ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
โรงเรียนคุณธรรมนำจิตใจห่างไกลยาเสพติด

2. หลักการและเหตุผล

จากสภาพสังคมในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและหลากหลายอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แพร่หลายอย่างรวดเร็วทําให้แนวคิดวิถีชีวิต ค่านิยมของบุคคลในสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง เบี่ยงเบนไปจากหลัก ศีลธรรม จริยธรรมที่ดีงามตาม

หลักธรรมของพุทธศาสนา กลับชื่นชมวัฒนธรรมตะวันตก ที่เน้นการ บริโภควัตถุต่างๆ จนเกิดความสับสระบบสังคมที่เคยดีงามของไทยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ อันสืบเนื่องมาจากการให้ความสําคัญในด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุมากกว่า พัฒนาสังคมในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านจิตใจจึงทําให้เกิดปัญหาความย่อหย่อนของคุณธรรมจริยธรรม มีการประพฤติปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ยังส่งผล ไปยังปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย อาทิ เกิดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น

ปัญหายาเสพติด และปัญหาหย่าร้าง ปัญหา นักเรียนตีกัน ปัญหาการรักร่วมเพศ การหลงมัวเมาในอบายมุขการปล่อยตัวปล่อยใจ ขาดระเบียบวินัย ไร้ทิศทางของชีวิต ฟุ่มเฟือย และอื่น ๆ อีกมากมาย หากปล่อยไว้จะเป็น ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศด้วย

ผลจากการพัฒนาประเทศในระยะผ่านมาโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจทําให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราสูง มีความก้าวหน้าทางวัตถุและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว ประกอบกับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีบทบาทในสังคมไทย ทําให้เกิดปัญหาสังคมที่สลับซับซ้อน ระบบสังคมที่เคยดีงามของไทยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็น การพัฒนาทางด้านวัตถุมากกว่าพัฒนาสังคมในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านจิตใจ จึงทําให้เกิดปัญหาความย่อหย่อนของคุณธรรม จริยธรรม มีการประพฤติปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม การขาดคุณธรรมจริยธรรม ทําให้เกิดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย หากปล่อยไว้จะเป็น

ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศด้วย การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยในสังคมให้เป็น คนดีจึงเป็น เรื่องที่จําเป็น เพราะคนในสังคมต่างเรียกร้องในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยแม้เป็นเรื่องที่มีความยากเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นกระบวนการที่มีความสลับซับซ้อน และมีองค์ประกอบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มากมาย

ดังนั้นโรงเรียนบ้านต้นจันทน์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาถึงความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา เพื่อมุ่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการนำเวลาว่างมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นเครื่องมือในการกําหนดความสงบสุขของสังคมไทยให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก และครูบุคลากรในสถานศึกษา และขยายผลออกไปในชุมชน สังคม และประเทศชาติ สังคมใดมีผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม สังคมนั้นจะมีแต่ความสงบสุข ในขณะเดียวกัน หากคนในสังคมใดมีความบกพร่องด้านจิตใจ ขาดคุณธรรมและจริยธรรม แม้สังคมนั้นจะมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ก็หาความสงบสุขได้ยาก

3. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงาน

3.1 เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และทําแต่ความดี

3.2 เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

3.3 เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน

โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมจริยธรรมนำจิตใจห่างไกลยาเสพติด โดยใช้กระบวนการ (PDCA)

4.1 กําหนดนโยบาย สถานศึกษากําหนดนโยบายการปลูกคุณธรรม จริยธรรมนำจิตใจห่างไกลยาเสพติด

4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

4.3 ประชุม ระดมความคิดเห็น จัดทําร่างแนวทางการดําเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมใน

สถานศึกษา

4.4 ประชุม วิพากษ์ พิจารณาปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานให้เหมาะสม ยืดหยุ่นได้ตามบริบทของ

โรงเรียน

4.5 ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนดําเนินการตามแนวทางจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมนำจิตใจห่างไกลยาเสพติดในสถานศึกษา ได้แก่

กิจกรรมที่ ๑ จิตอาสาพัฒนาชุมชน

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม

กิจกรรมที่ ๓ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการจัดโรงเรียนวิถีพุทธ

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้กระบวนการ PLC

กิจกรรมที่ 6 สถานสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมอยู่อย่างพอเพียง

ด้านกายภาพ

1. มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน

2. มีพระพุทธรูปประจําห้องเรียน

3. โรงเรียนมีความสะอาด สงบ ร่มรื่น

4. มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม

5. ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในสถานศึกษา ๑๐๐%

ด้านส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน

6. ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม

7.พิจารณาอาหารที่รับประทาน รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ

8. ประหยัด ออม ถนอมใช้เงินและสิ่งของ

9. มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก

ด้านการเรียนการสอน

10. บริหารจิต เจริญภาวนา ก่อนเข้าเรียนบ่าย ทั้งครูและนักเรียน

11. การบูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

12. กิจกรรมตามหลักปฏิบัติตามแนวทางวิถีพุทธ

4.6 ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการและประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

4.7 สรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานของนักเรียนเพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนา

5. ผลการดําเนินงาน

5.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรมและทำความดี

5.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5.3 ผู้เรียนทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

6. ปัจจัยความสําเร็จ

6.1 ผู้บริหารโรงเรียน ให้การสนับสนุน ส่งเสริมด้านงบประมาณและให้กําลังใจอย่างเต็มที่

6.2 ครูทุกคนให้ความร่วมมือ ร่วมใจอย่างเต็มที่และเต็มใจ

6.3 นักเรียนให้ความร่วมมือ และมีความพร้อมในการจัดกิจกรรม

6.4 ผู้ปกครอง ชุมชน ชื่นชมยินดีและพึงพอใจ พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมอย่างดียิ่ง

7. ปัญหาอุปสรรคที่พบและข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรคที่พบคือ ครูผู้สอนไม่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในการบูรณาการหลัก คุณธรรมเข้าไปในเนื้อหาหลักสูตรและมีการเปลี่ยนครูผู้สอนบ่อย ขาดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้าน คุณธรรมที่ต่อเนื่อง ขาดงบประมาณดําเนินการ และขาดความตระหนักคุณค่า ค่านิยม แรงจูงใจ

ข้อเสนอแนะเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา คือ ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม ด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเน้นกระบวนการเรียนการสอน เน้นหลักคุณธรรมให้มี กระบวนการที่หลากหลาย น่าสนใจ และต่อเนื่อง จัดกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนหรือ บทเรียนสําเร็จรูป พร้อมที่จะให้นักศึกษาปฏิบัติได้ทันที ประชาสัมพันธ์ สร้างค่านิยม หรือทัศนคติที่ดีต่อ สังคมไทย และติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง

8. การเผยแพร่/ รางวัลที่ได้รับ

การเผยแพร่

8.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มครูในกลุ่มโรงเรียน

8.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษา

8.3 จัดป้ายนิเทศ เอกสาร ในการเสริมสร้างความรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

รางวัลที่ได้รับ

โรงเรียน

8.4 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดดและอบายมุข

ครู

8.5 นายไฟซอล ยีโกบ ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดดและอบายมุข

8.6 นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์ ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดดและอบายมุข

8.7 นายไฟซอล ยีโกบ ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ดีเด่น”ระดับชาติ ณ ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สำนักสงฆ์วัดนาสนธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2561

โพสต์โดย Jum : [27 ก.ย. 2565 เวลา 11:42 น.]
อ่าน [707] ไอพี : 182.232.231.41
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,335 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

เปิดอ่าน 1,580 ครั้ง
แนะนำ 5 อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ เพิ่มขีดจำกัดในการใช้งานให้ทะลุหลอด
แนะนำ 5 อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ เพิ่มขีดจำกัดในการใช้งานให้ทะลุหลอด

เปิดอ่าน 12,985 ครั้ง
ว่ากันว่าดนตรี ไม่มีกำแพงด้านภาษา คลิปนี้ใช่เลย ฟังไม่ออก แต่ดูเด็ก 3 คนนี้ร้องแล้วได้ฟิลลิ่งมาก
ว่ากันว่าดนตรี ไม่มีกำแพงด้านภาษา คลิปนี้ใช่เลย ฟังไม่ออก แต่ดูเด็ก 3 คนนี้ร้องแล้วได้ฟิลลิ่งมาก

เปิดอ่าน 105,988 ครั้ง
เรื่องของกาพย์ที่คุณควรรู้
เรื่องของกาพย์ที่คุณควรรู้

เปิดอ่าน 11,407 ครั้ง
เกิดอะไรขึ้น เมื่อสาวลงทุนเต้น cover ขอหนุ่มแต่งงานกลางถนน
เกิดอะไรขึ้น เมื่อสาวลงทุนเต้น cover ขอหนุ่มแต่งงานกลางถนน

เปิดอ่าน 19,355 ครั้ง
ข้าวโพดสีม่วง ช่วยต้านมะเร็ง
ข้าวโพดสีม่วง ช่วยต้านมะเร็ง

เปิดอ่าน 9,728 ครั้ง
ทำยาเม็ดกินก่อความรัก ไปสร้างปฏิกิริยาเคมีขึ้นภายในสมอง
ทำยาเม็ดกินก่อความรัก ไปสร้างปฏิกิริยาเคมีขึ้นภายในสมอง

เปิดอ่าน 10,319 ครั้ง
การทำงานของ"รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์"ในสายตาประชาชน
การทำงานของ"รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์"ในสายตาประชาชน

เปิดอ่าน 20,233 ครั้ง
กระทรวงศึกษาธิการกับการปรับโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการกับการปรับโครงสร้าง

เปิดอ่าน 45,071 ครั้ง
สูตรทำมะนาวดองน้ำผึ้ง
สูตรทำมะนาวดองน้ำผึ้ง

เปิดอ่าน 40,479 ครั้ง
แนะครูกระตุ้นเด็กขี้สงสัย
แนะครูกระตุ้นเด็กขี้สงสัย

เปิดอ่าน 8,429 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : กว่าจะถึงประถมศึกษาก็สายเสียแล้ว
ตูนส์ศึกษา : กว่าจะถึงประถมศึกษาก็สายเสียแล้ว

เปิดอ่าน 918 ครั้ง
ซอฟต์แวร์สร้างศักยภาพให้โลกใบนี้
ซอฟต์แวร์สร้างศักยภาพให้โลกใบนี้

เปิดอ่าน 18,845 ครั้ง
การประเมินความจำเป็นในการกำหนดวัตถุประสงค์
การประเมินความจำเป็นในการกำหนดวัตถุประสงค์

เปิดอ่าน 9,963 ครั้ง
พบ ยีน ต้นเหตุชายโตเร็วกว่าหญิง แต่ส่งผลอายุขัยสั้นกว่า!
พบ ยีน ต้นเหตุชายโตเร็วกว่าหญิง แต่ส่งผลอายุขัยสั้นกว่า!

เปิดอ่าน 58,373 ครั้ง
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลว 2 ม.ค. 51)
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลว 2 ม.ค. 51)
เปิดอ่าน 104,168 ครั้ง
รายชื่อโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 4,000 คนขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 (เรียงลำดับตามจำนวนนักเรียนจากมากไปน้อย)
รายชื่อโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 4,000 คนขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 (เรียงลำดับตามจำนวนนักเรียนจากมากไปน้อย)
เปิดอ่าน 34,410 ครั้ง
มารยาทในการรับประทานอาหาร (table manners)
มารยาทในการรับประทานอาหาร (table manners)
เปิดอ่าน 14,691 ครั้ง
การประคบร้อน และ ประคบเย็น ที่ถูกต้อง
การประคบร้อน และ ประคบเย็น ที่ถูกต้อง
เปิดอ่าน 11,499 ครั้ง
ความลับของกลดึงกระต่ายออกมาจากหมวก
ความลับของกลดึงกระต่ายออกมาจากหมวก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ