ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน

วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP ของ ดี- แอลสตัฟเฟิลบีมและคณะ (Stufflebeam,D. L. & et al,1971 : 216-265) โดยมีเนื้อหาในแต่ละด้าน คือ การประเมิน ด้านบริบท (Context evaluation)การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process evaluation) และการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product evaluation) ตามโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดอ่างทอง (อ่างทองพิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564 โดยประชากร ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564 รวม 18 คน ประกอบด้วย คณะครูโรงเรียน

วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) จำนวน 11 คน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยกเว้นผู้แทนครูและผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน 7 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 80 คน

คือ นักเรียนโรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงเพราะว่าเป็นระดับชั้นที่สามารถอ่านและตอบข้อคำถามได้ และใช้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564 สามารถสรุปผลการประเมิน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้

1. ผลการประเมิน ผลการประเมิน ด้านบริบท (Context evaluation) พบว่า

1.1 ผลการประเมิน ด้านบริบท (Context evaluation) ตามความคิดเห็นของคณะครู ในภาพรวม พบว่า มีความสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยตามลำดับ คือ ความสอดคล้องของโครงการกับปัญหาและความจำเป็น อยู่ในระดับมากรองลงมาคือความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ความสอดคล้องของโครงการกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

อยู่ในระดับมาก

1.2 ผลการประเมิน ด้านบริบท (Context evaluation) ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม พบว่า มีความสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเป็นด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยตามลำดับ คือความสอดคล้องของโครงการกับปัญหาและความจำเป็น อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายทางการศึกษา อยู่ในระดับมากส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ความสอดคล้องของโครงการกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) ตามความคิดเห็นของครู

ในภาพรวมพบว่า ระดับความเหมาะสม/พอเพียง อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ได้แก่ ความพร้อมของบุคลากร มีความเหมาะสม/พอเพียง อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก และความพอเพียงของทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ อยู่ในระดับมากส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ความพอเพียงของงบประมาณ อยู่ในระดับมาก

3. ด้านกระบวนการดำเนินงาน(Process evauation) ตามความคิดเห็นของครู พบว่า ระดับปฎิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ได้แก่ การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานและรายงานผล อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การดำเนินกิจกรรม อยู่ในระดับมาก และด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การกำกับนิเทศติดตามประเมินผลกิจกรรม อยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมิน ด้านผลผลิต (Product evaluation) พบว่า

4.1 ผลการดำเนินงาน (Product evaluation) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะครู ในภาพรวม พบว่า มีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการดำเนินงาน (Product evaluation) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวม พบว่า มีความสำเร็จอยู่ในระดับมากและ ผลการดำเนินงาน (Product evaluation) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ในภาพรวม พบว่า มีความสำเร็จอยู่ในระดับมาก

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของคณะครู ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินความพึงพอใจตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากและผลการประเมินความพึงพอใจตามความคิดเห็นของนักเรียน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย chanai : [19 ก.ย. 2565 เวลา 15:01 น.]
อ่าน [179] ไอพี : 184.22.52.82
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,495 ครั้ง
5 วิธีในการตกลงเจรจาในภาษาอังกฤษให้เป็นผลสำเร็จ
5 วิธีในการตกลงเจรจาในภาษาอังกฤษให้เป็นผลสำเร็จ

เปิดอ่าน 31,270 ครั้ง
วิวัฒนาการความคิดทางการศึกษา
วิวัฒนาการความคิดทางการศึกษา

เปิดอ่าน 8,724 ครั้ง
ทำยังไงถึงจะยังหนุ่มสาว
ทำยังไงถึงจะยังหนุ่มสาว

เปิดอ่าน 17,207 ครั้ง
อาหารบำรุงผม
อาหารบำรุงผม

เปิดอ่าน 4,911 ครั้ง
10 วิธีปลูกผักสวนครัวในกระถาง
10 วิธีปลูกผักสวนครัวในกระถาง

เปิดอ่าน 25,068 ครั้ง
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT

เปิดอ่าน 9,815 ครั้ง
ปวดท้องตรงไหน เป็นอะไรกันแน่
ปวดท้องตรงไหน เป็นอะไรกันแน่

เปิดอ่าน 17,943 ครั้ง
5 ต้นไม้ดูดสารพิษ ช่วยกรองอากาศแบบธรรมชาติ
5 ต้นไม้ดูดสารพิษ ช่วยกรองอากาศแบบธรรมชาติ

เปิดอ่าน 73,270 ครั้ง
กริยา กับ กิริยา
กริยา กับ กิริยา

เปิดอ่าน 21,035 ครั้ง
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 ส.ค.
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 ส.ค.

เปิดอ่าน 9,667 ครั้ง
ขาดเกลืออาจทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้
ขาดเกลืออาจทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้

เปิดอ่าน 20,577 ครั้ง
สางประวัติเน่า เปิดหนี้ไม่บันทึก เช็ก BLACKLIST...10 ข้อต้องรู้ เครดิตบูโร!
สางประวัติเน่า เปิดหนี้ไม่บันทึก เช็ก BLACKLIST...10 ข้อต้องรู้ เครดิตบูโร!

เปิดอ่าน 20,382 ครั้ง
มดใช้อะไรดมกลิ่น
มดใช้อะไรดมกลิ่น

เปิดอ่าน 9,327 ครั้ง
สมองที่ไร้ข้อมูล ความรู้และความคิด
สมองที่ไร้ข้อมูล ความรู้และความคิด

เปิดอ่าน 18,782 ครั้ง
กินรสจืด ยืดชีวิต
กินรสจืด ยืดชีวิต

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 22,987 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่?
ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่?

เปิดอ่าน 44,665 ครั้ง
คำบุพบท
คำบุพบท

เปิดอ่าน 9,458 ครั้ง
ดื่มน้ำอัดลม 0 แคลอรี่ ช่วยลดน้ำหนักได้ จริงหรือ? / พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล
ดื่มน้ำอัดลม 0 แคลอรี่ ช่วยลดน้ำหนักได้ จริงหรือ? / พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล

เปิดอ่าน 17,584 ครั้ง
คุณครูที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มความน่าสนใจของนักเรียนในห้องเรียน ลองใช้วิธีนี้ดูสิ
คุณครูที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มความน่าสนใจของนักเรียนในห้องเรียน ลองใช้วิธีนี้ดูสิ

เปิดอ่าน 1,939 ครั้ง
ทำไมอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นผู้เล่นใหญ่ในเศรษฐกิจของหลายประเทศ
ทำไมอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นผู้เล่นใหญ่ในเศรษฐกิจของหลายประเทศ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ