มะรุม" พืชมหัศจรรย์

เปิดอ่าน 10,337 ครั้ง
ถามหาการศึกษา4.0 จะเริ่มต้นเมื่อใด?
ถามหาการศึกษา4.0 จะเริ่มต้นเมื่อใด?

เปิดอ่าน 17,289 ครั้ง
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project

เปิดอ่าน 11,297 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

เปิดอ่าน 12,906 ครั้ง
ใช้หมากรุกเป็นวิชา แก้ตกเลขซ้ำซาก
ใช้หมากรุกเป็นวิชา แก้ตกเลขซ้ำซาก
เปิดอ่าน 26,451 ครั้ง
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เปิดอ่าน 52,658 ครั้ง
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี
เปิดอ่าน 15,192 ครั้ง
ไหว้ "ตรุษจีน" อย่างถูกต้อง รวม "เคล็ด-ของ" ทำพิธีไหว้เจ้า!!
ไหว้ "ตรุษจีน" อย่างถูกต้อง รวม "เคล็ด-ของ" ทำพิธีไหว้เจ้า!!
เปิดอ่าน 15,042 ครั้ง
คู่มือการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) สิงหาคม 2563
คู่มือการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) สิงหาคม 2563

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ