ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ผู้รายงาน นายภสุ เถาว์ชารี

สถานศึกษา โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ปีที่ศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านบริบท (Context) ความพร้อมและความพอเพียง

ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) การด าเนินการด้านกระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ของโครงการ

ในปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครอง

รวมจ านวน 523 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็นจานวน 4 ฉบับ

ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามบริบทของโครงการ จ านวน 15 ข้อ ค่าอานาจจาแนก 0.47 – 0.92

ค่าความเชื่อมั่น 0.88 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยนาเข้าของโครงการ จ านวน 25 ข้อ ค่าอานาจจาแนก

0.48 – 0.90 ค่าความเชื่อมั่น 0.90 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามกระบวนการดาเนินงานตามโครงการ จ านวน

42 ข้อ ค่าอานาจจาแนก 0.45 – 0.93 ค่าความเชื่อมั่น 0.89 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามผลผลิตของโครงการ

ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามผลผลิตด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน จ านวน

50 ข้อ ค่าอานาจจาแนก 0.46 – 0.92 ค่าความเชื่อมั่น 0.92 ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านคุณค่า หรือ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ จ านวน 26 ข้อ ค่าอานาจจาแนก 0.46 – 0.89

ค่าความเชื่อมั่น 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D)

ผลการประเมินพบว่า

1. บริบทของโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 13 ข้อ

และระดับมาก 2 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เป้าหมายของโครงการต้องการปลูกฝังคุณธรรมอัตลักษณ์

ให้กับนักเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การประเมินผลโครงการและตัวชี้วัดความสาเร็จมีความสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

2

2. ปัจจัยน าเข้าของโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

1 ด้าน และระดับมาก 3 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านโครงสร้างการบริหารงานโครงการ

รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ และรายข้อ

อยู่ในระดับมากที่สุด 10 ข้อ และระดับมาก 15 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีโครงสร้างการบริหารงาน

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และพระสงฆ์ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ มีการสนับสนุน

งบประมาณในการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานอื่น

3. กระบวนการด าเนินงานของโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และรายด้านพบว่า

อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน และระดับมาก 2 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการด าเนินการ

ตามแผนที่กาหนด รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านการศึกษาสภาพและทิศทางการด าเนินงาน

ด้านการวางแผนการด าเนินงาน ด้านการนิเทศ ติดตาม กากับ การด าเนินงาน ด้านการปรับปรุง

และพัฒนา ด้านการประเมินผลและการเผยแพร่การด าเนินงานและรายด้านย่อยในด้านการด าเนินการ

ตามแผนที่กาหนด ทั้ง 6 ด้านย่อย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลาดับด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย

ตามล าดับ ดังนี้ ด้านการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ด้านการสร้างครูแกนน าและนักเรียน

แกนน า ด้านการก าหนดวิธีบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ด้านการสร้างการรับรู้และการยอมรับ

ด้านการลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียน

คุณธรรม และรายข้อโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 35 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 7 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ นักเรียนสามารถน าคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู

ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมไปปฏิบัติได้จริง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด

คือ มีการน าผลการประเมินโครงการมาทบทวนเพื่อแก้ไขและปรับปรุงการดาเนินงานโครงการ

4. ผลผลิตของโครงการ ดังนี้

4.1 ผลผลิตด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ

รายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพอเพียง รองลงมาตามล าดับ คือ

ด้านความกตัญญู ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความรับผิดชอบ ด้านอุดมการณ์คุณธรรม และรายข้อ

อยู่ในระดับมากที่สุด 37 ข้อ และระดับมาก 13 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความประหยัด

และไม่ฟุ่มเฟือยในการใช้จ่าย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุข รู้จักแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและสมานฉันท์

4.2 ผลผลิตด้านคุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผู้เรียน

รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านผู้บริหารโรงเรียน ด้านโรงเรียน ด้าน

ผู้ปกครองและชุมชน และรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 21 ข้อ และระดับมาก 5 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

คือ นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมอัตลักษณ์และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ

นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีค่านิยม จิตสานึก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

โพสต์โดย ดี : [10 ต.ค. 2565 เวลา 07:19 น.]
อ่าน [235] ไอพี : 49.48.76.181
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 116,820 ครั้ง
ดนตรีไทย
ดนตรีไทย

เปิดอ่าน 28,219 ครั้ง
การนำ e - Learning ไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอน
การนำ e - Learning ไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอน

เปิดอ่าน 12,721 ครั้ง
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวเกาหลีใต้ชนะจีน 3-2 เซต คว้าที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวเกาหลีใต้ชนะจีน 3-2 เซต คว้าที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56

เปิดอ่าน 67,103 ครั้ง
รายชื่อและที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต
รายชื่อและที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต

เปิดอ่าน 17,916 ครั้ง
ลิ้น ก็บอกปัญหาสุขภาพได้เหมือนกัน
ลิ้น ก็บอกปัญหาสุขภาพได้เหมือนกัน

เปิดอ่าน 27,725 ครั้ง
เส้นทางชีวิตนักร้องลูกทุ่ง"ยอดรัก สลักใจ"
เส้นทางชีวิตนักร้องลูกทุ่ง"ยอดรัก สลักใจ"

เปิดอ่าน 26,559 ครั้ง
คุณประโยชน์ของ "มะเขือเทศ" ที่ดีต่อร่างกาย
คุณประโยชน์ของ "มะเขือเทศ" ที่ดีต่อร่างกาย

เปิดอ่าน 11,672 ครั้ง
กิจกรรมวันสงกรานต์
กิจกรรมวันสงกรานต์

เปิดอ่าน 12,561 ครั้ง
คลิปอันดับ 1 ประกวดคลิป "ไข้เลือดออก"
คลิปอันดับ 1 ประกวดคลิป "ไข้เลือดออก"

เปิดอ่าน 8,424 ครั้ง
คลิปช้างกินไอโฟน
คลิปช้างกินไอโฟน

เปิดอ่าน 8,708 ครั้ง
ล้างพิษลำไส้ใหญ่ กากใยอาหารจากธรรมชาติช่วยคุณได้
ล้างพิษลำไส้ใหญ่ กากใยอาหารจากธรรมชาติช่วยคุณได้

เปิดอ่าน 8,918 ครั้ง
เข้าใจธรรมชาติของเด็ก มิติใหม่ครูไทยยุคดิจิตอล
เข้าใจธรรมชาติของเด็ก มิติใหม่ครูไทยยุคดิจิตอล

เปิดอ่าน 41,853 ครั้ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)

เปิดอ่าน 1,732 ครั้ง
"ยาเสียสาว" คืออะไร? ต้องป้องกันตัวอย่างไร?
"ยาเสียสาว" คืออะไร? ต้องป้องกันตัวอย่างไร?

เปิดอ่าน 10,835 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 23,566 ครั้ง
เกษียณ65ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ"4แสน"ก็อยู่ลำบาก
เกษียณ65ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ"4แสน"ก็อยู่ลำบาก

เปิดอ่าน 13,772 ครั้ง
ไม่อยากให้ลูกลำบาก!! เทคนิคง่ายๆ สอนเด็กให้เป็น "เศรษฐี"
ไม่อยากให้ลูกลำบาก!! เทคนิคง่ายๆ สอนเด็กให้เป็น "เศรษฐี"

เปิดอ่าน 15,242 ครั้ง
การรักษาโรคตาแห้ง
การรักษาโรคตาแห้ง

เปิดอ่าน 9,599 ครั้ง
จัดการผมยุ่งเหยิงยามเช้าตรู่อย่างไรดี
จัดการผมยุ่งเหยิงยามเช้าตรู่อย่างไรดี

เปิดอ่าน 29,407 ครั้ง
เรื่องของคาราโอเกะ
เรื่องของคาราโอเกะ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ