ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้4HN Model โรงเรียนวัดบางดี จังหวัดตรัง

ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้4HN Model โรงเรียนวัดบางดี จังหวัดตรัง

ชื่อผู้วิจัย นางทิพวรรณ จันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางดี

ปีการศึกษา 2562-2563

บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้4HN Model โรงเรียนวัดบางดี จังหวัดตรัง ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ (1) ศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้4HN Model (2) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการ เรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้4HN (3) ศึกษาคุณภาพ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู

ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้4HN Model โรงเรียนวัดบางดี จังหวัดตรัง หลังการใช้4HN Model และ (5) ศึกษาผลกระทบเชิงบวก หลังการพัฒนา ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 2 ปีการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกคน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 117 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 117 คน ครู ปีการศึกษา 2562 จำนวน 10 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 100 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 115 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 คน และเครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ลักษณะ รวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถาม ที่มีลักษณะ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพ ได้ค่า ความเชื่อมั่นแต่ละฉบับระหว่าง 0.88-0.97 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา แบบบันทึกผลการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบบ บันทึกผลกระทบเชิงบวก หลังการพัฒนา จำนวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม SPSS

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่ผู้เรียน โดย ใช้ 4HN Model โรงเรียนวัดบางดี จังหวัดตรัง ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ใน ระดับปานกลาง-มาก เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายกลุ่มที่ประเมินพบว่า ปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (X=3.70 , S.D. = 0.76) รองลงมา คือ ผู้ปกครอง อยู่ใน ระดับมาก(X=3.52 , S.D. = 1.13) เช่นกัน ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายกลุ่มที่ประเมินพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ใน ระดับมาก (X= 4.45, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ ผู้ปกครอง และเครือข่ายชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X =4.37, S.D.=0.64) และ (X=4.37, S.D.=0.66) ตามล าดับ สอดคล้องตามสมมุติฐาน

2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้ 4 HN Model โรงเรียนวัดบางดี จังหวัดตรัง หลังการพัฒนา ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ปี การศึกษา 2562 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง-มาก เมื่อพิจารณาจำแนก เป็นรายกลุ่มที่ประเมินพบว่า ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X=3.71 , S.D. = 1.02) อยู่ใน ระดับมาก รองลงมา คือ ผู้ปกครอง (X=3.50 , S.D. = 1.14) อยู่ในระดับปานกลาง ปีการศึกษา 2563 โดย ภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายกลุ่มที่ประเมินพบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X= 4.28 , S.D. = 0.71) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ผู้ปกครองนักเรียน (X=4.26, S.D.=0.72) อยู่ในระดับมากเช่นกัน สอดคล้องตามสมมุติฐาน

3. ผลการศึกษาคุณภาพของผู้เรียน ได้แก่

3.1 ผลการประเมินตามสภาพจริงเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.26 ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.53 สอดคล้อง ตามสมมุติฐาน

3.2 ผลการประเมินตามสภาพจริงเกี่ยวกับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 43.40 และปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 47.54 โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เท่ากับ +23.17 สอดคล้องตามสมมุติฐาน 3.3 ผลการประเมินตามสภาพจริงเกี่ยวกับผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของ

ผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ทั้ง 5 สมรรถนะ อยู่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80.19 ปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมินสมรรถนะ สำคัญของผู้เรียน ทั้ง 5 สมรรถนะ อยู่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 81.10 สอดคล้องตามสมมุติฐาน 3.4 ผลการประเมินตามสภาพจริงเกี่ยวกับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทั้ง 8 ประการอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 97.54 ปีการศึกษา 2563 พบว่าโดยภาพรวมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทั้ง 8 ประการอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 99.55 สอดคล้องตามสมมุติฐาน

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ที่มีต่อการที่มีต่อการพัฒนาการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพ ผู้เรียนโดยใช้4HN Model โรงเรียนวัดบางดี จังหวัดตรัง หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุก กลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง-มาก เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด (X= 3.65 , S.D. = 0.71)อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ นักเรียน (X= 3.50 , S.D. = 1.12) อยู่ในระดับปานกลาง ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมทุกกลุ่ม ที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด (X= 4.46 , S.D. = 0.62) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ เครือข่ายชุมชน (X= 4.37, S.D. = 0.69) อยู่ในระดับมากเช่นกัน สอดคล้องตามสมมุติฐาน

5. ผลการศึกษาผลกระทบเชิงบวก หลังการพัฒนา ที่ปรากฏต่อโรงเรียนวัดบางดีผู้บริหาร สถานศึกษา ครู และนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ได้รับการประกาศ เกียรติคุณ จากองค์กรและหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งระดับชาติ ระดับภาค/จังหวัด/เขตตรวจราชการ และ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 35 รายการ สอดคล้องตามสมมุติฐาน

ข้อเสนอแนะ

จากการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้4HN Model โรงเรียน วัดบางดี จังหวัดตรัง ครั้งนี้ ท าให้ค้นพบจุดเด่นคือ จุดเด่นด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในด้านต่างๆ 4HN Model ซึ่งเป็นประโยชน์ในเป็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู และพัฒนาคุณภาพของนักเรียนต่อไป

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้

1.1 HN1(Head Network) กิจกรรมด้านการพัฒนาสมอง

การดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสมอง ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และ ควรประเมินคุณภาพผู้เรียนตามตัวชี้วัดที่โรงเรียนกำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูการพัฒนา และเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

1.2 HN2(Heart Network) กิจกรรมด้านการพัฒนาจิตใจ

โรงเรียนควรชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน ครู

ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายชุมชน ให้รับทราบ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการ ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาจิตใจ ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในการให้การส่งเสริมสนับสนุนในการ ดำเนินกิจกรรม ทั้งกระบวนการและบทบาท และการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาให้มีความอย่าง ยั่งยืน

1.3 HN3(Hand Network) กิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะการปฏิบัติ

การดำเนินกิจกรรมด้านทักษะการปฏิบัติ ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ควรดำเนินการ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และควรประเมินคุณภาพผู้เรียนตามตัวชี้วัดที่โรงเรียนกำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูการ พัฒนา และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการพัฒนาทักษะการปฏิบัติ ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

1.4 HN4(Health Network) กิจกรรมด้านการพัฒนาสุขภาพ

โรงเรียนควรชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน ครู

ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายชุมชน ให้รับทราบ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการ พัฒนากิจกรรมด้านสุขภาพ ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

2.2 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดย อาศัยการมีส่วนร่วมในลักษณะอื่นๆ เพื่อสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย ทิพย์ : [13 ส.ค. 2565 เวลา 05:34 น.]
อ่าน [722] ไอพี : 124.122.40.234
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,593 ครั้ง
น้ำผึ้ง...หวานเป็นยา
น้ำผึ้ง...หวานเป็นยา

เปิดอ่าน 15,100 ครั้ง
ติดพนันเสียคนตอนแก่เนื่องมาจากเป็นเพราะสมองเสื่อมโทรม
ติดพนันเสียคนตอนแก่เนื่องมาจากเป็นเพราะสมองเสื่อมโทรม

เปิดอ่าน 118,355 ครั้ง
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction)
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction)

เปิดอ่าน 9,423 ครั้ง
หนังสือเสียงสร้างสุขในโลกมืด
หนังสือเสียงสร้างสุขในโลกมืด

เปิดอ่าน 11,197 ครั้ง
6 เหตุผลน่าแปลกใจ ทำไมถึงนอนไม่หลับ
6 เหตุผลน่าแปลกใจ ทำไมถึงนอนไม่หลับ

เปิดอ่าน 11,712 ครั้ง
ปรับระบบสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2561"เคลียริ่งเฮาส์" สะเทือนสังคมไทย : ใครได้-ใครเสีย...?
ปรับระบบสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2561"เคลียริ่งเฮาส์" สะเทือนสังคมไทย : ใครได้-ใครเสีย...?

เปิดอ่าน 11,236 ครั้ง
กระบวนท่าแก้ปวดหลัง
กระบวนท่าแก้ปวดหลัง

เปิดอ่าน 19,954 ครั้ง
"แก่นตะวัน" สุดยอดพืชมหัศจรรย์สารพัดประโยชน์
"แก่นตะวัน" สุดยอดพืชมหัศจรรย์สารพัดประโยชน์

เปิดอ่าน 6,091 ครั้ง
4 ขั้นตอน วิธีปลูกผักสลัดลงดิน สีสันน่ากิน ปลูกง่าย
4 ขั้นตอน วิธีปลูกผักสลัดลงดิน สีสันน่ากิน ปลูกง่าย

เปิดอ่าน 534 ครั้ง
"สมาคมธนาคารไทย" แนะ 6 วิธีป้องกันแอปดูดเงิน
"สมาคมธนาคารไทย" แนะ 6 วิธีป้องกันแอปดูดเงิน

เปิดอ่าน 11,532 ครั้ง
ชมย้อนหลัง ดูดวงปี 58 กับ หมอช้าง และ อ.คฑา จากรายการตีสิบ
ชมย้อนหลัง ดูดวงปี 58 กับ หมอช้าง และ อ.คฑา จากรายการตีสิบ

เปิดอ่าน 25,705 ครั้ง
วิวัฒนาการของ "บัตรประจำตัวประชาชน"
วิวัฒนาการของ "บัตรประจำตัวประชาชน"

เปิดอ่าน 9,637 ครั้ง
“จ๊อบไทย” ชี้ 5 คุณสมบัติที่องค์กรต้องการจากคนทำงานรุ่นใหม่
“จ๊อบไทย” ชี้ 5 คุณสมบัติที่องค์กรต้องการจากคนทำงานรุ่นใหม่

เปิดอ่าน 17,519 ครั้ง
ชื่อสายงาน และชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)
ชื่อสายงาน และชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)

เปิดอ่าน 11,638 ครั้ง
ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ทำไมเป็นกันมากขึ้น
ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ทำไมเป็นกันมากขึ้น

เปิดอ่าน 200,545 ครั้ง
สูตรมะนาวโซดา 10 วิธีทำน้ำมะนาวโซดาเครื่องดื่มล้างพิษ
สูตรมะนาวโซดา 10 วิธีทำน้ำมะนาวโซดาเครื่องดื่มล้างพิษ
เปิดอ่าน 10,348 ครั้ง
คลิปว่อนยูทูบ แฉทำไมเทคโนโลยี "3G"ประเทศไทยล้าหลัง"ลาว" !!
คลิปว่อนยูทูบ แฉทำไมเทคโนโลยี "3G"ประเทศไทยล้าหลัง"ลาว" !!
เปิดอ่าน 15,677 ครั้ง
ความมืดมีประโยชน์ ช่วยต้านมะเร็ง แถมลดน้ำหนัก
ความมืดมีประโยชน์ ช่วยต้านมะเร็ง แถมลดน้ำหนัก
เปิดอ่าน 1,330 ครั้ง
เว็บไซต์หางาน กับ บริษัทจัดหางาน ครูต่างชาติ
เว็บไซต์หางาน กับ บริษัทจัดหางาน ครูต่างชาติ
เปิดอ่าน 26,344 ครั้ง
หาที่ฝึกงานยังไงให้โดนและมีโอกาสได้ทำงานต่อ
หาที่ฝึกงานยังไงให้โดนและมีโอกาสได้ทำงานต่อ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ