ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ด้วยกิจกรรมต้นแบบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ด้วยกิจกรรมต้นแบบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1.ด้านปัจจัยนำเข้า 2.ด้านกระบวนการ 3.ด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมิน IPO (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2558 : 209) ประชากรผู้ให้ข้อมูลในการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ประกอบด้วย ครู และบุคลากร จำนวน 56 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 928 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้ให้ข้อมูลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า และด้านกระบวนการ คือ ครูและบุคลากร จำนวน 56 คน กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ให้ข้อมูลการประเมินผลผลิต:การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ได้แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 จำนวน 928 คน กลุ่มที่ 3 เป็นผู้ให้ข้อมูลการประเมินผลผลิต: ความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินโครงการ ได้แก่ ครูและบุคลากร 56 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- 6 จำนวน 274 คน รวม 330 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 4 รายการ ได้แก่ แบบสอบถามประเมินด้านปัจจัยนำเข้า แบบสอบถามประเมินด้านกระบวนการ แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน มีดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้บริหารและครูจำนวน 56 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 73.21 การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 2.44 การศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 68.29 และการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 29.27 เพศชายคิดเป็นร้อยละ 26.79 การศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 80.00 และการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 20.00 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 เป็นนักเรียนชาย 120 คนคิดเป็นร้อยละ 12.93 นักเรียนหญิง 154 คน คิดเป็นร้อยละ 87.07

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ด้วยกิจกรรมต้นแบบสภานักเรียน ของโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564 ผู้ประเมินได้สรุปผลการประเมิน พบว่า

1. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)

ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ด้วยกิจกรรมต้นแบบสภานักเรียน โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่าในภาพรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ =4.52, σ = 0.05) เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านบุคลากร รองลงมาคือ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ด้านการบริหารจัดการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านงบประมาณ

2. ด้านกระบวนการ (Process)

ผลการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน ของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ด้วยกิจกรรมต้นแบบสภานักเรียน โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่าในภาพรวมระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (µ =4.34, σ = 0.06) เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายขั้น พบว่าขั้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการวางแผน รองลงมาคือ ขั้นการดำเนินงาน ขั้นการตรวจสอบ และขั้นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ขั้นการปรับปรุงแก้ไข

3.ด้านผลผลิต (Output) ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการ แบ่งออกเป็น 2 รายการคือ

3.1 ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ข้อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครพบว่า ภาพรวมการประเมินระดับดีขึ้นไปของตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คิดเป็น

ร้อยละ 99.71 โดยแยกเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และมีความกตัญญูกตเวที คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ

อยู่อย่างพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 99.89 และประเด็นที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มุ่งมั่นในการทำงาน คิดเป็นร้อยละ99.20

3.2 ผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ด้วยกิจกรรมต้นแบบสภานักเรียน โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (µ =4.40, σ = 0.08) เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายด้าน พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจของครู อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ข้อที่ครูและนักเรียนพึงพอใจสูงสุดคือ มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของระบบประชาธิปไตย รู้สิทธิ หน้าที่ตามกฎหมาย รองลงมา คือ มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการระบอบประชาธิปไตยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ข้อที่พึงพอใจน้อยที่สุดคือ มีการส่งเกตและบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขหรือพัฒนาคุณลักษณะประชาธิปไตยในการดำเนินชีวิตในโรงเรียน

โพสต์โดย didy : [15 ก.ย. 2565 เวลา 09:57 น.]
อ่าน [681] ไอพี : 101.108.186.211
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 38,297 ครั้ง
การจัดการศึกษาในโรงเรียนแบบเชิญชวน
การจัดการศึกษาในโรงเรียนแบบเชิญชวน

เปิดอ่าน 37,803 ครั้ง
ตำนาน ดอกกุหลาบ กับความหมายดี ๆ
ตำนาน ดอกกุหลาบ กับความหมายดี ๆ

เปิดอ่าน 12,310 ครั้ง
3 จุดหมายยอดฮิตที่คนไทยต้องทำประกันเดินทางก่อนไปเที่ยว
3 จุดหมายยอดฮิตที่คนไทยต้องทำประกันเดินทางก่อนไปเที่ยว

เปิดอ่าน 12,367 ครั้ง
หลักเกณฑ์ฯ เลื่อนวิทยฐานะครูใหม่ : ยิ่งแก้ ยิ่งวน
หลักเกณฑ์ฯ เลื่อนวิทยฐานะครูใหม่ : ยิ่งแก้ ยิ่งวน

เปิดอ่าน 17,868 ครั้ง
วิธีการปลูกผักชี
วิธีการปลูกผักชี

เปิดอ่าน 20,000 ครั้ง
ภาษาพูด
ภาษาพูด

เปิดอ่าน 12,668 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : คุณสมบัติของครูในศตวรรษที่ 21 คือ...
ตูนส์ศึกษา : คุณสมบัติของครูในศตวรรษที่ 21 คือ...

เปิดอ่าน 77,654 ครั้ง
การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา

เปิดอ่าน 10,386 ครั้ง
คลิปแชร์ต่อเมื่อพ่อต้องโกหกลูก (ชมคลิป)
คลิปแชร์ต่อเมื่อพ่อต้องโกหกลูก (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 24,568 ครั้ง
นมวัว กับ นมถั่วเหลือง.. นมไหนดีกว่ากัน
นมวัว กับ นมถั่วเหลือง.. นมไหนดีกว่ากัน

เปิดอ่าน 87,268 ครั้ง
เพลงลูกเสือ เพลงประกอบท่าทาง
เพลงลูกเสือ เพลงประกอบท่าทาง

เปิดอ่าน 14,546 ครั้ง
เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"
เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"

เปิดอ่าน 10,375 ครั้ง
นั่งให้ถูกท่า หน้าคอมพิวเตอร์
นั่งให้ถูกท่า หน้าคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 69,592 ครั้ง
เฉลยที่มาคำถาม ... "อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวาน .. วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์"
เฉลยที่มาคำถาม ... "อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวาน .. วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์"

เปิดอ่าน 9,223 ครั้ง
ชาอู่เว่ยจื่อ ป้องกันความจำเสื่อม
ชาอู่เว่ยจื่อ ป้องกันความจำเสื่อม

เปิดอ่าน 27,666 ครั้ง
ลายมือของคนที่มีเงินทองอยู่ตลอดเวลาต้องมี "ก้นหอยมหาเศรษฐี"
ลายมือของคนที่มีเงินทองอยู่ตลอดเวลาต้องมี "ก้นหอยมหาเศรษฐี"
เปิดอ่าน 8,818 ครั้ง
กว่าจะเป็นลี กวน ยิว และกว่าจะเป็นสิงคโปร์ในปัจจุบัน
กว่าจะเป็นลี กวน ยิว และกว่าจะเป็นสิงคโปร์ในปัจจุบัน
เปิดอ่าน 2,402 ครั้ง
"ใส่ซองเท่าไหร่ดี" ปัญหานี้มีตัวช่วย TypeThai เครื่องช่วยคำนวณเงินใส่ซองให้เหมาะสมกับงานและฐานะตัวเอง
"ใส่ซองเท่าไหร่ดี" ปัญหานี้มีตัวช่วย TypeThai เครื่องช่วยคำนวณเงินใส่ซองให้เหมาะสมกับงานและฐานะตัวเอง
เปิดอ่าน 55 ครั้ง
ฝนเกิดขึ้นได้อย่างไร
ฝนเกิดขึ้นได้อย่างไร
เปิดอ่าน 23,297 ครั้ง
“รังผึ้ง” นวัตกรรมใหม่…สามารถเก็บน้ำผึ้งโดยไม่ต้องกวนผึ้งเลย
“รังผึ้ง” นวัตกรรมใหม่…สามารถเก็บน้ำผึ้งโดยไม่ต้องกวนผึ้งเลย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ