ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลการศึกษาการใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง My School กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สรุปผลการศึกษา

1. ผลการศึกษาการใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง My School กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.85/82.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ สอดคล้องวัตถุประสงค์ข้อที่ 1

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน โดยใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง My School กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง My School กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตากใบอยู่ในระดับมากที่สุด () = 4.55 , () = 0.28) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 3

ผลที่ได้รับ

การพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง My School กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตากใบ อภิปรายผลได้ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง My School กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.85/82.67 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชญาณ์นันท์ หลิมวิไล (2557 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง My School โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด

(กวีธรรมสาร) อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร เรื่อง My School โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.86/84.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับศศิธร แก้วขวัญ (2556 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ASEAN ผลการวิจัยปรากฏว่า ชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ASEAN มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.82/83.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้เนื่องจากชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง My School กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้รายงานได้พัฒนาขึ้นนั้น ผู้รายงานได้ศึกษาผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน จากงานวิจัยที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ถึงจุดดีจุดด้อยของงานวิจัยแต่ละเล่ม แล้วนำผลการวิเคราะห์มาสร้างชุดการสอนของตนเอง โดยผ่านกระบวนการพัฒนาที่มีลำดับขั้นตอน มีการนำชุดการสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองและ

กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับกลุ่มทดลอง อีกทั้งการสร้างชุดการสอนได้ผ่านการพัฒนา

และปรับปรุงจากคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ มีการนำไปทดลองใช้และแก้ไขจนแน่ใจว่าชุดการสอน

ที่ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80

ที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร เรื่อง My School กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนตากใบ เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของศศิธร แก้วขวัญ (2556 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ASEAN ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ASEAN มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับสุดาพร พงษ์พิษณุ (2555 : บทคัดย่อ) ได้สร้างชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา กรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า คะแนนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้

ชุดการเรียนสูงกว่าการเรียนแบบปกติและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงก่อนเรียน

ทั้งนี้เนื่องจากผู้รายงานได้ค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร เรื่อง My School ที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีการทำงาน

เป็นทีม นักเรียนเก่งมีส่วนช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนอ่อนกว่า เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการเรียน ก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จึงส่งผลให้การเรียนรู้ที่เรียนด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร เรื่อง My School มีผลให้ทักษะการสื่อสารและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น

3. จากที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตากใบ ได้เรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง My School ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมนักเรียนมี

ความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศศิธร แก้วขวัญ (2556 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ASEAN ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนด้วย

ชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ASEAN ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับของ

ชญาณ์นันท์ หลิมวิไล (2557 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง My School โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง My School โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและ

การทำงานเป็นกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ทำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มก่อเกิดแรงจูงใจที่ช่วยกันให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน

ผลที่เกิดกับผู้เรียน

1. หลังจากการใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง My School

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2/1 โรงเรียนตากใบสูงขึ้น

2. หลังจากการใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง My School

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมในการเรียนดีขึ้น คือ นักเรียนทุกคนมี

ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น ใส่ใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น นักเรียนเก่งช่วยสอนนักเรียนอ่อนมากขึ้น มีการช่วยเหลือและเห็นใจซึ่งกันและกันมากขึ้น

3. หลังจากการใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง My School

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศสูงขึ้น และยังส่งผลให้การเรียนรู้วิชาอื่นๆ สูงขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากนักเรียนสามารถวิเคราะห์การเรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานดีขึ้น มีการส่งงานสม่ำเสมอและช่วยกันแก้ปัญหาในการเรียนร่วมกันมากขึ้น

4. นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทั้งในระดับศูนย์เครือข่ายและระดับเขตพื้นที่ ร่วมถึงเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมากขึ้น

โพสต์โดย เดือน : [21 ส.ค. 2565 เวลา 11:44 น.]
อ่าน [666] ไอพี : 171.7.225.118
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,026 ครั้ง
ยันแก๊สโซฮอล์ ไม่ได้ก่อมลพิษฯ ทำให้เกิดมะเร็ง
ยันแก๊สโซฮอล์ ไม่ได้ก่อมลพิษฯ ทำให้เกิดมะเร็ง

เปิดอ่าน 46,028 ครั้ง
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก

เปิดอ่าน 7,472 ครั้ง
อ่านอะไร...คนไทย?
อ่านอะไร...คนไทย?

เปิดอ่าน 10,180 ครั้ง
6 วิธีสร้างเครดิตการเงินดี ขอสินเชื่อผ่านง่าย
6 วิธีสร้างเครดิตการเงินดี ขอสินเชื่อผ่านง่าย

เปิดอ่าน 63,746 ครั้ง
10 มายากล เทคนิควิทยาศาสตร์ จำไว้ไปโชว์เพื่อนๆ
10 มายากล เทคนิควิทยาศาสตร์ จำไว้ไปโชว์เพื่อนๆ

เปิดอ่าน 11,296 ครั้ง
วิธีปิดการแจ้งเตือนและข้อความเชิญชวนเกม "ไลน์ คุกกี้ รัน"
วิธีปิดการแจ้งเตือนและข้อความเชิญชวนเกม "ไลน์ คุกกี้ รัน"

เปิดอ่าน 6,574 ครั้ง
ไทยมีอัตราการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ต สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก
ไทยมีอัตราการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ต สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก

เปิดอ่าน 25,541 ครั้ง
เลิกครู 5 ปี…แก้ทั้งระบบครบวงจร : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์
เลิกครู 5 ปี…แก้ทั้งระบบครบวงจร : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เปิดอ่าน 19,080 ครั้ง
4 ภาษาหลักของโลก สร้าง "โอกาส" ยุคโลกาภิวัตน์
4 ภาษาหลักของโลก สร้าง "โอกาส" ยุคโลกาภิวัตน์

เปิดอ่าน 14,941 ครั้ง
วลีเด็ดแห่งปี 2555
วลีเด็ดแห่งปี 2555

เปิดอ่าน 49,856 ครั้ง
ยาจำพวกซัลฟา
ยาจำพวกซัลฟา

เปิดอ่าน 28,678 ครั้ง
กล้วยตอนเช้า คุณประโยชน์เต็มเปี่ยม
กล้วยตอนเช้า คุณประโยชน์เต็มเปี่ยม

เปิดอ่าน 15,775 ครั้ง
ความเป็นมาของคำ "ธรรมกาย" โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ความเป็นมาของคำ "ธรรมกาย" โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

เปิดอ่าน 24,006 ครั้ง
การเล่นโทรศัพท์มือถือในขณะที่ฝนตกนั้น มีโอกาสเสี่ยงทำให้เกิดฟ้าผ่า ได้จริงหรือไม่?
การเล่นโทรศัพท์มือถือในขณะที่ฝนตกนั้น มีโอกาสเสี่ยงทำให้เกิดฟ้าผ่า ได้จริงหรือไม่?

เปิดอ่าน 23,749 ครั้ง
ปลูกข่าข้างบ่อปลา สร้างรายได้ถึง 400,000 บาท/ไร่
ปลูกข่าข้างบ่อปลา สร้างรายได้ถึง 400,000 บาท/ไร่

เปิดอ่าน 12,340 ครั้ง
สังเคราะห์ยาเสพติดรูปแบบใหม่ขึ้นอีก แรงกว่ากัญชา 5 เท่า
สังเคราะห์ยาเสพติดรูปแบบใหม่ขึ้นอีก แรงกว่ากัญชา 5 เท่า
เปิดอ่าน 9,781 ครั้ง
ซินโครตรอนพบ! สารสกัดโปรตีนจากดักแด้ไหม ยับยั้งมะเร็งเต้านมได้
ซินโครตรอนพบ! สารสกัดโปรตีนจากดักแด้ไหม ยับยั้งมะเร็งเต้านมได้
เปิดอ่าน 12,968 ครั้ง
ถึงเป็น"หนี้"แต่ก็มีเงินเก็บ
ถึงเป็น"หนี้"แต่ก็มีเงินเก็บ
เปิดอ่าน 17,863 ครั้ง
อันซีนเมอร์คิวรี "ดาวพุธ" ในมุมที่ชาวโลกไม่เคยเห็น
อันซีนเมอร์คิวรี "ดาวพุธ" ในมุมที่ชาวโลกไม่เคยเห็น
เปิดอ่าน 855,086 ครั้ง
ประมวลศัพท์ คำพ้องรูป ในภาษาไทย ที่ควรรู้
ประมวลศัพท์ คำพ้องรูป ในภาษาไทย ที่ควรรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ