ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง

(Coaching and Mentoring) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ผู้ประเมิน นายบรรจง หนูไชยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง(Coaching and Mentoring) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของโครงการ ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ และประเมินผลผลิตของโครงการ ในด้านประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนรู้ของครู ความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการ และ คุณภาพผู้เรียน จำแนกเป็น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา และผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 853 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการนิเทศภายใน ศึกษาจากประชากร 44 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร 13 คน ครูผู้สอน 114 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่ายตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) นักเรียน 341 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่ายตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และผู้ปกครอง 341 คน ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่สุ่มได้ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 8 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่น ระหว่าง .83 – .96 และแบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามสภาพจริง จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา และแบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความตรงเชิงเนื้อหา(Validity) ใช้สูตร IOC และหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Co-efficient) สถิตที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการประเมิน และข้อเนอแนะ สรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินทุกประเด็น และภาพรวมของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ทั้งหมด คือ

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด ดังนี้

1.1 ความต้องการความจำเป็นของโครงการ อยู่ในระดับมาก

1.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมาก

1.3 ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก

1.4 ความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ความพร้อมของบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด

2.2 ความเพียงพอของงบประมาณ อยู่ในระดับมากที่สุด

2.3 ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก

2.4 ความเหมาะสมของการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด ดังนี้

3.1 การวางแผนการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก

3.2 การดำเนินกิจกรรมตามแผน อยู่ในระดับมาก

3.3 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล อยู่ในระดับมาก

3.4 การแก้ไข ปรับปรุง ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด ดังนี้

4.1 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู อยู่ในระดับมาก

4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครู อยู่ในระดับมาก

4.3 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการ อยู่ในระดับมาก

4.4 คุณภาพผู้เรียน

4.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา พบว่าร้อยละนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับดี (3) ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 77.23 อยู่ในระดับมาก ผ่านการประเมิน

4.4.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่าร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีถึงดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.74 อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านการประเมิน

ข้อเสนอแนะ

1. โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาครู

2. โรงเรียนควรพัฒนากระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จนกลายเป็นวิถีของโรงเรียนที่มีความเด่นชัด และมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองสามารถเป็นแบบอย่างของโรงเรียนอื่นได้

3. ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

โพสต์โดย Oaty : [27 ก.ค. 2565 เวลา 07:32 น.]
อ่าน [589] ไอพี : 1.10.248.244
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,283 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารสถานศึกษา)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารสถานศึกษา)

เปิดอ่าน 23,877 ครั้ง
เผยสำรวจพบ8อาชีพมีรายได้เกินแสน นักบิน เงินเดือนสูงสุด
เผยสำรวจพบ8อาชีพมีรายได้เกินแสน นักบิน เงินเดือนสูงสุด

เปิดอ่าน 19,075 ครั้ง
20 เรื่องเหลือเชื่อทางวิทยาศาสตร์
20 เรื่องเหลือเชื่อทางวิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 12,282 ครั้ง
ใบมอบฉันทะเป็นผู้ดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ปร
ใบมอบฉันทะเป็นผู้ดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ปร

เปิดอ่าน 14,417 ครั้ง
สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557
สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557

เปิดอ่าน 1,902 ครั้ง
นัยสำคัญยุทธศาสตร์การศึกษาในพลวัตศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมอาเชียน อย่างยั่งยืนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย
นัยสำคัญยุทธศาสตร์การศึกษาในพลวัตศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมอาเชียน อย่างยั่งยืนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย

เปิดอ่าน 12,543 ครั้ง
วิธีคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก-ไม่ขม
วิธีคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก-ไม่ขม

เปิดอ่าน 12,642 ครั้ง
โฮย่า ชนิดใหม่ พบขึ้นที่อุ้มผางแห่งเดียวในโลก
โฮย่า ชนิดใหม่ พบขึ้นที่อุ้มผางแห่งเดียวในโลก

เปิดอ่าน 36,237 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)

เปิดอ่าน 10,554 ครั้ง
รู้เท่าทัน ก่อนทานสมุนไพร-อาหารเสริม
รู้เท่าทัน ก่อนทานสมุนไพร-อาหารเสริม

เปิดอ่าน 17,990 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 11,610 ครั้ง
ค้นพบโลกใบที่ 2 มีอุณหภูมิไม่ร้อนไม่หนาวจนมากเกินไป
ค้นพบโลกใบที่ 2 มีอุณหภูมิไม่ร้อนไม่หนาวจนมากเกินไป

เปิดอ่าน 44,000 ครั้ง
โปรแกรม วิเคราะห์ข้อสอบ
โปรแกรม วิเคราะห์ข้อสอบ

เปิดอ่าน 18,730 ครั้ง
ทั่วโลกยอมรับ นร.เก่งได้เพราะครูเก่ง
ทั่วโลกยอมรับ นร.เก่งได้เพราะครูเก่ง

เปิดอ่าน 22,564 ครั้ง
การเขียนกราฟ
การเขียนกราฟ

เปิดอ่าน 11,027 ครั้ง
เห็ดหลินจือแดง
เห็ดหลินจือแดง
เปิดอ่าน 12,637 ครั้ง
แตงโมเจลลี่ หวานฉ่ำสีสันสดใส ทำง่ายนิดเดียว
แตงโมเจลลี่ หวานฉ่ำสีสันสดใส ทำง่ายนิดเดียว
เปิดอ่าน 9,565 ครั้ง
จะจำใบหน้าของใครให้ได้แม่นยำ ต้องจ้องคอยดูที่ลูกตา
จะจำใบหน้าของใครให้ได้แม่นยำ ต้องจ้องคอยดูที่ลูกตา
เปิดอ่าน 2,402 ครั้ง
"หมอเฉลิมชัย" พบสูตรวัคซีนรับมือโอมิครอน เพิ่มภูมิได้เพิ่มขึ้น 29-33 เท่า
"หมอเฉลิมชัย" พบสูตรวัคซีนรับมือโอมิครอน เพิ่มภูมิได้เพิ่มขึ้น 29-33 เท่า
เปิดอ่าน 18,030 ครั้ง
เหรียญปราบฮ่อ
เหรียญปราบฮ่อ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ