ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของโรงเรียนดงยางวิทยาคมอย่างมีประสิทธิผล

ชื่อเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ

โรงเรียนดงยางวิทยาคมอย่างมีประสิทธิผล

ชื่อผู้วิจัย นายประภาส สีหา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงยางวิทยาคม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ปีที่วิจัย 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของโรงเรียนดงยางวิทยาคมอย่างมีประสิทธิผล เป็นงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) ดำเนินการวิจัยเป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการบริหารยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของโรงเรียน ดงยางวิทยาคมอย่างมีประสิทธิผล กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 156 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาต้นแบบ จำนวน 3 แห่ง รวม 9 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ระยะที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของโรงเรียนดงยางวิทยาคมอย่างมีประสิทธิผล ใช้แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 คน โดยการประชุมสนทนากลุ่ม ระยะที่ 3 การทดลองใช้ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของโรงเรียนดงยางวิทยาคมอย่างมีประสิทธิผล ตลอดปีการศึกษา 2563 กับคณะครูโรงเรียนดงยางวิทยาคม จำนวน 15 คน ระยะที่ 4 ประเมินยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของโรงเรียนดงยางวิทยาคมอย่างมีประสิทธิผล จากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 17 คน โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

ผลการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของโรงเรียนดงยาวิทยาคมอย่างมีประสิทธิผลประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับนโยบายการบริหารวิชาการ มีแนวดำเนินการ คือ จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานวิชาการ จัดทำยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการที่ชัดเจน กำหนดเป้าหมายและสร้างความเข้าใจด้านวิชาการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากระบวน การจัดการเรียนรู้ มีแนวดำเนินการ คือ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนา การจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ วัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินทักษะเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การใช้สื่อ เทคโนโลยีและพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ มีแนวดำเนินการ คือ จัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างครบถ้วน จัดทำห้องปฏิบัติการพิเศษในทุกสาระการเรียนรู้ จัดทำและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย สิทธิ ขอบเขตของผู้เรียน จัดบรรยากาศที่ ท้าทายกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาภูมิหลังเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน มีแนวดำเนินการ คือ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและครบทุกคน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ส่งเสริมเจตคติคุณลักษณะของผู้เรียน ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่าย มีแนวดำเนินการ คือ ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้าใจพื้นฐานและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้ปกครองให้ความรักความอบอุ่น และความเชื่อมั่นต่อผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเสริมแรงจูงใจและให้รางวัลต่อผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้ปกครองร่วมมือกับสถานศึกษาในการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน จัดกิจกรรมแนะแนวและเสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้เรียน ผลการประเมินยุทธศาสตร์ การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของโรงเรียนดงยางวิทยาคมอย่างมีประสิทธิผลพบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความเป็นประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ประภาส : [4 ส.ค. 2565 เวลา 11:24 น.]
อ่าน [1594] ไอพี : 171.101.103.25
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,180 ครั้ง
ในปี 2561 แมชชีนเลิร์นนิ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่โลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ต
ในปี 2561 แมชชีนเลิร์นนิ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่โลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ต

เปิดอ่าน 1,994 ครั้ง
กรมอนามัย เตือน นมข้นหวานห้ามใช้เลี้ยงทารก ให้กินนมแม่อย่างเดียวต่อเนื่อง 6 เดือน ดีที่สุด
กรมอนามัย เตือน นมข้นหวานห้ามใช้เลี้ยงทารก ให้กินนมแม่อย่างเดียวต่อเนื่อง 6 เดือน ดีที่สุด

เปิดอ่าน 21,732 ครั้ง
ประโยชน์ของน้ำมะนาว ดื่มอุ่น ๆ ยามเช้า ดี
ประโยชน์ของน้ำมะนาว ดื่มอุ่น ๆ ยามเช้า ดี

เปิดอ่าน 16,329 ครั้ง
Multimidia คืออะไร?
Multimidia คืออะไร?

เปิดอ่าน 6,608 ครั้ง
ประโยชน์ของ มะละกอสุก หวานอร่อย ช่วยต้านมะเร็งหลายชนิด
ประโยชน์ของ มะละกอสุก หวานอร่อย ช่วยต้านมะเร็งหลายชนิด

เปิดอ่าน 126,535 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 1 สนามแข่งขัน (The Pitch)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 1 สนามแข่งขัน (The Pitch)

เปิดอ่าน 4,281 ครั้ง
ภาษาอีสานน่ารู้
ภาษาอีสานน่ารู้

เปิดอ่าน 14,553 ครั้ง
เตือนภัยยาเสียสาวแพร่ระบาด
เตือนภัยยาเสียสาวแพร่ระบาด

เปิดอ่าน 8,480 ครั้ง
เด็กรุ่นใหม่... เขาทำ (อาชีพ) อะไร
เด็กรุ่นใหม่... เขาทำ (อาชีพ) อะไร

เปิดอ่าน 53,561 ครั้ง
หนังสือดี 100 เล่ม ที่ควรอ่าน-มีไว้ในห้องสมุด
หนังสือดี 100 เล่ม ที่ควรอ่าน-มีไว้ในห้องสมุด

เปิดอ่าน 14,896 ครั้ง
แต่งสีขาว - ดำ ให้ดูโมเดิร์น
แต่งสีขาว - ดำ ให้ดูโมเดิร์น

เปิดอ่าน 29,529 ครั้ง
"พระเจ้าเหา" คือใคร ?
"พระเจ้าเหา" คือใคร ?

เปิดอ่าน 24,586 ครั้ง
มารู้จัก Flower Ball กันเถอะ
มารู้จัก Flower Ball กันเถอะ

เปิดอ่าน 9,401 ครั้ง
เคล็ดลับขายของออนไลน์อย่างไรไม่ขาดทุน
เคล็ดลับขายของออนไลน์อย่างไรไม่ขาดทุน

เปิดอ่าน 20,534 ครั้ง
การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21
การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 10,029 ครั้ง
คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1)
คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1)
เปิดอ่าน 142,125 ครั้ง
สูตรลูกบิด สูตรรูบิค Rubik
สูตรลูกบิด สูตรรูบิค Rubik's Cube
เปิดอ่าน 16,453 ครั้ง
เคล็ดลับเร่ง "ผม" ให้ยาวเร็วขึ้น
เคล็ดลับเร่ง "ผม" ให้ยาวเร็วขึ้น
เปิดอ่าน 19,204 ครั้ง
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ
เปิดอ่าน 182,449 ครั้ง
ธรรมคุณ 6
ธรรมคุณ 6

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ