ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนวัดวังไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนวัดวังไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎร์ธานี เขต 1

ชื่อผู้วิจัย นางเนตรนภาพร ฤกษ์อุไร

ปีที่ดำเนินการ 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบัน ความต้องการ และแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) ทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) เพื่อประเมินรูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนวัดวังไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การวิจัยมี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบัน ความต้องการ และแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากร ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 250 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มผู้ดำเนินการวิจัย จำนวน 10 คน และกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสังเกต และขั้นตอนที่ 4 เพื่อประเมินรูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 271 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. การศึกษาศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบัน ความต้องการ และแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 1) สภาพปัจจุบันของคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับคือ ความมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอประมาณ ความระมัดระวัง ความขยัน ความอดทน ความเพียร ความรอบคอบ ความมีสติปัญญา ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี การแบ่งปัน และความรอบรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ตามลำดับ 2) ความต้องการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับคือ ความพอประมาณ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความระมัดระวัง ความอดทน ความมีเหตุผล การแบ่งปัน ความขยัน ความเพียร ความรอบคอบ ความมีสติปัญญา ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และความรอบรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ตามลำดับ

2. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนวัดวังไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พบว่า รูปแบบ ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) องค์ประกอบของคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย (1) ความพอประมาณ (2) ความซื่อสัตย์สุจริต (3) ความระมัดระวัง (4) ความอดทน (5) ความมีเหตุผล (6) การแบ่งปัน 4) กระบวนการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (1) การวางแผน (2) การปฏิบัติ (3) การสังเกต (4) การสะท้อนผล 5) กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (1) กินดี อยู่ดี ด้วยวิถีพอเพียง (2) ฟังธรรมตลอดกาล (3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างอนาคต ร่วมกันโดยโครงงาน (4) วัยใสห่างไกลยาเสพติด (5) รวมใจเพื่อนช่วยเพื่อน (6) หนึ่งทับสี่ส่งความสุขยกกำลังสาม และ 6) เงื่อนไขความสำเร็จ การตรวจสอบความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนวัดวังไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พบว่า รูปแบบ มีความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด

3. การทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนวัดวังไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พบว่า หลังการเสริมสร้างนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูงกว่าก่อนการเสริมสร้างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01

4. การประเมินผลรูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนวัดวังไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พบว่า ครู นักเรียน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนวัดวังไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย แพร : [18 ก.ย. 2565 เวลา 10:21 น.]
อ่าน [710] ไอพี : 118.173.170.173
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 110,011 ครั้ง
อักษรไทย ภาษาไทย รูปแบบการเขียนตัวอักษร แบบอักษรไทย
อักษรไทย ภาษาไทย รูปแบบการเขียนตัวอักษร แบบอักษรไทย

เปิดอ่าน 16,850 ครั้ง
จัดฮวงจุ้ย . . . รับโชคปี 52 สู้วัวกระทิงเลือด
จัดฮวงจุ้ย . . . รับโชคปี 52 สู้วัวกระทิงเลือด

เปิดอ่าน 9,829 ครั้ง
10 วิธีรักษาเงินสด
10 วิธีรักษาเงินสด

เปิดอ่าน 15,196 ครั้ง
ลายมือนักธุรกิจเงินล้าน
ลายมือนักธุรกิจเงินล้าน

เปิดอ่าน 11,838 ครั้ง
กาแฟลดอ้วน ผอมชัวร์หรือมั่วนิ่ม
กาแฟลดอ้วน ผอมชัวร์หรือมั่วนิ่ม

เปิดอ่าน 11,957 ครั้ง
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน

เปิดอ่าน 19,417 ครั้ง
น้ำอาร์ซี
น้ำอาร์ซี

เปิดอ่าน 15,685 ครั้ง
การถวายสังฆทานที่ถูกต้อง โดยท่าน "ว.วชิรเมธี"
การถวายสังฆทานที่ถูกต้อง โดยท่าน "ว.วชิรเมธี"

เปิดอ่าน 22,291 ครั้ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 21,917 ครั้ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560

เปิดอ่าน 23,664 ครั้ง
ลายมือแบบไหนคือ "ลายมือเสน่ห์นิยม"
ลายมือแบบไหนคือ "ลายมือเสน่ห์นิยม"

เปิดอ่าน 5,097 ครั้ง
โครงสร้างอะตอม
โครงสร้างอะตอม

เปิดอ่าน 16,277 ครั้ง
หมอชี้ "มะเร็งตับอ่อน" ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็เป็นได้ แนะ 5 ทำ 5 ไม่
หมอชี้ "มะเร็งตับอ่อน" ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็เป็นได้ แนะ 5 ทำ 5 ไม่

เปิดอ่าน 12,408 ครั้ง
ยากับน้ำผลไม้ อันตรายกว่าที่คิด
ยากับน้ำผลไม้ อันตรายกว่าที่คิด

เปิดอ่าน 15,608 ครั้ง
โอกาสไม่ถึง 50-50 จะได้เห็น ขั้วโลกเหนือปลอดน้ำแข็งหุ้ม
โอกาสไม่ถึง 50-50 จะได้เห็น ขั้วโลกเหนือปลอดน้ำแข็งหุ้ม

เปิดอ่าน 35,702 ครั้ง
หยุด การศึกษาที่สร้างทุกข์ให้นักเรียน และผู้ปกครอง
หยุด การศึกษาที่สร้างทุกข์ให้นักเรียน และผู้ปกครอง
เปิดอ่าน 13,826 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เปิดอ่าน 9,194 ครั้ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์
เปิดอ่าน 32,204 ครั้ง
ข้อคิดและข้อควรระวังในการบริหารสถานศึกษา
ข้อคิดและข้อควรระวังในการบริหารสถานศึกษา
เปิดอ่าน 14,039 ครั้ง
21 ตุลาคม วันรักต้นไม้แห่งชาติ
21 ตุลาคม วันรักต้นไม้แห่งชาติ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ