ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน วัดสว่างอารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน

วัดสว่างอารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ผู้รายงาน : นางจรวยพร สมหวัง

ปีที่รายงาน : 2565

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2563 ในด้าน 4 ด้าน ต่อไปนี้ 1) การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) 2) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) 3) การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) 4) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2563 จำนวน 447 คน ประกอบด้วย 1) ผู้อำนวยการโรงเรียน เจาะจงเลือกทั้งหมด จำนวน 1 คน 2) ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เจาะจงเลือกทั้งหมด จำนวน 41 คน 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เจาะจงเลือกจำนวน 13 คน 4) นักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เจาะจงเลือกเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 196 คน 5) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เจาะจงเลือกผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 196 คน ตามจำนวนนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมินโดยภาพรวมทั้งโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์ในระดับมาก สรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดระดับความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดระดับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดระดับความพร้อมและทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินปัจจัยด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดระดับการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดระดับการคัดกรองนักเรียน โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดระดับการส่งเสริมนักเรียน โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดระดับการป้องกันและช่วยเหลือ โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดระดับการส่งต่อ โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินปัจจัยด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation)

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดระดับการบริหารจัดการ โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดระดับการดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดระดับการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินปัจจัยด้านผลผลิต (Product Evaluation)

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดระดับตระหนักและเห็นความสำคัญ โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดระดับสามารถคัดกรองนักเรียนได้ โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดระดับวิเคราะห์และค้นหาวิธีการ โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดระดับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นและทุกตัวชี้วัด ผู้บริหารควรดำเนินโครงการต่อไปเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ควรนำผลจากการประเมินบางประเด็นและบางตัวชี้วัด มาใช้เป็นสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ดังต่อไปนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ความต้องการจำเป็นของโครงการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูและผู้รับผิดชอบโครงการช่วยกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อกำหนดความแตกต่างของสภาพที่เกิดขึ้นกับสภาพที่ควรจะเป็น โดยระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นและประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจริง จากนั้นนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นว่าสมควรจะเปลี่ยนแปลง และตระหนักถึงความสำคัญของโครงการที่สถานศึกษาต้องดำเนินการ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) การส่งเสริมนักเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนควรจัดสรรบุคลากรและงบประมาณในการดูแลและส่งเสริมนักเรียนทุกคนที่อยู่ในความดูแลให้มีคุณภาพมากขึ้น มีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหาได้กลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป โดยการดำเนินโครงการทั้งในปริมาณและคุณภาพที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) การติดตามและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนควรประสานงานกับครูในการวางแผน การดำเนินโครงการตามกระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) สามารถคัดกรองนักเรียนได้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนควรตระหนักและมีแนวทางในการคัดกรองนักเรียน เพื่อค้นหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียน หรือสามารถส่งต่อและให้คำปรึกษานักเรียนได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์โดย จรวยพร สมหวัง : [4 ต.ค. 2565 เวลา 09:41 น.]
อ่าน [617] ไอพี : 171.6.245.229
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,873 ครั้ง
รถชนประวัติการณ์ 100 คัน ที่เท็กซัส
รถชนประวัติการณ์ 100 คัน ที่เท็กซัส

เปิดอ่าน 12,025 ครั้ง
ต้องดู! คลิปผลงานนศ. ถ่ายทอดเรื่องราวซึ้งกินใจ
ต้องดู! คลิปผลงานนศ. ถ่ายทอดเรื่องราวซึ้งกินใจ

เปิดอ่าน 31,775 ครั้ง
มหาลัยล้น ห้องเรียนร้าง วิกฤตอุดมศึกษาไทย
มหาลัยล้น ห้องเรียนร้าง วิกฤตอุดมศึกษาไทย

เปิดอ่าน 14,899 ครั้ง
สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์แล้วฟังกันไม่รู้เรื่องใช่มั๊ย เรามีทางช่วย
สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์แล้วฟังกันไม่รู้เรื่องใช่มั๊ย เรามีทางช่วย

เปิดอ่าน 52,640 ครั้ง
แบ่งปันเทคนิคการอ่าน พ.ร.บ. กฎ ระเบียบต่างๆ ให้เข้าใจและจำง่าย
แบ่งปันเทคนิคการอ่าน พ.ร.บ. กฎ ระเบียบต่างๆ ให้เข้าใจและจำง่าย

เปิดอ่าน 15,482 ครั้ง
โทรภาพ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7
โทรภาพ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7

เปิดอ่าน 30,378 ครั้ง
สำนวนอังกฤษที่จำเป็นในการจัดการโปรเจ็ค
สำนวนอังกฤษที่จำเป็นในการจัดการโปรเจ็ค

เปิดอ่าน 57,787 ครั้ง
การวัดความชื้นในบรรยากาศ
การวัดความชื้นในบรรยากาศ

เปิดอ่าน 10,379 ครั้ง
นั่งให้ถูกท่า หน้าคอมพิวเตอร์
นั่งให้ถูกท่า หน้าคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 32,269 ครั้ง
การเขียนเซต
การเขียนเซต

เปิดอ่าน 10,678 ครั้ง
อาหารขยะ...ทานได้แต่ต้องฉลาดเลือก
อาหารขยะ...ทานได้แต่ต้องฉลาดเลือก

เปิดอ่าน 16,003 ครั้ง
คลิปโฆษณาสร้างสรรค์สังคม ชุด "พี่โน๊ตขอออออ... ก่อนลงไปมีเรื่องกับใคร สูดหายใจลึกๆ"
คลิปโฆษณาสร้างสรรค์สังคม ชุด "พี่โน๊ตขอออออ... ก่อนลงไปมีเรื่องกับใคร สูดหายใจลึกๆ"

เปิดอ่าน 4,166 ครั้ง
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการ
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการ

เปิดอ่าน 14,947 ครั้ง
การเลือกโต๊ะสำหรับการเขียนหนังสือ
การเลือกโต๊ะสำหรับการเขียนหนังสือ

เปิดอ่าน 14,796 ครั้ง
มากกว่านี้มีอีกไหม! พบคู่แฝด 29 คู่เรียนในโรงเรียนเดียวกันที่อุดรธานี
มากกว่านี้มีอีกไหม! พบคู่แฝด 29 คู่เรียนในโรงเรียนเดียวกันที่อุดรธานี

เปิดอ่าน 38,866 ครั้ง
Adjectives - Determiners
Adjectives - Determiners
เปิดอ่าน 17,777 ครั้ง
กินยาให้ถูกโรค
กินยาให้ถูกโรค
เปิดอ่าน 11,717 ครั้ง
วิธีขับสารพิษด้วยการหายใจ
วิธีขับสารพิษด้วยการหายใจ
เปิดอ่าน 20,407 ครั้ง
เจ๋งอ่ะ! 20 วิธีลดน้ำหนัก ผลาญ 500 แคลอรี่ต่อวัน
เจ๋งอ่ะ! 20 วิธีลดน้ำหนัก ผลาญ 500 แคลอรี่ต่อวัน
เปิดอ่าน 44,817 ครั้ง
สูตรทำมะนาวดองน้ำผึ้ง
สูตรทำมะนาวดองน้ำผึ้ง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ