ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน

คุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ชื่อผู้ประเมิน นางกนกวรรณ ทรัพย์พันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรี หน่วยงาน โรงเรียนคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา

ปีที่ประเมิน 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation)

2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยสนับสนุนการดำเนินโครงการ (Input Evaluation)

3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)

4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)

ประชาการและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 729 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครู จำนวน 42 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 344 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 328 คน โดยใช้หลักการประเมิน ตามรูปแบบซิป (CIPP Model) กำหนดประเด็นการประเมินไว้ 4 ประเด็น คือ ด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยสนับสนุนการดำเนินโครงการ (Input) ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) และด้านผลผลิต (Product)

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีจำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ฉบับที่ 2 แบบประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนการดำเนินโครงการ ฉบับที่ 3 แบบประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงาน ฉบับที่ 4 แบบประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีต่อพฤติกรรมของนักเรียน 8 ด้าน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีวินัย ความพอเพียง ความมีเหตุผล ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร ความมีจิตสาธารณะ และความกตัญญูกตเวที และตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการย่อยทุกโครงการมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก (= 4.41, = 0.37)

2. ผลการประเมินเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.38,  = 0.52) เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม (= 4.40,  = 0.53) กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (= 4.38,  = 0.53) กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม (= 4.38,  = 0.51) และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำวันศุกร์ (= 4.35,  = 0.52) ตามลำดับ

3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.40, = 0.52) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ทั้ง 4 กิจกรรมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก ไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม (= 4.42,  = 0.53) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำวันศุกร์ (= 4.40,  = 0.52) กิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม (= 4.40,  = 0.52) และ กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (= 4.38,  = 0.51) ตามลำดับ

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พบว่า

4.1 พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 8 ด้าน พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( x̄= 4.60,S.D= 0.16) โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ

4.1.1 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความกตัญญูกตเวที ( x̄= 4.87, S.D. = 0.15)

4.1.2 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีจิตสาธารณะ ( x̄= 4.66, S.D. = 0.39)

4.1.3 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต ( x̄= 4.58, S.D. = 0.42)

4.1.4 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความพอเพียง (x̄ = 4.54 S.D. = 0.42)

4.1.5 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความขยันหมั่นเพียร ( x̄= 4.54, S.D. = 0.43)

4.1.6 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีเหตุผล ( x̄= 4.54, S.D. = 0.43)

4.1.7 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ ( x̄= 4.53 S.D. = 0.43)

4.1.8 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัย ( x̄= 4.53, S.D. = 0.42)

4.2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี ประกอบด้วย

4.2.1 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.71, = 0.59)

4.2.2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ของครู จำนวน 42 คน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.65, = 0.27)

4.2.3 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.65, = 0.33)

4.2.4 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี (ชั้น ป.4 – ป.6) จำนวน 344 คน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.75, S.D. = 0.28)

4.2.5 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี (ชั้น ป.4 – ป.6) จำนวน 328 คน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.77, S.D. = 0.29)

โพสต์โดย หยก : [15 ก.ย. 2565 เวลา 17:54 น.]
อ่าน [754] ไอพี : 118.173.200.182
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,235 ครั้ง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ทำคลิป แนะนำขั้นตอนการสมัครครูผู้ช่วย ชมกันเลย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ทำคลิป แนะนำขั้นตอนการสมัครครูผู้ช่วย ชมกันเลย

เปิดอ่าน 9,113 ครั้ง
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายปฏิรูปที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายปฏิรูปที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด

เปิดอ่าน 28,544 ครั้ง
สอนลูกให้เป็น “ดิน” เพื่อจะเป็น “ดาว” / ดร.แพง ชินพงศ์
สอนลูกให้เป็น “ดิน” เพื่อจะเป็น “ดาว” / ดร.แพง ชินพงศ์

เปิดอ่าน 21,913 ครั้ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวสยาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวสยาม

เปิดอ่าน 26,602 ครั้ง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง

เปิดอ่าน 34,841 ครั้ง
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์

เปิดอ่าน 28,892 ครั้ง
ลายมือผู้มีบารมี
ลายมือผู้มีบารมี

เปิดอ่าน 9,340 ครั้ง
โด๊ปวิตามินหวังบำรุงร่างกาย อาจทำให้อายุสั้นได้
โด๊ปวิตามินหวังบำรุงร่างกาย อาจทำให้อายุสั้นได้

เปิดอ่าน 18,062 ครั้ง
การแพ้ยา Drug Hypersensitivity
การแพ้ยา Drug Hypersensitivity

เปิดอ่าน 40,851 ครั้ง
เช็ดตัวลดไข้ ใช้ "น้ำอุ่น" หรือ"น้ำเย็น"?
เช็ดตัวลดไข้ ใช้ "น้ำอุ่น" หรือ"น้ำเย็น"?

เปิดอ่าน 17,439 ครั้ง
สอนประวัติศาสตร์ภายใน 7 นาที
สอนประวัติศาสตร์ภายใน 7 นาที

เปิดอ่าน 21,316 ครั้ง
สมุนไพร"บัวบก"คุณค่าที่มากกว่าแก้ช้ำใน
สมุนไพร"บัวบก"คุณค่าที่มากกว่าแก้ช้ำใน

เปิดอ่าน 20,868 ครั้ง
แก่นขนุน
แก่นขนุน

เปิดอ่าน 26,972 ครั้ง
เรื่องของเลขศูนย์
เรื่องของเลขศูนย์

เปิดอ่าน 17,291 ครั้ง
วางตำแหน่งถ่ายภาพแบบไหนจึงสวย
วางตำแหน่งถ่ายภาพแบบไหนจึงสวย

เปิดอ่าน 30,733 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร ?
รับชมย้อนหลัง รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร ?
เปิดอ่าน 10,925 ครั้ง
เหนือกว่า
เหนือกว่า 'กิมจิฟีเวอร์' 'ศัลยกรรมไทย'
เปิดอ่าน 16,998 ครั้ง
ดีปลี
ดีปลี
เปิดอ่าน 26,549 ครั้ง
การสวดยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก
การสวดยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก
เปิดอ่าน 10,751 ครั้ง
เปิดตัว ตุ๊กตา มิเชล โอบามา
เปิดตัว ตุ๊กตา มิเชล โอบามา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ