ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการการบริหารโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน STEM Education โรงเรียนเซิมพิทยาคม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผู้ประเมิน นายธเนตร มีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการการบริหารโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน STEM Education โรงเรียนเซิมพิทยาคม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ผู้ประเมิน นายธเนตร มีรัตน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงาน โรงเรียนเซิมพิทยาคม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการการบริหารโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน STEM Education โรงเรียนเซิมพิทยาคม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน 1) เพื่อประเมินการดำเนินงานโครงการการบริหารโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน STEM Education โรงเรียนเซิมพิทยาคม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และส่วนขยายผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน ด้านการถ่ายโยงความรู้ 2) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการการบริหารโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน STEM Education โรงเรียนเซิมพิทยาคม อำเภอ โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการการบริหารโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน STEM Education โรงเรียนเซิมพิทยาคม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 32 คน นักเรียน จำนวน 706 คน และผู้ปกครอง จำนวน 706 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 1,445 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการการบริหารโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน STEM Education โรงเรียนเซิมพิทยาคม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก และในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน และระดับมาก 6 ด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการ 2) ด้านผลผลิต 3) ด้านปัจจัยนำเข้า 4) ด้านบริบท 5) ด้านประสิทธิผล 6) ด้านผลกระทบ 7) ด้านความยั่งยืน 8) ด้านการถ่ายโยงความรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 ด้านบริบท (Context) โดยรวมอยู่ในระดับมาก และในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รองลงมาคือ กิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และสถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการการบริหารโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน STEM Education สู่การปฏิบัติ

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โดยรวมอยู่ในระดับมาก และในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการการบริหารโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน STEM Education รองลงมาคือ ผู้บริหารอำนวยความสะดวก ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอในการดำเนินงานโครงการการบริหารโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน STEM Education

1.3 ด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน และระดับมาก 1 ด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านการดำเนินงาน (Do) 2) ด้านการวางแผน (Plan) 3) ด้านการตรวจสอบ (Check) 4) ด้านการปรับปรุง (Action)

1.4 ด้านผลผลิต (Product) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ STEM Education รองลงมาคือ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน STEM Education ได้อย่างมีคุณภาพ และนักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลการประเมินในส่วนขยายด้านผลผลิต รายละเอียดดังนี้

1.4.1 ด้านผลกระทบ (Impact) โดยรวมอยู่ในระดับมาก และในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ตะหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน STEM Education รองลงมาคือ นักเรียนเห็นถึงความสำคัญในการเรียนรู้ STEM Education และสถานศึกษาได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา

1.4.2 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) โดยรวมอยู่ในระดับมาก และในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โครงการการบริหารโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน STEM Education สามารถพัฒนานักเรียนด้านการเรียนรู้ตามกระบวนการได้อย่างมีคุณภาพ รองลงมาคือ โครงการสามารถพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอน STEM Education ได้อย่างมีคุณภาพ และครูผู้สอน นำความรู้ ความสามารถไปใช้ในการเรียนการสอน STEM Education เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4.3 ด้านความยั่งยืน (Sustainability) โดยรวมอยู่ในระดับมาก และในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอนและนักเรียนพร้อมให้ความร่วมมือดำเนินโครงการการบริหารโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน STEM Education เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการต่อไป รองลงมาคือ รูปแบบโครงการการบริหารโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน STEM Education มีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการศึกษา และโครงการการบริหารโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน STEM Education ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

1.4.4 ด้านการถ่ายโยงความรู้ (Transportability) โดยรวมอยู่ในระดับมาก และในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ครูผู้สอน สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากโครงการการบริหารโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน STEM Education ไปสู่เพื่อนครูได้ รองลงมาคือ นักเรียนสามารถถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้สู่บุคคลอื่นได้ และสถานศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการการบริหารโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน STEM Education ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

2. ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการการบริหารโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน STEM Education โรงเรียนเซิมพิทยาคม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก และในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ STEM Education รองลงมาคือ ครูผู้สอนสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ STEM Education ด้วยตนเอง และนักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3. ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการการบริหารโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน STEM Education โรงเรียนเซิมพิทยาคม อำเภอ โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก และในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ รองลงมาคือ ผู้ปกครองร่วมชื่นชมการแสดงผลงาน การจัดกิจกรรมตามโครงการ และการดำเนินงานตามโครงการ มีความคุ้มค่าและส่งผลดีต่อนักเรียน

โพสต์โดย ผอ.เอ้ : [23 ก.ย. 2565 เวลา 10:08 น.]
อ่าน [587] ไอพี : 27.55.77.77
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 35,790 ครั้ง
โอลิมปิก : ประวัติกีฬาโอลิมปิก
โอลิมปิก : ประวัติกีฬาโอลิมปิก

เปิดอ่าน 18,236 ครั้ง
10 งานด่วนภายใน 6 เดือนที่ "รมต.ศธ." ควรทำ
10 งานด่วนภายใน 6 เดือนที่ "รมต.ศธ." ควรทำ

เปิดอ่าน 52,674 ครั้ง
รายละเอียดเกณฑ์วิทยฐานะ(ใหม่) ใช้บังคับ 1 ต.ค.51
รายละเอียดเกณฑ์วิทยฐานะ(ใหม่) ใช้บังคับ 1 ต.ค.51

เปิดอ่าน 15,369 ครั้ง
9 ประโยชน์เพื่อสุขภาพของกระเทียม ที่คุณอาจคาดไม่ถึง!
9 ประโยชน์เพื่อสุขภาพของกระเทียม ที่คุณอาจคาดไม่ถึง!

เปิดอ่าน 28,781 ครั้ง
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการศึกษาคุณภาพ : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการศึกษาคุณภาพ : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

เปิดอ่าน 10,399 ครั้ง
ทำไมสัตวแพทย์ต้องดึงหนังระหว่างหัวไหล่ของสุนัข
ทำไมสัตวแพทย์ต้องดึงหนังระหว่างหัวไหล่ของสุนัข

เปิดอ่าน 55,313 ครั้ง
ภาษาไทย ภาษาชาติ และการสอนของครู
ภาษาไทย ภาษาชาติ และการสอนของครู

เปิดอ่าน 9,678 ครั้ง
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไขข้อสงสัยทุกคำถามที่อยากรู้
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไขข้อสงสัยทุกคำถามที่อยากรู้

เปิดอ่าน 14,306 ครั้ง
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะญี่ปุ่น 3-0 เซต คว้าแชมป์เอเชีย 2013 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะญี่ปุ่น 3-0 เซต คว้าแชมป์เอเชีย 2013 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56

เปิดอ่าน 449 ครั้ง
ผลวิจัยชี้การมีกิจกรรมทางกายทั้งวันธรรมดาและวันหยุด ช่วยลดการเจ็บป่วยโรคหัวใจและสมอง มากถึงร้อยละ 38
ผลวิจัยชี้การมีกิจกรรมทางกายทั้งวันธรรมดาและวันหยุด ช่วยลดการเจ็บป่วยโรคหัวใจและสมอง มากถึงร้อยละ 38

เปิดอ่าน 615 ครั้ง
มาตรฐาน Image Metadata
มาตรฐาน Image Metadata

เปิดอ่าน 11,407 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : เด็กจะกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนเมื่อใด......ภาพนี้มีคำตอบ
ตูนส์ศึกษา : เด็กจะกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนเมื่อใด......ภาพนี้มีคำตอบ

เปิดอ่าน 11,995 ครั้ง
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

เปิดอ่าน 8,301 ครั้ง
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค

เปิดอ่าน 18,318 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง “รมว.ศึกษาฯ” กับนโยบายแก้ปัญหา โรงเรียน ICU จากรายการ ผชิญหน้า FaceTime (8 ก.พ. 2560)
รับชมย้อนหลัง “รมว.ศึกษาฯ” กับนโยบายแก้ปัญหา โรงเรียน ICU จากรายการ ผชิญหน้า FaceTime (8 ก.พ. 2560)

เปิดอ่าน 8,646 ครั้ง
องค์กรของคุณใช้เครื่องมืออัตโนมัติด้านไอทีที่เหมาะสมหรือไม่
องค์กรของคุณใช้เครื่องมืออัตโนมัติด้านไอทีที่เหมาะสมหรือไม่
เปิดอ่าน 7,226 ครั้ง
ปัญหาอมตะครูไทย เร่งแก้ก่อนการศึกษาดำดิ่ง
ปัญหาอมตะครูไทย เร่งแก้ก่อนการศึกษาดำดิ่ง
เปิดอ่าน 25,806 ครั้ง
ใช้ยานอนหลับกับข้อควรระวัง
ใช้ยานอนหลับกับข้อควรระวัง
เปิดอ่าน 19,117 ครั้ง
วิธีทําให้ผมยาวเร็วขึ้น
วิธีทําให้ผมยาวเร็วขึ้น
เปิดอ่าน 8,635 ครั้ง
เคล็ดลับลูกน้อย สมองดีมีคุณธรรม
เคล็ดลับลูกน้อย สมองดีมีคุณธรรม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ