ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศึกษา 2564

ชื่อผลงานทางวิชาการ การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิปป์

(CIPP Model) โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศึกษา 2564

ผู้ประเมิน นางจริยา ปทุมศรีวิโรจน์

หน่วยงาน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ปีที่ทำวิจัย พ.ศ. 2565

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินโครงการด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) ด้านกระบวนการ (Process evaluation) และด้านผลผลิต (Product evaluation) เกี่ยวกับทักษะชีวิตของผู้เรียน ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 2. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และ 4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากรณีโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งสิ้น 670 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 54 คน นักเรียน จำนวน 307 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 307 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนและผู้ปกครองโดยคำนวณจากสูตรขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane) และสุ่มตัวอย่างนักเรียนแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Samling) และเลือกกลุ่มตัวอย่างของนักผู้ปกครองแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ คือ แบบสอบถาม เรื่อง แบบประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) รวมจำนวนข้อคำถามทั้งสิ้น 57 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (ar{X}) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ปีการศึกษา 2564 พบว่า

1. ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context evaluation) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

การประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context evaluation) ผู้ประเมินประกอบด้วย ผู้บริหาร และครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและวิธีการดำเนินการของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รองลงมาคือ ข้อ 2 โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 8 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากและมากที่สุดเท่ากัน

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) ผู้ประเมินประกอบด้วย ผู้บริหาร และครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 2 กิจกรรมตามองค์ประกอบ 5 ขั้นของงานระบบดูแลช่วยเหลือ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ รองลงมา คือ ข้อ 1 โครงการมีแผน

การดำเนินงานที่ชัดเจน และข้อ 4 ผู้บริหารและครูมีความรู้ความสามารถในการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 10 มีอาคารสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก

3. ด้านกระบวนการ (Process evaluation) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

การประเมินด้านกระบวนการ (Process evaluation) ผู้ประเมินประกอบด้วย ผู้บริหาร และครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 มีการวางแผนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติตามองค์ประกอบ 5 ขั้นของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อ 3 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน และข้อ 2 มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการดำเนินงานและการประเมินผลโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 12 มีการเผยแพร่และขยายผลการปฏิบัติงานสู่ชุมชน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก

4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในเรื่องทักษะชีวิต

ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 2. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และ 4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

การประเมินด้านผลผลิต(Product evaluation) เรื่องทักษะชีวิต ผู้ประเมินประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 4

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น องค์ประกอบที่ 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และ องค์ประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของทักษะชีวิตรายข้อ พบว่า

องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 8 เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น รองลงมาคือ ข้อที่ 5 รักและเห็นคุณค่า

ในตนเองและผู้อื่น ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ค้นพบความถนัด ความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง และข้อ 2 ค้นพบจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เมื่อพิจารณารายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก

องค์ประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 5 มองโลกในแง่ดี รองลงมาคือ ข้อที่ 1 สามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างไตร่ตรองและรู้เท่าทันสังคมที่เปลี่ยนแปลง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 สามารถแก้ปัญหา

ในสถานการณ์วิกฤตได้อย่างเป็นระบบ เมื่อพิจารณารายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก

องค์ประกอบที่ 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อที่ 4 รู้จักสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น รองลงมาคือ ข้อที่ 3 รู้จักคลายเคลียดด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 สามารถจัดการความขัดแย้งต่าง ๆ ได้ด้วยวิธีที่เหมาะสม

เมื่อพิจารณารายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก

องค์ประกอบที่ 4 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อที่ 6 เคารพกฎกติกาของสังคม รองลงมาคือ ข้อที่ 3 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นตามวิถีประชาธิปไตย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เมื่อพิจารณารายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย Jariya : [8 ต.ค. 2565 เวลา 20:15 น.]
อ่าน [620] ไอพี : 184.22.194.103
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,319 ครั้ง
ฮาอึแตก! คลิปชายเปลือยออกจากห้องในโรงแรม แต่ประตูห้องดันล็อกอัตโนมัติ เป็นท่านจะทำยังไง
ฮาอึแตก! คลิปชายเปลือยออกจากห้องในโรงแรม แต่ประตูห้องดันล็อกอัตโนมัติ เป็นท่านจะทำยังไง

เปิดอ่าน 18,861 ครั้ง
หลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครูแนวใหม่หวังฉุดการศึกษาไทยให้สูงขึ้น?
หลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครูแนวใหม่หวังฉุดการศึกษาไทยให้สูงขึ้น?

เปิดอ่าน 13,985 ครั้ง
7 เรื่องผิดพลาดในการใช้เงิน ที่ทำให้คุณไม่รวยสักที
7 เรื่องผิดพลาดในการใช้เงิน ที่ทำให้คุณไม่รวยสักที

เปิดอ่าน 19,079 ครั้ง
4 ภาษาหลักของโลก สร้าง "โอกาส" ยุคโลกาภิวัตน์
4 ภาษาหลักของโลก สร้าง "โอกาส" ยุคโลกาภิวัตน์

เปิดอ่าน 9,117 ครั้ง
“นิทานก่อนนอน”กิจกรรมยามดึกที่หนูๆชื่นชอบ
“นิทานก่อนนอน”กิจกรรมยามดึกที่หนูๆชื่นชอบ

เปิดอ่าน 8,617 ครั้ง
สามัคคีทวิตเตอร์ สร้างเครือข่ายแก้วิกฤติชาติ
สามัคคีทวิตเตอร์ สร้างเครือข่ายแก้วิกฤติชาติ

เปิดอ่าน 26,119 ครั้ง
ไม่ฟัง ไม่ได้แล้ว "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ " ทำไมประเทศไทย เปลี่ยนไม่ทันโลก ?
ไม่ฟัง ไม่ได้แล้ว "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ " ทำไมประเทศไทย เปลี่ยนไม่ทันโลก ?

เปิดอ่าน 56,925 ครั้ง
“ครูเอฟฟี่” คุณครูสายบ้า! ฉีกกฎเกณฑ์การสอนหนังสือแบบเดิม คลิปจากรายการเล่นใหญ่ จัดใหญ่ (12 ก.พ. 61)
“ครูเอฟฟี่” คุณครูสายบ้า! ฉีกกฎเกณฑ์การสอนหนังสือแบบเดิม คลิปจากรายการเล่นใหญ่ จัดใหญ่ (12 ก.พ. 61)

เปิดอ่าน 10,101 ครั้ง
17 พฤติกรรมบ่งชี้ ออทิสติกในเด็ก
17 พฤติกรรมบ่งชี้ ออทิสติกในเด็ก

เปิดอ่าน 49,381 ครั้ง
คำว่า "สวัสดี" เริ่มใช้อย่างเป็นทางการในไทย เมื่อวันที่ 22 ม.ค. พ.ศ.2486
คำว่า "สวัสดี" เริ่มใช้อย่างเป็นทางการในไทย เมื่อวันที่ 22 ม.ค. พ.ศ.2486

เปิดอ่าน 11,433 ครั้ง
6 วิธี กินซูชิให้อร่อย
6 วิธี กินซูชิให้อร่อย

เปิดอ่าน 10,200 ครั้ง
จบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ ...เงินเดือน 25,000 จะทำไหม ?
จบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ ...เงินเดือน 25,000 จะทำไหม ?

เปิดอ่าน 20,872 ครั้ง
เทคนิคปลดหนี้ที่ควรรู้ หมดหนี้สินไว ๆ ต้องทำตามนี้
เทคนิคปลดหนี้ที่ควรรู้ หมดหนี้สินไว ๆ ต้องทำตามนี้

เปิดอ่าน 16,351 ครั้ง
แก้รอยสิวด้วยน้ำผึ้งและแอปเปิ้ล
แก้รอยสิวด้วยน้ำผึ้งและแอปเปิ้ล

เปิดอ่าน 2,167 ครั้ง
ยางนา
ยางนา

เปิดอ่าน 26,329 ครั้ง
หาที่ฝึกงานยังไงให้โดนและมีโอกาสได้ทำงานต่อ
หาที่ฝึกงานยังไงให้โดนและมีโอกาสได้ทำงานต่อ
เปิดอ่าน 7,906 ครั้ง
เมื่อกล้าปราบคอร์รัปชั่น ก็ลองกล้าเปลี่ยนประเทศ ด้วยการปฏิรูปการศึกษา
เมื่อกล้าปราบคอร์รัปชั่น ก็ลองกล้าเปลี่ยนประเทศ ด้วยการปฏิรูปการศึกษา
เปิดอ่าน 17,920 ครั้ง
เผยวิธีหุงข้าว ที่กินแล้วไม่อ้วน
เผยวิธีหุงข้าว ที่กินแล้วไม่อ้วน
เปิดอ่าน 51,593 ครั้ง
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คืออะไร จำเป็นอย่างไร
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คืออะไร จำเป็นอย่างไร
เปิดอ่าน 17,050 ครั้ง
ข่าวดี ! สกัด"ผักติ้ว-สนสามใบ" ยาสู้มะเร็ง ทีมวิจัยไทยเฮทำสำเร็จ
ข่าวดี ! สกัด"ผักติ้ว-สนสามใบ" ยาสู้มะเร็ง ทีมวิจัยไทยเฮทำสำเร็จ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ