ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
โครงการต้นกล้าแห่งความดีโรงเรียนบ้านท่าพยอม ปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินโครงการต้นกล้าแห่งความดีโรงเรียนบ้านท่าพะยอม ปีการศึกษา 2563 โดยใช้แบบจำลองของซิปป์ (CIPP Model) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) ของโครงการต้นกล้าแห่งความดีโรงเรียนบ้านท่าพยอมปีการศึกษา 2563

2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของ โครงการต้นกล้าแห่งความดีโรงเรียนบ้านท่าพยอมปีการศึกษา 2563

3. เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการต้นกล้าแห่งความดีโรงเรียนบ้านท่าพยอมปีการศึกษา2563

4. เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการต้นกล้าแห่งความดีโรงเรียนบ้านท่าพยอมปีการศึกษา 2563 เกี่ยวกับ

4.1 ความดีของนักเรียนด้าน ความพอเพียง มีวินัย สุจริตและจิตอาสา

4.2เพื่อประเมินด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการต้นกล้าแห่งความดีโรงเรียนบ้านท่าพยอมปีการศึกษา 2563ของผู้เกี่ยวข้อง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาประกอบด้วย ครูโรงเรียนบ้านท่าพยอม ปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 28 คน และผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการต้นกล้าแห่งความดีโรงเรียนบ้านท่าพยอม ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้

1. ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการต้นกล้าแห่งความดีโรงเรียนบ้านท่าพยอม ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.34 ,  = .59 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 2 ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความคิดเห็นความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.50 ,  = .61) ผ่าเกณฑ์การประเมิน รองลงมาคือ ข้อที่ 3 ด้านความสอดคล้องนโยบายของโครงการได้อย่างเหมาะสมและชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.38 ,  = .57) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 4 ด้านความเป็นไปได้ขอลโครงการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 4.25 ,  = .63)

2. ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการต้นกล้าแห่งความดีโรงเรียนบ้านท่าพยอม ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.26 ,  = .62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ข้อที่ 4 ด้านวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมตามโครงการมีความเหมาะสม เพียงพอ สะอาด และปลอดภัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.42 ,  = .61) รองลงมาคือ ข้อที่ 2 ด้านความพร้อมของบุคลากร มีความเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 4.36 ,  = .64) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อที่ 5 ด้านหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 4.21 ,  = .59)

3. ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ประเมินกระบวนการของโครงการต้นกล้าแห่งความดีโรงเรียนบ้านท่าพยอม ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.32 ,  = .66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ข้อที่ 1 ด้านการวางแผนการดำเนินการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.39 ,  = .59) รองลงมาคือ ข้อที่ 4 การนำผลประเมินมาปรับปรุง พัฒนามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 4.38 ,  = .69) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อที่ 3 การติดามและประเมินผล ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 4.19 ,  = .71)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการต้นกล้าแห่งความดีโรงเรียนบ้านท่าพยอม ปีการศึกษา 2563

4.1 ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ประเมินผลผลิต ของโครงการต้นกล้าแห่งความดีโรงเรียนบ้านท่าพยอม ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากmที่สุด (  = 4.56 ,  = .68) เมื่อพิจารณาแต่ละกิจกรรม พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ข้อที่ 1 ความมีวินัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.72 ,  = .58 ) รองลงมา คือข้อที่ 4 ความมีจิตอาสา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.66 ,  = .61) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 2 ความสุจริต/ซื่อสัตย์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.62 ,  = .60 )

4.2 ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ประเมินความพึงพอใจ โครงการต้นกล้าแห่งความดีโรงเรียนบ้านท่าพยอม ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.54 ,  = .46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 10 นักเรียนมีความสามารถในการมีนิสัย พอเพียง มีวินัยสุจริต และจิตอาสา เพิ่มขึ้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.67 ,  = .44) รองลงมา คือ ข้อที่ 12 มีนักเรียนมีความรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและใช้ในชีวิตประจำวันความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 4.50 ,  = .50) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 3 การเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 3.93 ,  = .69 )

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1.1 โรงเรียนต้องดำเนินการส่งเสริมความดีด้านมีวินัย สุจริต/ซื่อสัตย์ พอเพียง และจิตอาสา อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ขยายผลไปสู่ผู้ปกครอง เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมความดีมีคุณธรรมอย่างยั่งยืน

1.2 โรงเรียนควรมีการวางแผนการดำเนินการ การติดตาม ประเมินผล และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

1.3 โรงเรียนควรประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน ให้โรงเรียนต่างๆได้ดำเนินการส่งเสริมความเป็นต้นกล้าแห่งความดีของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรนำรูปแบบการประเมิน CIPP Model ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการอื่นๆ ของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบขั้นตอนของกิจกรรมทุกขั้นตอน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผน แก้ปัญหาหรือพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน

2.2 ควรมีการเปรียบเทียบกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมความดีมีคุณธรรมได้ดีที่สุดในโรงเรียน

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยประเมินโครงการอื่นๆ ของโรงเรียนทุกโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา

โพสต์โดย ลุกมาน : [27 ก.ย. 2565 เวลา 06:24 น.]
อ่าน [672] ไอพี : 1.10.144.86
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,960 ครั้ง
เตือนภัยมัลแวร์อาจโจมตีเว็บไซต์ได้
เตือนภัยมัลแวร์อาจโจมตีเว็บไซต์ได้

เปิดอ่าน 26,270 ครั้ง
ทำไมบริษัทห้างร้านบางแห่งจึงมีรูปครุฑอยู่ที่หน้าอาคาร
ทำไมบริษัทห้างร้านบางแห่งจึงมีรูปครุฑอยู่ที่หน้าอาคาร

เปิดอ่าน 14,796 ครั้ง
คลิปโชว์การปอกมะพร้าวแบบกินได้ทั้งลูก
คลิปโชว์การปอกมะพร้าวแบบกินได้ทั้งลูก

เปิดอ่าน 29,705 ครั้ง
วัสดุในชีวิตประจำวัน
วัสดุในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 10,047 ครั้ง
หมู่บ้านอยู่แล้วรวยตามฮวงจุ้ย
หมู่บ้านอยู่แล้วรวยตามฮวงจุ้ย

เปิดอ่าน 9,155 ครั้ง
นักโภชนาการชี้ อย่าตระหนกกินเนื้อแดง-ผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูป ก่อมะเร็ง แนะหม่ำหลากหลาย
นักโภชนาการชี้ อย่าตระหนกกินเนื้อแดง-ผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูป ก่อมะเร็ง แนะหม่ำหลากหลาย

เปิดอ่าน 28,065 ครั้ง
วิธียืดเส้นก่อนออกกำลังกาย
วิธียืดเส้นก่อนออกกำลังกาย

เปิดอ่าน 7,941 ครั้ง
วิตามินไม่ป้องกันโรคหัวใจ คนทั่วโลกเป็นล้านหลงกินกันมานมนาน
วิตามินไม่ป้องกันโรคหัวใจ คนทั่วโลกเป็นล้านหลงกินกันมานมนาน

เปิดอ่าน 3,750 ครั้ง
10 เรื่องที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA
10 เรื่องที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA

เปิดอ่าน 10,611 ครั้ง
รู้จัก โรคเอสแอลอี
รู้จัก โรคเอสแอลอี

เปิดอ่าน 16,136 ครั้ง
เรียนคณิต ใครว่ายาก
เรียนคณิต ใครว่ายาก

เปิดอ่าน 40,346 ครั้ง
พืชที่ใช้แต่งสีอาหาร หรือให้สีย้อม
พืชที่ใช้แต่งสีอาหาร หรือให้สีย้อม

เปิดอ่าน 17,281 ครั้ง
จริงหรือ? "น้ำ" แก้ปวดหัวได้
จริงหรือ? "น้ำ" แก้ปวดหัวได้

เปิดอ่าน 80,096 ครั้ง
อาชีพที่จะหายไปและอาชีพในอนาคต
อาชีพที่จะหายไปและอาชีพในอนาคต

เปิดอ่าน 27,521 ครั้ง
สัตว์พวกปลาไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลย โดนถูกเบ็ดเกี่ยวดิ้น ก็ไม่ได้ตกอกตกใจ(วิทย์)
สัตว์พวกปลาไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลย โดนถูกเบ็ดเกี่ยวดิ้น ก็ไม่ได้ตกอกตกใจ(วิทย์)

เปิดอ่าน 32,266 ครั้ง
ลายมือนักธุรกิจ
ลายมือนักธุรกิจ
เปิดอ่าน 7,835 ครั้ง
ทดสอบความทนทาน"ไอโฟน 5" พัง-ไม่พัง แตก-ไม่แตก
ทดสอบความทนทาน"ไอโฟน 5" พัง-ไม่พัง แตก-ไม่แตก
เปิดอ่าน 12,225 ครั้ง
ผักบร็อคโคลี่...รักษาโรคอัลไซเมอร์
ผักบร็อคโคลี่...รักษาโรคอัลไซเมอร์
เปิดอ่าน 36,525 ครั้ง
เปิดโผ 15 อาชีพที่กำลังจะสาบสูญไปในอนาคต
เปิดโผ 15 อาชีพที่กำลังจะสาบสูญไปในอนาคต
เปิดอ่าน 15,238 ครั้ง
Best of Web เด็ดๆโดนๆ คลิปบนโลกออนไลน์
Best of Web เด็ดๆโดนๆ คลิปบนโลกออนไลน์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ