ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาโรงเรียนช่อสะอาดต้านทุจริต โดยใช้ MORAL MODEL โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563-2564

ชื่องานวิจัย การพัฒนาโรงเรียนช่อสะอาดต้านทุจริต โดยใช้ MORAL MODEL โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563-2564

ผู้วิจัย นางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

ปีการศึกษา 2563-2564

บทคัดย่อ

การพัฒนาโรงเรียนช่อสะอาดต้านทุจริต โดยใช้ MORAL MODEL โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 -2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนช่อสะอาดต้านทุจริต โดยใช้ MORAL MODEL โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 – 2564 2. เพื่อศึกษาคุณภาพของโรงเรียนช่อสะอาดต้านทุจริต โดยใช้ MORAL MODEL โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 – 2564 3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของครูโรงเรียนช่อสะอาดต้านทุจริต โดยใช้ MORAL MODEL โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 – 2564 4. เพื่อศึกษาคุณลักษณะ ของนักเรียนโรงเรียนช่อสะอาดต้านทุจริต โดยใช้ MORAL MODEL โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 – 2564 5. เพื่อศึกษาผลกระทบเชิงบวกที่ปรากฏต่อนักเรียน ครู และโรงเรียนในการพัฒนาโรงเรียนช่อสะอาดต้านทุจริต โดยใช้ MORAL MODEL โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563 – 2564

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 278 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 285 คน ครู ปีการศึกษา 2563 จำนวน 44 คน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 41 คน ผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 278 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 285 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 – 2564 จำนวน 13 คน และเครือข่ายชุมชนการศึกษา 2563 – 2564 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามจำนวน 4 ฉบับ และแบบบันทึกจำนวน 1 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ทุกฉบับได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.973 - 0.978 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาโรงเรียนช่อสะอาดต้านทุจริต โดยใช้ MORAL MODEL โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563 – 2564 พบว่า

ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( =3.80, S.D.= 0.58) เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( =4.02, S.D.= 0.58) รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง มีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ( =3.80, S.D.= 0.73) กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( =3.71, S.D.= 0.48) ส่วนกลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก ( =3.65, S.D.= 0.51)

ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.62, S.D.= 0.49) เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.70, S.D.= 0.46) รองลงมาได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.64, S.D.= 0.48) กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.59, S.D.= 0.50) ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.64, S.D.= 0.48) สอดคล้องกับสมมติฐาน

2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพโรงเรียนช่อสะอาดต้านทุจริต โดยใช้ MORAL MODEL โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563 – 2564 พบว่า

ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( =4.03, S.D.= 0.42) เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( =4.22, S.D.= 0.44) รองลงมาได้แก่ กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( =4.20, S.D.= 0.47) กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( =3.96, S.D.= 0.38) ส่วนกลุ่มเครือข่ายชุมชน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก ( =3.88, S.D.= 0.36)

ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.63, S.D.= 0.48) เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.67, S.D.= 0.47) รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.61, S.D.= 0.49) กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.60, S.D.= 0.49) สอดคล้องกับสมมติฐาน

3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของครู โรงเรียนช่อสะอาดต้านทุจริต โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563 – 2564 พบว่า

ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( =4.20, S.D.=0.43) เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( =4.21, S.D.= 0.44) รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง มีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ( =4.20, S.D.= 0.45) กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( =4.20,S.D.= 0.41)

ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.67, S.D.=0.47) เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.70, S.D.= 0.46) รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.67, S.D.= 0.48) กลุ่มเครือข่ายชุมชน มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.66, S.D.= 0.47) และกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.65, S.D.= 0.48) สอดคล้องกับสมมติฐาน

4. สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของนักเรียน โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ตามความคิดเห็นของครู หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563 – 2564 พบว่า

ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( =4.04, S.D.= 0.54) และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า มโนสุจริต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( = 4.09, S.D.= 0.51) รองลงมาได้แก่ วจีสุจริต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( = 4.07, S.D.= 0.50) และกายสุจริต มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก ( =3.99, S.D.= 0.58)

ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.68 , S.D.= 0.47) และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า กายสุจริต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.73, S.D.= 0.44) รองลงมาได้แก่ วจีสุจริต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.68, S.D.= 0.47) และมโนสุจริต มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก ( =4.63, S.D.= 0.48) มีการพัฒนาสูงกว่า ปีการศึกษา 2563 ทุกด้าน สอดคล้องกับสมมติฐาน

5. สรุปผลกระทบเชิงบวกที่ปรากฏต่อนักเรียน ครู และโรงเรียนในการพัฒนาโรงเรียนช่อสะอาดต้านทุจริต โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ หลังการพัฒนา

ปีการศึกษา 2563 ผลกระทบเชิงบวกที่ปรากฏต่อนักเรียน อาทิ ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระ ปิยมหาราช เรื่อง “ขยะเพื่อสี ทำดีเพื่อแผ่นดิน : Eco friendly bottles” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต : สื่อภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบรองชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดการต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ผลกระทบเชิงบวกที่ปรากฏต่อครู อาทิ ได้รับโล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ครูจำนวน ๓๓ คน ได้รับเกียรติบัตร รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ผลกระทบเชิงบวกที่ปรากฏต่อโรงเรียน อาทิ ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ระดับเหรียญเงิน เรื่องการจัดการโรงเรียนช่อสะอาดต้านทุจริต โดยใช้ “MORAL Model” ระดับภูมิภาค ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมเชิงบวกได้น่าสนใจและสามารถเป็นแบบอย่าง ด้านความปลอดภัย ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเงิน ได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย ระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2564 ผลกระทบเชิงบวกที่ปรากฏต่อนักเรียน อาทิ ได้รับรางวัล นักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัล ระดับพลอย โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย (เด็ก อวด ทำดี) ผลกระทบเชิงบวกที่ปรากฏต่อครู อาทิ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์ “การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ : ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี” ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน ผลกระทบเชิงบวกที่ปรากฏต่อโรงเรียน อาทิ โรงเรียนได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ได้รับการยกย่อง เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง ได้รับการคัดเลือกในระดับดีมาก โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา การประกวดนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ “เสริมความเป็นพลเมืองดี” ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ได้รับรางวัล“ โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียนรู้ ระดับดีเด่น” และโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษาอื่น สอดคล้องกับสมมติฐาน

ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยการพัฒนาโรงเรียนช่อสะอาดต้านทุจริต โดยใช้ MORAL MODEL โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 -2564 ครั้งนี้ทำให้ได้ค้นพบจุดเด่น ของกระบวนการดำเนินงานที่ดี ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาความเป็นคนดีของนักเรียนต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้

1. M = Make awareness (ปลูกฝัง) เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมหรือแสดงออกอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผู้อื่น การยึดมั่นในความสัตย์จริงและในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีความซื่อตรง และการมีเจตนาที่บริสุทธิ์ ปฏิบัติตนเป็นที่น่าเชื่อถือและรู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นการสร้างคุณธรรมพื้นฐานที่ละเอียดรอบคอบที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้หลากหลายด้านทั้งด้านความรู้ควบคู่กับคุณธรรม ในอนาคตการนำกิจกรรมต่างๆไปดำเนินการควรมีการวางแผน ศึกษา ผลกระทบ หรือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้แต่ละองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันทุกมิติเกิดประสิทธิผลอย่างเหมาะสม

2. O = On protection (ป้องกัน) เนื่องจากการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการป้องกันสามารถช่วยลดปัญหาด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้เป็นอย่างดี จึงควรส่งเสริมให้นักเรียนมีองค์ความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชัน และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง และสามารถมีโอกาสในการถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมพฤติกรรมเชิงบวกที่เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นได้ เพื่อให้มีแนวทางในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน

3. R = Real network (ประสาน) เนื่องจากกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ได้มุ่งส่งเสริมไปสู่ความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การขับเคลื่อนกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน จึงต้องสร้างความตระหนัก เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต เน้นให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ไม่นิ่งเฉย ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ และเพิ่มการรับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่สามารถขยายผลไปสู่ระดับประเทศ

4. A = Aspiration (ปณิธาน) เนื่องจากกิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมมีความยึดมั่นในความสัตย์จริงและในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีความซื่อตรง มีเจตนาที่บริสุทธิ์ ไม่ทุจริตคอร์รับชัน และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอร์รับชัน โรงเรียนจำเป็นต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการวางรากฐานให้กับรุ่นต่อๆไป อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตนเองและแก่สังคมส่วนรวมในอนาคตข้างนอกไม่ให้ขาดหายไป

5. L = Laudability (ประกาศความดี) เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้คนได้ตระหนักในการทำความดี ซึ่งสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอื่นๆร่วมด้วย นอกเหนือจากความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นพื้นฐานในการทำความดีอื่นๆต่อยอดออกไป การมีต้นแบบในการทำความดี ผ่านการประพฤติปฏิบัติ ไม่ควรละเลยในการยกย่องคนดีอย่างสม่ำเสมอให้เกิดความภาคภูมิใจ เสริมกำลังใจในการสร้างสรรค์ความดี ซึ่งการเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ จะช่วยให้เกิดการปฏิบัติตนตามๆกัน กลายเป้นการสร้างค่านิยมที่ดีงามให้แก่สังคมที่จะตามติดการดำเนินชีวิตไปตลอด ภายใต้การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการยกระดับการศึกษาปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการเป็นพัฒนาโรงเรียนในการสร้างคนดีสู่ความยั่งยืน

2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน สภาพแวดล้อมของบ้าน ชุมชน วัด และหรือมัสยิด ในบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียน เพื่อความร่วมมือกันยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับที่จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความเป็นคนดีมีคุณธรรม

3. ควรศึกษาผลกระทบทางบวกของการเป็นคนดีของนักเรียนที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่มีต่อชุมชนและสังคมโดยรอบโรงเรียน และสามารถนำเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆได้

โพสต์โดย ่jub jub : [22 ก.ย. 2565 เวลา 19:08 น.]
อ่าน [61] ไอพี : 113.53.115.174
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 38,950 ครั้ง
ธุรกิจออนไลน์ที่น่าลงทุนในปี 2020 สำหรับสร้างรายได้เสริม
ธุรกิจออนไลน์ที่น่าลงทุนในปี 2020 สำหรับสร้างรายได้เสริม

เปิดอ่าน 10,673 ครั้ง
วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 16,518 ครั้ง
ชาญี่ปุ่น หรือชาอังกฤษใครมีประโยชน์กว่ากัน
ชาญี่ปุ่น หรือชาอังกฤษใครมีประโยชน์กว่ากัน

เปิดอ่าน 12,504 ครั้ง
ความเหลื่อมล้ำและระบบอุปถัมภ์ในการศึกษาไทย - มติชน วีกเอ็นด์ 15 พ.ค. 59
ความเหลื่อมล้ำและระบบอุปถัมภ์ในการศึกษาไทย - มติชน วีกเอ็นด์ 15 พ.ค. 59

เปิดอ่าน 10,999 ครั้ง
ออกกำลังกายเป็นประจำทำให้เงินเดือนสูงขึ้น
ออกกำลังกายเป็นประจำทำให้เงินเดือนสูงขึ้น

เปิดอ่าน 9,578 ครั้ง
10 ขั้นตอน ก่อนซื้อ Notebook มือสอง
10 ขั้นตอน ก่อนซื้อ Notebook มือสอง

เปิดอ่าน 7,212 ครั้ง
Google Me เตรียมชนขาใหญ่ Facebook
Google Me เตรียมชนขาใหญ่ Facebook

เปิดอ่าน 17,456 ครั้ง
ดอกไม้ 5 ชนิด พิชิตโรค
ดอกไม้ 5 ชนิด พิชิตโรค

เปิดอ่าน 14,646 ครั้ง
ระวัง! ท่านอาจจะทำร้ายสมองลูกโดยไม่รู้ตัว
ระวัง! ท่านอาจจะทำร้ายสมองลูกโดยไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 9,543 ครั้ง
"ขี้เหล็ก" ช่วยระบาย-สงบประสาท แต่ไม่ใช่ "ยานอนหลับ" โดยตรง
"ขี้เหล็ก" ช่วยระบาย-สงบประสาท แต่ไม่ใช่ "ยานอนหลับ" โดยตรง

เปิดอ่าน 9,100 ครั้ง
จะจำใบหน้าของใครให้ได้แม่นยำ ต้องจ้องคอยดูที่ลูกตา
จะจำใบหน้าของใครให้ได้แม่นยำ ต้องจ้องคอยดูที่ลูกตา

เปิดอ่าน 7,437 ครั้ง
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"

เปิดอ่าน 4,700 ครั้ง
การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง 23 ธันวาคม 2563)
การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง 23 ธันวาคม 2563)

เปิดอ่าน 16,194 ครั้ง
ชื่นฉ่ำกับผลไม้ประจำฤดูกาล
ชื่นฉ่ำกับผลไม้ประจำฤดูกาล

เปิดอ่าน 21,646 ครั้ง
ปิรามิดเพิ่มพลังความรู้
ปิรามิดเพิ่มพลังความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 19,094 ครั้ง
พบดาวฤกษ์ดวงใหม่ สว่างกว่าดวงอาทิตย์ 10 ล้านเท่า
พบดาวฤกษ์ดวงใหม่ สว่างกว่าดวงอาทิตย์ 10 ล้านเท่า

เปิดอ่าน 9,913 ครั้ง
สำคัญที่ผู้สอน (ครู, อาจารย์)
สำคัญที่ผู้สอน (ครู, อาจารย์)

เปิดอ่าน 7,897 ครั้ง
กว่าจะเป็นลี กวน ยิว และกว่าจะเป็นสิงคโปร์ในปัจจุบัน
กว่าจะเป็นลี กวน ยิว และกว่าจะเป็นสิงคโปร์ในปัจจุบัน

เปิดอ่าน 11,152 ครั้ง
7 ขั้นตอนก้าวเปลี่ยนชีวิตสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน
7 ขั้นตอนก้าวเปลี่ยนชีวิตสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน

เปิดอ่าน 25,154 ครั้ง
ไม่ฟัง ไม่ได้แล้ว "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ " ทำไมประเทศไทย เปลี่ยนไม่ทันโลก ?
ไม่ฟัง ไม่ได้แล้ว "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ " ทำไมประเทศไทย เปลี่ยนไม่ทันโลก ? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ