ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ชื่อผู้ศึกษา นางสาวร

บทสรุปของผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้านคือ ด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต 2 ด้าน คือ ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ความพึงพอใจของนักเรียน ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา และความพึงพอใจของครูผู้รับผิดชอบ ตลอดจนความคิดเห็นในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขในการดำเนินโครงการ

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 ทั้งหมด จำนวน 40 คน ผู้ปกครอง จำนวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษา(ยกเว้นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครู) จำนวน 7 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 5 คน รวม 76 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเกิร์ต ซึ่งผู้รายงานได้จัดสร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจพิจารณาหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินด้านบริบทด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินงาน และผลผลิต ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด้านความพึงพอใจโดยมีแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความพึงพอใจของนักเรียน ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา และความพึงพอใจของครูผู้รับผิดชอบโครงการ

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ด้านบริบท ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การจัดกิจกรรมและการดำเนินงานของโครงการมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับสภาพความต้องการของโรงเรียนและชุมชน มีแหล่งเรียนรู้และฐานกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลให้เกิดการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์และความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะและการแก้ไขในการดำเนินงานดังนี้ ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ การวางแผนการทำงานในการดำเนินโครงการเป็นระบบ และมีข้อเสนอแนะให้มีการวางแผนการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษาและมีการพัฒนากิจกรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอ

3. ด้านกระบวนการดำเนินงาน ตามความคิดเห็นของ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ นักเรียน และผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะและการแก้ไขในการดำเนินงานดังนี้ มีการกำหนดขั้นตอนการจัดทำโครงการที่ชัดเจน การรายงานผลการประเมินโครงการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง

4. ด้านผลผลิต ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะและการแก้ไขในการดำเนินงานดังนี้ ด้านความพอประมาณ การแบ่งหน้าที่ให้เหมาะสมกับความสามารถและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ควรส่งเสริมให้นักเรียนแบ่งหน้าที่กันให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคนและทำหน้าที่ให้เต็มความสามารถ ด้านความมีเหตุผล การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของทุกภาคส่วนควรให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมของแต่ละฐานกิจกรรมการเรียนรู้ มีนักเรียนบางคนไม่ได้ศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมของแต่ละฐาน ทำให้การปฏิบัติกิจกรรมล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง ด้านเงื่อนไขความรู้ ส่งเสริมให้บุคลากร ครู และนักเรียนมีทักษะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้บุคลากร ครู และนักเรียนค้นคว้าหาความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ด้านคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ นักเรียนมีคุณธรรมในตนเองมีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรม

5. ด้านผลผลิต ด้านความพึงพอใจของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะและการแก้ไขในการดำเนินงานดังนี้ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ คุณธรรม ในฐานกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถถอดบทเรียนได้ ฐานกิจกรรมการเรียนรู้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและมีเหมาะสม

6. ด้านผลผลิต ด้านความพึงพอใจของผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะและการแก้ไขในการดำเนินงานดังนี้ นักเรียนมีทักษะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ คุณธรรม นักเรียนในการดูแลของผู้ปกครองมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น

7. ด้านผลผลิต ด้านความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะและการแก้ไขในการดำเนินงานดังนี้ ครูดำเนินตามขั้นตอนตามแผนงานของโครงการและฐานกิจกรรมการเรียนรู้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและมีเหมาะสมกับเวลา คณะกรรมการอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นโดยมีการเสนอแนะให้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น เพื่อให้รวดเร็วในการประสานงาน

8. ด้านผลผลิต ด้านความพึงพอใจของครูผู้รับผิดชอบโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะและการแก้ไขในการดำเนินงานดังนี้ ฐานกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนและทำกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ควรพัฒนาฐานกิจกรรมให้มีความหลากหลายและวิทยากรท้องถิ่นให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

1. การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โรงเรียนควรวางแผน การดำเนินงานอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ มีการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างใกล้ชิด โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมมือกัน

2. การดำเนินกิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานให้เกิดความเข้าใจ และร่วมกันดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ โดยประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ร่วมกิจกรรมอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ

3. ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครูผู้รับผิดชอบ และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมและให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อย่างต่อเนื่อง

4. การประเมินติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จะต้องมีการประเมินกิจกรรมทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และสิ้นสุดกิจกรรม โดยผู้ดำเนินกิจกรรมทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในการติดตามผล และประเมินผล

5. ควรนำผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สูงขึ้นโอกาสต่อไป

โพสต์โดย เต้ : [19 ส.ค. 2565 เวลา 08:21 น.]
อ่าน [214] ไอพี : 1.10.146.139
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,270 ครั้ง
ประวัติความเป็นมา วันแม่
ประวัติความเป็นมา วันแม่

เปิดอ่าน 17,463 ครั้ง
แคว่ก ๆ! ที่ครอบปากสุนัขรูปปากเป็ด เก๋ ๆ น่าใช้
แคว่ก ๆ! ที่ครอบปากสุนัขรูปปากเป็ด เก๋ ๆ น่าใช้

เปิดอ่าน 18,638 ครั้ง
"ปลูกมะนาวแป้นดกพิเศษบนต้นตอส้มโวลคา-เมอเรียน่า"
"ปลูกมะนาวแป้นดกพิเศษบนต้นตอส้มโวลคา-เมอเรียน่า"

เปิดอ่าน 14,652 ครั้ง
โมกบ้าน
โมกบ้าน

เปิดอ่าน 11,550 ครั้ง
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552

เปิดอ่าน 16,186 ครั้ง
รู้หรือไม่ว่า "ชมพู่" เป็นยาชูกำลัง บำรุงหัวใจ
รู้หรือไม่ว่า "ชมพู่" เป็นยาชูกำลัง บำรุงหัวใจ

เปิดอ่าน 17,934 ครั้ง
พระสงฆ์กับความเป็นครู
พระสงฆ์กับความเป็นครู

เปิดอ่าน 44,892 ครั้ง
เจาะ 40 ปีการศึกษาไทย เป๋ไปเป๋มา...ดิ่งลงเหว!! : ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์
เจาะ 40 ปีการศึกษาไทย เป๋ไปเป๋มา...ดิ่งลงเหว!! : ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์

เปิดอ่าน 18,352 ครั้ง
เคล็ดลับการเลือกสีผมจากสีผิว
เคล็ดลับการเลือกสีผมจากสีผิว

เปิดอ่าน 17,695 ครั้ง
เตรียมตัวให้พร้อม...ผลไม้ไทย ทานอย่างไรให้ดีต่อตัวเอง
เตรียมตัวให้พร้อม...ผลไม้ไทย ทานอย่างไรให้ดีต่อตัวเอง

เปิดอ่าน 9,328 ครั้ง
อิ่มอร่อย หลับสบาย
อิ่มอร่อย หลับสบาย

เปิดอ่าน 7,393 ครั้ง
พ่อแม่สามารถส่งความรู้สึกให้ลูกก่อนเกิดได้
พ่อแม่สามารถส่งความรู้สึกให้ลูกก่อนเกิดได้

เปิดอ่าน 57,525 ครั้ง
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลว 2 ม.ค. 51)
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลว 2 ม.ค. 51)

เปิดอ่าน 14,072 ครั้ง
ปลูกผักหวานป่าในพื้นที่ราบ
ปลูกผักหวานป่าในพื้นที่ราบ

เปิดอ่าน 17,496 ครั้ง
รู้ยัง? “5 ผลไม้ เด่น ที่น่าปลูกในอนาคต” มีอะไรบ้าง
รู้ยัง? “5 ผลไม้ เด่น ที่น่าปลูกในอนาคต” มีอะไรบ้าง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,670 ครั้ง
เห็ดหลินจือแดง
เห็ดหลินจือแดง

เปิดอ่าน 14,475 ครั้ง
ตกแต่งห้องให้ดูกว้างขึ้น
ตกแต่งห้องให้ดูกว้างขึ้น

เปิดอ่าน 10,758 ครั้ง
มหัศจรรย์สมุนไพรไทยต้านโรคคนเมือง
มหัศจรรย์สมุนไพรไทยต้านโรคคนเมือง

เปิดอ่าน 37,284 ครั้ง
ความรู้พื้นฐานที่นักถ่ายรูปทุกคนควรทราบ
ความรู้พื้นฐานที่นักถ่ายรูปทุกคนควรทราบ

เปิดอ่าน 7,842 ครั้ง
การประเมินเพื่อเรียนรู้ การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การประเมินเพื่อเรียนรู้ การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ