ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

การบริหารงานพัสดุเป็นงานหนึ่งที่อยู่ในโครงสร้างของการบริหารงบประมาณ ซึ่งเป็นงานที่สำคัญมากเพราะเป็นงานที่สนับสนุนให้การบริหารงานของฝ่ายต่างๆบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ดังนั้นรายงานการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์ของการรายงาน ดังนี้ 1) เพื่อรายงานผลการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี โดยใช้กระบวนการ POSDCoRB ของ Luther Culic และ Lyndall Urwick 2) เพื่อรายงานผลการส่งเสริมสนับสนุนของงานพัสดุต่อการพัฒนางานวิชาการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครูผู้สอน จำนวน 52 คน และนักเรียน จำนวน 288 คน รวมทั้งสิ้น 342 คน โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.994 ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติในการวิเคราะห์คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี พบว่า

1. ผลการประเมินด้านการวางแผนการบริหารงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับแรก คือ การกำหนดบทบาทเจ้าหน้าที่พัสดุมีความชัดเจน รองลงมา คือ การกำหนดโครงสร้างการบริหารงานพัสดุ

2. ผลการประเมินด้านบุคคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับแรก คือ การมอบหมายงานเจ้าหน้าที่พัสดุมีความชัดเจน รองลงมา คือ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

3. ผลการประเมินด้านการกำหนดความต้องการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดความต้องการใช้พัสดุ รองลงมา คือ การให้ความรู้ในการกำหนดวงเงินงบประมาณในการกำหนดความต้องการใช้พัสดุ และ การให้ความรู้ในการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามลำดับ

4. ผลการประเมินด้านการจัดหาพัสดุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ รองลงมา คือ บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ

5. ผลการประเมินด้านการควบคุมและการเบิกจ่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน รองลงมา คือ การลงบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

6. ผลการประเมินด้านการดูแล บำรุง รักษาพัสดุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การสำรวจพัสดุที่ชำรุดเพื่อการปรับซ่อม รองลงมา คือ การกำหนดแนวปฏิบัติการขอปรับซ่อมพัสดุมีความสะดวก และ การดำเนินการปรับซ่อมพัสดุ รวดเร็วทันตามความต้องการใช้ ตามลำดับ

7. ผลการประเมินด้านการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การประสานงานกับฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุตรงตามเวลาที่กำหนดในระเบียบ และ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีและจำหน่ายพัสดุ ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ ตามลำดับ

8. ผลการประเมินด้านระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ

9. ผลการประเมินด้านการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในอันดับแรก คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานพัสดุ รองลงมา คือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานพัสดุ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในอันดับสุดท้ายคือ การควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานได้เสมอ

10. ผลการส่งเสริมสนับสนุนของงานพัสดุต่อการพัฒนางานวิชาการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามลำดับ

ข้อค้นพบจากการรายงานการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ แสดงให้เห็นว่า การบริหารงานพัสดุเป็นงานที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกคนควรมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและกำกับ ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนางานอยู่เสมอ จึงจะทำให้การบริหารงานประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โพสต์โดย ครูอะตอม : [20 ก.ย. 2565 เวลา 07:08 น.]
อ่าน [174] ไอพี : 118.174.230.24
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,821 ครั้ง
13 ความเชื่อที่ควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
13 ความเชื่อที่ควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

เปิดอ่าน 6,028 ครั้ง
Facebook แง้มกำลังเพิ่มปุ่มแสดงความเสียใจ บนเฟซบุ๊ก
Facebook แง้มกำลังเพิ่มปุ่มแสดงความเสียใจ บนเฟซบุ๊ก

เปิดอ่าน 9,678 ครั้ง
ขาดเกลืออาจทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้
ขาดเกลืออาจทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้

เปิดอ่าน 1,306 ครั้ง
"ไบโอติน" วิตามินหลากหลายประโยชน์
"ไบโอติน" วิตามินหลากหลายประโยชน์

เปิดอ่าน 17,989 ครั้ง
ตาบอดสี
ตาบอดสี

เปิดอ่าน 9,300 ครั้ง
กระเป๋านักเรียนหนักเสี่ยง! หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
กระเป๋านักเรียนหนักเสี่ยง! หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

เปิดอ่าน 10,298 ครั้ง
เตือนอย่าทดลองแมงมุมหม้ายดำ รักษานกเขาไม่ขัน
เตือนอย่าทดลองแมงมุมหม้ายดำ รักษานกเขาไม่ขัน

เปิดอ่าน 6,583 ครั้ง
ทำอย่างไร?...ถึงจะทำให้คนในชาติเกิดค่านิยมไทย
ทำอย่างไร?...ถึงจะทำให้คนในชาติเกิดค่านิยมไทย

เปิดอ่าน 56,328 ครั้ง
ลักษณะของแสงเงาที่ใช้ในการวาดเขียน
ลักษณะของแสงเงาที่ใช้ในการวาดเขียน

เปิดอ่าน 12,775 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557

เปิดอ่าน 8,696 ครั้ง
อะไรอยู่ในเครื่องสำอางค์
อะไรอยู่ในเครื่องสำอางค์

เปิดอ่าน 38,886 ครั้ง
ของพรีเมี่ยมคืออะไร ?
ของพรีเมี่ยมคืออะไร ?

เปิดอ่าน 9,837 ครั้ง
วิธีตรวจเช็คระบบไฟฟ้า-อาคาร หลังน้ำลด
วิธีตรวจเช็คระบบไฟฟ้า-อาคาร หลังน้ำลด

เปิดอ่าน 20,494 ครั้ง
วิธีดูแลเล็บให้สวยงามแข็งแรง
วิธีดูแลเล็บให้สวยงามแข็งแรง

เปิดอ่าน 6,965 ครั้ง
เชื้อไวรัสโรคหวัดมีอยู่ทั่วไปแค่เอื้อม ให้หมั่นล้าง มือกันไม่ให้เป็นสะพาน
เชื้อไวรัสโรคหวัดมีอยู่ทั่วไปแค่เอื้อม ให้หมั่นล้าง มือกันไม่ให้เป็นสะพาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,782 ครั้ง
การแพ้ยา Drug Hypersensitivity
การแพ้ยา Drug Hypersensitivity

เปิดอ่าน 41,113 ครั้ง
วิธีแก้ the dependency service or group failed to start ใน Win7
วิธีแก้ the dependency service or group failed to start ใน Win7

เปิดอ่าน 24,425 ครั้ง
กินให้ผอมใน 14 วัน! ลองทำดูสิ
กินให้ผอมใน 14 วัน! ลองทำดูสิ

เปิดอ่าน 24,111 ครั้ง
วรรณคดีมรดก
วรรณคดีมรดก

เปิดอ่าน 8,316 ครั้ง
รู้จัก "ไครโยนิก" ปฏิบัติการแห่งความหวัง รอเทคโนโลยีโลกอนาคตชุบชีวิตหลังความตาย
รู้จัก "ไครโยนิก" ปฏิบัติการแห่งความหวัง รอเทคโนโลยีโลกอนาคตชุบชีวิตหลังความตาย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ