ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

ชื่อผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

ผู้รายงาน นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 2.ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 3.ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 4.ประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ และ 5.ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ รวม 334 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ )

ผลการศึกษาพบว่า1) ระดับความคิดเห็นด้านบริบทของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (µ = 4.50 , σ = 0.69) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุดคือ ข้อที่ 10 วิธีการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการในด้านการให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (µ= 4.91 , σ = 0.28) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ำที่สุดคือ ข้อที่ 7 การกำหนดจุดมุ่งหมายของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้ามีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (µ= 4.21 , σ = 0.76) 2) ระดับความคิดเห็นของครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (µ= 4.52 , σ = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุดคือ ข้อที่ 7 วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเพียงพอและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (µ= 4.85 , σ = 0.35) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ ข้อที่ 6 งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเพียงพอและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (µ= 3.91 , σ = 0.70) 3) ระดับความคิดเห็นของครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านกระบวนการระหว่างดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (µ= 4.46, σ = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุดคือ ข้อที่ 7 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (µ= 4.82, σ = 0.38) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ำที่สุดคือ ข้อที่ 4 การจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (µ = 4.09, σ = 0.74) 4) ระดับความคิดเห็นของครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนด้านผลผลิต หลังดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (µ = 4.44, σ = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุดคือ ข้อที่ 6 นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านมากขึ้นหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.78, σ = 0.61) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ำที่สุด คือข้อที่ 7 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่าน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (µ = 4.15, σ = 0.74) 5) ระดับความพึงพอใจของครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน หลังดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (µ= 4.43 , σ = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุดคือ ข้อที่ 9 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมรักการอ่านร่วมกับผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.80, σ = 0.40) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำที่สุดคือ ข้อที่ 7 การดำเนินการของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนี้เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (µ = 3.93, σ = 0.72)

โพสต์โดย Daosawan : [13 ก.ย. 2565 เวลา 09:47 น.]
อ่าน [2404] ไอพี : 101.108.181.194
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,004 ครั้ง
เชื่อหรือไม่? ดื่มน้ำวันละ 3ลิตรแล้วหน้าเด็ก
เชื่อหรือไม่? ดื่มน้ำวันละ 3ลิตรแล้วหน้าเด็ก

เปิดอ่าน 1,283 ครั้ง
ENNXO ชวนอ่านหนังสือพัฒนาตนเอง ปี 2024 ที่ต้องอ่านสักครั้งในชีวิต
ENNXO ชวนอ่านหนังสือพัฒนาตนเอง ปี 2024 ที่ต้องอ่านสักครั้งในชีวิต

เปิดอ่าน 10,691 ครั้ง
ชำแหละ "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจหลอกฟันเงิน
ชำแหละ "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจหลอกฟันเงิน

เปิดอ่าน 737 ครั้ง
นวัตกรรมใหม่น่าสนใจของ Power Bank ในรูปแบบเข็มขัด แปลกแค่ไหน
นวัตกรรมใหม่น่าสนใจของ Power Bank ในรูปแบบเข็มขัด แปลกแค่ไหน

เปิดอ่าน 12,942 ครั้ง
4 คุณสมบัติหลัก ที่ Netbook ควรมี
4 คุณสมบัติหลัก ที่ Netbook ควรมี

เปิดอ่าน 12,640 ครั้ง
ปิดถนน 13 สาย จัดงานวันพ่อ 3 -13 ธ.ค. นี้
ปิดถนน 13 สาย จัดงานวันพ่อ 3 -13 ธ.ค. นี้

เปิดอ่าน 11,496 ครั้ง
ทำไมขนมโดนัทจึงมีรู
ทำไมขนมโดนัทจึงมีรู

เปิดอ่าน 96,571 ครั้ง
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด

เปิดอ่าน 10,460 ครั้ง
แบบคำขอมีบัตร ประจำตัวข้าราชการ ตำแหน่ง ผอ.สพท.
แบบคำขอมีบัตร ประจำตัวข้าราชการ ตำแหน่ง ผอ.สพท.

เปิดอ่าน 19,486 ครั้ง
รู้ยัง ! กรมขนส่งขยายเวลาใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี
รู้ยัง ! กรมขนส่งขยายเวลาใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี

เปิดอ่าน 15,917 ครั้ง
5 ทางเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบ New-Normal
5 ทางเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบ New-Normal

เปิดอ่าน 15,398 ครั้ง
สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อยเพื่อเป็นเกียรติแก่นักดาราศาสตร์ไทย
สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อยเพื่อเป็นเกียรติแก่นักดาราศาสตร์ไทย

เปิดอ่าน 9,181 ครั้ง
นักวิจัย สกสว.เจ๋ง ผลิต ‘มือเทียมกล’ ควบคุมผ่านสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ เพื่อคนพิการ
นักวิจัย สกสว.เจ๋ง ผลิต ‘มือเทียมกล’ ควบคุมผ่านสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ เพื่อคนพิการ

เปิดอ่าน 7,892 ครั้ง
ภัยร้ายรายวัน : อีเมลลวง !
ภัยร้ายรายวัน : อีเมลลวง !

เปิดอ่าน 25,768 ครั้ง
เท่...แต่โหด กับ พิทบูล
เท่...แต่โหด กับ พิทบูล

เปิดอ่าน 2,682 ครั้ง
"ยางอินเดีย" ไม้มงคลยอดฮิต ปลูกประดับบ้าน
"ยางอินเดีย" ไม้มงคลยอดฮิต ปลูกประดับบ้าน
เปิดอ่าน 9,206 ครั้ง
ระวังคาเฟอีนในขนมเด็ก
ระวังคาเฟอีนในขนมเด็ก
เปิดอ่าน 36,498 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม)
รับชมย้อนหลัง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม)
เปิดอ่าน 24,672 ครั้ง
ปลูกข่าข้างบ่อปลา สร้างรายได้ถึง 400,000 บาท/ไร่
ปลูกข่าข้างบ่อปลา สร้างรายได้ถึง 400,000 บาท/ไร่
เปิดอ่าน 23,358 ครั้ง
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโครงงาน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโครงงาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ