ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564

การศึกษาการรายงานผลการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูพี่เลี้ยง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 (องค์ประกอบ 7 ด้าน) และแบบสอบเพื่อถามความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีผลของการศึกษา ดังนี้

1. ผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 (องค์ประกอบ 7 ด้าน) ส่วนใหญ่เป็น พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างและครูพี่เลี้ยง มีอายุ 26-30 ปี

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ต่ำกว่า 1 ปี และ

มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ในระดับปานกลาง

2. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน มีอายุ 41-45 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับโรงเรียนอนุบาล

แม่สรวย ระหว่าง 7-10 ปี และมีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ในระดับปานกลาง

3. สภาพการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาล

แม่สรวย ตามแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 (องค์ประกอบ 7 ด้าน) พบว่า รวมทุกองค์ประกอบ โดยภาพรวมเฉลี่ยมีการปฏิบัติในระดับมาก และการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์ตาม

แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561

โดยองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดของผลการดำเนินงาน จำแนกตามองค์ประกอบ ได้ดังนี้

3.1 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมเฉลี่ยมีการปฏิบัติในระดับมาก สภาพการดำเนินงานข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนได้นำมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.2 องค์ประกอบที่ 2 ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมเฉลี่ยมีการปฏิบัติในระดับมาก สภาพการดำเนินงานข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้

3.3 องค์ประกอบที่ 3 ด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมเฉลี่ยมีการปฏิบัติในระดับมาก สภาพการดำเนินงานข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจนมีผลการดำเนินงาน สำเร็จตามพันธกิจและเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

3.4 องค์ประกอบที่ 4 ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมเฉลี่ยมีการปฏิบัติในระดับมาก สภาพการดำเนินงานข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี

3.5 องค์ประกอบที่ 5 ด้านการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา โดยภาพรวมเฉลี่ยมีการปฏิบัติในระดับมาก สภาพการดำเนินงานข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพผู้เรียนเป็นลำดับแรก และเชื่อมโยมถึงมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนด้านอื่น ๆ

3.6 องค์ประกอบที่ 6 ด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมเฉลี่ยมีการปฏิบัติในระดับมาก สภาพการดำเนินงานข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการสรุปและรายงานผลการประเมินตนเองประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด

3.7 องค์ประกอบที่ 7 ด้านการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยพิจารณาจากผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) โดยภาพรวมเฉลี่ยมีการปฏิบัติในระดับมาก สภาพการดำเนินงานข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

4. ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย พบว่า รวมทุกด้าน โดยภาพรวมเฉลี่ยมีความคิดเห็นในระดับมาก ประชากรที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นและพึงพอใจในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย โดยด้านที่มีค่าความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านผลที่ได้จากการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดของผลการแสดงความคิดเห็น จำแนกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้

4.1 ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมเฉลี่ยมีความคิดเห็นในระดับมาก ข้อที่มีค่าความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการบริหารจัดการทางการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ

4.2 ด้านการช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงาน โดยภาพรวมเฉลี่ยมีความคิดเห็นในระดับมาก ข้อที่มีค่าความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนได้กำหนดแนวทาง/วิธีการดำเนินงานของการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน

ิ 4.3 ด้านการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมเฉลี่ยมีความคิดเห็นในระดับมาก ข้อที่มีค่าความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนได้รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ

4.4 ด้านผลที่ได้จากการดำเนินงาน โดยภาพรวมเฉลี่ยมีความคิดเห็นในระดับมาก ข้อที่มีค่าความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การประกันคุณภาพการศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ

5. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ตลอดทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน

5.1 ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาให้สอดรับกับความต้องการของชุมชน ผู้เรียน และควรมีการนำข้อมูล สารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และกำหนดเป้าหมาย รวมถึงสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรให้เห็นความสำคัญของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แล้วประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

5.2 ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับปัญหา เป้าหมายและจุดเน้นของสถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ SWOT และนำผลการวิเคราะห์ SWOT ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ิิ 5.3 ด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และดำเนินโครงการให้ได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมทั้งกำกับ ติดตามและให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรทุกคนเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนที่กำหนดไว้

5.4 ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และควรส่งเสริมความร่วมมือจากบุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ในประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อนำผลการประเมินคุณภาพภายในเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี

5.5 ด้านการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อนำผลการตรวจสอบมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

5.6 ด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี เพื่อวางแผนการรายงานผลการประเมินตนเองประจำปีอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี พร้อมกำหนดเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับทุกด้าน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีในปีต่อ ๆ ไป และนำไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

5.7 ด้านการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยพิจารณาจากผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ผู้บริหารสถานศึกษาควรควรส่งเสริมให้มีการประเมินผลตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวความคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในให้สาธารณชนได้รับทราบ

โพสต์โดย สิทธิโชค พันธ์วาณิชกุล : [19 ส.ค. 2565 เวลา 11:57 น.]
อ่าน [377] ไอพี : 125.25.93.97
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,069 ครั้ง
คลิปโจรกระจอก…โดนหนูน้อยยูโดยำน่วมคาลิฟท์
คลิปโจรกระจอก…โดนหนูน้อยยูโดยำน่วมคาลิฟท์

เปิดอ่าน 10,711 ครั้ง
ผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายจากไททานิค
ผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายจากไททานิค

เปิดอ่าน 18,457 ครั้ง
อยากพูดฝรั่งคล่อง ต้องร้องเพลงก่อน
อยากพูดฝรั่งคล่อง ต้องร้องเพลงก่อน

เปิดอ่าน 13,116 ครั้ง
เมื่อ "ลาวา" ปะทะ "น้ำแข็ง" ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ไปชมคลิปกัน
เมื่อ "ลาวา" ปะทะ "น้ำแข็ง" ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ไปชมคลิปกัน

เปิดอ่าน 18,424 ครั้ง
ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก แก้ไขอย่างไรดี
ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก แก้ไขอย่างไรดี

เปิดอ่าน 8,927 ครั้ง
เคล็ดลับดีๆ เพื่อช่วยกำจัดความ ‘เขิน’
เคล็ดลับดีๆ เพื่อช่วยกำจัดความ ‘เขิน’

เปิดอ่าน 11,463 ครั้ง
มาดูกัน 5 วิธีปรับโฉมระบบเผาผลาญ
มาดูกัน 5 วิธีปรับโฉมระบบเผาผลาญ

เปิดอ่าน 13,772 ครั้ง
ครูจีนสุดโหด! ตบเด็กอนุบาลไม่ยั้ง โมโหตอบโจทย์เลขไม่ได้
ครูจีนสุดโหด! ตบเด็กอนุบาลไม่ยั้ง โมโหตอบโจทย์เลขไม่ได้

เปิดอ่าน 23,113 ครั้ง
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 18,659 ครั้ง
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว7-ว8)
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว7-ว8)

เปิดอ่าน 6,523 ครั้ง
ความคิดสร้างสรรค์ (จบ)
ความคิดสร้างสรรค์ (จบ)

เปิดอ่าน 23,505 ครั้ง
แมงมุม
แมงมุม

เปิดอ่าน 20,224 ครั้ง
ใช้กระดาษบางๆ ทำสะพานวางแก้วน้ำได้ ทำยังไง เทคนิคดีๆ เอาไว้สอนเด็กครับ
ใช้กระดาษบางๆ ทำสะพานวางแก้วน้ำได้ ทำยังไง เทคนิคดีๆ เอาไว้สอนเด็กครับ

เปิดอ่าน 18,113 ครั้ง
ตู้เก็บเอกสาร ในห้องเรียนมีประโยชน์อย่างไร
ตู้เก็บเอกสาร ในห้องเรียนมีประโยชน์อย่างไร

เปิดอ่าน 18,411 ครั้ง
วิธีซ่อมก๊อกน้ำรั่ว
วิธีซ่อมก๊อกน้ำรั่ว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 18,814 ครั้ง
ประโยชน์บัตรเครดิต ที่คุณควรรู้ไว้ ตอนที่ 1
ประโยชน์บัตรเครดิต ที่คุณควรรู้ไว้ ตอนที่ 1

เปิดอ่าน 19,562 ครั้ง
อ่านหนังสือแล้วง่วง ทำไงดี มาทางนี้ซิ เรามีคำตอบ
อ่านหนังสือแล้วง่วง ทำไงดี มาทางนี้ซิ เรามีคำตอบ

เปิดอ่าน 29,395 ครั้ง
จิตรกรรมไทย
จิตรกรรมไทย

เปิดอ่าน 11,053 ครั้ง
แสงสว่างของหิ่งห้อยมาจากไหน
แสงสว่างของหิ่งห้อยมาจากไหน

เปิดอ่าน 15,472 ครั้ง
ปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปด้านการศึกษา (มัธยมศึกษา)
ปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปด้านการศึกษา (มัธยมศึกษา) เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ