ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
บทสรุปผู้บริหาร การประเมินโครงการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนสามัคคีพัฒนา อำเภอแม่ฟ้าหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2563

เรื่องที่ศึกษา การประเมินโครงการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียนสามัคคีพัฒนา อำเภอแม่ฟ้าหลวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้ประเมิน นางสาวกมลลักษณ์ จันทร์หลวง

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนสามัคคีพัฒนา อำเภอแม่ฟ้าหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2563 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนสามัคคีพัฒนา อำเภอแม่ฟ้าหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2563 ตามรูปแบบการประเมินซิปโมเดล (CIPPiest Model) ในเรื่อง การประเมินด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) การประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ (Process Evaluation) และการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) (แยกเป็นการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) การประเมินความยังยืน (Sustainability Evaluation) และการประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation)ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รวมจำนวน 227 คน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถาม จำนวน 10 ฉบับ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปตารางพร้อมคำอธิบายประกอบ โดยมีผลของการประเมิน ดังนี้

1. ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบทของโครงการ (Context Evaluation) โดยเฉลี่ยและทุกข้อมีผลการประเมินในระดับมากและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ส่วนผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ กิจกรรมของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ถือเป็นหน้าที่หลักของโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) โดยเฉลี่ยและทุกข้อมีผลการประเมินในระดับมากและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ งบประมาณ ของโรงเรียนสามัคคีพัฒนาเพียงพอต่อการดำเนินงานการจัดกิจกรรมของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่วนผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้านการดำเนินงานการจัดกิจกรรมของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เพียงพอและเป็นปัจจุบัน

3. ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ (Process Evaluation) โดยเฉลี่ยและทุกข้อมีผลการประเมินในระดับมากและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนได้นำผลการจัดกิจกรรมมาทบทวน วิเคราะห์ เพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน ส่วนผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนได้ให้กิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน

4. ด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation)โดยเฉลี่ยและทุกข้อมีผลการประเมินในระดับมากและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำให้การประสานงานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข

5. ด้านการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

5.1 ด้านการประเมินผลกระทบ ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉลี่ยและทุกข้อมีผลการประเมินในระดับมากและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในชุมชน ส่วนผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของสังคมได้เป็นอย่างดี

5.2 ด้านการประเมินผลกระทบ ตามความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโดยเฉลี่ยและทุกข้อมีผลการประเมินในระดับมากและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนมีสัมพันธภาพอันดีกับครูและผู้ปกครอง ส่วนผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนได้รับการเอาใจใส่จากโรงเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี

6. ด้านการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)

6.1 ด้านการประเมินประสิทธิผล ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉลี่ยและทุกข้อมีผลการประเมินในระดับมากและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำให้ปัญหาวัยรุ่นในโรงเรียนและในชุมชนลดลง ส่วนผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำให้นักเรียนสามารถดูแลรักษาตนเองให้พ้นจากภัยและสิ่งเสพติดทั้งปวง

6.2 ด้านการประเมินประสิทธิผล ตามความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โดยเฉลี่ยและทุกข้อมีผลการประเมินในระดับมากและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานได้ดียิ่งขึ้น ส่วนผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำให้ปัญหาวัยรุ่นในโรงเรียนและในชุมชนลดลง

7. ด้านการประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) โดยเฉลี่ยและทุกข้อมีผลการประเมินในระดับมากและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนสามารถนำหลักแนวคิดที่ได้รับจากกิจกรรมไปจัดกิจกรรมในชุมชนของนักเรียนได้ ส่วนผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนยึดมั่นในแนวทางการประกอบอาชีพที่สุจริต มั่นคงและสร้างความมั่นคงของชีวิตของตนเองได้

8. ด้านการประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) โดยเฉลี่ยและทุกข้อมีผลการประเมินในระดับมากและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ความสามารถต่อผู้อื่นในด้านการดูแลรักษาสุขภาพ และการเลือกประกอบอาชีพ ส่วนผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยเหลือชุมชนได้

โพสต์โดย kamonlak : [29 ก.ค. 2565 เวลา 07:42 น.]
อ่าน [523] ไอพี : 1.10.132.91
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 52,306 ครั้ง
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี

เปิดอ่าน 16,912 ครั้ง
สักขี คำที่คุ้นหู ที่จริงคือพืชนั่นเอง
สักขี คำที่คุ้นหู ที่จริงคือพืชนั่นเอง

เปิดอ่าน 9,593 ครั้ง
8 ข้อปฏิบัติอยู่อย่างเป็นสุข
8 ข้อปฏิบัติอยู่อย่างเป็นสุข

เปิดอ่าน 23,757 ครั้ง
ประวัติ แคลคูลัส
ประวัติ แคลคูลัส

เปิดอ่าน 12,520 ครั้ง
อาหารต้านสารก่อมะเร็งที่พบบ่อยในธรรมชาติ
อาหารต้านสารก่อมะเร็งที่พบบ่อยในธรรมชาติ

เปิดอ่าน 23,828 ครั้ง
ที่มาภาพมือเป็นรู ที่แชร์กันให้กลัวกันทั่วไลน์ ที่แท้มาจาก....
ที่มาภาพมือเป็นรู ที่แชร์กันให้กลัวกันทั่วไลน์ ที่แท้มาจาก....

เปิดอ่าน 36,214 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)

เปิดอ่าน 16,082 ครั้ง
แก้รอยสิวด้วยน้ำผึ้งและแอปเปิ้ล
แก้รอยสิวด้วยน้ำผึ้งและแอปเปิ้ล

เปิดอ่าน 8,614 ครั้ง
รับชม คุณครูฮ้องเพลงคำเมือง "ภูมิแพ้โปเกม่อน" ให้กำลังใจครูที่ปวดหัวกับนักเรียนที่มัวเล่นเกมล่าโปเกม่อน
รับชม คุณครูฮ้องเพลงคำเมือง "ภูมิแพ้โปเกม่อน" ให้กำลังใจครูที่ปวดหัวกับนักเรียนที่มัวเล่นเกมล่าโปเกม่อน

เปิดอ่าน 8,775 ครั้ง
นั่งนานทำให้เป็นคนขี้โรค
นั่งนานทำให้เป็นคนขี้โรค

เปิดอ่าน 17,395 ครั้ง
การแพ้ยา Drug Hypersensitivity
การแพ้ยา Drug Hypersensitivity

เปิดอ่าน 8,968 ครั้ง
"กูเกิล"เผยสุดยอดคำค้นปี 2558 "เชือกวิเศษ" "รักนะเป็ดโง่" ติดอันดับดาวรุ่งพุ่งแรง
"กูเกิล"เผยสุดยอดคำค้นปี 2558 "เชือกวิเศษ" "รักนะเป็ดโง่" ติดอันดับดาวรุ่งพุ่งแรง

เปิดอ่าน 2,956 ครั้ง
ไฟฟ้ามาจากไหน ใช้อะไรในการผลิต
ไฟฟ้ามาจากไหน ใช้อะไรในการผลิต

เปิดอ่าน 27,130 ครั้ง
ยาสระผมเข้าตาบ่อย ๆ เป็นอันตรายต่อดวงตามั้ย
ยาสระผมเข้าตาบ่อย ๆ เป็นอันตรายต่อดวงตามั้ย

เปิดอ่าน 12,824 ครั้ง
เด็กกับ"ดนตรี"และ"ศิลปะ"
เด็กกับ"ดนตรี"และ"ศิลปะ"

เปิดอ่าน 14,916 ครั้ง
แบบออกกำลังพื้นฐาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 10
แบบออกกำลังพื้นฐาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 10
เปิดอ่าน 8,823 ครั้ง
ตั้งกล้องดูสุริยคราสตั้งแต่เวลา 15.50 น.-ใต้เห็นชัดสุด
ตั้งกล้องดูสุริยคราสตั้งแต่เวลา 15.50 น.-ใต้เห็นชัดสุด
เปิดอ่าน 10,448 ครั้ง
อัลมอนด์และน้ำผึ้ง แก้เจ็บคอ
อัลมอนด์และน้ำผึ้ง แก้เจ็บคอ
เปิดอ่าน 92,083 ครั้ง
หลักการใช้ "คำสรรพนาม" ในภาษาไทย
หลักการใช้ "คำสรรพนาม" ในภาษาไทย
เปิดอ่าน 18,226 ครั้ง
VDO ดร บุญลือ ทองอยู่ บรรยายเรื่องวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
VDO ดร บุญลือ ทองอยู่ บรรยายเรื่องวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ