ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนอนุบาลวังไทร ผู้วิจัย นายศักดิ์ชาย กมขุนทด ปีการศึกษา 2565 ค าส าคัญ รูปแบบการประกันคุณภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนอนุบาลวังไทร การดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนอนุบาลวังไทร ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนอนุบาลวัไทร และขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนอนุบาลวังไทร กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวังไทร ปีการศึกษา 2564 จำนวน 12 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวังไทร จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 195 คน เครือข่ายผู้ปกครองประจำห้องเรียน 24 คน ตัวแทนสภานักเรียน 6 คน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 180 โรงเรียน จำนวน 540 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 9 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จำนวน 9 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา2563 สังเคราะห์ผลการประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวังไทร เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนอนุบาลวังไทร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อยกร่างและประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อตรวจสอบและประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนอนุบาลวังไทร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย

1.ผลการศึกษาปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า 1)ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง (SAR) และการสังเคราะห์ผลการประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวังไทร เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ ปัญหาด้านผู้เรียน ปัญหาด้านครู และปัญหาด้านการบริหารจัดการ โดยปัญหาด้านผู้เรียนได้แก่ 1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยต่ำ 2)ผลการอ่านออกของผู้เรียนเฉลี่ยต่ำ ปัญหาด้านครูได้แก่ 1)ครูส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการสอนความรู้ให้กับเด็ก ขาดวิธีการในการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนหาความรู้ได้ด้วยตนเองและมีความสุขในการเรียน 2)ขาดความต่อเนื่องในการใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางาน การนิเทศ กำกับติดตาม 3)ขาดการสนับสนุนให้ครูเป็นผู้นำในการพัฒนางานของโรงเรียน ทุกคนเคยชินที่จะรอผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้นำ 4)ครูไม่ได้สะท้อนผลการดำเนินงานหลังจากปฏิบัติงานเสร็จทำให้การทำงานในครั้งต่อไปไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขหรือไม่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 5)ครูเกษียณพร้อมกันหลายคนทำให้โรงเรียนขาดความต่อเนื่องและครูใหม่ขาดความรู้ ประสบการณ์ และบรรยากาศการทำงานที่เข้าอกเข้าใจกันและกัน ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ 1)ขาดการนิเทศ ติดตามการใช้แผนต่างๆและหลักสูตรของโรงเรียนสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 2)การวางแผน การนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลยังไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมที่ชัดเจน 3)การจัดระบบการทำงาน ที่เอื้อให้เกิดความสำเร็จทั้งการจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพและสังคมไม่ชัดเจน 4)ขาดการมีส่วนร่วมในการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานศึกษา 5)ขาดการวางแผนร่วมกันในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายการปฏิบัติงานของโรงเรียน 6)ขาดการทำงานเป็นทีม ต่างคนต่างทำงาน ทำให้ขาดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 7)ขาดการสนับสนุนให้ครูเป็นผู้นำในการพัฒนางานของโรงเรียน ทุกคนเคยชินที่จะรอผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้นำ และ 8) ครูไม่ได้รับการฝึกในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับผู้อื่นเพื่อหาวิธีปฏิบัติร่วมกัน และผลการสังเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจากผลการประเมินตนเอง (SAR) และผลการประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวังไทร พบว่า การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังเคราะห์ได้ 10 ประเด็นคือ 1)การสร้างทีมที่ดี สภาพแวดล้อมดี มีความเป็นกัลยาณมิตร 2)สร้างเป้าหมายการปฏิบัติงานร่วมกัน 3)สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อเฟื้อเป็นกันเอง มีความเป็นกัลยาณมิตร 4)สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานทั้งอาคารสถานที่ สื่ออุปกรณ์ 5)ระดมความร่วมมือผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่าย 6)จัดตั้งทีมศึกษาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อค้นหาปัญหาหรือสิ่งที่ต้องพัฒนา 7)ส่งเสริมให้ครูพัฒนาความรู้ตามความถนัดและความสนใจเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ และพัฒนาด้านวิชาชีพ 8)ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 9)ส่งเสริมให้ใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนางานและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก การนิเทศชั้นเรียน แผนการสอน การกำกับติดตาม การปรับปรุง การประเมินผลตามกระบวนการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพ/ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จนได้นวัตกรรมในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ10)จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการปฏิบัติงาน โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนอนุบาลวังไทร ใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนา ผลการดำเนินงาน และปัจจัยแห่งความสำเร็จ ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ เกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนอนุบาลวังไทร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากขึ้นไป

2. ผลการสร้างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนอนุบาลวังไทร พบว่ามี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 หลักการ ประกอบด้วย 1) เป็นหน้าที่ของบุลากรทุกคนที่จะต้องพัฒนางานในความรับผิดชอบให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 2).เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 3).เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย 4)สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน ยอมรับและนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และ 5)พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาผู้เรียน องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 1)เพื่อพัฒนาคุณภาพผู็เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2)เพื่อพัฒนาวิชาชีพ สมรรถนะการทํางานและการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 3)เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียน และ4)เพื่อพัฒนางานให้สามารถเป็นแบบอย่างได้ องค์ประกอบที่ 3 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นตอนที่ 1.ทีมรวมใจมีเป้าหมายร่วมกัน ขั้นตอนที่ 2 เลือกสรรเป้าหมายพัฒนา ขั้นตอนที่ 3 แสวงหาวิธีการ ขั้นตอนที่ 4 ประสานความคิดและร่วมปฏิบัติ องค์ประกอบที่ 4 ผลและการรายงานผลการดำเนินการ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนที่ 5 จัดกิจกรรมสะท้อนผลการปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 6 พัฒนาสู่ความเป็นแบบอย่างได้ และองค์ประกอบที่ 5 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ประกอบด้วย 1)ปัจจัยด้านผู้บริหาร ได้แก่ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นำ มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจและให้การสนับสนุนกระบวนการ PLC 2)ปัจจัยด้านครู ได้แก่ ครูมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนา ครูให้ความร่วมมือเป็นทีมที่ดี และ3) ปัจจัยเกื้อหนุน ได้แก่ บรรยากาศ หรือวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นกัลยาณมิตรขององค์กร การได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายอื่น ซึ่งรูปแบบที่สร้างขึ้นมีความถูกต้องและความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

3.ผลการทดลองใช้รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนอนุบาลวังไทร 1)ผลการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยพบว่า มาตรฐานด้านคุณภาพของเด็กมีผลการประเมินตนเองในระดับยอดเยี่ยมซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในระดับยอดเยี่ยม ส่วนมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการและมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผลการประเมินตนเองในระดับ ยอดเยี่ยมซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในระดับดีเลิศ และผลการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมีผลการประเมินตนเองในระดับดีเลิศซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในระดับดีเลิศ ส่วนมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผลการประเมินตนเองในระดับ ยอดเยี่ยมซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในระดับดีเลิศ 2)ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้ ประจำปีการศึกษา 2564 พบว่า ได้รางวัล จำนวน 15 รางวัล สามารถจำแนกได้ 3 ระดับคือ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับเขตพื้นที่ โดยระดับภาค ได้รับ 1 รางวัล ระดับจังหวัด ได้รับ 8 รางวัล และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับ 6 รางวัล 3)ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังไทร ในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยทุกข้อมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากขี้นไป

4.ผลประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนอนุบาลวังไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2 พบว่า รูปแบบมีความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก โดยทุกข้อมีค่าเฉลี่ยระดับมาก

โพสต์โดย ชาย : [8 ส.ค. 2565 เวลา 22:37 น.]
อ่าน [896] ไอพี : 171.100.152.135
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,200 ครั้ง
How to งานถูกจิต เงินเดือน ถูกใจ
How to งานถูกจิต เงินเดือน ถูกใจ

เปิดอ่าน 10,362 ครั้ง
10 เคล็ดลับลดอ้วน...เมื่อเป็นเบาหวาน
10 เคล็ดลับลดอ้วน...เมื่อเป็นเบาหวาน

เปิดอ่าน 12,348 ครั้ง
คิดเอาเองว่าเครียด ร้ายหนักกว่าเครียดจริง
คิดเอาเองว่าเครียด ร้ายหนักกว่าเครียดจริง

เปิดอ่าน 27,040 ครั้ง
สีเสริมมงคลปี 58 ! หมอช้างถอดรหัส 12 ราศี สีไหนใส่ดี สีไหนควรระวัง?
สีเสริมมงคลปี 58 ! หมอช้างถอดรหัส 12 ราศี สีไหนใส่ดี สีไหนควรระวัง?

เปิดอ่าน 10,595 ครั้ง
อุจจาระบอกสุขภาพ
อุจจาระบอกสุขภาพ

เปิดอ่าน 22,682 ครั้ง
ประเพณีสงกรานต์ล้านนา
ประเพณีสงกรานต์ล้านนา

เปิดอ่าน 187,017 ครั้ง
ตำนาน บ้านบางระจัน
ตำนาน บ้านบางระจัน

เปิดอ่าน 46,818 ครั้ง
คุณสมบัติของรัฐมนตรี
คุณสมบัติของรัฐมนตรี

เปิดอ่าน 26,503 ครั้ง
ยก "ครู" เป็นอาชีพทรงเกียรติ เด็กจึงจะเรียนเก่ง ตอน1
ยก "ครู" เป็นอาชีพทรงเกียรติ เด็กจึงจะเรียนเก่ง ตอน1

เปิดอ่าน 54,915 ครั้ง
ปัญหาเด็กไม่ยอมออกไปเล่นกลางแจ้งและวิธีแก้
ปัญหาเด็กไม่ยอมออกไปเล่นกลางแจ้งและวิธีแก้

เปิดอ่าน 13,135 ครั้ง
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !

เปิดอ่าน 9,278 ครั้ง
ดีเอสไอเตือนชาวเน็ต!! ระวังติดอีเมล์ไวรัสเรียกค่าไถ่
ดีเอสไอเตือนชาวเน็ต!! ระวังติดอีเมล์ไวรัสเรียกค่าไถ่

เปิดอ่าน 8,286 ครั้ง
ที่เกาหลีใต้? เขาฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วยถนนแห่งปัญญา
ที่เกาหลีใต้? เขาฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วยถนนแห่งปัญญา

เปิดอ่าน 13,497 ครั้ง
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน

เปิดอ่าน 10,870 ครั้ง
บัวบก แก้ปวดหัวจากความดันโลหิต
บัวบก แก้ปวดหัวจากความดันโลหิต

เปิดอ่าน 10,519 ครั้ง
สักการะเกจิชื่อดัง... ตามหาผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในตรัง แวะชิมหมูย่างเมืองตรัง
สักการะเกจิชื่อดัง... ตามหาผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในตรัง แวะชิมหมูย่างเมืองตรัง
เปิดอ่าน 8,764 ครั้ง
10 บัญญัติขจัดโรคน้ำท่วม
10 บัญญัติขจัดโรคน้ำท่วม
เปิดอ่าน 14,345 ครั้ง
"พรมมิ" วัชพืชบำรุงสมอง
"พรมมิ" วัชพืชบำรุงสมอง
เปิดอ่าน 21,647 ครั้ง
13-17 พ.ค.2554 ครม.ไฟเขียวให้เป็นวันหยุดยาว 5 วัน
13-17 พ.ค.2554 ครม.ไฟเขียวให้เป็นวันหยุดยาว 5 วัน
เปิดอ่าน 17,788 ครั้ง
การบริหารกล้ามเนื้อตา
การบริหารกล้ามเนื้อตา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ