ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EGPEA Model เรื่องพอลิเมอร์ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการ องค์ความรู้ในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการรู้วิชาเคมีและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการรู้แบบ EGPEA Model เรื่องพอลิเมอร์ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณาญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการรู้แบบ EGPEA Model เรื่องพอลิเมอร์ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณาญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EGPEA Model เรื่องพอลิเมอร์ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณาญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D) 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการ และองค์ความรู้ในการสร้างรูปแบบจัดการเรียนการรู้ และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณาญาณ โดยสัมภาษณ์ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม จำนวน 8 คน และแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 32 คน ได้มาแบบการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการรู้แบบ EGPEA Model โดยนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฉบับร่างเสนอผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความเที่ยงตรง จำนวน 5 ท่าน แล้วทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EGPEA Model เรื่องพอลิเมอร์ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณาญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 คน ซึ่งได้มาแบบการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EGPEA Model เรื่องพอลิเมอร์ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม จำนวน 22 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานสภาพปัจจุบัน 2) แบบทดสอบความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณพื้นฐานของนักเรียน 3)แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 4) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EGPEA Model เรื่องพอลิเมอร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 5) ชุดการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EGPEA Model จำนวน 6 ชุด ชุดละ 3 ชั่วโมง 6) แบบทดสอบวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 7) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพอลิเมอร์ เป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 8) แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ EGPEA Model เรื่องพอลิเมอร์ ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันจากครูผู้สอน และความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรายวิชาเคมี ยังไม่ได้รับการสนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ ความคิดไตร่ตรอง เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความเข้าใจในข้อมูลความรู้ด้วยการเชื่อมโยงเหตุการณ์ ที่ใช้เหตุผลสนับสนุน ให้เกิดการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือในการลงข้อสรุปเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจาก กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนยังไม่เหมาะสม ขาดการใช้เหตุผลในการอธิบายความจริงและข้อโต้แย้ง ที่ถูกต้อง จึงต้องการเสริมสร้างความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ให้กับนักเรียนชั้นดังกล่าว ในการเรียนวิชาเคมีเพิ่มขึ้น ตามแนวทางกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเมื่อพิจารณาด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยความสามารถพื้นฐานด้านการคิด อย่างมีวิจารณญาณค่อนข้างต่ำ

2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EGPEA Model เรื่องพอลิเมอร์ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณาญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่ารูปแบบมีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4) ระบบ สังคม 5) หลักการตอบสนอง และ 6) ระบบสนับสนุน ภายใต้หลักการกลวิธีการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Learning) 5E แนวคิด GPAS ทั้งนี้ ได้สังเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) ขั้นที่ 2 ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering) ขั้นที่ 3 ขั้นวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing) ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) ขั้นที่ 5 ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ (Applying) และการประเมินมุมมองความคิด โดยมีกรอบตัวชี้วัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการนิยามปัญหา (Ability to define problems) 2)ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล (Ability to collect data) 3) ความสามารถในการจำแนกข้อมูล (ability to classify information) 4) ความสามารถในการเลือกสมมติฐาน (Ability to choose hypotheses) 5) ความสามารถในการสรุปและตัดสินใจ (ability to draw conclusions and make decisions) ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73

3. ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EGPEA Model เรื่องพอลิเมอร์ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณาญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยพบว่า

3.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EGPEA Model เรื่องพอลิเมอร์ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยชุดการสอน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.03/87.39 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EGPEA Model เรื่องพอลิเมอร์ มีผลทดสอบทักษะการคิดอย่างวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.55 คะแนน และ 17.82 คะแนน ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.3 การทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.50 คะแนน และ 34.55 คะแนน ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.4 นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EGPEA Model เรื่องพอลิเมอร์ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.77

โพสต์โดย KruJeab : [22 ส.ค. 2565 เวลา 16:44 น.]
อ่าน [712] ไอพี : 49.228.177.148
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,398 ครั้ง
ทำไมหนอ ผู้หญิงถึงชอบรองเท้าส้นสูง
ทำไมหนอ ผู้หญิงถึงชอบรองเท้าส้นสูง

เปิดอ่าน 44,173 ครั้ง
คณิตาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
คณิตาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ

เปิดอ่าน 103,033 ครั้ง
ทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม
ทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม

เปิดอ่าน 15,911 ครั้ง
งูพันไม้เท้าสัญลักษณ์ของการแพทย์
งูพันไม้เท้าสัญลักษณ์ของการแพทย์

เปิดอ่าน 460,259 ครั้ง
สักนิด เตือนสติคุณครู
สักนิด เตือนสติคุณครู

เปิดอ่าน 20,694 ครั้ง
มารู้จักกับอาการแพ้น้ำหอมและวิธีการดูแลรักษา
มารู้จักกับอาการแพ้น้ำหอมและวิธีการดูแลรักษา

เปิดอ่าน 1,481 ครั้ง
เลเซอร์รักแร้ IPL vs YAG เลือกยังไงให้เหมาะกับผิวและได้ผลดีในระยาว
เลเซอร์รักแร้ IPL vs YAG เลือกยังไงให้เหมาะกับผิวและได้ผลดีในระยาว

เปิดอ่าน 10,227 ครั้ง
อยากได้กันมั๊ย ชมคลิปโชว์ความสามารถ Google Glass แว่นตาอัจฉริยะ
อยากได้กันมั๊ย ชมคลิปโชว์ความสามารถ Google Glass แว่นตาอัจฉริยะ

เปิดอ่าน 46,325 ครั้ง
คุณสมบัติของรัฐมนตรี
คุณสมบัติของรัฐมนตรี

เปิดอ่าน 9,318 ครั้ง
ใยอาหาร สำคัญกว่าที่คิด
ใยอาหาร สำคัญกว่าที่คิด

เปิดอ่าน 9,286 ครั้ง
อย.อายัดด่วนนมผงนำเข้าจากจีน 20 ตัน!
อย.อายัดด่วนนมผงนำเข้าจากจีน 20 ตัน!

เปิดอ่าน 2,418 ครั้ง
"ใส่ซองเท่าไหร่ดี" ปัญหานี้มีตัวช่วย TypeThai เครื่องช่วยคำนวณเงินใส่ซองให้เหมาะสมกับงานและฐานะตัวเอง
"ใส่ซองเท่าไหร่ดี" ปัญหานี้มีตัวช่วย TypeThai เครื่องช่วยคำนวณเงินใส่ซองให้เหมาะสมกับงานและฐานะตัวเอง

เปิดอ่าน 17,673 ครั้ง
การสะเดาะห์เคราะห์ด้วยการปล่อยปลา
การสะเดาะห์เคราะห์ด้วยการปล่อยปลา

เปิดอ่าน 10,001 ครั้ง
พฤติกรรมทำร้ายกระดูกสันหลัง
พฤติกรรมทำร้ายกระดูกสันหลัง

เปิดอ่าน 17,606 ครั้ง
ระกำ
ระกำ

เปิดอ่าน 80,172 ครั้ง
"สมุยหอม หรือ หมุย" พืชสารพัดประโยชน์
"สมุยหอม หรือ หมุย" พืชสารพัดประโยชน์
เปิดอ่าน 10,098 ครั้ง
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เปิดอ่าน 9,231 ครั้ง
เคล็ดลับขายของออนไลน์อย่างไรไม่ขาดทุน
เคล็ดลับขายของออนไลน์อย่างไรไม่ขาดทุน
เปิดอ่าน 13,216 ครั้ง
เช็กสุขภาพง่าย ๆ แค่ส่องกระจก
เช็กสุขภาพง่าย ๆ แค่ส่องกระจก
เปิดอ่าน 38,123 ครั้ง
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มกราคม 2559)
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มกราคม 2559)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ