ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ผู้รายงาน : ชัชวาลย์ ใจอินทร์

ปีการศึกษา : 2564

รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ครั้งนี้ รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ด้านผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPPIEST Model ประชากรที่ใช้ในการประเมินประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบไปด้วย ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 274 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งระดับ อ.2 – ม. 6 จำนวน 278 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 9 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ หลักการและเหตุผลของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองลงมา คือ โครงการมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยตรง และผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูบุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในโครงการตามลำดับ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับคือ โครงการเน้นให้ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการ รองลงมา คือ โรงเรียนมีความพร้อมของสถานที่ในการดำเนินโครงการ และจำนวนบุคลากรเพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการตามลำดับ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการโครงการ ตามความคิดเห็นผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีผลแต่ละด้านดังนี้

3.1 ผลการประเมินด้านการวางแผน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ย 2 ลำดับแรก คือ มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพื่อชี้แจงโครงการฯรองลงมาคือ มีการกำหนดสาระเนื้อหาตามองค์ประกอบของโครงการมีความชัดเจน และปฏิบัติได้ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามลำดับ

3.2 ด้านการดำเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ย 2 ลำดับแรก คือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้กับนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน รองลงมาคือ กิจกรรม Onhand and เยี่ยมบ้านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามลำดับ

3.3 ด้านการตรวจสอบ/ติดตาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ย 2 ลำดับแรก คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำกับ นิเทศ ติดตาม โครงการ รองลงมาคือ ผู้บริหารคอยกำกับ นิเทศ ติดตามให้ขวัญกำลังใจผู้เรียนสม่ำเสมอตามลำดับ

3.4 ด้านการทบทวน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ย 2 ลำดับแรก คือ การเผยแพร่และขยายผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่ชุมชนมีการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอรองลงมา คือ การดำเนินกิจกรรมตามโครงการมีความต่อเนื่องตามลำดับ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับสูงสุด คือ ครูมีการประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อให้ทราบประเด็นที่เป็นปัญหาของนักเรียน อันดับที่ 2 คือ มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน อันดับที่ 3 คือ ครูและผู้ปกครองร่วมกับวิเคราะห์สาเหตุปัญหาของนักเรียนที่มีพฤติกรรมอยู่ในกลุ่มมีปัญหาและกำหนดวิธีการให้ความช่วยเหลือนักเรียน อันดับที่ 4 คือ มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล มีครูประจำชั้นให้บริการคำปรึกษากับ และมีการจัดกิจกรรมตามโครงการเพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่กัน และอันดับสุดท้าย คือ ครูที่ปรึกษาให้ข้อมูล แบบออนไลน์ในมิติต่างๆ

5. ผลการประเมินด้านผลกระทบโครงการ ตามความคิดเห็นของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ นักเรียนและครูมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันมากยิ่งขึ้น รองลงมา คือ ครู และนักเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและนักเรียนนำองค์ความรู้จากกิจกรรมในโครงการเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตตามลำดับ

6. ผลการประเมินด้านผลกระทบโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันมาก รองลงมา คือ นักเรียนนำองค์ความรู้จากกิจกรรมในโครงการเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและนักเรียนทุกคนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้มากยิ่งขึ้นตามลำดับ

7. ผลการประเมินด้านประสิทธิผลโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามปัญหา รองลงมา คือ โรงเรียนและชุมชมมีการร่วมกิจกรรมในการดูแลช่วยนักเรียนมากยิ่งขึ้น และนักเรียนเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและมีความสุขจากการร่วมกิจกรรมในโครงการตามลำดับ

8. ผลการประเมินด้านความยั่งยืนของโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความตั้งใจและส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ โครงการควรมีการดำเนินอย่างต่อเนื่องต่อไปและโครงการมีการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนตามลำดับ

9. ผลการประเมินด้านการถ่ายทอดส่งต่อโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชนกับหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ มีการขยายผลโครงการให้กับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง และโรงเรียนประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบด้วยวิธีการที่หลากหลายตามลำดับ

โพสต์โดย ชัชวาลย์ ใจอินทร์ : [7 ก.ย. 2565 เวลา 07:11 น.]
อ่าน [488] ไอพี : 183.88.22.124
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 36,202 ครั้ง
รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายกาศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)
รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายกาศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)

เปิดอ่าน 20,772 ครั้ง
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในจังหวัดนค
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในจังหวัดนค

เปิดอ่าน 7,441 ครั้ง
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (2)
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (2)

เปิดอ่าน 45,606 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

เปิดอ่าน 26,471 ครั้ง
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเก็บข้อมูลของการวิจัย
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเก็บข้อมูลของการวิจัย

เปิดอ่าน 25,821 ครั้ง
เกลือในทะเล มาจากไหน?
เกลือในทะเล มาจากไหน?

เปิดอ่าน 17,234 ครั้ง
รู้หรือไม่ว่า 10 ข้อที่เด็กทุกคนในโลกนี้ต้องการมากที่สุดคืออะไร
รู้หรือไม่ว่า 10 ข้อที่เด็กทุกคนในโลกนี้ต้องการมากที่สุดคืออะไร

เปิดอ่าน 14,325 ครั้ง
ปีใหม่แล้ว.....แต่การศึกษาไทยยังบ้าไม่เลิก!
ปีใหม่แล้ว.....แต่การศึกษาไทยยังบ้าไม่เลิก!

เปิดอ่าน 6,818 ครั้ง
คนคือความท้าทาย
คนคือความท้าทาย

เปิดอ่าน 19,997 ครั้ง
ประวัติการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
ประวัติการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

เปิดอ่าน 13,029 ครั้ง
ศัพท์จากข่าวประท้วง
ศัพท์จากข่าวประท้วง

เปิดอ่าน 14,678 ครั้ง
"ขอนดอก" มีดีกว่าที่คิด
"ขอนดอก" มีดีกว่าที่คิด

เปิดอ่าน 12,525 ครั้ง
โฆษณาเด็กน่ารักที่สุด ประจำปี 2013
โฆษณาเด็กน่ารักที่สุด ประจำปี 2013

เปิดอ่าน 169,471 ครั้ง
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)

เปิดอ่าน 11,459 ครั้ง
เจาะนวัตกรรม 4 ล้อ ในปี 2553
เจาะนวัตกรรม 4 ล้อ ในปี 2553

เปิดอ่าน 11,244 ครั้ง
30 ทริคออมเงิน ประหยัดรายจ่าย ปลดหนี้ก็ง่ายเว่อร์
30 ทริคออมเงิน ประหยัดรายจ่าย ปลดหนี้ก็ง่ายเว่อร์
เปิดอ่าน 25,323 ครั้ง
เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม?  วิชาที่คนไม่เข้าใจ
เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม? วิชาที่คนไม่เข้าใจ
เปิดอ่าน 13,607 ครั้ง
ประกาศแล้ว..ผลประกวดคำขวัญกรุงเทพ​ฯ
ประกาศแล้ว..ผลประกวดคำขวัญกรุงเทพ​ฯ
เปิดอ่าน 12,607 ครั้ง
4 อาหารแก้ง่วงยามบ่าย
4 อาหารแก้ง่วงยามบ่าย
เปิดอ่าน 7,729 ครั้ง
กูเกิลทำแว่นวิเศษ
กูเกิลทำแว่นวิเศษ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ