ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสัตภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยสัตภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564

ชื่อผู้วิจัย : นายนราวุธ รามศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา 2563-2564

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสัตภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสัตภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสัตภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสัตภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสัตภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 ดังนี้ (4.1) ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสัตภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 (4.2) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน (4.3) ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสัตภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 (4.4) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสัตภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมินกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ประชากรครู ปีการศึกษา 2563 จำนวน 15 คน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 14 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 121 คน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 133 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 จำนวน 121 คน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 133 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 คน กลุ่มตัวอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 จำนวน 15 คนกลุ่มตัวอย่างสถานีตำรวจภูธรท่าพระ ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 จำนวน 15 คน และกลุ่มตัวอย่าง บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด ปีการศึกษา 256 และปีการศึกษา 2564 จำนวน 15 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินได้สร้างแบบสอบถามสำหรับประเมินโครงการที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ ทุกฉบับผ่าน

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.779-0.963 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จำนวน 1 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.998 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ฉบับ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.32-0.71 และมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.36-0.68 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสัตภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 จำนวน 1 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.986 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Sciences for windows version 27) ผลการประเมินพบว่า

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบทของการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสัตภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สถานีตำรวจภูธรท่าพระ และบริษัทขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด พบว่า

ปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X-bar= 3.77, S.D.= 0.48) และ เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรม (X-bar = 3.89, S.D. = 0.42) รองลงมาคือ โครงการมีความสอดคล้องตามความต้องการของนักเรียน ครู ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายชุมชน (X-bar= 3.85, S.D. = 0.46) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพและความเป็นจริงในการดำเนินงาน (X-bar= 3.63, S.D. = 0. 53)

ปีการศึกษา 2564 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar= 4.78, S.D. = 0.41) และเมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิธีดำเนินการ (X-bar=

4.84 , S.D.= 0.37) รองลงมา คือ โครงการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ และโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (X-bar=

4.82,S.D.= 0.37, 0.38) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ โรงเรียนมีการให้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (X-bar= 4.71, S.D.= 0.47)

2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าของการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสัตภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สถานีตำรวจภูธรท่าพระ และบริษัทขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด พบว่า

ปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X-bar = 3.80, S.D. = 0.47) และ เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารและครูให้ความสำคัญและมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ (X-bar = 3.87,S.D.= 0.41) รองลงมาคือ บุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการมีจำนวนเพียงพอ และการบริหาร

งบประมาณโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ (X-bar= 3.85, S.D. = 0.49, 0.50) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ (X-bar = 3.73, S.D= 0.44)

ปีการศึกษา 2564 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar = 4.81, S.D. = 0.38) และเมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามโครงการ และกิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน (X-bar= 4.85, S.D. = 0.34,0.36)รองลงมา คือ ผู้บริหารหรือหน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ รูปแบบของการจัดกิจกรรมตามโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และผู้บริหารและครูให้ความสำคัญและมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ (X-bar= 4.84, S.D. = 0.35, 36) ส่วนข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ อาคารสถานที่ของโรงเรียนมีความเหมาะสมต่อการดำเนินโครงการ (X-bar = 4.76, S.D.= 0.41)

3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการดำเนินงานของการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสัตภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สถานีตำรวจภูธรท่าพระ และบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด พบว่า

ปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X-bar= 3.80, S.D. = 0.47) และเมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนวางแผนการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ (X-bar= 3.88, S.D.= 0.45) รองลงมา คือ

การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเข้าใจโครงการอย่างชัดเจน (X-bar = 3.87, S.D.= 0.48) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ โครงการได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ (X-bar = 3.72, S.D. = 0.53)

ปีการศึกษา 2564 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar= 4.81, S.D.= 0.38)

และเมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือโรงเรียนวางแผนการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ (X-bar= 4.85, S.D.= 0.35) รองลงมาคือโครงการได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ (X-bar= 4.84, S.D.= 0.38) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การจัดทำแผนการประเมินผลและเครื่องมือวัดและประเมินผลโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ (X-bar=4.76, S.D.= 0.41)

4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตของการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสัตภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564

4.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตการดำเนินงานของการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสัตภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สถานีตำรวจภูธรท่าพระ และบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด พบว่า

ปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมา (X-bar = 3.81, S.D. = 0.50) และเมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือนักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน (X-bar = 3.89, S.D. = 0.55) รองลงมา คือ นักเรียนดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น (X-bar = 3.87, S.D. = 0.54) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ นักเรียนเป็นผู้ประหยัด มีความมัธยัสถ์ รู้จักอดออม และใช้จ่ายเฉพาะในสิ่งที่จำเป็นเพิ่มมากขึ้น(X-bar = 3.77, S.D. = 0.46)

ปีการศึกษา 2564 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar = 4.82, S.D. = 0.37)และ เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือนักเรียนมีการจัดทำบัญชี รายรับ–รายจ่ายประจำวัน มีทักษะทางการเงินและจัดทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ (X-bar = 4.86, S.D.= 0.34) รองลงมา คือ นักเรียนรู้จักใช้ทรัพยากรและพลังงา เช่นน้ำประปา ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง อย่างประหยัด มีความคุ้มค่า เพื่อช่วยเหลือประเทศชาติในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (X-bar = 4.84, S.D. = 0.34) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ นักเรียนเป็นผู้ประหยัด มีความมัธยัสถ์ รู้จักอดออมและใช้จ่ายเฉพาะในสิ่งที่จำเป็นเพิ่มมากขึ้น และนักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน (X-bar = 4.78, S.D.= 0.39, 0.40)

4.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสัตภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า

ปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X-bar = 3.86, S.D. = 0.67) และเมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ซื่อสัตย์สุจริต(X-bar = 3.95, S.D. = 0.77) รองลงมา คือ มีจิตสาธารณะ (X-bar = 3.93, S.D. = 0.55) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ใฝ่เรียนรู้ (X-bar = 3.78, S.D. = 0.72)

ปีการศึกษา 2564 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X-bar = 4.86, S.D. = 0.37) และเมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ซื่อสัตย์สุจริต (X-bar = 4.93, S.D. = 0.28) รองลงมา คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (X-bar = 4.92, S.D. = 0.25) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ใฝ่เรียนรู้ (X-bar = 4.80, S.D. = 0.43)

4.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสัตภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 พบว่า

ปีการศึกษา 2563 ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสัตภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา พบว่าก่อนเข้าร่วมโครงการนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (X-bar) เท่ากับ 14.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

เท่ากับ 3.06 และหลังเข้าร่วมโครงการนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (X-bar) เท่ากับ 26.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.67

ปีการศึกษา 2564 ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสัตภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (X-bar) เท่ากับ 23.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 2.01 และหลังเข้าร่วมโครงการนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (X-bar) เท่ากับ 28.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.57

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสัตภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา

2563-2564 โดยการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเข้าร่วมโครงการและการทดสอบก่อนเข้าร่วมโครงการ โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test Dependent Samples)ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า

ปีการศึกษา 2563 ผลคะแนนทดสอบก่อนเข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ย (X-bar) 14.76คะแนน และคะแนนทดสอบหลังเข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ย (X-bar) 26.17 คะแนน โดยเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ปีการศึกษา 2564 ผลคะแนนทดสอบก่อนเข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ย (X-bar) 23.40คะแนน และคะแนนทดสอบหลังเข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ย (X-bar) 28.18 คะแนน โดยเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.4 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสัตภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า

ปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X-bar = 3.91, S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ คือ ด้านกิจกรรมตามโครงการ (X-bar = 3.94, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ ด้านครูผู้สอน (X-bar = 3.98, S.D. = 0.75) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านเอกสารโครงการ (X-bar = 3.84, S.D. = 0.68)

ปีการศึกษา 2564 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar = 3.91, S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านภาพรวมของโครงการ (X-bar = 4.95, S.D. = 0.26) รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมตามโครงการ (X-bar = 4.94, S.D. = 0.26) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านเอกสารโครงการ (X-bar = 4.77, S.D. = 0.42)

ข้อเสนอแนะ

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสัตภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564

มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะการนำผลการประเมินไปปรับประยุกต์ใช้

1.1 โรงเรียนควรชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง

1.2 โรงเรียนควรชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผลการประเมินโครงการ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด และวัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับนโยบายและสภาพปัญหาของโรงเรียนในปัจจุบัน จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียงกันได้

1.3 การประเมินด้านบริบท ควรทบทวนปรับปรุงกิจกรรมของโครงการบางกิจกรรมให้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้มากยิ่งขึ้น

1.4 การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ควรทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดและการประเมินโครงการนี้มีความเพียงพอด้านบุคลากร โครงการอาจมีความเสี่ยงหากโรงเรียนมีบุคลากรไม่เพียงพอ

1.5 การประเมินด้านกระบวนการ ควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการแผนงานแก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ชัดเจนทุกขั้นตอน

1.6 การประเมินด้านผลผลิต ควรทบทวนปรับปรุงบางกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้เหตุผลในการตัดสินใจของนักเรียน

1.7 การวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ควรทบทวนปรับปรุงกิจกรรมที่มุ่งเน้นการใฝ่เรียนรู้ การมุ่งมั่นในการทำงานอันเป็นคุณลักษณะที่สำคัญจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนในอนาคต

1.8 ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน จากการประเมินโครงการนี้ทำให้มีความเชื่อมั่นว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นจริง

1.9 การประเมินความพึงพอใจ ควรมีกระบวนการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากร คัดเลือกครูที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านกิจกรรมเข้าร่วมโครงการ

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

2.1 รายงานการประเมินโครงการนี้ทำให้ทราบว่า โครงการประสบผลสำเร็จและควรขยายโครงการให้ครอบคลุมในวงกว้างมากขึ้น

2.2 ควรยกระดับการมีส่วนร่วมในโครงการของผู้ปกครอง เครือข่ายชุมชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากขึ้น

3. ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

3.1 ควรยกระดับการมีส่วนร่วมในโครงการของผู้ปกครอง เครือข่ายชุมชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากขึ้นและมีการประเมินการมีส่วนร่วมในโครงการ

3.2 มีการบูรณาการการประเมินกิจกรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

3.3 ควรเพิ่มการพัฒนาระบบสารสนเทศของโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โพสต์โดย กุ๊กกี้ : [20 ก.ย. 2565 เวลา 17:38 น.]
อ่าน [594] ไอพี : 27.145.185.202
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,389 ครั้ง
 ประโยชน์ของการดื่มน้ำ
ประโยชน์ของการดื่มน้ำ

เปิดอ่าน 1,641 ครั้ง
10 ผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุด
10 ผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุด

เปิดอ่าน 14,240 ครั้ง
ปรุง...ต้านมะเร็ง ด้วยเมนูโฮมเมด
ปรุง...ต้านมะเร็ง ด้วยเมนูโฮมเมด

เปิดอ่าน 460,219 ครั้ง
สักนิด เตือนสติคุณครู
สักนิด เตือนสติคุณครู

เปิดอ่าน 99,950 ครั้ง
เมลามีน คืออะไร?
เมลามีน คืออะไร?

เปิดอ่าน 20,352 ครั้ง
การศึกษาในอนาคต
การศึกษาในอนาคต

เปิดอ่าน 5,574 ครั้ง
การประเมินจากภายนอกสถานศึกษาจำเป็นหรือไม่?
การประเมินจากภายนอกสถานศึกษาจำเป็นหรือไม่?

เปิดอ่าน 61,286 ครั้ง
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย มีอะไรบ้าง?
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย มีอะไรบ้าง?

เปิดอ่าน 18,984 ครั้ง
เคล็ดเด็กเก่งวิชา เรขาคณิต-พีชคณิต
เคล็ดเด็กเก่งวิชา เรขาคณิต-พีชคณิต

เปิดอ่าน 26,716 ครั้ง
ลอการิทมิกธรรมชาติ
ลอการิทมิกธรรมชาติ

เปิดอ่าน 10,261 ครั้ง
เล่าต้นกำเนิดมนุษยชาติ ใน 1 นาที
เล่าต้นกำเนิดมนุษยชาติ ใน 1 นาที

เปิดอ่าน 9,009 ครั้ง
แค่เครียด ก็ป่วยแล้ว
แค่เครียด ก็ป่วยแล้ว

เปิดอ่าน 3,611 ครั้ง
ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย มีระบบใดบ้าง?
ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย มีระบบใดบ้าง?

เปิดอ่าน 15,162 ครั้ง
ปลุกสมองตื่นตัวด้วย
ปลุกสมองตื่นตัวด้วย 'มื้อเช้า'

เปิดอ่าน 11,297 ครั้ง
วิธีปิดการแจ้งเตือนและข้อความเชิญชวนเกม "ไลน์ คุกกี้ รัน"
วิธีปิดการแจ้งเตือนและข้อความเชิญชวนเกม "ไลน์ คุกกี้ รัน"

เปิดอ่าน 31,982 ครั้ง
ฝนดาวตกเจมินิดส์
ฝนดาวตกเจมินิดส์
เปิดอ่าน 3,039 ครั้ง
6 จุดที่เป็นแหล่งกำเนิดพลังลับในบ้าน ที่ต้องเร่งกำจัดก่อนจะบั่นทอนชีวิตทุกวัน
6 จุดที่เป็นแหล่งกำเนิดพลังลับในบ้าน ที่ต้องเร่งกำจัดก่อนจะบั่นทอนชีวิตทุกวัน
เปิดอ่าน 624 ครั้ง
ซอฟต์แวร์สร้างศักยภาพให้โลกใบนี้
ซอฟต์แวร์สร้างศักยภาพให้โลกใบนี้
เปิดอ่าน 14,598 ครั้ง
รู้ไหมว่า...ทำไมหัวใจเต้นผิดจังหวะ?
รู้ไหมว่า...ทำไมหัวใจเต้นผิดจังหวะ?
เปิดอ่าน 14,778 ครั้ง
ตุ๊กตาดินเผา เสริมฮวงจุ้ยให้บ้านเรา
ตุ๊กตาดินเผา เสริมฮวงจุ้ยให้บ้านเรา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ