ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่องการประเมิน : การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน

วัดกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ชื่อผู้ประเมิน : สมหมาย เทศขำ

ปีที่ประเมิน : พ.ศ. 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดกำแพงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) ของโครงการ เพื่อประเมินปัจจัยการดำเนินงาน (Input Evaluation) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) และเพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation)ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน วัดกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประชากรที่ใช้ในครั้งนี้ จำนวน 305 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 14 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน วัดกำแพง จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 142 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 142 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 63 คน ประกอบด้วย 1) คณะครู จำนวน 14 คน 2)คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกำแพง จำนวน 7 คน ได้มาโดยการเทียบตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie andMorgan,1970 หน้า 608) 3) นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 21 คน 3)ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 21 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selecting)เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการประกอบด้วย แบบสอบถามเพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)ของโครงการแบบสอบถามเพื่อประเมินปัจจัยการดำเนินงาน (Input Evaluation) ของโครงการแบบสอบถามเพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการ แบบสอบถามเพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation)และแบบสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้าง (Semi - Structure Interview) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้

ผลการประเมินโดยสรุปดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน วัดกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว่าความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดสอด คล้องกับการสัมภาษณ์ของคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สรุปว่าสภาพทางปัญหาทางเศรษฐกิจ ทางสังคมที่เปลี่ยนไป ปัญหาและความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของการจัดทำโครงการและความตระหนักการเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมทั้งคณะครูที่มีความรู้ความสามารถในการร่วมกันพัฒนาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เกิดผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และในด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่าสอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและสภาพปัญหาของโรงเรียน โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติงานตามเวลาที่กำหนดในโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ถูกต้องชัดเจน ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยการดำเนินงาน (Input Evaluation) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว่าในภาพรวม ความเหมาะสม ความเพียงพอ ของปัจจัยการดำเนินงานของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว่า มีการปฏิบัติตามการดำเนินงานของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดกำแพง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สรุปได้ ดังนี้

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับสถานศึกษาดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนได้ครอบคลุมทั้ง 6 กิจกรรมอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับ การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมทุกคน และบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง พบว่า ในภาพรวม การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ของโรงเรียนวัดกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 มีคะแนนรวมเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เท่ากับร้อยละ 77.03 และเมื่อ พิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนรวมเฉลี่ยของผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด

4.3 ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดกำแพง ประกอบด้วย ครูผู้สอน นักเรียน และคณะกรรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4.4 รางวัลที่นักเรียนและโรงเรียนได้รับจากการแข่งขันตั้งแต่ระดับศูนย์ประสานงาน ทางการศึกษาขึ้นไป ปรากฏว่า จำนวนรางวัลที่นักเรียนได้รับตั้งแต่ระดับศูนย์ประสานงานทางการศึกษาขึ้นไป ในปี การศึกษา 2563 ได้รับรางวัล จำนวน 22 รายการ เป็นตามเกณฑ์ที่กำหนด คือไม่น้อย กว่า 5 รายการ ผ่านเกณฑ์ตามกำหนดบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

โพสต์โดย ไหม : [8 ก.ย. 2565 เวลา 07:02 น.]
อ่าน [351] ไอพี : 182.53.133.75
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 39,905 ครั้ง
ไขคำตอบ "โรงเรียน ครู อยู่อย่างไรในยุค4.0?"
ไขคำตอบ "โรงเรียน ครู อยู่อย่างไรในยุค4.0?"

เปิดอ่าน 7,319 ครั้ง
เอกสารหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต
เอกสารหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต

เปิดอ่าน 20,941 ครั้ง
"แกรนด์ แคนยอน" ฟ้าผ่าปีละหลายหมื่นครั้ง! อยู่ที่แจ้ง รู้เอาตัวรอด
"แกรนด์ แคนยอน" ฟ้าผ่าปีละหลายหมื่นครั้ง! อยู่ที่แจ้ง รู้เอาตัวรอด

เปิดอ่าน 8,258 ครั้ง
สำรวจบ้าน-พิชิตโรค
สำรวจบ้าน-พิชิตโรค

เปิดอ่าน 13,218 ครั้ง
มังคุดคัด
มังคุดคัด

เปิดอ่าน 12,884 ครั้ง
คลิปรายการ "เจาะข่าวเด่น" ดร.ชินภัทร ชี้แจงกรณี "ลดการบ้านนักเรียน"
คลิปรายการ "เจาะข่าวเด่น" ดร.ชินภัทร ชี้แจงกรณี "ลดการบ้านนักเรียน"

เปิดอ่าน 9,597 ครั้ง
ตรุษจีน 58 กับเรื่อง ปีชง...เอาที่สบายใจ
ตรุษจีน 58 กับเรื่อง ปีชง...เอาที่สบายใจ

เปิดอ่าน 85,882 ครั้ง
โรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School)
โรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School)

เปิดอ่าน 15,676 ครั้ง
กินไข่ต้ม ช่วยให้หลับง่าย จริงหรือ?
กินไข่ต้ม ช่วยให้หลับง่าย จริงหรือ?

เปิดอ่าน 17,519 ครั้ง
ชมเลย แอนิเมชั่นการบริหารสมองเป็น 2 เท่า ด้วย Brain Activation
ชมเลย แอนิเมชั่นการบริหารสมองเป็น 2 เท่า ด้วย Brain Activation

เปิดอ่าน 12,728 ครั้ง
การปลูกต้นไม้ตามทิศ
การปลูกต้นไม้ตามทิศ

เปิดอ่าน 110,800 ครั้ง
การทำเทียนหอมกันยุง
การทำเทียนหอมกันยุง

เปิดอ่าน 5,077 ครั้ง
จ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย เผยมุมมองผู้หางานและนายจ้างกับภาวะการจ้างงาน เปรียบเทียบประเทศไทยกับอาเซียน
จ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย เผยมุมมองผู้หางานและนายจ้างกับภาวะการจ้างงาน เปรียบเทียบประเทศไทยกับอาเซียน

เปิดอ่าน 10,071 ครั้ง
"ขี้เหล็ก" ช่วยระบาย-สงบประสาท แต่ไม่ใช่ "ยานอนหลับ" โดยตรง
"ขี้เหล็ก" ช่วยระบาย-สงบประสาท แต่ไม่ใช่ "ยานอนหลับ" โดยตรง

เปิดอ่าน 13,511 ครั้ง
5 ตุ๊กตาสุดฮิตของโลก
5 ตุ๊กตาสุดฮิตของโลก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,924 ครั้ง
วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 14,649 ครั้ง
ไหว้ "ตรุษจีน" อย่างถูกต้อง รวม "เคล็ด-ของ" ทำพิธีไหว้เจ้า!!
ไหว้ "ตรุษจีน" อย่างถูกต้อง รวม "เคล็ด-ของ" ทำพิธีไหว้เจ้า!!

เปิดอ่าน 2,114 ครั้ง
 ไขมันในเลือดสูง ให้กินกระเทียมสด และ หอมหัวใหญ่ จริงหรือ ?
ไขมันในเลือดสูง ให้กินกระเทียมสด และ หอมหัวใหญ่ จริงหรือ ?

เปิดอ่าน 24,421 ครั้ง
Download เอกสารหนังสือ "ครูดีในดวงใจ พ.ศ.2561"
Download เอกสารหนังสือ "ครูดีในดวงใจ พ.ศ.2561"

เปิดอ่าน 23,827 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ - Linux
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ - Linux เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ