ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการสอน 6SUDA Model เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอน 6SUDA Model เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย นางสุดาวรรณ โคตรเนตร

หน่วยงาน โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ปีที่พิมพ์ 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 28 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลสภาพการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการสอน 3) รูปแบบการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 หน่วย 4) แบบทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5) แบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ 6) แบบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยี การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในระยะทดลองได้จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น และมอบหมายภาระงานให้นักเรียนจัดทำคลิปวีดีโอตามความสนใจและความต้องการของนักเรียน จำนวน 3 ชิ้นจากหน่วยการเรียนรู้ที่เรียน เพื่อศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนจากการประเมินชิ้นงานคลิปวีดิโอ

ผลการวิจัยมีดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบประเด็นข้อมูลด้านวิธีสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 8 ประเด็น เรียงตามลำดับได้แก่ 1) การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารควรเน้นเชิงรุก (Active Learning) ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 2) การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารควรบูรณาการ การใช้สื่อเทคโนโลยีและดิจิทัล 3) การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีเป้าหมายหลักคือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 4) กิจกรรมการเรียนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากที่สุด 5) โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมบูรณาการสถานการณ์จริงให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6) โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เช่น กิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษ ชุมนุมมัคคุเทศก์ การอบรมระยะสั้น การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 7) การแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนไม่ควรทำให้นักเรียนอาย ขาดความมั่นใจในการพูด และ 8) การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารควรใช้สื่อสภาพจริง เช่น วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ และข้อมูลด้านการวัดและประเมินผลที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ประเด็น เรียงตามลำดับได้แก่ 1) สถานศึกษาควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2) กิจกรรมการประเมินภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารควรมีทั้งแบบรายบุคคล กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่ม และ 3) การประเมินผลภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารควรกำหนดน้ำหนักคะแนนการประเมินตามสภาพจริงมากกว่าแบบทดสอบ

2. ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า 6SUDA Model (SSSSSSUDA) ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 9 ขั้นตอน ได้แก่ 1) จุดประกายการเรียนรู้จากการดูและฟัง (Sparkling learning from watching and listening a video: S) 2) ย้อนหลังความรู้เดิม (Self-experience: S) 3) อ่านเติมความรู้ใหม่ (Skim-reading new text: S) 4) มุ่งใช้ประโยคเป้าหมาย (Sentence focus: S) 5) ฝึกใช้การพูดสื่อสาร (Speaking exercise: S) 6) ทำภาระชิ้นงานการพูด (Speaking task group work: S) 7) ร่วมคู่คิดแบ่งปัน (Understand and think-pair-share: U) 8) สร้างสรรค์วิดีโอจากงานเขียน (Develop a video clip from useful mind-map: D) และ 9) ประเมินผลหน่วยการเรียนสะท้อนผล (Assessment and reflection: A) โดยที่รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.83/ 82.43

3. หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน 6SUDA Model นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

4. ผลการศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ชิ้นงานคลิปวีดีโอที่ 1 คะแนนเฉลี่ยทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากคะแนนเต็ม 20 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.03 (S.D.=2.12) คิดเป็นร้อยละ 70.13 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้นในชิ้นงานคลิปวีดีโอที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.95 (S.D.=3.54) คิดเป็นร้อยละ 74.74 และเพิ่มขึ้นมากที่สุดในชิ้นงานคลิปวีดีโอที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.21 (S.D.=0.71) คิดเป็นร้อยละ 86.03 รวมเฉลี่ยจำนวน 3 ชิ้นงาน นักเรียนมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.45 (S.D.=2.12) คิดเป็นร้อยละ 76.97 ตามลำดับ

5. ผลการศึกษาทักษะการใช้เทคโนโลยีตามแนวคิดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ชิ้นงานคลิปวีดีโอที่ 1 คะแนนเฉลี่ยทักษะการใช้เทคโนโลยีตามแนวคิดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากคะแนนเต็ม 20 มีค่าเท่ากับ 13.31 (S.D.=0.71) คิดเป็นร้อยละ 66.54 เพิ่มขึ้นในชิ้นงานคลิปวีดีโอที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.64 (S.D.=3.54) คิดเป็นร้อยละ 73.21 และเพิ่มขึ้นมากที่สุดในชิ้นงานคลิปวีดีโอที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.13 (S.D.=0.71) คิดเป็นร้อยละ 70.64 รวมเฉลี่ยจำนวน 3 ชิ้นงาน นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีตามแนวคิดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 42.08 (S.D.=1.65) คิดเป็น ร้อยละ 70.13 ตามลำดับ

โพสต์โดย T. Dada : [3 ก.ย. 2565 เวลา 13:48 น.]
อ่าน [582] ไอพี : 182.52.133.198
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 68,157 ครั้ง
สรรพคุณของ "ปลีกล้วย"
สรรพคุณของ "ปลีกล้วย"

เปิดอ่าน 13,635 ครั้ง
ช็อกโกแลต ช่วยให้สมองกระปรี้กระเปร่าจริงหรือ
ช็อกโกแลต ช่วยให้สมองกระปรี้กระเปร่าจริงหรือ

เปิดอ่าน 25,183 ครั้ง
เลิกครู 5 ปี…แก้ทั้งระบบครบวงจร : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์
เลิกครู 5 ปี…แก้ทั้งระบบครบวงจร : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เปิดอ่าน 19,960 ครั้ง
ทฤษฎีสำหรับ E-Learning
ทฤษฎีสำหรับ E-Learning

เปิดอ่าน 23,010 ครั้ง
เรื่องของเหรียญบาท
เรื่องของเหรียญบาท

เปิดอ่าน 10,465 ครั้ง
ตรวจแคลเซียมหลอดเลือดหัวใจคิดใหม่ทำใหม่เพื่อหัวใจของคุณ
ตรวจแคลเซียมหลอดเลือดหัวใจคิดใหม่ทำใหม่เพื่อหัวใจของคุณ

เปิดอ่าน 8,821 ครั้ง
ภูกระดึงเปิดฤดูท่องเที่ยว รับอากาศเย็น 1 ต.ค.นี้
ภูกระดึงเปิดฤดูท่องเที่ยว รับอากาศเย็น 1 ต.ค.นี้

เปิดอ่าน 10,704 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 52 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 52 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 30,860 ครั้ง
การถ่ายโอนสถานศึกษาและเปลี่ยนสถานะครู เป็นพนักงานของรัฐ : ปัญหาที่เกาไม่ถูกที่คัน
การถ่ายโอนสถานศึกษาและเปลี่ยนสถานะครู เป็นพนักงานของรัฐ : ปัญหาที่เกาไม่ถูกที่คัน

เปิดอ่าน 26,381 ครั้ง
ประกาศ
ประกาศ

เปิดอ่าน 17,658 ครั้ง
7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง
7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง

เปิดอ่าน 40,498 ครั้ง
ไม่ต้องพิมพ์ให้เมื่อยมืออีกต่อไป Google Docs ให้เราพิมพ์ข้อความด้วยการพูดบนคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ดูวิธีใช้
ไม่ต้องพิมพ์ให้เมื่อยมืออีกต่อไป Google Docs ให้เราพิมพ์ข้อความด้วยการพูดบนคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ดูวิธีใช้

เปิดอ่าน 13,550 ครั้ง
ล้างพิษด้วยตนเองใน 1 วัน‏
ล้างพิษด้วยตนเองใน 1 วัน‏

เปิดอ่าน 10,390 ครั้ง
Paperman การ์ตูนสั้น ชิงรางวัลออสการ์ การ์ตูนสุดโรแมนติกจาก ดิสนี่ย์
Paperman การ์ตูนสั้น ชิงรางวัลออสการ์ การ์ตูนสุดโรแมนติกจาก ดิสนี่ย์

เปิดอ่าน 16,117 ครั้ง
4 อาหารอัพสมองให้ใสในยามบ่าย คิดงานอะไรก็เวิร์ก
4 อาหารอัพสมองให้ใสในยามบ่าย คิดงานอะไรก็เวิร์ก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 29,049 ครั้ง
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า

เปิดอ่าน 11,344 ครั้ง
ออกกำลังกายเป็นประจำทำให้เงินเดือนสูงขึ้น
ออกกำลังกายเป็นประจำทำให้เงินเดือนสูงขึ้น

เปิดอ่าน 67,653 ครั้ง
วิธีการสอนนกแก้ว นกขุนทองพูด
วิธีการสอนนกแก้ว นกขุนทองพูด

เปิดอ่าน 10,333 ครั้ง
เที่ยวท่องสองฝั่งโขง อุบลฯ-ปากเซ
เที่ยวท่องสองฝั่งโขง อุบลฯ-ปากเซ

เปิดอ่าน 16,039 ครั้ง
ปลูกต้นไม้เหมาะกับทิศ
ปลูกต้นไม้เหมาะกับทิศ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ