ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรมหลัก 4 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรมหลัก 4 ประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประเมินโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPPเModel)เประเมินโครงการในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตเโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบท (ContextเEvaluation) เกี่ยวกับความต้องการจำเป็น ความชัดเจนและเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ของกิจกรรมในโครงการความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเหรือองค์กรภายนอก 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ สถานที่ สื่อและวัสดุอุปกรณ์ และระบบบริหารที่เอื้อต่อการดำเนินงานโครงการ 3) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับการวางแผนดำเนินงาน การดำเนินการในแต่ละกิจกรรม การนิเทศกำกับติดตาม การประเมินผลเการสรุปและรายงานผลเ4)เประเมินผลผลิตเ(Product Evaluation) เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน จำนวน 12 คุณธรรมและคุณธรรมหลัก 4 ประการของนักเรียน จำนวน 4 ประการและประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ

ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังยวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น จำนวน 788 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (PurposiveเRandom Sampling) จำนวน 150 คน ได้แก่ ครู จำนวน 22 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 86 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 29 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน (ไม่นับรวมตัวแทนครูและผู้บริหารโรงเรียน)

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิร์ต จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามฉบับที่ 1 ด้านบริบทและด้านปัจจัยนำเข้า ข้อคำถาม จำนวน 67 ข้อ (ด้านบริบท จำนวน 37 ข้อ ด้านปัจจัย จำนวน 30 ข้อ) แบบสอบถามฉบับที่ 2 ด้านกระบวนการ ข้อคำถาม จำนวน 34 ข้อ แบบสอบถามฉบับที่ 3 ด้านผลผลิต ข้อคำถาม จำนวน 84 ข้อ (ด้านคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 60 ข้อ ด้านคุณธรรมหลัก 4 ประการ จำนวน 24 ข้อ) แบบสอบถามฉบับที่ 4 ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อคำถาม จำนวน 18 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยค่าสถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows 16.0 ผลการประเมินสรุป ได้ดังนี้

ผลการประเมิน

โครงการส่งเสริมคุณธรรมเจริยธรรมและคุณธรรมหลัก 4 ประการของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังยวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการโดยการประเมิน 5 ตัวชี้วัด โดยรวมบริบทของโครงการมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดทั้ง 5 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ ความต้องการจำเป็นของโครงการ ความเป็นไปได้ของกิจกรรมในโครงการ ความชัดเจนและเหมาะสมของวัตถุประสงค์และการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ตามลำดับ

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยประเมิน 5 ตัวชี้วัดพบว่า โดยรวมปัจจัยนำเข้าของโครงการมีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดทั้ง 5 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านระบบบริหารที่เอื้อต่อการดำเนินงานโครงการมีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์และด้านงบประมาณ ตามลำดับ

3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการโดยประเมิน 5 ตัวชี้วัดพบว่า โดยรวมกระบวนการดำเนินงานของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่กำหนดทั้ง 5 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยพบว่าด้านการวางแผนดำเนินงานมีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการสรุปและรายงาน ด้านการประเมินผล ด้านการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมและด้านการนิเทศกำกับติดตาม ตามลำดับ

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการโดยประเมิน 2 ตัวชี้วัดพบว่า โดยรวมนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรมหลัก 4 ประการของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด เมื่อพิจารณารายละเอียดตามตัวชี้วัดเรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า ด้านคุณธรรมหลัก 4 ประการของนักเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามลำดับ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการพบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 ผู้บริหาร ควรจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและขยายโครงการ ให้ครอบคลุมสู่ชุมชนมากยิ่งขึ้นและควรประเมินผลกระทบจากการดำเนินโครงการที่มีต่อโรงเรียนและชุมชน

1.2-นำผลการประเมินเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรมหลัก 4 ประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

1.3 ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรมหลัก 4 ประการของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังยวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ควรทำอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการที่สามารถสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณธรรมหลักให้นักเรียนอย่างแท้จริง

1.4 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรมหลัก 4 ประการของนักเรียนด้านสภาพการจัดการเรียนรู้ ด้านหลักสูตรและ การจัดการเรียนการสอน เป็นต้น

1.5 ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรมหลัก 4 ประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ควรมีการประชาสัมพันธ์และให้มีการประสานงานในโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและมีความชัดเจนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

2. ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

2.1-ควรมีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทาง ในการพัฒนาการดำเนินงานในคราวต่อไป

2.2-ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณธรรมหลัก 4 ประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในด้านต่างๆ

2.3เควรมีการประเมินโครงการอื่นๆเของโรงเรียนเเช่นเโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุง ยุบเลิกโครงการ

2.4 ควรเพิ่มตัวชี้วัดให้มากขึ้น เพื่อความครอบคลุมของเนื้อหาให้มีความรอบคอบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โพสต์โดย อาทิวัฒน์ สาเหล้ : [23 ก.ย. 2565 เวลา 06:34 น.]
อ่าน [47] ไอพี : 125.24.127.199
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,702 ครั้ง
ปรับฮวงจุ้ย รับหน้าฝน
ปรับฮวงจุ้ย รับหน้าฝน

เปิดอ่าน 32,743 ครั้ง
จริยธรรมที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
จริยธรรมที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

เปิดอ่าน 9,389 ครั้ง
เล่าต้นกำเนิดมนุษยชาติ ใน 1 นาที
เล่าต้นกำเนิดมนุษยชาติ ใน 1 นาที

เปิดอ่าน 24,764 ครั้ง
ศิลปะการเห่เรือ
ศิลปะการเห่เรือ

เปิดอ่าน 20,038 ครั้ง
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 13,042 ครั้ง
"กังนัม สไตล์" ความหมายอะไรซ่อนอยู่ (ดูให้เป็นสาระ)
"กังนัม สไตล์" ความหมายอะไรซ่อนอยู่ (ดูให้เป็นสาระ)

เปิดอ่าน 11,640 ครั้ง
เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พ.ย. ในแต่ละปี
เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พ.ย. ในแต่ละปี

เปิดอ่าน 15,759 ครั้ง
สมุนไพรพิชิตหน้าหนาว
สมุนไพรพิชิตหน้าหนาว

เปิดอ่าน 29,230 ครั้ง
ธนบัตรไทยรุ่นแรก
ธนบัตรไทยรุ่นแรก

เปิดอ่าน 50,904 ครั้ง
ทำไมต้องใส่ชุดดำไปงานศพ
ทำไมต้องใส่ชุดดำไปงานศพ

เปิดอ่าน 11,973 ครั้ง
ไหว้พระเสริมบารมี (แก้ชง) ปีม้า 2557
ไหว้พระเสริมบารมี (แก้ชง) ปีม้า 2557

เปิดอ่าน 10,416 ครั้ง
หลักการเสริมฮวงจุ้ยให้ "ห้องรับประทานอาหาร"
หลักการเสริมฮวงจุ้ยให้ "ห้องรับประทานอาหาร"

เปิดอ่าน 10,287 ครั้ง
7 หลักเลี่ยงไขมันพอกตับ
7 หลักเลี่ยงไขมันพอกตับ

เปิดอ่าน 3,511 ครั้ง
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี

เปิดอ่าน 21,573 ครั้ง
AutoPlay Media Studio
AutoPlay Media Studio

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,968 ครั้ง
เรือวิกตอเรีย เป็นเรือลำแรกที่เดินทางรอบโลกได้สำเร็จ
เรือวิกตอเรีย เป็นเรือลำแรกที่เดินทางรอบโลกได้สำเร็จ

เปิดอ่าน 13,794 ครั้ง
การเลือกโต๊ะสำหรับการเขียนหนังสือ
การเลือกโต๊ะสำหรับการเขียนหนังสือ

เปิดอ่าน 22,134 ครั้ง
ประโยชน์จากปูทะเล
ประโยชน์จากปูทะเล

เปิดอ่าน 12,428 ครั้ง
7 เคล็ดลับเพิ่มความสูงให้กับตัวเอง
7 เคล็ดลับเพิ่มความสูงให้กับตัวเอง

เปิดอ่าน 8,480 ครั้ง
"เดอะ เกรท ไฟร์วอลล์" กรณีศึกษา "อินเทอร์เน็ต เกตเวย์" จากจีน
"เดอะ เกรท ไฟร์วอลล์" กรณีศึกษา "อินเทอร์เน็ต เกตเวย์" จากจีน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ