ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “จิตอาสา” โดยใช้กระบวนการลูกเสือ โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปีงบประมาณ 2565

บทสรุปสำหรับการประเมินโครงการ

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “จิตอาสา” โดยใช้กระบวนการลูกเสือ โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปีงบประมาณ 2565 ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 1)ด้านสภาพแวดล้อม(Context Evaluation) 2)ด้านปัจจัยนำเข้า(Input Evaluation) 3)ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และ4)ด้านผลผลิต (Product Evaluation) ซึ่งมีการประเมินความพึงพอใจและประเมินคุณธรรม “จิตอาสา” ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “จิตอาสา” โดยใช้กระบวนการลูกเสือ โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มประชากรรวมทั้งหมด 99 คน ประกอบด้วย 1) ครูผู้สอน จำนวน 6 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน 3) ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –6 จำนวน 43 คน และ 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการมีจำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านสภาพแวดล้อม ฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ฉบับที่ 3 แบบประเมินด้านกระบวนการ ฉบับที่ 4 แบบประเมินด้านผลผลิต ฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ ฉบับที่ 6 แบบประเมินคุณธรรม “จิตอาสา”ของนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมดินสอ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .864,.899,.865,.809,.886 และ .858 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1) ความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม ““จิตอาสา” โดยใช้กระบวนการลูกเสือ โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปีงบประมาณ 2565 โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ประเมิน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกรายการประเมินมีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด โดยผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากที่สุดเท่ากัน 2 รายการ คือ โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และผลสำเร็จของโครงการส่งผลดีต่อนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 รองลงมา คือ รายการโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของครู ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 และรายการวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เป็นลำดับสุดท้าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46)

2) ความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “จิตอาสา” โดยใช้กระบวนการลูกเสือ โรงเรียนวัดแหลมดินสอ โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ประเมิน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการที่มีผลการประเมินในระดับมากที่สุดลำดับแรก คือ การส่งเสริม สนับสนุนในการดำเนินงานตามโครงการจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 รองลงมา คือ มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับมาก คือ มีระยะเวลาดำเนินการเหมาะสมกับโครงการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46

3)ความเหมาะสมด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “จิตอาสา” โดยใช้กระบวนการลูกเสือ โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปีงบประมาณ 2565 โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากที่สุด คือ มีการกำหนดเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “จิตอาสา” ของนักเรียนชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 รองลงมาคือ ผู้บริหารโรงเรียนมีการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในระดับมากที่สุด คือ มีการวางแผนการดำเนินงานโครงการที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59

4) ความเหมาะสมด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “จิตอาสา” โดยใช้กระบวนการลูกเสือ โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปีงบประมาณ 2565 โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนเป็นผู้ประเมิน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในระดับมากที่สุด คือ กิจกรรมจิตอาสาก้าวไกล ผู้ใหญ่นำพา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 รายการที่มีผลการประเมินรองลงมาเท่ากัน 2 รายการ คือ กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา และกิจกรรมอาสาสมัครคือผู้กล้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับมากที่สุด คือ กิจกรรมระบบหมู่ สู่จิตอาสา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64

4. ผลการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “จิตอาสา” โดยใช้กระบวนการลูกเสือ โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปีงบประมาณ 2565 โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 โดยความพึงพอใจต่อคุณธรรม จริยธรรม “จิตอาสา”ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการแสดงออกถึงความคิดเห็นเพื่อส่วนรวม มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 และความพึงพอใจต่อความสำเร็จของโครงการมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด เช่นกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับมากที่สุดเท่ากัน 2 รายการ คือ รายการผลเกิดตรงกับวัตถุประสงค์ และรายการการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 และรายการที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ รายการความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 และความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในระดับมาก คือ รายการการมีส่วนร่วมในการวางแผน และการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44

5. ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม “จิตอาสา” ของนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมดินสอ ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “จิตอาสา” โดยใช้กระบวนการลูกเสือ โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปีงบประมาณ 2565 โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน เป็นผู้ประเมินนักเรียน ในภาพรวมมีระดับคุณภาพในระดับดีเยี่ยม เฉลี่ยร้อยละ 84.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม เฉลี่ยร้อยละ 87.60 รองลงมา คือ อาสาทำสิ่งต่างๆให้บุคคลอื่นด้วยความเต็มใจอยู่เสมอ เฉลี่ยร้อยละ 81.79 และคะแนนร้อยละเฉลี่ยต่ำสุดมีระดับคุณภาพในระดับดีเยี่ยม คือ แสดงออกถึงความคิดเห็นเพื่อส่วนรวม เฉลี่ยร้อยละ 73.25

โพสต์โดย chai : [11 ธ.ค. 2565 เวลา 20:46 น.]
อ่าน [2040] ไอพี : 182.232.209.200
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,657 ครั้ง
เทคนิคการดูแลเส้นผม ช่วงหน้าฝน
เทคนิคการดูแลเส้นผม ช่วงหน้าฝน

เปิดอ่าน 12,327 ครั้ง
ดูให้ชัด รัฐธรรมนูญ ม.286 ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแน่ หรือ?
ดูให้ชัด รัฐธรรมนูญ ม.286 ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแน่ หรือ?

เปิดอ่าน 26,712 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ฉบับใหม่ ปี 2556
ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ฉบับใหม่ ปี 2556

เปิดอ่าน 14,701 ครั้ง
8 วิธีถนอมหลังห่างไกลอาการปวด
8 วิธีถนอมหลังห่างไกลอาการปวด

เปิดอ่าน 13,705 ครั้ง
ปลูกฝังทักษะสมองอย่างไรให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอนาคต
ปลูกฝังทักษะสมองอย่างไรให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

เปิดอ่าน 4,011 ครั้ง
เตรียมพร้อม สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
เตรียมพร้อม สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

เปิดอ่าน 11,360 ครั้ง
10 ขั้นตอน ก่อนซื้อ Notebook มือสอง
10 ขั้นตอน ก่อนซื้อ Notebook มือสอง

เปิดอ่าน 13,288 ครั้ง
เรื่องปูนๆ กับท่อปูนที่คุณอาจยังไม่รู้
เรื่องปูนๆ กับท่อปูนที่คุณอาจยังไม่รู้

เปิดอ่าน 2,414 ครั้ง
วิธีปลูกผักอีตู่ (แมงลัก) ในกระถาง
วิธีปลูกผักอีตู่ (แมงลัก) ในกระถาง

เปิดอ่าน 14,023 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557

เปิดอ่าน 911,020 ครั้ง
แบบฟอร์มทางราชการ
แบบฟอร์มทางราชการ

เปิดอ่าน 14,718 ครั้ง
เอกสารแนบคำขอในระบบ DPA
เอกสารแนบคำขอในระบบ DPA

เปิดอ่าน 17,457 ครั้ง
ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม 2551
ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม 2551

เปิดอ่าน 60,427 ครั้ง
Nouns  ( Subject - Verb Agreement )
Nouns ( Subject - Verb Agreement )

เปิดอ่าน 1,632 ครั้ง
กรมอนามัย เผยไข่ต้มคลุกน้ำปลาสารอาหารไม่พอ เด็กวัยเรียนควรกินไข่คู่กับอาหารให้ครบหมู่หลากหลาย
กรมอนามัย เผยไข่ต้มคลุกน้ำปลาสารอาหารไม่พอ เด็กวัยเรียนควรกินไข่คู่กับอาหารให้ครบหมู่หลากหลาย

เปิดอ่าน 21,868 ครั้ง
คำขอมับัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
คำขอมับัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
เปิดอ่าน 9,524 ครั้ง
อย.อายัดด่วนนมผงนำเข้าจากจีน 20 ตัน!
อย.อายัดด่วนนมผงนำเข้าจากจีน 20 ตัน!
เปิดอ่าน 27,318 ครั้ง
เรื่องของเลขศูนย์
เรื่องของเลขศูนย์
เปิดอ่าน 51,614 ครั้ง
อารมณ์(ดี-เสีย)
อารมณ์(ดี-เสีย)
เปิดอ่าน 13,485 ครั้ง
8 กลเม็ดใช้ชีวิตปลอดหนี้!!!...
8 กลเม็ดใช้ชีวิตปลอดหนี้!!!...

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ