ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านปางปอย ปีการศึกษา 2564

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสภาพการการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านปางปอย ปีการศึกษา 2564 และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะในการการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านปางปอย ปีการศึกษา 2564 ประชากรผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปางปอย ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย ครูผู้สอนจำนวน 23 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 13 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปางปอย ปีการศึกษา 2564 จำนวน 120 คน และผู้ปกครองของนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสำรวจรายการ (Check List) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และค่าความถี่ (f)

ผลการศึกษาการศึกษาการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านปางปอย ปีการศึกษา 2564 สรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านปางปอย อำเภอฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อมการดำเนินโครงการ (Context) มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ ด้านผลผลิตของโครงการ (Product) ความคิดเห็นต่อการททำวิจัยในชั้น และด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ (Input) ตามลำดับ

2. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมการดำเนินโครงการ (Context) โครงการการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านปางปอย อำเภอฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและนโยบายของโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการกำหนด เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ของโครงการ มีความเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง และด้านโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน) ตามลำดับ

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าในการดำเนินโครงการ (Input) ในการดำเนินงานตามโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านปางปอย อำเภอฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศภายใน และมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้อย่างเพียงพอ ตามลำดับ

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการในการดำเนินโครงการ (Process) ตามโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านปางปอย อำเภอฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีดังนี้

4.1 ขั้นเตรียมการนิเทศภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ รองลงมา

คือ มีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา และครูและบุคลากรมีโอกาสร่วมกำหนดแผนงาน กิจกรรมของการนิเทศภายใน ตามลำดับ

4.2 ขั้นดำเนินการนิเทศภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการจัดทำเครื่องมือนิเทศติดตามผลให้เหมาะสมกับกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย การปฏิบัติสูงสุดรองลงมาคือ มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการอย่างชัดเจน และมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามลำดับ

4.3 ขั้นการติดตามและประเมินผลการนิเทศภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารมีการ กำกับติดตามนิเทศอย่างสม่ำเสมอ มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด) รองลงมาคือ ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมมือในการติดตาม ประเมินผลแต่ละกิจกรรมตามโครงการ และการรายงานผลการดำเนินโครงการเป็นระยะ

ตามลำดับ

4.4 ขั้นนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงงานการนิเทศภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการสรุปผลและรายงานผลการประเมินโครงการให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ มีการวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับ

5. ผลการประเมินด้านผลผลิต ( Product ) ตามโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้าน ปางปอย อำเภอฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

โดยวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู เกี่ยวกับความเหมาะสมของผลการประเมินผลผลิตของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ เลือกวิธีการ นวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน และมีการจัดทำรายงานการวิจัยนำผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ตามลำดับ โดยอภิปรายรายด้านดังนี้

5.1 ด้านความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับกาความคิดเห็นต่อโครงการนิเทศภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการบริหารจัดการโครงการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ มีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรร่วมมือกันและทำงานสนับสนุนซึ่งกันและกัน และการนิเทศภายในทำให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น ตามลำดับ

5.2 ด้านความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูนำผลการวิเคราะห์ผู้เรียนไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกการสังเกต ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน ตามลำดับ

5.3 ด้านความคิดเห็นต่อการผลิตและการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กำหนดจุดมุ่งหมายและวิเคราะห์เนื้อหาในการผลิตสื่อ มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ ผลิตและเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาจุดประสงค์ของบทเรียน วัยและความสนใจของผู้เรียน และการนิเทศภายในทำให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้มากขึ้นตามลำดับ

5.4 ด้านความคิดเห็นต่อการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดประเมินผลตามจุดประสงค์ที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ มีการประเมินผู้เรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเน้นคุณภาพของผลงานที่ผู้เรียนสร้างขึ้นจากการบูรณการความรู้หลาย ๆ ด้านของผู้เรียน ตามลำดับ

5.5 ด้านความคิดเห็นต่อการจัดการในชั้นเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการเตรียมการสอน จัดสื่อ อุปกรณ์พร้อมที่จะใช้งาน มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ มีมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน เช่น มุมแสดงผลงานนักเรียน มุมประสบการณ์ มุมเก็บผลงานของครูและนักเรียน และนักเรียนมีความกระตือรือร้น กล้าพูด กล้าแสดงออก ตามลำดับ

5.6 ด้านความคิดเห็นต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า มีการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ เลือกวิธีการ นวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและมีการจัดทำรายงานการวิจัยนำผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ตามลำดับ

6. ผลการประเมินด้านด้านผลกระทบ (Impact) ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู เกี่ยวกับความเหมาะสมของผลกระทบของโครงการ

ต่อการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านปางปอย อำเภอฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การจัดนิทรรศการทำให้ครู มีความกระตือรือร้น มีความรู้ ในการนำไปปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ การนิเทศงานวิชาการช่วยส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนและช่วยให้ครูมีความมั่นใจในการสอนมากขึ้น และการนิเทศงานวิชาการช่วยให้ครูยอมรับความสามารถซึ่งกันและกัน ตามลำดับ

ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านปางปอย ปีการศึกษา 2564 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่

นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปางปอย ปีการศึกษา 2564 จำนวน 240 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 40) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 240 คน จากนั้นสุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย สรุปผล และอภิปรายผล ดังนี้

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบ้านปางปอย อำเภอฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่

เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนด้วยความตั้งใจเต็มเวลาและเต็มความสามารถ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และครูสร้างความสัมพันธ์/บรรยากาศในห้องให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ตามลำดับ

ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบ้านปางปอย อำเภอฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารโรงเรียนเอาใจใส่และมุ่งมั่นในการดูแลนักเรียน อย่างทั่วถึง และนักเรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้และข้อมูลข่าวสารจาก แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามลำดับ

โพสต์โดย รองเพลิง : [8 ส.ค. 2565 เวลา 06:03 น.]
อ่าน [262] ไอพี : 184.82.31.50
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,156 ครั้ง
วิธีถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์
วิธีถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 12,382 ครั้ง
เตาอบไมโครเวฟ ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ไหม
เตาอบไมโครเวฟ ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ไหม

เปิดอ่าน 13,541 ครั้ง
ระวัง! ของกินเล่นพลังงานสูง
ระวัง! ของกินเล่นพลังงานสูง

เปิดอ่าน 15,958 ครั้ง
นักวิจัยไทย พบแมลงใหม่ 3 ชนิด "สมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานนาม
นักวิจัยไทย พบแมลงใหม่ 3 ชนิด "สมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานนาม

เปิดอ่าน 13,649 ครั้ง
ADSL2/2+
ADSL2/2+

เปิดอ่าน 14,080 ครั้ง
วิจัยพบ"ตำลึงทอง"รักษากระดูกพรุน
วิจัยพบ"ตำลึงทอง"รักษากระดูกพรุน

เปิดอ่าน 25,410 ครั้ง
กิจกรรมไขปริศนาทางวิทยาศาสตร์ตรงตามกลุ่มสาระ
กิจกรรมไขปริศนาทางวิทยาศาสตร์ตรงตามกลุ่มสาระ

เปิดอ่าน 29,095 ครั้ง
เส้นเลือดขอด และเส้นเลือดฝอยที่ขาแตก มีอันตรายมากน้อยแค่ไหน
เส้นเลือดขอด และเส้นเลือดฝอยที่ขาแตก มีอันตรายมากน้อยแค่ไหน

เปิดอ่าน 22,650 ครั้ง
อันตรายจากการกินของดอง
อันตรายจากการกินของดอง

เปิดอ่าน 14,344 ครั้ง
นักฟิสิกส์อินเดีย ชี้มีวิธีค้นหา ‘รูหนอน’
นักฟิสิกส์อินเดีย ชี้มีวิธีค้นหา ‘รูหนอน’

เปิดอ่าน 13,861 ครั้ง
ประโยชน์ของ "ตะไคร้หอม"
ประโยชน์ของ "ตะไคร้หอม"

เปิดอ่าน 14,155 ครั้ง
เทคนิคการแก้ปัญหา "รูขุมขนกว้าง"
เทคนิคการแก้ปัญหา "รูขุมขนกว้าง"

เปิดอ่าน 69,608 ครั้ง
การวิจัยในชั้นเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด
การวิจัยในชั้นเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด

เปิดอ่าน 13,544 ครั้ง
สามัญชนคนไทย : โรงเรียนในฝัน
สามัญชนคนไทย : โรงเรียนในฝัน

เปิดอ่าน 11,869 ครั้ง
เปลี่ยนผิวหน้าพังให้กลับมาสวยปังกับ 4 การรักษาฝ้าอย่างถูกวิธี
เปลี่ยนผิวหน้าพังให้กลับมาสวยปังกับ 4 การรักษาฝ้าอย่างถูกวิธี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,774 ครั้ง
ความหมายตามลายมือ
ความหมายตามลายมือ

เปิดอ่าน 2,869 ครั้ง
JobsDB แนะทริคสมัครงานสำหรับเด็กจบใหม่  ทำอย่างไรให้ HR สนใจเรียกสัมภาษณ์งาน
JobsDB แนะทริคสมัครงานสำหรับเด็กจบใหม่ ทำอย่างไรให้ HR สนใจเรียกสัมภาษณ์งาน

เปิดอ่าน 25,171 ครั้ง
ม่วงส่าหรี
ม่วงส่าหรี

เปิดอ่าน 7,547 ครั้ง
Google Me เตรียมชนขาใหญ่ Facebook
Google Me เตรียมชนขาใหญ่ Facebook

เปิดอ่าน 26,645 ครั้ง
หนังสือดีเด่น 2559 ที่พ่อแม่ควรให้ "ลูก" อ่าน
หนังสือดีเด่น 2559 ที่พ่อแม่ควรให้ "ลูก" อ่าน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ