ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียงของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ปีการศึกษา 2564

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียงของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรมของ

โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้ประเมิน นางสาวสุนทรีพร อำพลพร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียงของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ปีการศึกษา 2564 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ รวมทั้งทราบปัญหาเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียงของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 2,861 คน ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,387 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” จำนวน 1,387 คน ครูโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” จำนวน 72 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” จำนวน 15 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 680 คน ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 302 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” จำนวน 302 คน ครูโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” จำนวน 63 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” จำนวน 13 คน โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรตามตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) เครื่องมือที่ใช้ประกอบไปด้วยแบบสอบถาม จำนวน 7 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ฉบับ แบบทดสอบ จำนวน 3 ฉบับ และแบบสังเกต จำนวน 3 ฉบับ รวม จำนวน 15 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิงใช้ t-Test แบบไม่อิสระ สถิติที่ใช้หาค่าความตรงของเครื่องมือใช้สูตร IOC ใช้แอลฟา หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามและแบบทดสอบโดยใช้สูตรของครอนบาร์ค และใช้ r หาค่าความเชื่อมั่นตามสูตร KR-20 เพื่อหาค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ

ผลการประเมิน โดยสรุปมีดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

1.1 ตัวชี้วัดระดับความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมากที่สุด

1.2 ตัวชี้วัดระดับความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดระดับความเหมาะสมของบุคลากร พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

2.2 ตัวชี้วัดระดับความเหมาะสมของกิจกรรม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

3.1 ตัวชี้วัดร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมากที่สุด โดยดำเนินกิจกรรมครบทั้ง 10 กิจกรรม หรือคิดเป็นร้อยละ 100

3.2 ตัวชี้วัดร้อยละของการติดตามโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมากที่สุด โดยดำเนินการติดตามโครงการครบทั้ง 10 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 100

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน 8 ตัวชี้วัด ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้

4.1 ตัวชี้วัดนักเรียนมีความรู้เรื่องความซื่อสัตย์ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมากที่สุด โดยหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว นักเรียนมีความรู้เรื่องความซื่อสัตย์เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

4.2 ตัวชี้วัดนักเรียนมีความรู้เรื่องความรับผิดชอบ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมากที่สุด โดยหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว นักเรียนมีความรู้เรื่องความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

4.3 ตัวชี้วัดนักเรียนมีความรู้เรื่องความพอเพียง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมากที่สุด โดยหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว นักเรียนมีความรู้เรื่องความพอเพียงเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

4.4 ตัวชี้วัดนักเรียนมีความซื่อสัตย์ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมากที่สุด โดยหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว นักเรียนมีความซื่อสัตย์เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

4.5 ตัวชี้วัดนักเรียนมีความรับผิดชอบ พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับน้อยที่สุด โดยหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว นักเรียนไม่มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

4.6 ตัวชี้วัดนักเรียนมีความพอเพียง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมากที่สุด โดยหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว นักเรียนมีความพอเพียงเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

4.7 ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

4.8 ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

4.9 ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. จากผลการประเมิน พบว่า ประเด็นผลผลิต ตัวชี้วัดนักเรียนมีความรับผิดชอบ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จึงควรชี้แจงให้ผู้สังเกตพฤติกรรมนักเรียนศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนที่แม่นยำ และถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ของนักเรียน และควรปรับเพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ด้านความรับผิดชอบให้มากขึ้น สร้างความตระหนักให้กับนักเรียน และครูมีบทบาทสำคัญที่บ่งบอกให้ทราบถึงคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียน และปัญหาด้านพฤติกรรม

2. จากผลการประเมิน พบว่า ประเด็นผลผลิต ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แม้ว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด จึงควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน และให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียนควรเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรมที่สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะด้านความรับผิดชอบ รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริมบุตรหลานให้เข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย SomSoontaree : [9 ส.ค. 2565 เวลา 10:56 น.]
อ่าน [999] ไอพี : 182.232.48.119
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,006 ครั้ง
ฮิตทะลุโลก เผยยอดผู้ใช้เฟซบุ๊คมีจำนวนกว่าครึงพันล้านคน ใหญ่เท่ากับปท.อันดับสามของโลก
ฮิตทะลุโลก เผยยอดผู้ใช้เฟซบุ๊คมีจำนวนกว่าครึงพันล้านคน ใหญ่เท่ากับปท.อันดับสามของโลก

เปิดอ่าน 22,080 ครั้ง
ประวัติของทุเรียนในประเทศไทย
ประวัติของทุเรียนในประเทศไทย

เปิดอ่าน 16,483 ครั้ง
ดื่มนม ยืดอายุ
ดื่มนม ยืดอายุ

เปิดอ่าน 13,378 ครั้ง
ชาวเน็ตกดไลค์ คลิปน้องเจนพากย์เสียงเป๊ะเว่อร์มากๆ
ชาวเน็ตกดไลค์ คลิปน้องเจนพากย์เสียงเป๊ะเว่อร์มากๆ

เปิดอ่าน 36,179 ครั้ง
ข้าวหอมมะลิไทยได้แชมป์ข้าวโลก
ข้าวหอมมะลิไทยได้แชมป์ข้าวโลก

เปิดอ่าน 11,732 ครั้ง
ปวดข้อให้กินแอปเปิล แกล้มด้วยเหล้าไวน์แดงวันละแก้วทุกวัน
ปวดข้อให้กินแอปเปิล แกล้มด้วยเหล้าไวน์แดงวันละแก้วทุกวัน

เปิดอ่าน 39,090 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) ปี 2555
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) ปี 2555

เปิดอ่าน 130,212 ครั้ง
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 22,492 ครั้ง
"แกรนด์ แคนยอน" ฟ้าผ่าปีละหลายหมื่นครั้ง! อยู่ที่แจ้ง รู้เอาตัวรอด
"แกรนด์ แคนยอน" ฟ้าผ่าปีละหลายหมื่นครั้ง! อยู่ที่แจ้ง รู้เอาตัวรอด

เปิดอ่าน 21,977 ครั้ง
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ

เปิดอ่าน 90,179 ครั้ง
จั๋ง...ต้นไม้ฟอกอากาศ
จั๋ง...ต้นไม้ฟอกอากาศ

เปิดอ่าน 11,853 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 15,646 ครั้ง
แชร์ว่อนเน็ต คลิป"มอเตอร์ไซค์รับจ้าง"พูดอังกฤษคล่องปรื๋อ! ให้สัมภาษณ์ทีวีสิงคโปร์ หลายคนแห่ชื่นชม !!
แชร์ว่อนเน็ต คลิป"มอเตอร์ไซค์รับจ้าง"พูดอังกฤษคล่องปรื๋อ! ให้สัมภาษณ์ทีวีสิงคโปร์ หลายคนแห่ชื่นชม !!

เปิดอ่าน 46,070 ครั้ง
สักวา
สักวา

เปิดอ่าน 12,816 ครั้ง
วิทยาศาสตร์น่าทึ่ง ทำเองได้ที่บ้าน
วิทยาศาสตร์น่าทึ่ง ทำเองได้ที่บ้าน

เปิดอ่าน 36,418 ครั้ง
ปลาสวยงาม
ปลาสวยงาม
เปิดอ่าน 24,403 ครั้ง
The 90/90 Standard
The 90/90 Standard
เปิดอ่าน 24,380 ครั้ง
ปิรามิดเพิ่มพลังความรู้
ปิรามิดเพิ่มพลังความรู้
เปิดอ่าน 20,411 ครั้ง
1-10 สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ของดาวินชี่
1-10 สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ของดาวินชี่
เปิดอ่าน 92,403 ครั้ง
ทำไมหิงห้อยจึงมีแสง
ทำไมหิงห้อยจึงมีแสง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ