ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
“การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์”

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม

ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) อาเภอศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

ผู้รายงาน ศิริขวัญ มุ่งงาม

รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ปีการศึกษา 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร

การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของ

นักเรียน โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ ๑)

เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของ

นักเรียน โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ๒) เพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ๓) เพื่อให้

ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม

และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) อาเภอศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์ซึ่งประกอบด้วย การประเมินสภาวะแวดล้อมหรือบริบท ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และ

ผลผลิต และความพึงพอใจ จากกลุ่มประชากรได้แก่ นักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน จานวน ๑๖๗ คน โดยใช้แบบสอบถามจานวน ๒ ชุด เป็นเครื่องมือ

ในการศึกษาได้แก่ แบบประเมินโครงการ จานวน ๑๖๗ ฉบับ และแบบสารวจความพึงพอใจ

จานวน ๑๖๗ ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

จากข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

๑. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์โดยรวมมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (=๔.๕๕,  = ๐.๑๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท และด้านปัจจัยนาเข้า และมี

ความเหมาะสมมากที่สุด ๒ ด้านได้แก่ ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย พบว่า ด้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (= ๔.๕๒,  = ๐.๒๕) รองลงมา คือ ด้าน

กระบวนการ ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท และด้านปัจจัยนาเข้า ตามลาดับ

๒. ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม

และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) อาเภอศีขรภูมิ จังหวัด

สุรินทร์ โดยรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (= ๔.๔๒,  = ๐.๒๖) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (= ๔.๕๕,  = ๐.๓๘) และด้านกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียน มีความพึงพอใจในระดับมาก

๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการคุณลักษณะผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

จากการสังเคราะห์ข้อมูล สรุปเนื้อหาได้ดังนี้

๓.๑ ควรมีการส่งเสริมโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน สามารถสร้างคุณลักษณะที่ดีด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย ให้แก่ผู้เรียน โดยการจัดสภาพแวดล้อมของการดาเนินโครงการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปัจจุบัน เช่น กิจกรรมธรรมะสัญจร กิจกรรมธนาคารความดี เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนทาความดีและเข้าร่วมโครงการอย่างมีความสุข

๓.๒ ควรจัดหาสื่อ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน อย่างเพียงพอ ทั้งในการฝึกอบรม และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

๓.๓ ควรจัดหาสื่อส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้นาไปใช้ศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างเพียงพอ

๓.๔ ควรจัดหางบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงานตามโครงการให้มีความเพียงพอและเหมาะสมมากขึ้น

๓.๕ ควรให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคุณธรรมจริยธรรม ให้มากขึ้น

๓.๖ ควรมีการส่งเสริมให้คณะทางานมีการวางแผนและการติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

๓.๗ ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนให้มีความหลากหลายและเป็นระบบ รวมทั้งมีกิจกรรมให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจและความต้องการส่วนบุคคล

๓.๘ ควรมีการจัดประกวดนักเรียนคุณธรรมดีเด่น เพื่อให้ขวัญกาลังใจ ยกย่องนักเรียนที่มีความประพฤติ และคุณธรรมจริยธรรมดีงามอย่างต่อเนื่อง

๓.๙ ควรมีการกากับติดตามพฤติกรรมนักเรียนหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไปแล้ว

โพสต์โดย คะนิ้ง : [22 ส.ค. 2565 เวลา 13:13 น.]
อ่าน [680] ไอพี : 101.51.146.220
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,899 ครั้ง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง

เปิดอ่าน 24,007 ครั้ง
มะนาววงบ่อ นอกฤดู 1 ไร่ 100 ต้น
มะนาววงบ่อ นอกฤดู 1 ไร่ 100 ต้น

เปิดอ่าน 18,408 ครั้ง
ปัญหาเรื่องตา ในผู้ป่วยเบาหวาน
ปัญหาเรื่องตา ในผู้ป่วยเบาหวาน

เปิดอ่าน 95,444 ครั้ง
ความหมายของ e-Learning (โดย รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง)
ความหมายของ e-Learning (โดย รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง)

เปิดอ่าน 15,275 ครั้ง
10 อาหารอุดมแคลเซียม ที่จะช่วยคุณลดน้ำหนักได้
10 อาหารอุดมแคลเซียม ที่จะช่วยคุณลดน้ำหนักได้

เปิดอ่าน 50,793 ครั้ง
ข้าราชการ เกษียณแล้ว.....ได้อะไรบ้างนะ?
ข้าราชการ เกษียณแล้ว.....ได้อะไรบ้างนะ?

เปิดอ่าน 28,867 ครั้ง
สิ่งมีชีวิตนอกโลก มีจริงหรือไม่
สิ่งมีชีวิตนอกโลก มีจริงหรือไม่

เปิดอ่าน 12,383 ครั้ง
สอนอย่างไรให้เด็กคิดเขียน
สอนอย่างไรให้เด็กคิดเขียน

เปิดอ่าน 19,873 ครั้ง
17 ประโยคที่ผู้นำมักพูดทุกวัน
17 ประโยคที่ผู้นำมักพูดทุกวัน

เปิดอ่าน 44,733 ครั้ง
"แคนา แคทุ่ง แคอ่าว" มีดีอย่างไร ทำไมจึงนิยมปลูกในบ้านหรือปั๊มน้ำมันกันจังเลย
"แคนา แคทุ่ง แคอ่าว" มีดีอย่างไร ทำไมจึงนิยมปลูกในบ้านหรือปั๊มน้ำมันกันจังเลย

เปิดอ่าน 89,171 ครั้ง
20 เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้
20 เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้

เปิดอ่าน 8,649 ครั้ง
ศัลยกรรมพลิกชีวิต ในรายการวีไอพี
ศัลยกรรมพลิกชีวิต ในรายการวีไอพี

เปิดอ่าน 20,850 ครั้ง
20 เคล็ดลับเจ๋ง ๆ ช่วยทำให้ตัวเองดูเด็กลง
20 เคล็ดลับเจ๋ง ๆ ช่วยทำให้ตัวเองดูเด็กลง

เปิดอ่าน 10,373 ครั้ง
นั่งให้ถูกท่า หน้าคอมพิวเตอร์
นั่งให้ถูกท่า หน้าคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 9,316 ครั้ง
การล้างลำไส้ทำให้อาการสิวดีขึ้น
การล้างลำไส้ทำให้อาการสิวดีขึ้น

เปิดอ่าน 12,739 ครั้ง
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล
เปิดอ่าน 15,091 ครั้ง
โหงวเฮ้งดี เปลี่ยนได้ไ่ม่ยาก!
โหงวเฮ้งดี เปลี่ยนได้ไ่ม่ยาก!
เปิดอ่าน 124,115 ครั้ง
เช็คให้ดี! "ฮวงจุ้ยห้องพระ" วางตรงไหนเหมาะ วางไม่ดีอาจทำเงินทองรั่วไหล
เช็คให้ดี! "ฮวงจุ้ยห้องพระ" วางตรงไหนเหมาะ วางไม่ดีอาจทำเงินทองรั่วไหล
เปิดอ่าน 21,180 ครั้ง
มีครบหมดทุกป้าย..ยกเว้น......????
มีครบหมดทุกป้าย..ยกเว้น......????
เปิดอ่าน 12,948 ครั้ง
ในปี 2561 แมชชีนเลิร์นนิ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่โลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ต
ในปี 2561 แมชชีนเลิร์นนิ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่โลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ต

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ