ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

บทคัดย่อ

รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินผลการดำเนินโครงการในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินผลโครงการ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินผลด้านบริบท โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 2) เพื่อประเมินผลด้านปัจจัยเบื้องต้น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 3) เพื่อประเมินผลด้านกระบวนการ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 4) เพื่อประเมินผลด้านผลผลิต โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร และครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 – 6 และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ ด้วย ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ใช้แบบประเมินที่ผู้รายงานสร้างขึ้นตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ นำมาพิจารณาค่าความสอดคล้อง IOC และนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น เมื่อได้แบบข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ นำไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ซึ่งสรุปผลการประเมินและอภิปรายผลดังนี้ สรุปได้ดังนี้

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกตามรายด้าน โดยเรียงลำดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านผลผลิต ด้านบริบท ด้านกระบวนการ และ ด้านปัจจัยเบื้องต้น

2. ผลการประเมินด้านบริบท โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ พบว่า ระดับผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ด้านบริบท โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้ รองลงมา คือ โครงการสามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นไปตามความคาดหวังของสังคมและชุมชน และต่ำสุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและจุดหมายของหลักสูตร พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น โครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ พบว่า ระดับผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด คือ ความเหมาะสมของสถานที่ ที่ใช้ดำเนินโครงการ รองลงมาคือ โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติงานไว้แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จะต้องดำเนินการครอบคลุมและชัดเจน และค่ามัชฌิมเลขคณิตต่ำสุด คือ โรงเรียนจัดสรรงบประมาณและวางแผนการใช้งบประมาณทำให้เกิดประสิทธิภาพและเพียงพอ

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ พบว่า ระดับผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด คือ โรงเรียนส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน รองลงมาคือ รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการช่วยส่งเสริมนักเรียนให้กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม และ ค่ามัชฌิมเลขคณิตต่ำสุด คือ กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมกับผู้เรียน มีการวางแผน การนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล ออกแบบการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน

5. ผลการประเมินด้านผลผลิต โครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ พบว่า ระดับผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนครบตามที่แจ้งไว้ รองลงมา คือ นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และค่ามัชฌิมเลขคณิตต่ำสุด คือ นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความขยันหมั่นเพียร ส่งงานตรงเวลาที่ครูกำหนด

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1. ผู้บริหารต้องเสริมสร้างกำลังใจ เป็นต้นแบบที่ดี มุ่งให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

1.2. ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม เพื่อความยั่งยืน

1.3. ควรมีการจัดกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมทั้งระดับนักเรียน และโดยภาพรวม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

2.1. การประเมินเพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการอื่น ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เพื่อเพิ่มทางเลือกที่เข้ากับสภาพบริบทที่แตกต่างกันไป

2.2. การประเมินเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกับการส่งเสริมคุณธรรมภายในโรงเรียน

2.3. การประเมินเพื่อสร้างนวัตกรรมเทคนิควิธีการที่ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาอื่นได้

2.4. การประเมินเพื่อศึกษาการใช้นวัตกรรมหรือรูปแบบการดำเนินการวิธีอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์โดย Lookkaew : [11 ก.ย. 2565 เวลา 05:38 น.]
อ่าน [769] ไอพี : 171.5.223.72
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,520 ครั้ง
คุณคิดว่าคอมพิวเตอร์เร็วขนาดไหน?
คุณคิดว่าคอมพิวเตอร์เร็วขนาดไหน?

เปิดอ่าน 15,220 ครั้ง
การปรับชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ
การปรับชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 10,691 ครั้ง
ความสวยยังเพิ่มได้ แล้วความสูงเพิ่มได้ไหม ?!
ความสวยยังเพิ่มได้ แล้วความสูงเพิ่มได้ไหม ?!

เปิดอ่าน 1,916 ครั้ง
อยากจมูกโด่งมีดั้ง จะเลือกผ่าตัดเสริมจมูก ร้อยไหม หรือฉีดฟิลเลอร์ดี?
อยากจมูกโด่งมีดั้ง จะเลือกผ่าตัดเสริมจมูก ร้อยไหม หรือฉีดฟิลเลอร์ดี?

เปิดอ่าน 39,849 ครั้ง
ธุรกิจออนไลน์ที่น่าลงทุนในปี 2020 สำหรับสร้างรายได้เสริม
ธุรกิจออนไลน์ที่น่าลงทุนในปี 2020 สำหรับสร้างรายได้เสริม

เปิดอ่าน 8,300 ครั้ง
ใช้ร้านเน็ตให้ปลอดภัย
ใช้ร้านเน็ตให้ปลอดภัย

เปิดอ่าน 12,287 ครั้ง
ลดความอ้วน ทำได้ ไม่ต้องพึ่งยา
ลดความอ้วน ทำได้ ไม่ต้องพึ่งยา

เปิดอ่าน 10,762 ครั้ง
แก้ปัญหา รักแร้ดำ
แก้ปัญหา รักแร้ดำ

เปิดอ่าน 14,294 ครั้ง
มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเถอะ
มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเถอะ

เปิดอ่าน 10,716 ครั้ง
ปราบกลิ่นเท้าให้อยู่หมัด
ปราบกลิ่นเท้าให้อยู่หมัด

เปิดอ่าน 9,856 ครั้ง
"เรียกเหงื่อลดโรค" คุณก็ทำได้ ทุกวัย มาดูแลใส่ใจสุขภาพกันนะ
"เรียกเหงื่อลดโรค" คุณก็ทำได้ ทุกวัย มาดูแลใส่ใจสุขภาพกันนะ

เปิดอ่าน 8,352 ครั้ง
ประกันรถยนต์ช่วยคุณประหยัดเงินได้ยังไง
ประกันรถยนต์ช่วยคุณประหยัดเงินได้ยังไง

เปิดอ่าน 40,069 ครั้ง
ทำไม "บาแก็ตต์" หรือ "ขนมปังฝรั่งเศส" จึงทำเป็นแท่งยาว?
ทำไม "บาแก็ตต์" หรือ "ขนมปังฝรั่งเศส" จึงทำเป็นแท่งยาว?

เปิดอ่าน 3,946 ครั้ง
10 ข้อเสนอจากเวทีระดมสมอง "เปิดเทอมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม"
10 ข้อเสนอจากเวทีระดมสมอง "เปิดเทอมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม"

เปิดอ่าน 31,369 ครั้ง
การถ่ายโอนสถานศึกษาและเปลี่ยนสถานะครู เป็นพนักงานของรัฐ : ปัญหาที่เกาไม่ถูกที่คัน
การถ่ายโอนสถานศึกษาและเปลี่ยนสถานะครู เป็นพนักงานของรัฐ : ปัญหาที่เกาไม่ถูกที่คัน

เปิดอ่าน 48,036 ครั้ง
ฝึกลูกจำศัพท์อังกฤษ50คำได้ไม่ต้องท่อง หมวดสิ่งของทั่วไป
ฝึกลูกจำศัพท์อังกฤษ50คำได้ไม่ต้องท่อง หมวดสิ่งของทั่วไป
เปิดอ่าน 7,977 ครั้ง
คนอดนอนกลับยิ่งทำให้กินอาหารจุขึ้น
คนอดนอนกลับยิ่งทำให้กินอาหารจุขึ้น
เปิดอ่าน 75,101 ครั้ง
มช.เจ๋งพบสารเซซมิน"งาดำ" รักษามะเร็งครั้งแรกของโลก
มช.เจ๋งพบสารเซซมิน"งาดำ" รักษามะเร็งครั้งแรกของโลก
เปิดอ่าน 23,024 ครั้ง
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด
เปิดอ่าน 28,352 ครั้ง
หลัก 10 ประการ ช่วยให้นอนหลับ
หลัก 10 ประการ ช่วยให้นอนหลับ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ